Υπ. Εσωτερικών: 60.000 ευρώ στον Δήμο Καρπάθου για προμήθεια απορριμματοφόρου, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού

Υπ. Εσωτερικών: 60.000 ευρώ στον Δήμο Καρπάθου για προμήθεια απορριμματοφόρου, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού

Το υπουργείο Εσωτερικών διαθέτει ποσό ύψους μέχρι 28.230.000,00 € από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» σε όλους τους Δήμους της Χώρας με πληθυσμό κάτω των 50.000 κατοίκων για την προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού, στο πλαίσιο του αναπτυξιακού άξονα προτεραιότητας «Τοπική ανάπτυξη και προστασία περιβάλλοντος» του προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ».

1. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Δικαιούχοι της επιχορήγησης είναι οι Δήμοι με μόνιμο πληθυσμό έως 50.000 κατοίκους σύμφωνα με την τελευταία απογραφή πληθυσμού της χώρας από την Ελληνική Στατιστική Αρχή όπως εμφανίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (Πίνακας Δικαιούχων Δήμων), το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Το ποσό επιχορήγησης διαμορφώνεται ως εξής:
Α) Οι Δήμοι με πληθυσμό έως 3.000 κατοίκους επιχορηγούνται με το ποσό των 45.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Β) Οι Δήμοι με πληθυσμό από 3.000 έως 10.000 κατοίκους επιχορηγούνται με το ποσό των 60.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Γ) Οι Δήμοι με πληθυσμό από 10.000 έως 30.000 κατοίκους επιχορηγούνται με το ποσό των 120.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Δ) Οι Δήμοι με πληθυσμό από 30.000 έως 50.000 κατοίκους επιχορηγούνται με το ποσό των 150.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Ε) Οι νεοσύστατοι Δήμοι του άρθρου 154 του ν. 4600/2019 (Α ́43) επιχορηγούνται με το ποσό των 150.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το πρόγραμμα υλοποιείται έως την 31/12/2023 με δυνατότητα παράτασης. Η παράταση δίνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.