ΥΠΕΣ: 268.164 ευρώ στον Δήμο Καρπάθου για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους

ΥΠΕΣ: 268.164 ευρώ στον Δήμο Καρπάθου για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους

Από το υπουργείο Εσωτερικών εγκρίθηκε η  επιχορήγηση συνολικού ποσού έως 54.005.992,10€ σε Δήμους της Χώρας, αποκλειστικά και μόνο για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους (φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης) σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2/72150/ΔΠΓΚ/18.05.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, με χρέωση του λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Επιχορηγήσεις εποπτευόμενων φορέων του ΥΠ.ΕΣ.

Για το Δήμο Καρπάθου προβλέπεται ποσό 268.164, 83 ευρώ

Η διαδικασία της ανωτέρω εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, ολοκληρώνεται στις 30.6.2021