Κατακυρώθηκε ο ανοικτός διαγωνισμός για την Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών της ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Κατακυρώθηκε ο ανοικτός διαγωνισμός για την Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών της ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Η Δημοτική Επιτροπή στην έκτακτη συνεδρίαση 18 Ιουνίου ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Την έγκριση του Πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού και

2. Την κατακύρωση του ανοικτού διαγωνισμού για την ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗN ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ 2024 ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ στον ΚΕΡΔΕΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ με στοιχεία επικοινωνίας [Δ. νση 6ο ΧΛΜ Χανίων – Ρεθύμνης, Τηλ 6977040702, ΑΦΜ 112380662 ΔΟΥ Χανίων, email kerdel_nastaz86@hotmail.com] ποσό της σύμβασης είναι 187.903,20€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Γενικό σύνολο της προσφοράς συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ είναι 187.903,20€ + 45.096,77€ = 232.999,97€


Από το Πρακτικό 19/18-06-2024 της Έκτακτης Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου. 3 ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης:

«Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης για την ανάθεση των υπηρεσιών «Ναυαγοσωστική κάλυψη στις πολυσύχναστες παραλίες Δήμου Καρπάθου».

Στην Κάρπαθο σήμερα 18-06-2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Καρπάθου συνήλθε σε Έκτακτη Συνεδρίαση διά ζώσης. Ύστερα από την με αριθμό 17370/18-06-2024 πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής κ. Μιχαήλ Φελλουζή, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν.3852/10. διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 / Α΄ /07-06-2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο, 77 του Ν. 4555/2018, όπως προβλέφθηκε η αντικατάσταση της οικονομικής Επιτροπής από τη Δημοτική Επιτροπή, με το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 (Α΄163) σε συνδυασμό με το άρθρο 92 του Ν. 5079/2023 (Α΄215)

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο πέντε (05) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω τέσσερα (4) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. Φελλουζής Μιχαήλ (Πρόεδρος) 2. Πρωτόπαπας Νικόλαος 3. Δημάρχου Θεοχαρούλα 4. Μανωλάκης Μιχαήλ ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Χριστοδούλου Αλέξανδρος 26

Παρατηρήσεις: . Τα Πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την Διοικητική Υπάλληλο του Δήμου Καρπάθου κ. Χατζηπαχούλη Παυλίνα του Κωσταντίνου. . Στην συνεδρίαση από τους Υπηρεσιακούς Παράγοντες παρευρέθηκαν: ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Κ. Γερακιανάκης Μιχαήλ. Στάλθηκαν email απουσίας από τους απόντες κ. Μανωλάκη Θεοδόσιο, Βασιλαράκη Γεώργιο, Λουλούδη Χρήστο και Χριστοδούλου Αλέξανδρο.

Στην λήξη της Συνεδρίασης ο επικεφαλής της παράταξης Καρπαθιακής Ένωσης ο κ. Μανωλάκης Μιχαήλ δεν υπόγραψε το χειρόγραφο πρακτικό.

Σημείωση: Όλες οι τοποθετήσεις που τέθηκαν από πλευράς του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Δημάρχου Καρπάθου κ. Μιχαήλ Φελλουζή και των μελών της, καταγράφηκαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της Συνεδρίασης 19/2024.

Ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κ. Μιχαήλ Φελλουζής έθεσε υπόψιν των μελών της Δημοτικής Επιτροπής την εισήγησή του Αντιδημάρχου Διοίκησης, Οικονομικών, Οργάνωσης και Ψηφιακού Μετασχηματισμού κ. Πρωτόπαπα Νικόλαου με το 3 ο θέμα:

«Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης για την ανάθεση των υπηρεσιών «Ναυαγοσωστική κάλυψη στις πολυσύχναστες παραλίες Δήμου Καρπάθου», η οποία έχει ως εξής: Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 περιπτ. στ’ και ζ’ του Ν.3852/2010, και όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 8, 9, και 54 του Ν. 5056/23. «Η Δημοτική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: […] στ)

Αποφασίζει για την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους. ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των συμβάσεων έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων της απευθείας ανάθεσης, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 4412/2016.»

Σύμφωνα με το άρθρο 100 παρ.2γ του Ν.4412/2016: «Μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας των περ. α’ και β’, η αναθέτουσα αρχή, εφόσον εγκρίνει τα πρακτικά με απόφασή της, προσκαλεί εγγράφως τον πρώτο σε κατάταξη μειοδότη, στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος»), να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 103, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. Η απόφαση έγκρισης των πρακτικών δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης.

Η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 στην οποία ενσωματώνεται η απόφαση της περ. γ’. Μετά από την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 105, οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς.

Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Βιβλίο IV. Κατά της ανωτέρω απόφασης δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής.» Σύμφωνα με το άρθρο 103 παρ.6 του Ν.4412/2016: «Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 2, και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις παρ. 3, 4 ή 5 είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105.»

Σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν.4412/2016: «1. Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 έως 372. Στις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιας σύμβασης προμήθειας αγαθών ή παροχής γενικών υπηρεσιών, η αναθέτουσα αρχή, αιτιολογημένα και κατόπιν γνώμης του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου, μπορεί να κατακυρώσει τη σύμβαση για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα, αγαθών ή παρεχόμενων υπηρεσιών, από αυτήν που καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης, εφόσον ο σχετικός όρος έχει περιληφθεί σε αυτά.

Με την απόφαση του προηγούμενου εδαφίου, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να κατακυρώσει τη σύμβαση για το ογδόντα τοις εκατό (80%) μέχρι και το εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) της ποσότητας αγαθών ή παρεχόμενων υπηρεσιών που αναφέρεται στα έγγραφα της σύμβασης. 2.Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε όλους τους οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης, εκτός από τους οριστικώς αποκλεισθέντες και ιδίως, όσους αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72, με κάθε πρόσφορο τρόπο.

Εφόσον, η διαδικασία ανάθεσης διενεργείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, η κοινοποίηση του προηγούμενου εδαφίου γίνεται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.» Βάσει της 53/2024 αποφάσεως της Δημοτικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών “Ναυαγοσωστική κάλυψη στις πολυσύχναστες παραλίες Δήμου Καρπάθου”, εκδόθηκε από το Δήμαρχο η διακήρυξη του διαγωνισμού, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑΜ 24PROC014610337 και ΑΔΑ 6Ε1ΤΩΕ0-Α3Β)

Με την υπ’ αριθ. 22/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής συγκροτήθηκε η Επιτροπή διαγωνισμού, η οποία: α) την 17/5/2024 προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που υποβλήθηκαν στον παραπάνω διαγωνισμό. (Πρακτικό Ι) β) ακολούθως, την 17/5/2024 προχώρησε στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και στην ανάδειξη του προσωρινού μειοδότη, «Πρακτικό ΙΙ»

Με την υπ΄ αριθ. 116/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, η οποία ενσωματώνεται στην παρούσα απόφαση εγκρίθηκαν τα ανωτέρω πρακτικά. Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, ο προσωρινός ανάδοχος κλήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ 16570/2024 ηλεκτρονική πρόσκληση μέσω ΕΣΗΔΗΣ να υποβάλει, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης τα προβλεπόμενα της διακήρυξης δικαιολογητικά κατακύρωσης.

Η Επιτροπή διαγωνισμού με το από 11/6/2024 πρακτικό, αφού προχώρησε σε αποσφράγιση του ηλεκτρονικού φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης και σε έλεγχο τους, διαπίστωσε την πληρότητά τους και πρότεινε την κατακύρωση του διαγωνισμού στον ανωτέρω οικονομικό φορέα. Ύστερα από τα ανωτέρω και σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, η Δημοτική Επιτροπή καλείται να εγκρίνει το ανωτέρω πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού και να λάβει απόφαση είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας.

Παρακαλούμε αφού λάβετε υπόψη: τις διατάξεις του Ν.4412/2016 τους όρους της υπ΄ αριθ. 480/2024 διακήρυξης τα πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού Την υπ’ αριθ. 183/2024 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης Τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης τα υποβληθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης

Τα στοιχεία του φακέλου ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

α. Την έγκριση του Πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού και

β. Την κατακύρωση του ανοικτού διαγωνισμού για την ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗN ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ 2024 ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ στον ΚΕΡΔΕΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ με στοιχεία επικοινωνίας [Δ.νση 6ο ΧΛΜ Χανίων – Ρεθύμνης, Τηλ 6977040702, ΑΦΜ 112380662 ΔΟΥ Χανίων, email kerdel_nastaz86@hotmail.com] ποσό της σύμβασης είναι 187.903,20€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Το ΦΠΑ 24% ανέρχεται στο ποσό των 45.096,77€ οπότε το Γενικό σύνολο της προσφοράς συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ είναι 187.903,20€ + 45.096,77€ = 232.999,97€.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημέρα υπογραφής της σχετικής σύμβασης και έως 30/9/2024. Α/Α Α/Α Γραμ. ΕΙΔΟΣ M.M. ΠΟΣΟΤ. ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 1 1 92332000-7 Δαπάνες προσωπικού (10 άτομα) ANA MHNA Μηνιαίως 4 30080.65 120.322,60 2 2 92332000-7 Δαπάνες χρήσης εξοπλισμού-μηχανημάτων (καύσιμα, συντήρηση, φθορές, κλπ) ANA MHNA Μηνιαίως 4 13500 54.000,00 3 3 92332000-7 Λειτουργικές δαπάνες (management, διαχείριση εργασιών, εκτέλεση συμβατικών υποχρεώσεων) ANA MHNA Μηνιαίως 4 3395.15 13.580,60 ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 187.903,20

Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με το Βιβλίο IV (άρθρα 345 έως 374) του Ν. 4412/2016. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης.

Επισημαίνεται σύμφωνα με το άρθρο 105 παρ.1 του Ν.4412/2016, το άρθρο 364 του Ν.4412/2016 και την διακήρυξη ότι η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας.

Κατά της ανωτέρω απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/16, όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την ακύρωση πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, καθώς και την αναστολή εκτέλεσης, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 45 έως 56 του π.δ. 18/1989 (Α’ 8), το οποίο αποφαίνεται αμετακλήτως χωρίς να επιτρέπεται η προηγούμενη άσκηση άλλης ειδικής ή ενδικοφανούς διοικητικής προσφυγής. Επισυνάπτεται το πρακτικό.

Η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω: ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Την έγκριση του Πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού και

Την έγκριση του Πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού και

Η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω: ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 1. Την έγκριση του Πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού και 2. Την κατακύρωση του ανοικτού διαγωνισμού για την ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗN ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ 2024 ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ στον ΚΕΡΔΕΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ με στοιχεία επικοινωνίας [Δ. νση 6ο ΧΛΜ Χανίων – Ρεθύμνης, Τηλ 6977040702, ΑΦΜ 112380662 ΔΟΥ Χανίων, email kerdel_nastaz86@hotmail.com] ποσό της σύμβασης είναι 187.903,20€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημέρα υπογραφής της σχετικής σύμβασης και έως 30/9/2024. Α/Α Α/Α Γραμ. ΕΙΔΟΣ M.M. ΠΟΣΟΤ. ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 1 1 92332000-7 Δαπάνες προσωπικού (10 άτομα) ANA MHNA Μηνιαίως 4 30080.65 120.322,60 2 2 92332000-7 Δαπάνες χρήσης εξοπλισμού-μηχανημάτων (καύσιμα, συντήρηση, φθορές, κλπ)

ANA MHNA Μηνιαίως 4 13500 54.000,00 3 3 92332000-7 Λειτουργικές δαπάνες (management, διαχείριση εργασιών, Μηνιαίως 4 3395.15 13.580,60 εκτέλεση συμβατικών υποχρεώσεων)

ANA MHNA ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 187.903,20

3. Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με το Βιβλίο IV (άρθρα 345 έως 374) του Ν. 4412/2016. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης.

4. Επισημαίνεται σύμφωνα με το άρθρο 105 παρ.1 του Ν.4412/2016, το άρθρο 364 του Ν.4412/2016 και την διακήρυξη ότι η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας. 5. Κατά της ανωτέρω απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/16, όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την ακύρωση πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, καθώς και την αναστολή εκτέλεσης, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 45 έως 56 του π.δ. 18/1989 (Α’ 8), το οποίο αποφαίνεται αμετακλήτως χωρίς να επιτρέπεται η προηγούμενη άσκηση άλλης ειδικής ή ενδικοφανούς διοικητικής προσφυγής.

Ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Μιχαήλ Κων. Φελλουζής

Τα μέλη 1 Πρωτόπαπας Νικόλαος 2. Δημάρχου Θεοχαρούλα 3. Μανωλάκης Μιχαήλ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

19.6.2024

Καρπαθιακά Νέα