Χρήματα για τα σχολεία από το Υπ.ΕΣ. Τα ποσά σε Κάρπαθο και ΗΝ Κασο

Χρήματα για τα σχολεία από το Υπ.ΕΣ. Τα ποσά σε Κάρπαθο και ΗΝ Κασο

Κατανομή, ποσού 28.000.000,00 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους
έτους 2021, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών
των σχολείων τους. Για τον Δήμο Καρπάθου προβλέπεται πόσο 21.320 ευρώ ενώ για τον Δήμο ΗΝ Κάσου 4.930 ευρώ.

Τα ανωτέρω ποσά θα καταβληθούν στους δικαιούχους Δήμους με Χρηματική Εντολές του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Δ. Από τα κατανεμηθέντα ποσά παρακρατούνται για την ενίσχυση των προϋπολογισμών των Δήμων, τα ποσά που απαιτούνται για την κάλυψη των δαπανών των μέσων ατομικής προστασίας του προσωπικού καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης που προσλαμβάνεται κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 18 του ν.3870/2010 όπως

ισχύει.

Ε. Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, στις οποίες κοινοποιείται η απόφαση αυτή,

παρακαλούνται να μεριμνήσουν για την άμεση απόδοση από τους ΟΤΑ χωρικής αρμοδιότητάς τους στις οικείες Σχολικές Επιτροπές ή Σχολικές Εφορείες (στην περίπτωση των μειονοτικών σχολείων), των πιστώσεων που τους διατίθενται, επισημαίνοντάς τους ότι πρέπει να προχωρήσουν επειγόντως, σε όλες τις απαιτούμενες προς τούτο ενέργειες.