Ο Χρήστος Κατσάνης, ορίστηκε εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος, για την εποπτεία και το συντονισμό της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος

Ο Χρήστος Κατσάνης, ορίστηκε εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος, για την εποπτεία και το συντονισμό της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος

Αναθέτουμε, χωρίς αμοιβή, στον κάτωθι Δημοτικό Σύμβουλο και επικεφαλής της παράταξης «Α.Π.Ε.Κ.» την εποπτεία και το συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου, 1-10-2021 έως και 1-10-2022 ως εξής:

1. Ορίζουμε τον κ. ΧΡΗΣΤΟ ΚΑΤΣΑΝΗ του Ανδρέα, εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο, για την εποπτεία και το συντονισμό της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος.

2. Τεχνικών Έργων και ιδίως την εποπτεία και ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα της Διεύθυνσης των Τεχνικών Έργων, Τεχνικής και Γραμματειακής Υποστήριξης – Τεχνικό Αρχείο, Προγραμματισμού, Μελετών και Επίβλεψης Έργων, Εκτέλεσης Έργων Οδοποιίας, Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων, Εκτέλεσης Έργων Υπαίθριων Χώρων, Εκτέλεσης Έργων Ηλεκτροφωτισμού, Δικτύων, τεχνικών Συνεργείων, Προγραμματισμού και Οργάνωσης Μελετών – Επίβλεψης έργων.

3. Την εποπτεία και ευθύνη του Πολεοδομικού Σχεδιασμού και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων πολεοδομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, Πολεοδομικών Μελετών, Τοπογραφικών Εφαρμογών, Οικοδομικών Αδειών και ελέγχου, Αυθαιρέτων, Τεχνικού Αρχείου – Γραμματείας.

Εξουσιοδοτούμε να υπογράφει με εντολή Δημάρχου όλα τα υπηρεσιακά έγγραφα της παραπάνω δράσης. Η απόφαση, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, και στο πρόγραμμα «Διαύγεια».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΜ. ΝΙΣΥΡΙΟΣ