Πιάνει δουλειά και ξεκινά άμεσα τα δρομολόγια το ΟΛΥΜΠΟΥΣ!

Πιάνει δουλειά και ξεκινά άμεσα τα δρομολόγια το ΟΛΥΜΠΟΥΣ!

Εγκρίθηκαν από το υπουργείο Ναυτιλίας τα αποτελέσματα του Ανοικτού, δημοσίου, διεθνή μειοδοτικού διαγωνισμού για την εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής

α.ΘΗΡΑ – ΣΗΣΕΙΑ – ΚΑΣΟΣ – ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΣ – ΔΙΑΦΑΝΙ – ΧΑΛΚΗ – ΡΟΔΟΣ και επιστροφή,

β.ΣΗΣΕΙΑ – ΚΑΣΟΣ – ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΔΙΑΦΑΝΙ

– ΧΑΛΚΗ – ΡΟΔΟΣ και επιστροφή, γ.ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΣΗΣΕΙΑ – ΚΑΣΟΣ – ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΔΙΑΦΑΝΙ – ΧΑΛΚΗ –

ΡΟΔΟΣ και επιςτροφή, ως ακολούθως:

α) ΘΗΡΑ – ΣΗΣΕΙΑ – ΚΑΣΟΣ – ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΔΙΑΦΑΝΙ – ΧΑΛΚΗ – ΡΟΔΟΥ και επιστροφή, με την

εκτέλεση ενός (01) δρομολογίου την εβδομάδα, καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου σε συνέχεια δρομολογίων από Πειραιά, εναντι μισθώματος πενήντα δυο χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα ευρώ (€52.990,00), μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ανά πλήρες δρομολόγιο,

β) ΣΗΣΕΙΑ – ΚΑΣΟΣ – ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΔΙΑΦΑΝΙ – ΧΑΛΚΗ-ΡΟΔΟΣ και επιςτροφή, με την ΕΚΤΈΛΕΣΗ

ενόσ (01) δρομολογίου την εβδομάδα, καθ’ όλη τη διάρκεια τησ δρομολογιακήσ περιόδου, σε ΣΥΝΈΧΕΙΑ δρομολογίων ΠΕΙΡΑΙΑ – ΜΗΛΟΤ – ΘΗΡΑ΢ – ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ με δυνατότητα προσέγγισης σε ενδιάμεσους Λιμένες, έναντι μισθωμάτων πενήντα δυο χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα ευρώ (€52.990,00), μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ανά πλήρες δρομολόγιο και

γ) ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΣΗΣΕΙΑ – ΚΑΣΟΣ – ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΔΙΑΦΑΝΙ – ΧΑΛΚΗ – ΡΟΔΟΥ και επιστροφή, με

την ΕΚΤΈΛΕΣΗ ενός (01) δρομολογίου την εβδομάδα κατά τη θερινή περίοδο από 06/06/2022 έως 04/09/2022

*ΣΥΝΟΛΟ δεκατρείς (13) εβδομάδες+ σε ανταπόκριση δρομολογίου Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου από Πειραιά Έναντι μισθωματος πενήντα δυο χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα ευρώ (€52.990,00), μη Συμπεριλαμβανομένου τουΦ.Π.Α. ανά πλήρες δρομολόγιο,

Στην νόμιμα εκπροσωπομενη εταιρεία με την επωνυμία «ΣΗ ΣΠΙΝΣ ΛΑΪΝΣ N.E.» πλοιοκτήτρια του Ε/Γ/Ο/Γ OLYMPUS ΣΗΜΑΙΑ ΚΥΠΡΟΥ, για το χρονικό διάστημα μέχρι και 31/10/2022.

2.Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται στην δωρεάν μετακίνηση των κατοίκων της Κάσου από και προς Κάρπαθο και της Χάλκης από και προς Ρόδο, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 43 του Παραρτήματος Ι της υπό στοιχείο (2) απόφασης του προοιμίου της παρούσας απόφασης.