ΥΠ.ΕΣ. : 60.000 ευρώ στον Δήμο Καρπάθου για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας

ΥΠ.ΕΣ. : 60.000 ευρώ στον Δήμο Καρπάθου για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας

Κατανέμουμε, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», συνολικό ποσό είκοσι τριών εκατομμυρίων εκατό σαράντα ευρώ (23.140.000,00 €) στους Δήμους της Χώρας για την κάλυψη δράσεων αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα στον Δήμο Καρπάθου δίδονται 60.000 ευρώ

30.3.2023

Καρπαθιακά Νέα