Γιώργος Χατζηκουτσός προς τη δημοτική αρχή: "λυπάμαι για την κατάντια που οδηγείτε η τοπική αυτοδιοίκηση στον τόπο μου"

Γιώργος Χατζηκουτσός προς τη δημοτική αρχή: "λυπάμαι για την κατάντια που οδηγείτε η τοπική αυτοδιοίκηση στον τόπο μου"
Σημερινό σχόλιο του Προέδρου τοπικής κοινότητας Καρπάθου, Γιώργου Χατζηκουτσού, με αφορμή την απόφαση του Δημάρχου να αναθέσει αρμοδιότητες Προέδρου τοπικής κοινότητας Απερίου σε υπάλληλο του Δήμου Καρπάθου:
Επειδή στη ζωή μου έμαθα να κινούμε στο ΦΩΣ …
και όχι στα σκοτάδια … δηλώνω ΔΗΜΟΣΙΑ ότι …
α} Στηρίζω δημόσια την όποια αντίδραση του συναδέλφου Προέδρου …
β} Καλώ δημόσια σε συντεταγμένη αντίδραση τους υπόλοιπους συναδέλφους Προέδρους …
γ} Καλώ τον Δήμαρχο Καρπάθου … να άρει την πρωτοφανή απόφαση του …
Αγαπητέ κ. Δήμαρχε …
αποφάσεις τέτοιου τύπου … δεν συνάδουν με χρηστή διοίκηση …
Αποφάσεις τέτοιου τύπου …
ξυπνούν μνήμες άλλων καθεστώτων …
Αλήθεια … γιατί δεν καταργείτε … με μια σας απόφαση …
ΟΛΟΥΣ τους Προέδρους των Κοινοτήτων; …
Καταργείστε και την Οικονομική Επιτροπή …
Καταργείστε και το Δημοτικό Συμβούλιο …
Τότε θα έχετε φτάσει πραγματικά στο μοντέλο διοίκησης …
που ενδεχομένως πραγματικά επιθυμείτε …
Πραγματικά λυπάμαι … για την κατάντια …
που οδηγείτε η τοπική αυτοδιοίκηση στον τόπο μου …
Δεν προσφέρεται στον τόπο … Κρίμα …
Αυτά … και ήρεμα … {προς το παρόν} …

Απόφαση προέδρου αρ. 73/2022
ΘΕΜΑ: Ανάθεση παράλληλων καθηκόντων
Έχοντας υπόψη:
Κάρπαθος, 03/10/2022 Αρ. πρωτ.: 378
ΠΡΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟ ΡΟΥΜΠΟ
Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, (ΦΕΚ 87 Α ́) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»
Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, (Ο.Ε.Υ.), του ΚΟΠΑΠ, ΦΕΚ 454/τ.Β/24-2-2014.
Τις διατάξεις του Ν. 3584/2007, ΦΕΚ 143 Α ́, με τον οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.
Άρθρο 8 παρ. 2 του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/τ.Α/21-2-2016)
Την υπ’ αριθμό 821/2022 απόφαση δημάρχου, (ΑΔΑ: 6Κ60ΩΕ0-ΓΟ5)
για την μετακίνηση του υπαλλήλου στον ΚΟΠΑΠ.
Αποφασίζουμε
Αναθέτουμε στον υπάλληλο του Δήμου Καρπάθου, που υπηρετεί στον ΚΟΠΑΠ, Γεώργιο Ρούμπο, παράλληλα με τα καθήκοντα του τις εξής αρμοδιότητες:
Ορίζεται υπεύθυνος του Κοιμητηρίου της ΤΚ Απερίου.
Ορίζεται υπεύθυνος Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού της ΤΚ Απερίου.
Ο ανωτέρω υπάλληλος για τα καθήκοντα που του ανατέθηκαν θα αναφέρει στον πρόεδρο του ΚΟΠΑΠ και Δήμαρχο Καρπάθου.
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΤΟ ΠΑΛΙ; …
ή όπως είπε και ο Βιεϊρίνια … «Τι είναι αυτό ρε;» …