Ο Γιάννης Χατζημανώλης προσλήφθηκε ως σύμβουλος Δημάρχου Καρπάθου σε θέματα της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, Πολεοδομίας, Περιβάλλοντος και Καθαριότητας

Ο Γιάννης Χατζημανώλης προσλήφθηκε ως σύμβουλος Δημάρχου Καρπάθου σε θέματα της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, Πολεοδομίας, Περιβάλλοντος και Καθαριότητας

Με την υπ΄αρ. 271/14.02.2024 απόφαση του Δημάρχου Καρπάθου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του ν. 3584/2007, προσλαμβάνεται ο ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Εμμανουήλ, κατηγορίας TΕ, πτυχιούχος του Τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων, του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης, ως Ειδικός Σύμβουλος στο Δήμο Καρπάθου, για την επικουρία του Δημάρχου κατά την άσκηση των καθηκόντων του, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Ο ανωτέρω, θα υπόκειται στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου και θα ασκεί καθήκοντα επιτελικά, χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής. Θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες και εισηγήσεις, γραπτά ή προφορικά για θέματα της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, Πολεοδομίας, Περιβάλλοντος και Καθαριότητας. (Αρ. βεβ. Ύπαρξης πιστώσεων του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών του Δήμου Καρπάθου: 3902/01.02.2024). (Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1051014712/14.02.2024). (Αρ. απόφασης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου: 7812/12.03.2024).

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ

20.3.2024

Καρπαθιακά Νέα