Τα χρήματα που θα λάβουν οι Δήμοι Καρπάθου & Η.Ν. Κάσου για την κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων

Τα χρήματα που θα λάβουν οι Δήμοι Καρπάθου & Η.Ν. Κάσου για την κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων

Σύμφωνα με την απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών Στέλιου Πέτσα το ποσό 7 εκατ. ευρώ κατανέμεται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους και κατά προτεραιότητα προς κάλυψη δαπανών  θέρμανσης.

Τα ποσά που θα λάβουν οι Δήμοι Καρπάθου και ΗΝ Κάσου είναι τα εξής:

58117 ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1.232,50

58108 ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 5.330,00

Για την κατανομή του ανωτέρω χρηματικού ποσού λήφθησαν υπόψη δεδομένα του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την σχολική χρονιά 2019-2020 που αφορούν
στον αριθμό των μαθητών ανά σχολική βαθμίδα, στον αριθμό των σχολείων και στον
αριθμό των τμημάτων ανά κλιματική ζώνη, ενώ συνεκτιμήθηκε και η υλοποίηση του
θεσμού του σχολικού τροχονόμου.
Γ. Τα ανωτέρω ποσά θα καταβληθούν στους δικαιούχους Δήμους με Χρηματική Εντολή
του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Δ. Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, στις οποίες κοινοποιείται η απόφαση αυτή,
παρακαλούνται να μεριμνήσουν για την άμεση απόδοση από τους ΟΤΑ χωρικής
αρμοδιότητάς τους στις οικείες Σχολικές Επιτροπές ή Σχολικές Εφορείες (στην περίπτωση
των μειονοτικών σχολείων), των πιστώσεων που τους διατίθενται, επισημαίνοντάς τους ότι
πρέπει να προχωρήσουν επειγόντως, σε όλες τις απαιτούμενες προς τούτο ενέργειες.