Υπογράφτηκε η συμφωνία του Δήμου Καρπάθου με το δίκτυο ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ. Επτά σχεδιαζόμενα έργα στο πλάνο

Υπογράφτηκε η συμφωνία του Δήμου Καρπάθου με το δίκτυο ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ. Επτά σχεδιαζόμενα έργα στο πλάνο

Την Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου 2021, στο Δημαρχείο Καρπάθου, υπογράφηκε από τον Δήμαρχο κ. Ιωάννη Νισύριο κα τον κ. Δημήτριο Καφαντάρη, εκπρόσωπο από το «ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ», με διακριτικό τίτλο «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ»,  η προγραμματική συμφωνία «Τεχνική υποστήριξη στην εκπόνηση μελετών για έργα υποδομής στο Δήμο Καρπάθου».

Ο Δήμος Καρπάθου συμβάλλεται με το Δίκτυο Πόλεων «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ», λόγω της ελλιπούς στελέχωσής των για την ωρίμανση της άνω πράξης και την από κοινού υποστήριξη και εκτέλεση των εν λόγω αναπτυξιακών για την ευρύτερη περιοχή έργων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτέλεσης των προβλεπόμενων από το άρθρο 3 υπηρεσιών και εργασιών, ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων πέντε χιλιάδων ευρώ (205.000,00 €) συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων και των λειτουργικών δαπανών για την υλοποίηση της παρούσας. Το ποσό θα συνεισφέρει ο Δήμος Καρπάθου σε βάρος του προϋπολογισμού του από ιδίους πόρους.

Η διάρκεια της συμφωνίας αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει μετά από την πάροδο δώδεκα μηνών.

Τα έργα τα οποία θα ακολουθήσουν τα στάδια της μελέτης είναι τα εξής: