Εγκρίθηκε από την Οικ. Επιτροπή και τον Δήμαρχο Καρπάθου η προγραμματική συμφωνία για την αποκατάσταση Μουσείου Ολύμπου

Εγκρίθηκε από την Οικ. Επιτροπή και τον Δήμαρχο Καρπάθου η προγραμματική συμφωνία για την αποκατάσταση Μουσείου Ολύμπου

Με την απόφαση 877, στις 10 Αυγούστου 2022, εγκρίθηκε από τον Δήμαρχο Καρπάθου η δαπάνη Προγραμματικής σύμβασης με την Αναπτυξιακή Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου Φυλής για την κτιριακή αποκατάσταση του Λαογραφικού Μουσείου Ολύμπου και διαθέτουμε πίστωση ύψους ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ και ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ ( 257.794,10 ) Ευρώ, για την πληρωμή της δαπάνης σε βάρος του Κ.Α. 00.6737.0015 του Προϋπολογισμού του ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ, οικον. έτους 2022

Είχε προηγηθεί από 5 Αυγούστου 2022 η ομόφωνη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καρπάθου στην οποία:

1)  Εγκρίθηκε η σύναψη προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Καρπάθου και της «Αναπτυξιακής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας Δήμου Φυλής» για την Πράξη «Αποκατάσταση κτιρίου Λαογραφικού Μουσείου Ολύμπου»

2)  Εγκρίθηκε το σχεδίο προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καρπάθου και της Αναπτυξιακής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας Δήμου Φυλής για την πράξη «Αποκατάσταση κτιρίου Λαογραφικού μουσείου Ολύμπου» το οποίο επισυνάπτεται.

3)  Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2α του άρθρου 100 του ν. 3852/2010, συστήνεται όργανο παρακολούθησης με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης».

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης ορίζονται οι εξής:

Για τον Δήμο Καρπάθου:

  • –  Ο Δήμαρχος Καρπάθου κ. Νισύριος Ιωάννης ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή τον κ. Νταή Νικόλαο, Αντιδήμαρχο
  • –  Ο κ. Παραγυιός Εμμανουήλ, Αντιδήμαρχος, με αναπληρωτή τον Παπαηλία Ηλία, Πρόεδρο ΤΚ Ολύμπου