Ο Δήμος Καρπάθου αναζητά εξειδικευμένη εταιρεία συμβούλων Τουριστικού μάρκετινγκ

Ο Δήμος Καρπάθου αναζητά εξειδικευμένη εταιρεία συμβούλων Τουριστικού μάρκετινγκ

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για “Συμβουλευτική υποστήριξη από εξειδικευμένη εταιρεία συμβούλων Τουριστικού μάρκετινγκ”

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας λάβει υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ. 9 του Ν.3463/06 όπως τροποποιήθηκε από την περίπτ. 38 της παρ.1 του άρθρου 377 του Ν.4412/2016

2. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008

3. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1ζ του Ν.3852/2010

4. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120

5. Την ανάγκη του Δήμου για την υπηρεσία που αναφέρεται στο θέμα

6. Την υπ’ αριθ.: 4/31-01-2023 απόφαση Δ.Σ. για ψήφιση προγράμματος τουριστικής προβολής έτους 2023 (ΑΔΑ:96ΑΟΩΕ0-ΓΟΗ)

7. Την υπ’ αριθ. πρωτ.: 1920/23-02-2023 σύμφωνη γνώμη ΕΟΤ 8. Τις υπ’ αριθ. πρωτ.: 23367 και 23585/15-09-2023 βεβαιώσεις αδυναμίας

9. Τις υπ’ αριθ. πρωτ.: 23637 και 23674/18-09-2023 βεβαιώσεις τμήματος Προσωπικού

10.Την υπ’ αριθμ.:18/14-09-2023 (πρωτ.:23372) Μελέτη

11. Το υπ’ αριθ. πρωτ.: 23364/14-09-2023 πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ:23REQ013410444)

12. Το υπ΄αριθ. πρωτ.: 24306/21-09-2023 τεκμηριωμένο αίτημα

13. Την υπ’ αριθ.: 1202/19-09-2023 (πρωτ.:23998) απόφαση πολυετούς υποχρέωσης που εγκρίνει για το 2023 το ποσό των 3.720,00 ευρώ και για το 2024 το ποσό των 3.720,00 ευρώ.

14. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου στο ΚΑ 00.6431.0002 με τίτλο: Συμβουλευτική υποστήριξη από εξειδικευμένη εταιρεία συμβούλων Τουριστικού μάρκετινγκ, (ΑΑΥΣ 399/21-09-2023 με ΑΔΑ: Ρ78ΥΩΕ0- ΝΕΘ και ΑΔΑΜ:23REQ013471707)

Οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο βιβλίο μητρώου δεσμεύσεων με αριθμό καταχώρησης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Εγκρίνουμε την υπ’ αριθ.: 18/14-09-2023 (πρωτ.:23372) Μελέτη για την δαπάνη «Συμβουλευτική υποστήριξη από εξειδικευμένη εταιρεία συμβούλων Τουριστικού μάρκετινγκ» όπως επισυνάπτεται στο παράρτημα Α’ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

Β. Καθορίζουμε την δαπάνη στο ύψος της μελέτης 7.440,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. Γ. Η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί από ιδίους πόρους στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους, θα βαρύνει τον ΚΑΕ 00.6431.0002 στον οποίο έχει εγγραφεί σχετική πίστωση.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΜ ΝΙΣΥΡΙΟΣ Ελληνική ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ – ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Πληροφορίες: Διεύθυνση: Τηλέφωνο: Email: Γεώργιος Πολ. Μηνακάκης Δήμος Καρπάθου 857 00, Κάρπαθος 22453 60114 g.minakakis@karpathos.gr Κάρπαθος, 14/09/2023

Τίτλος: Συμβουλευτική υποστήριξη από εξειδικευμένη εταιρεία συμβούλων Τουριστικού μάρκετινγκ Προϋπολογισμός: 7.440,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% Κ.Α.Ε.: 00.6431.0002

Αριθμός Μελέτης: 18/2023 CPV: 75125000-8

(Διοικητικές υπηρεσίες σχετιζόμενες με θέματα τουρισμού)

Γενικά Ο Δήμος Καρπάθου είναι ένα νησί με ιδιαίτερο φυσικό κάλλος. Το πλούσιο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον του Δήμου Καρπάθου αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα που αναδεικνύει τις μοναδικές αναπτυξιακές ευκαιρίες και δυνατότητες που ανοίγονται, μέσω της προβολής, προστασίας και αξιοποίησης αυτής της μοναδικής κληρονομιάς και ταυτότητας, για τη βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτων και την ανάδειξη τους σε τουριστικούς προορισμούς αριστείας.

Βασικό στόχο του έργου αποτελεί η ορθολογική αξιοποίηση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Δήμου για την τουριστική και γενικότερα την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη του, καθώς και σχεδιασμός της αποδοτικότερης προβολής του Δήμου και των τοπικών επιχειρήσεων και η βελτίωση της εικόνας και της θέσης του τουριστικού προϊόντος της περιοχής.

Το πλούσιο περιβαλλοντικό και πολιτισμικό απόθεμα και η ζεστή φιλοξενία των κατοίκων αποτελούν ισχυρά πλεονεκτήματα της περιοχής που στην βάση ολοκληρωμένων δράσεων προβολής μπορούν να αξιοποιηθούν κατάλληλα να αναδείξουν το Δήμο σε έναν ποιοτικό, ελκυστικό και δυναμικά αναπτυσσόμενο τουριστικό προορισμό.

Η Τουριστική ανάπτυξη του νησιού πρέπει να γίνει με ιδιαίτερη προσοχή, με την βοήθεια ειδικευμένων επιστημόνων, με στόχο τον ποιοτικό τουρισμό, την προστασία του περιβάλλοντος, της πολιτιστικής κληρονομιάς κλπ, την ανάπτυξη του τουρισμού, τη βαρύτητα στις εναλλακτικές μορφές όπως φυσιολατρικό, περιπατητικό, θαλάσσιο Τουρισμό κλπ. Γι’ αυτό με την παρούσα υπηρεσία θα παρασχεθούν συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα προετοιμασίας της τουριστικής προβολής (επεξεργασίας δεδομένων Trip advisor και Google trends), δράσεις για την ανάδειξη του προϊόντος όπως συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις, δημόσιες σχέσεις και λειτουργία Γραφείο Τύπου του Δήμου Καρπάθου.

Το σκεπτικό της συνεργασίας είναι πως με τον τρόπο αυτό ο Δήμος Καρπάθου αξιοποιεί την πολυετή εμπειρία, γνώση και εξειδικευμένη κατάρτιση και εκπαίδευση στελεχών στους τομείς του Τουριστικού Μάρκετινγκ και της Τουριστικής προβολής που δεν διαθέτει στο μόνιμο προσωπικό και δυναμικό του. Το Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Καρπάθου, στην απόφαση του με αριθμό 04-2023, έχει εγκρίνει το πρόγραμμα τουριστικής προβολής του Δήμου Καρπάθου.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Τουριστικής Προβολής 2023 του Δήμου Καρπάθου το οποίο εγκρίθηκε με την αρ. 4-2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την σύμφωνη γνώμη του ΕΟΤ (1920/23.2.2023) και έχοντας υπόψη τον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2023, όπου υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση είκοσι χιλιάδων ευρώ 3.720,00 € στον Κ.Α 00.6431.0002 για «Συμβουλευτική υποστήριξη από εξειδικευμένη εταιρεία συμβούλων Τουριστικού μάρκετινγκ» και λόγω της παραίτησης του Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου Καρπάθου, κ. Ανδρέα Τσαγκάρη (υπ’ αριθ. πρωτ.:11915/12-06-2023), της αδυναμίας του τμήματος Προγραμματισμού-Οργάνωσης– Πληροφορικής & Τουρισμού αλλά και του αυτοτελούς γραφείου επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων (υπ’ αριθ. πρωτ. 23362/14-09-2023 και 23367/14-09-2023), τα στελέχη της εταιρείας θα έχουν στενή και συστηματική συνεργασία με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο για θέματα τουρισμού του Δήμου Καρπάθου καθώς το έργο τους αλληλοσυμπληρώνεται.

Σύμφωνα με την τρέχουσα εμπειρία και μέσα από τη συνήθη πρακτική των O.T.A, η υλοποίηση δράσεων προβολής απαιτεί τη συνεργασία εξειδικευμένης εταιρείας συμβούλων τουριστικού μάρκετινγκ με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο και λόγω του ότι η σύμβαση της εταιρίας Remake με τον Δήμο Καρπάθου λήγει στις 30-09-2023, πρέπει να δημιουργηθεί νέα σύμβαση για 6 μήνες διότι υπάρχουν σημαντικές εκθέσεις τουρισμού και θα χρειαστούμε την υποστήριξη μίας εταιρίας συμβούλων Τουριστικού μάρκετινγκ.

Στόχος της μεταξύ συνεργασίας του Δήμου με μία εταιρία συμβούλων Τουριστικού Μάρκετινγκ είναι η όσο το δυνατόν πληρέστερη υλοποίηση και ολοκλήρωση εργασιών και υπηρεσιών που θα εντάσσονται κάθε φορά στο σχεδιασμό ενεργειών τουριστικής προβολής του Δήμου.

Ειδικότερα ο σύμβουλος – Πάροχος πρόκειται να έχει άμεση συνεργασία με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Τουρισμού του Δήμου Καρπάθου αλλά και με την Ομάδα εργασίας Τουρισμού (Αρ. Αποφ. Δημάρχου: 295/30-03-2023), ώστε να γίνεται καλύτερο, μεγαλύτερο και ουσιαστικότερο έργο προβολής που είναι απαραίτητο για την επίτευξη των στόχων της Τουριστικής πολιτικής που είναι μεταξύ άλλων η έμφαση στις ειδικές μορφές Τουρισμού, η επιμήκυνση της Τουριστικής περιόδου και η προσέλκυση του ταξιδιώτη με ποιοτικά ενδιαφέροντα.

Η Παροχή Υπηρεσίας θα περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω υπηρεσίες υποστήριξης σε επίπεδο Τουρισμού για τον Δήμο Καρπάθου. Συγκεκριμένα:

Α. Επεξεργασία δεδομένων Trip advisor και Google trends • Ανάλυση του βαθμού ικανοποίησης των επισκεπτών για το έτος 2023 σύμφωνα με τις νέες κριτικές από διαθέσιμες πηγές πχ Trip Advisor μέσω χρήσης σύγχρονων εργαλείων μάρκετινγκ.

• Ανάλυση των αγορών στόχευσης μέσα από google trends με στοιχεία του 2023.

• Δημιουργία παρουσίασης (powerpoint) που θα αποτυπώνει όλα τα τουριστικά προϊόντα του Δήμου καθώς και χρήσιμες πληροφορίες για τον τουρισμό. Η παρουσίαση (powerpoint) θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε events και B2B συναντήσεις με επαγγελματίες του τουρισμού.

B. Συμβουλευτική Υποστήριξη σε δράσεις εκθέσεων, προώθησης και επικοινωνίας.

• Εισηγήσεις και αξιολόγηση εκθέσεων με βάση τη προηγηθείσα ανάλυση.

• Συμβουλευτική καθοδήγηση υποστήριξης στην οργάνωση εκθεσιακών συμμετοχών (υλικό που θα σταλεί, κατευθύνσεις στους εκπροσώπους, διαδικασίες).

• Προγραμματισμός στοχευμένων συναντήσεων σε επαγγελματικές εκθέσεις Τουρισμού με επαγγελματίες ή/και bloggers ή/και δημοσιογράφους.

• Δυνατότητα ενίσχυσης των συναντήσεων με την επιτόπια παρουσία στελέχους της εταιρίας σε συναντήσεις στις εκθέσεις Τουρισμού στο Λονδίνο (WTM 2023) και στο Βερολίνο (ITB 2024) με την προϋπόθεση πως θα πραγματοποιηθούν οι εκθεσιακές συμμετοχές του Δήμου βάσει των συνθηκών.

• Παρακολούθηση επικοινωνίας των επαφών μετά τις εκθεσιακές συμμετοχές για την μεγιστοποίηση του αποτελέσματος.

• Γ. Γραφείο Τύπου

• Σύνταξη κειμένων δημοσιότητας και Δελτίων Τύπου ανάλογα με την επικαιρότητα και τις δυνατότητες το προορισμού

• Προώθηση Δελτίων Τύπου σε ΜΜΕ πανελλήνιας εμβέλειας (Τηλεόραση, Τύπος, Ραδιόφωνο, Διαδίκτυο κλπ) και παρακολούθηση ενδεχόμενης δημοσιότητας τους.

• Ετοιμασία τακτικών αναλυτικών παραδοτέων και ενημέρωση – ανάλυση – παρουσίαση στους εκπροσώπους του Δήμου ή/και στους επαγγελματίες/ φορείς του προορισμού.

Προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσόν των 7.440,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% η δε δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 00.6431.0002 του Προϋπολογισμού του Δήμου του έτους 2023 και 2024. 2023(Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 31/12/2023)

Α/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΕΣ ΚΟΣΤΟΣ/ ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ Α Επεξεργασία δεδομένων Trip advisor και Google trends 200 Ανθρωποώρες 15,00€/ ανθρωποώρα 3.000,00 € 720,00 € 3.720,00 € ΣΥΝΟΛΑ 200 Ανθρωποώρες 3.000,00 € 720,00 € 3.720,00 €

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΆΡΘΡΟ 1: ΓΕΝΙΚΑ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά την παροχή Υπηρεσίας που θα περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω υπηρεσίες υποστήριξης σε επίπεδο Τουρισμού για τον Δήμο Καρπάθου. Συγκεκριμένα:

Α. Επεξεργασία δεδομένων Trip advisor και Google trends

• Ανάλυση του βαθμού ικανοποίησης των επισκεπτών για το έτος 2023 σύμφωνα με τις νέες κριτικές από διαθέσιμες πηγές πχ Trip Advisor μέσω χρήσης σύγχρονων εργαλείων μάρκετινγκ.

• Ανάλυση των αγορών στόχευσης μέσα από google trends με στοιχεία του 2023

• Δημιουργία παρουσίασης (powerpoint) που θα αποτυπώνει όλα τα τουριστικά προϊόντα του Δήμου καθώς και χρήσιμες πληροφορίες για τον τουρισμό.

Η παρουσίαση (powerpoint) θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε events και B2B συναντήσεις με επαγγελματίες του τουρισμού. B. Συμβουλευτική Υποστήριξη σε δράσεις εκθέσεων, προώθησης και επικοινωνίας.

• Εισηγήσεις και αξιολόγηση εκθέσεων με βάση τη προηγηθείσα ανάλυση.

• Συμβουλευτική καθοδήγηση υποστήριξης στην οργάνωση εκθεσιακών συμμετοχών (υλικό που θα σταλεί, κατευθύνσεις στους εκπροσώπους, διαδικασίες). 2024 (01/01/2024 – 31/03/2024)

Α/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΕΣ ΚΟΣΤΟΣ/ ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ Β & Γ

Συμβουλευτική Υποστήριξη σε δράσεις εκθέσεων, προώθησης και επικοινωνίας Γραφείο Τύπου 200 Ανθρωποώρες 15,00€/ ανθρωποώρα 3.000,00 € 720,00 € 3.720,00 € ΣΥΝΟΛΑ 400 Ανθρωποώρες 6.000,00 € 1.440,00 € 7.440,00 €

• Ενημέρωση σε επαγγελματίες και εκπροσώπους ΜΜΕ ανά αγορά, σχετικά με τις προγραμματισμένες εκθεσιακές συμμετοχές του Δήμου.

• Προγραμματισμός στοχευμένων συναντήσεων σε επαγγελματικές εκθέσεις Τουρισμού με επαγγελματίες ή/και bloggers ή/και δημοσιογράφους.

• Δυνατότητα ενίσχυσης των συναντήσεων με την επιτόπια παρουσία στελέχους της εταιρίας σε συναντήσεις στις εκθέσεις Τουρισμού στο Λονδίνο (WTM 2023) και στο Βερολίνο (ITB 2024) με την προϋπόθεση πως θα πραγματοποιηθούν οι εκθεσιακές συμμετοχές του Δήμου βάσει των συνθηκών.

• Παρακολούθηση επικοινωνίας των επαφών μετά τις εκθεσιακές συμμετοχές για την μεγιστοποίηση του αποτελέσματος. Γ. Γραφείο Τύπου

• Σύνταξη κειμένων δημοσιότητας και Δελτίων Τύπου ανάλογα με την επικαιρότητα και τις δυνατότητες το προορισμού

• Προώθηση Δελτίων Τύπου σε ΜΜΕ πανελλήνιας εμβέλειας (Τηλεόραση, Τύπος, Ραδιόφωνο, Διαδίκτυο κλπ) και παρακολούθηση ενδεχόμενης δημοσιότητας τους.

• Ετοιμασία τακτικών αναλυτικών παραδοτέων και ενημέρωση – ανάλυση – παρουσίαση στους εκπροσώπους του Δήμου ή/και στους επαγγελματίες / φορείς του προορισμού.

ΑΡΘΡΟ 2 : ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Οι διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α’/2006) «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας»

Οι διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του Ν.4782/2021.

3. Οι διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». (ΦΕΚ 87/τ.Α’/2010) 4. Οι διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/τ.Α’/05-08-2016) 5.

Οι διατάξεις του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/09.05.2013 τεύχος Α-)«Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013».

6. Οι διατάξεις του Ν.3861 (ΦΕΚ 11/τ.Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.

7. Οι διατάξεις του Ν. 4270/2014 (Φ.Ε.Κ. 143 Α/2014), «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

8. Οι διατάξεις του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.

9. Oι διατάξεις του Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204 τ. Α΄/15-09-2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

10. Την με αρ. 57654 / 23-05-2017 Υπουργική Απόφαση (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης ».

11. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, των διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

ΑΡΘΡΟ 3 : ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι τα ακόλουθα:

1. Το συμφωνητικό 2.

H παρούσα μελέτη 3. Η προφορά του αναδόχου

ΑΡΘΡΟ 4 : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Οι προσφέροντες πρέπει να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά επί ποινή αποκλεισμού: • Οικονομική προσφορά, η οποία θα είναι συνταγμένη με την ίδια αρίθμηση και σειρά όπως στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

• Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 που να δηλώνεται ότι:

Έλαβαν γνώση των όρων της παρούσας μελέτης, τους οποίους και αποδέχονται πλήρως, οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με την παρούσα μελέτη και ότι οι προσφερόμενες τιμές θα παραμείνουν σταθερές μέχρι τη λήξη της σύμβασης.

• Πιστοποιητικό, αρμόδιας αρχής για την εγγραφή τους σε ένα εμπορικό ή επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του (οικείο επιμελητήριο ή ισοδύναμης επαγγελματικής οργάνωσης), από όπου προκύπτει και το ειδικό επάγγελμα τους και βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος για τα φυσικά πρόσωπα με τις αντίστοιχες μεταβολές του (αν δεν προκύπτει το ειδικό επάγγελμα από το επιμελητήριο ή την επαγγελματική οργάνωση).

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να προκύπτει και να εμφανίζεται το ειδικό επάγγελμα το οποίο είναι και σχετικό με το αντικείμενο της σύμβασης και να προσκομίζονται τα απαραίτητα έγγραφα που το πιστοποιούν.

• Πιστοποιητικά αρμόδιας αρχής από τα οποία προκύπτει ότι ο προσφέρων είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών .

• Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο προσφέρων είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις καταβολής φόρων.

• Το παραπάνω πιστοποιητικό χρειάζεται να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών.

• Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι δεν προκύπτουν λόγοι αποκλεισμού σύμφωνα με τη παρ.1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.

Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά ιδίως:

➢ Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών τους διαχειριστές,

➢ Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

➢ Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

➢ Σε κάθε άλλη περίπτωση οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτού.

➢ Σε περίπτωση αλλοδαπών νομικών προσώπων η ανωτέρω υποχρέωση αφορά στα φυσικά πρόσωπα που έχουν τις αντίστοιχες ιδιότητες κατά τη νομοθεσία που διέπονται. Εάν από το υποβληθέν ποινικό μητρώο δεν προκύπτει το είδος του αδικήματος για το οποίο καταδικάστηκε θα πρέπει να επισυνάπτονται και οι αντίστοιχες καταδικαστικές αποφάσεις.

• Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψηφίου νομικού προσώπου.

Εδώ προσκομίζονται τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως π.χ καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου ή τα οικεία κατά περίπτωση έγγραφα κατά το δίκαιο του κράτους της εγκατάστασης του προσφέροντος).

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του νομικού προσώπου, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.)

Εάν από τα ανωτέρω καταστατικά και τα λοιπά στοιχεία δεν προκύπτουν ευθέως τα πρόσωπα που εκπροσωπούν την εταιρεία και τη δεσμεύουν µε την υπογραφή τους, πρέπει να προσκομίζονται τα στοιχεία που αποδεικνύουν τη νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας στην εν λόγω απευθείας ανάθεση.

ΑΡΘΡΟ 5 : ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του Ν.4782/2021.

ΑΡΘΡΟ 6 : ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

H Διάρκεια της σύμβασης θα είναι από 01-10-2023 έως και τις 31/3/2024 (ή μέχρι εξάντλησης του συμβατικού ποσού ή αντικειμένου), με δικαίωμα παράτασης κατόπιν συμφωνίας των δύο μερών, χωρίς καμία αλλαγή των όρων που θα αναφέρονται στη σύμβαση καθώς και χωρίς αύξηση του συμβατικού αντικειμένου και ποσού.

Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο/η ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

ΑΡΘΡΟ 7 : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Οι υποχρεώσεις του/της ανάδοχου αναγράφονται αναλυτικά στην Τεχνική Έκθεση της παρούσης μελέτης.

ΑΡΘΡΟ 9: ΕΚΤΕΛΕΣΗ- ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η εκτέλεση και παραλαβή του συμβατικού αντικειμένου θα γίνει σύμφωνα με το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του Ν.4782/2021. Υπεύθυνος της σύμβασης ορίζεται ο κ. Μηνακάκης Γιώργος.

ΑΡΘΡΟ 9 : ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Η έκπτωση του/της αναδόχου και τυχόν ποινικές ρήτρες επιβάλλονται σύμφωνα με το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.

ΑΡΘΡΟ 10: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Στον/Στην ανάδοχο καταβάλλεται το αντίστοιχο συμβατικό ποσό της πραγματοποιθείσας εργασίας με βάση την οικονομική προσφορά του.

Η καταβολή της καθορισμένης σύμφωνα με τη σύμβαση αμοιβής θα γίνεται τμηματικά, μετά το πέρας εργασιών , ανάλογα με την παράδοση των εργασιών. Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάκλητες καθ’ όλη τη χρονική διάρκεια που θα εκτελείται η εργασία.

Ο/Η ανάδοχος εγγυάται το σταθερό και αμετάβλητο της συμφωνημένης τιμής ανεξάρτητα αν στο χρονικό διάστημα που ορίζεται σαν χρόνος παράδοσης της εργασίας, υπάρξουν αυξήσεις οποιουδήποτε κόστους και από οποιοδήποτε λόγο στην τιμή μονάδας.

ΑΡΘΡΟ 11 : ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Ο/Η ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν, εκτός από το ΦΠΑ που βαρύνει τον Δήμο.

ΑΡΘΡΟ 12 : ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Κατά την εκτέλεση Δημοσίων συμβάσεων εφαρμόζονται: α) οι διατάξεις Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του Ν.4782/2021, β) οι όροι της σύμβασης και της μελέτης και γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας σύμφωνα με το άρθρο 129 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/08.08.2016. Κάρπαθος 14/09/2023 Θεωρήθηκε

Ο Προϊστάμενος τμήματος Προγραμματισμού – Οργάνωσης & Πληροφορικής

Γεώργιος Πολ. Μηνακάκης

27.9.2023

Καρπαθιακά Νέα