Χρήματα στους Δήμους Καρπάθου και Η.Ν. Κάσου από το Υπ. Εσωτερικών

Χρήματα στους Δήμους Καρπάθου και Η.Ν. Κάσου από το Υπ. Εσωτερικών

Κατανέμουμε, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υπό τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», ποσό 19.000.000,00€ (δεκαεννέα εκατομμύρια ευρώ), το οποίο αποτελεί το δικαιούμενο ποσό των Δήμων του Νομού Δωδεκανήσου από τα έσοδα του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων έτους 2022, ως ακολούθως:

Ηρωικής Νήσου Κάσου Δωδεκανήσου 262.200,00 ευρώ

Καρπάθου Δωδεκανήσου 950.000,00 ευρώ

Τα ανωτέρω ποσά αποδίδονται στους δικαιούχους Δήμους με χρηματική εντολή του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Δ/νση Οικον. & Αναπτυξιακής Πολιτικής Τμήμα Επιχορηγήσεων Τ.Α.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

24.2.2023

Καρπαθιακά Νέα