Χίλιες πέρδικες θα αφεθούν σε 76 περιοχές της Καρπάθου και της Κάσου

Χίλιες πέρδικες θα αφεθούν σε 76 περιοχές της Καρπάθου και της Κάσου

Χίλιες πέρδικες πρόκειται να απελευθερωθούν σε 76 περιοχές΅ της Καρπάθου και της Κάσου, από τον Κυνηγετικό Σύλλογο του νησιού, ο “Κεραυνός”.

Εγκρίνουμε τον εμπλουτισμό ενδιαιτημάτων με απελευθέρωση 1000 ατόμων Νησιωτικής Πέρδικας (Alectoris chukar cypriotes) στα νησιά Καρπάθου και Κάσου όπως προτείνεται από την ανωτέρω (8) σχετική έκθεση εμπλουτισμού ενδιαιτημάτων, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και η οποία θεωρήθηκε με την (9) σχετική.

Συγκεκριμένα θα απελευθερωθούν σε 76 θέσεις στις περιοχές Βόνες, Πετράκλα, Αυγό, Παγια, Μαραθα, Ροπάδια, Χαλιστίρια, Δύο Ουνιά, Μαστιχάρια, Χιμεριες, Αγριοπύλας, Κοπρίνες, Σκάφη, Μέσα Παναγιά, Κάτω Λάστο, Λάστο – Καμαντι, Λαστο- Κιτανι, Λαστο-Ψοφούσα, Λαστο-Πριονας, Λάστο-Χωριό, Στες, Κεφάλα-Λακιά, Πρφ Ηλίας-Τραούνια, Πρφ Ηλίας Χωραφούλια, Σπόα-Βούες, Σπόα- Βουνημένη, Όλυμπος Πει και Όλυμπος Αχορδέα, Όλυμπος Όρος, Κάτω Λευκός-Λιω Κιουρι, Κάτω Λευκός – Γημέλια, Σπυρίδων, Ξάνγκια Ενεσση, Στυλοκάμαρα, Μαζοχόρτους Αι Γιώργης – Χαδιές, Χέλαθρος, Νταμάρια, Βουνάρης, Αι Μάμμας, Σκάφη, Πρίωνας, Αντιπέρατο, Αξανγκια, Τσιγκούνας, Βρουλου, Καούρι, Φακι, Πρφ. Ηλίας, Ακτή, Πλατύ, Αγ. Κυριακή, Πλατύολο, Πουας, Γωνιές, Άγιος Γεώργιος, Σιττάρενα, Μιχαλιού Κήπος, Κοπρίνες, Κόμη, Ουνι, Καμμένο Ακρι, Πελεκιτό, Μαστιχάρια, Τσαμπουνιεράκη, Πίσω Χόμαλη, Ακτη, Σκάφη, Αγ. Κυριακή, Μαρίτσας, Ελερος, Χαδιές, Χέλατρος, με συντεταγμένες όπως αυτές αναφέρονται στην δεύτερη ενότητα της παραγράφου 3.2.4 της έκθεσης.

Στόχος των απελευθερώσεων είναι η ενδυνάμωση των υπαρχόντων πληθυσμών της νησιωτικής πέρδικας στις ανωτέρω περιοχές των νήσων Καρπάθου και Κάσου.

Η προμήθεια των 1000 ατόμων Νησιωτικής Πέρδικας από τον Κ.Σ. Καρπάθου θα γίνει από τα κρατικά εκτροφεία Ρεθύμνου και Ξυλοκάστρου.

Β. Η προμήθεια των ατόμων να γίνει με τους εξής όρους και προϋποθέσεις:
1. Να έχει εξασφαλιστεί ο υγειονομικός έλεγχος και γενετικός έλεγχος των ατόμων νησιωτικής

πέρδικας που πρόκειται να απελευθερωθούν, όπως προβλέπεται από το Γ ́ κεφάλαιο (υγειονομικός

και γενετικός έλεγχος) της (2) σχετικής υπουργικής απόφασης. Την ημέρα της απελευθέρωσης των θηραμάτων, να βρίσκεται σε ισχύ η βεβαίωση του κτηνιάτρου για τον υγειονομικό έλεγχο αυτών καθώς και η βεβαίωση του εργαστηρίου γενετικής για την επιστημονική ταυτοποίηση του DNA τα οποία θα επιδειχθούν στην επιτροπή απελευθέρωσης.

  1. Να έχει εξασφαλιστεί η ορθή διακίνηση των θηραμάτων από τα εκτροφεία όπως προβλέπεται από το Δ ́ κεφάλαιο (διακίνηση θηραμάτων) της σχετικής (2).
  2. Να έχει συνταχτεί πρωτόκολλο απελευθέρωσης των ατόμων Νησιωτικής Πέρδικας ανά προτεινόμενη θέση, όπως προβλέπεται από το Ε ́ κεφάλαιο (απελευθέρωση) της σχετικής (2).
  3. Πλην των παραπάνω αναφερόμενων περιοχών, δεν θα πραγματοποιηθούν απελευθερώσεις σε καμία άλλη περιοχή.
  4. Η ηλικία των ατόμων που θα απελευθερωθούν πρέπει να είναι τουλάχιστον 6-7 εβδομάδων. Η απελευθέρωσή να πραγματοποιηθεί τριάντα (30) τουλάχιστον μέρες πριν την έναρξη θήρας του συγκεκριμένου είδους. Στην περίπτωση που καθυστερήσει η παράδοση από τα εκτροφεία τότε τα θηράματα θα απελευθερωθούν στο τέλος της κυνηγετικής περιόδου και πριν την έναρξης της αναπαραγωγικής περιόδου (έως και Ιανουάριο).
  5. Ο Κ.Σ Καρπάθου οφείλει να μεριμνήσει για τη βελτίωση του βιοτόπου και την παροχή νερού, τα οποία θα εξασφαλίζουν την επιβίωση των θηραμάτων αυτά βεβαιωθούν από την Δ/νση Δασών Δωδεκανήσου.

Γ. Οι δαπάνες υλοποίησης του σχεδίου εμπλουτισμού βιοτόπων που εγκρίνεται με την παρούσα θα βαρύνουν τις φιλοθηραματικές δαπάνες του Κυνηγετικού Συλλόγου Καρπάθου και θα πρέπει να συμπεριληφθούν υποχρεωτικά στον εγκεκριμένο από τη Δ/νση Δασών Δωδεκανήσου, προϋπολογισμό του τρέχοντος ή επομένου έτους, ανάλογα με την περίοδο απελευθέρωσής τους.

Δ. Η απελευθέρωση θα γίνει σε συνεργασία και υπό τις οδηγίες της Δ/νσης Δασών Δωδεκανήσου. Η Δ/νση Δασών Δωδεκανήσου με την ολοκλήρωση του σχεδίου απελευθέρωσης παρακαλείται για την πλήρη αναφορά της (με τα απαιτούμενα αποδεικτικά) τόσο σε μας όσο και στη Δ/νση Διαχείρισης Δασών του ΥΠΕΝ.

Ο προϊστάμενος
της Δ/νσης Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών