Εννέα προσλήψεις στην καθαριότητα των σχολείων της Καρπάθου

Εννέα προσλήψεις στην καθαριότητα των σχολείων της Καρπάθου

 

 

Το υπουργείο Εσωτερικών ανακοινώνει με την αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./134/15827/19-8-2020 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα» (ΦΕΚ 280/Α’) όπως ισχύει, εγκρίθηκε η πρόσληψη προσωπικού , με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης ή μερικής απασχόλησης (διάρκειας τριών (3) ωρών ημερησίως), για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων.

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ. 50175/7- 8-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων της Χώρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου» (ΦΕΚ Β ́3324) όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 51938/18-8-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 50175/7-8-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών «Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων της Χώρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου» (Β ́3324)» (ΦΕΚ Β ́ 3447), για χρονικό διάστημα ίσο με το διδακτικό έτος.