Ξεκινά η ανανέωση αλλά και η έκδοση νέων Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ

Ξεκινά η ανανέωση αλλά και η έκδοση νέων Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Η Π.Ε. ΚΑΡΠΑΘΟΥ- Η.Ν. ΚΑΣΟΥ ανακοινώνει ότι από τη Τετάρτη 13/04/2022 ξεκινά η ανανέωση αλλά και η έκδοση νέων Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2022, η οποία θα ολοκληρωθεί στις 31-10-2022(σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. Δ12α/ΓΠοικ.4825/46/18-01-2022 Διευκρινιστική Εγκύκλιο για την χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2022 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων).

Η ανανέωση και η έκδοση νέων Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ θα πραγματοποιείται από το Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε ΚΑΡΠΑΘΟΥ – Η.Ν. ΚΑΣΟΥ

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τους δικαιούχους Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ είναι:

1. Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου ή του κηδεμόνα ή άλλου εξουσιοδοτημένου ατόμου (δίνεται από την υπηρεσία).

2. Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής σε ισχύ όπου θα αναγράφεται το παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας (τουλάχιστον 67% ). Όσον αφορά στις γνωματεύσεις ΚΕΠΑ δεν απαιτείται η αναγραφή του όρου παθολογοανατομικό ποσοστό.

2α. Όσοι λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση ΑμεΑ (επίδομα) από τον ΟΠΕΚΑ μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση χορήγησης επιδόματος (όπου θα αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας, ο αριθμός και η ημερομηνία γνωμάτευσης Υγειονομικής Επιτροπής και η ημερομηνία λήξης του δικαιώματος λήψης του επιδόματος από τον δικαιούχο.

2β. Άτομα που είναι ασφαλισμένα μπορούν να προσκομίσουν Απόφασης Διοικητικού Δ/ντη Ασφαλιστικού Φορέα ή ΕΦΚΑ ή γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής από την οποία να πιστοποιείται παθολογοανατομική βλάβη 67% τουλάχιστον.

2γ. Οι δικαιούχοι του προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης τυφλότητας και Σοβαρής και Βαριάς νοητικής Υστέρησης που λαμβάνουν επίδομα από τον ΟΠΕΚΑ δικαιούνται κάρτα μετακίνησης και για τους συνοδούς.

Όσοι δεν είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΠΕΚΑ για να λάβουν κάρτα μετά συνοδού, απαιτείται γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής που να αναφέρεται ότι είναι τυφλοί ή έχουν οπτική αναπηρία – αναπηρία όρασης με ποσοστό 80% και άνω ή έχουν δείκτη νοημοσύνης κάτω του 34, ή νοητική υστέρηση με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω ή με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (παιδικός αυτισμός, αυτισμός) με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.

3. Για τους υπηκόους Κρατών εκτός Ε.Ε. που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος, απαιτείται Ιατρική Βεβαίωση Νοσηλείας από Δημόσιο Νοσοκομείο, στο οποίο θα βεβαιώνεται η νοσηλεία μετά το ατυχήματος.

4. Φωτ/φο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.

5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 περί της ακριβούς διεύθυνσης του τόπου διαμονής.

6. Φωτ/φο εκκαθαριστικού σημειώματος (τελευταίας φορολογικής δήλωσης).

7. Για τις νέες κάρτες δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες και εάν πρόκειται να εκδοθεί δελτίο συνόδου τρεις (3) ίδιες φωτογραφίες.

 

H ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ-Η.Ν.ΚΑΣΟΥ , ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ.

ΤΗΛ/ΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

22453-61217

κ. Μιχαηλíδου.

 

Καλλιόπη Νικολαΐδου

Έπαρχος Καρπάθου- Η. Ν. Κάσου