Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου 2023

Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου 2023

Με την παρούσα εισήγηση προτείνεται η έγκριση του Προϋπολογισμού του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ. για το 4 οικονομικό έτος 2023, έπειτα από τον καθορισμό των ορίων εσόδων – εξόδων του Γ.Ν. Καρπάθου για το οικονομικό έτος 2023.

 Η συνοπτική εικόνα του προς έγκριση Π/Υ 2023 του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ. περιλαμβάνει:

Έσοδα 2.776.502,76€

Ταμειακό Υπόλοιπο 868.544,06€

Σύνολο εσόδων 3.645.046,82€

Έξοδα 2.745.272,76€

Αποθεματικό 899.774,06€

Σύνολο εξόδων 3.645.046,82€

• Το σύνολο των ορίων Εσόδων Π/Υ 2023 ανέρχεται στα 1.410.959,00ευρώ.

• Το σύνολο των ορίων Δαπανών Π/Υ 2023 ανέρχεται στα 1.243.288,00ευρώ.

• Το Δημοσιονομικό αποτέλεσμα διαμορφώνεται στα : 167.671 €, ποσό ίσο με το ταμειακό αποτέλεσμα (€) προστιθέμενης της αξίας της μεταβολής των απλήρωτων υποχρεώσεων η οποία είναι ίση με 0 €.

• Το Ταμειακό υπόλοιπο ανέρχεται στις 868.544,06 € βάσει αντιγράφου κλεισίματος ταμείου από μηνός Δεκεμβρίου στις 30-12-2022.

• Το αποθεματικό για λόγους ισοσκελισμού διαμορφώνεται στο ποσό των 899.774,06€.

➢ Στον παρακάτω πίνακα διαφαίνεται η τελική διαμόρφωση των ορίων Εσόδων – Εξόδων του Γ.Ν. Καρπάθου. ΟΡΙΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1.410.959,00 ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ 1.243.288,00 €. ΟΡΙΑ ΕΣΟΔΩΝ 2023 ΕΠΙΧΟΡ. ΤΑΚΤ. Π/Υ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΟΠΥΥ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΣΤ. CLAW BACK ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ COVID -19 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΟΡΙΩΝ 2023 568.234 222.417 350179 30.368,00 239.761 1.410.959,00 5 ΟΡΙΑ ΕΞΟΔΩΝ 2023 ΦΑΡΜΑΚΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ COVID -19

ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΡΙΩΝ 2023 104.922,00 239.761,00 898.605,00 1.243.288,00

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ Κ.Α.Ε. ΕΣΟΔΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ»

• Στον ΚΑΕ 0112 «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ» αναγράψαμε πίστωση 807.995,00 ευρώ. Το ποσό αυτό περιλαμβάνει α. το ποσό επιχορήγησης από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για την λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ» το οποίο ανέρχεται στα 568.234,00 ευρώ και β. το ποσό για μισθοδοσία επικουρικού προσωπικού μέσω covid το οποίο ανέρχεται στα 239761,00 ευρώ από τον αρχικό πίνακα ορίων.

• Στον ΚΑΕ 0115 «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ» προβλέψαμε πίστωση 342.000 ευρώ που περιλαμβάνει το ποσό της επιχορήγησης που απαιτείται για την κάλυψη της δαπάνης των εφημεριών του Ιατρικού προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ».

• Στον ΚΑΕ 0116 «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ» προβλέψαμε πίστωση 48.830,00 ευρώ που αντιστοιχεί σε ποσό επιχορήγησης που θα καλύψει τη δαπάνη για αποζημίωση υπερωριακής εργασίας, αμοιβή εργασίας κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες & νυκτερινές ώρες του προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ».

• Στην Κατηγορία Κωδικών Εξόδων 3000 «Έσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του ΝΠΔΔ» υπάρχει πρόβλεψη συνολικής πίστωσης 572.596,00 ευρώ ποσό το οποίο προκύπτει από τα όρια εσόδων από τις μεταβιβάσεις ΕΟΠΥΥ το οποίο ανέρχεται στα 222.417,00 ευρώ και από το 6 ποσό ορίων ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ του ΓΝ Καρπάθου το οποίο ανέρχεται στα 350179,00 ευρώ. Ειδικότερα:

• Στον ΚΑΕ 3131 «NOΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΑ» εγγράψαμε πίστωση 74.139,00€.

• Στον ΚΑΕ 3133 «ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ» εγγράψαμε πίστωση 74.139,00 €.

• Στον ΚΑΕ 3139 «ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΠΛΗΡΩΜΕΣ – ΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑ» εγγράψαμε πίστωση 74.139,00 €.

• Στον ΚΑΕ 3141 «ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΑ» εγγράψαμε πίστωση 35.600 €.

• Στον ΚΑΕ 3143 «ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ» εγγράψαμε πίστωση 35.600,00 €.

• Στον ΚΑΕ 3149 «ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΙΔΙΩΤΩΝ» εγγράψαμε πίστωση 35.600,00 €.

• Στον ΚΑΕ 3299 «ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ» εγγράψαμε πίστωση 80.000,00 €.

• Στον ΚΑΕ 3412 «ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ» εγγράψαμε πίστωση ύψους 30.000,00 €.

• Στον ΚΑΕ 3511 «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες» Συνολική πίστωση 33.379,00 ευρώ. Αφορούν τους τόκους που προβλέπεται ότι θα εισπραχθούν κατά το έτος 2023 από τις καταθέσεις των ταμειακών διαθεσίμων του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ» στην Εμπορική Τράπεζα με την οποία συνεργάζεται και την Τράπεζα της Ελλάδος.

• Στον ΚΑΕ 3919 «ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΝΠΔΔ» εγγράψαμε πίστωση 100.000,00 €.

• Στον ΚΑΕ από 5211 έως 5299: «ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ» Συνολική πίστωση 465.000,00 ευρώ. Όλοι οι παραπάνω κωδικοί της ομάδας 5200, αναφέρονται στις κρατήσεις ασφαλιστικών Ταμείων και άλλων εισφορών από αποδοχές υπαλλήλων, εξόφληση τιμολογίων Προμηθευτών κ.λπ., με σκοπό την απόδοσή τους στους δικαιούχους ασφαλιστικούς φορείς ή άλλους οργανισμούς.

Συνεπώς οι κωδικοί αυτοί δεν απεικονίζουν πραγματικά έσοδα, αλλά χρησιμεύουν ως ενδιάμεσοι λογαριασμοί, των οποίων το ύψος της εγγραφόμενης πίστωσης εξαρτάται από τις δαπάνες για τις αποδοχές των παραπάνω και είναι ισόποσο για κάθε ένα κωδικό με αντίστοιχο αντικριζόμενο στο σκέλος των δαπανών. Συγκεκριμένα: 7

• Στον ΚΑΕ 5211 «Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.» προβλέψαμε πίστωση 30.000,00 ευρώ για την απόδοση των κρατήσεων.

• Στον ΚΑΕ 5259 «Εσοδα υπέρ λοιπών Οργανισμών.» προβλέψαμε πίστωση 10.000,00 ευρώ για την απόδοση των κρατήσεων.

• Στον ΚΑΕ 5271 «Έσοδα υπέρ Ε.Φ.Κ.Α.» προβλέψαμε πίστωση 200.000,00 ευρώ για την απόδοση των κρατήσεων.

• Στον ΚΑΕ 5291 «Έσοδα υπέρ του Δημοσίου» προβλέψαμε πίστωση 200.000,00 ευρώ για την απόδοση των κρατήσεων.

• Στον ΚΑΕ 5295 «Έσοδα υπέρ Ν.Π.Ι.Δ. (οργαν. Συλλόγων, Σωματείων κ.λ.π.)» προβλέψαμε πίστωση 5.000,00 ευρώ για την απόδοση των κρατήσεων.

• Στον ΚΑΕ 5299 «Έσοδα υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων» προβλέψαμε πίστωση 20.000,00 ευρώ για την απόδοση των κρατήσεων.

• Στον ΚΑΕ 5693 “Έσοδα από επιστροφή Claw back» προβλέψαμε πίστωση 30.368,00 ευρώ.

• Στην κατηγορία Κωδικών Εσόδων 8000 «Έσοδα Παρελθόντων Ετών» προβλέψαμε συνολική πίστωση ύψους 505.139,00 ευρώ τα οποία αναλυτικότερα αφορούν τους παρακάτω ΚΑΕ.:

• Στον ΚΑΕ 8412 «Έσοδα από προσφορά υγειονομικών υπηρεσ. προερχόμενα από πληρωμές ΝΠΔΔ.» προβλέψαμε πίστωση 140.000,00 ευρώ.

• Στον ΚΑΕ 8413 «Έσοδα από προσφορά υγειονομικών υπηρεσ. προερχόμενα από πληρωμές της Κοιν. Ασφαλ.» προβλέψαμε πίστωση 150.000,00 ευρώ.

• Στον ΚΑΕ 8414 «Έσοδα από προσφορά υγειονομικών υπηρεσ. προερχόμενα από πληρωμές ιδιωτών» προβλέψαμε πίστωση 150.000,00 €.

• Στον ΚΑΕ 8669 «Διάφορα Έσοδα» προβλέψαμε πίστωση 65.139,00 €.

• Στον ΚΑΕ 9429 «Επιχορηγήσεις για την πληρωμή λοιπών δαπανών» προβλέψαμε πίστωση 4.574,76 €. 8 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ Κ.Α.Ε. ΕΞΟΔΩΝ Α. ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

• Στον ΚΑΕ 0219 Α «ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» αναγράψαμε πίστωση 40.842,00 ευρώ για την πληρωμή επικουρικού προσωπικού ορισμένου χρόνου (ιατρικό και λοιπό προσωπικό).

• Στον ΚΑΕ 0219 B «ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» αναγράψαμε πίστωση 62.000,00ευρώ για την εξόφληση πληρωμής παρελθόντος έτους επικουρικού προσωπικού ορισμένου χρόνου (ιατρικό και λοιπό προσωπικό).

• Στον ΚΑΕ 0219 Ε «ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» αναγράψαμε πίστωση 141.061,00 ευρώ για την πληρωμή επικουρικού προσωπικού ορισμένου χρόνου (ιατρικό και λοιπό προσωπικό) για την αντιμετώπιση των αναγκών της πανδημίας Covid -19.

• Στον ΚΑΕ 0224 A «ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ» αναγράψαμε πίστωση 1.890,00 ευρώ για την πληρωμή του οικογενειακού επιδόματος του επικουρικού προσωπικού ορισμένου χρόνου (ιατρικό και λοιπό προσωπικό).

• Στον ΚΑΕ 0224 Β «ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ» αναγράψαμε πίστωση 1.480,00 ευρώ για την εξόφληση πληρωμής παρελθόντος έτους του οικογενειακού επιδόματος του επικουρικού προσωπικού ορισμένου χρόνου (ιατρικό και λοιπό προσωπικό).

• Στον ΚΑΕ 0224 E «ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ» αναγράψαμε πίστωση 6.000,00 ευρώ για την πληρωμή του οικογενειακού επιδόματος του επικουρικού προσωπικού ορισμένου χρόνου (ιατρικό και λοιπό προσωπικό) για την αντιμετώπιση των αναγκών της πανδημίας Covid -19.

• Στον ΚΑΕ 0251 Α «ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» αναγράψαμε πίστωση 1.350,00 ευρώ για την πληρωμή του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας του επικουρικού προσωπικού ορισμένου χρόνου (λοιπό προσωπικό).

• Στον ΚΑΕ 0251 Β «ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» αναγράψαμε πίστωση 7.150,00 ευρώ για την εξόφληση πληρωμής του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας παρελθόντος έτους του επικουρικού προσωπικού ορισμένου χρόνου (λοιπό προσωπικό).

• Στον ΚΑΕ 0251 Ε «ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» αναγράψαμε πίστωση 20.500,00 ευρώ για την πληρωμή του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας του επικουρικού προσωπικού ορισμένου χρόνου (λοιπό προσωπικό) για την αντιμετώπιση των αναγκών της πανδημίας Covid -19.

• Στον ΚΑΕ 0253 Α «ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΩΝ» αναγράψαμε πίστωση 900,00 ευρώ για την πληρωμή του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας του επικουρικού προσωπικού ορισμένου χρόνου (λοιπό προσωπικό).

• Στον ΚΑΕ 0253 Β «ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΩΝ» .αναγράψαμε πίστωση 5.000,00 ευρώ για την πληρωμή του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας του επικουρικού προσωπικού ορισμένου χρόνου (λοιπό προσωπικό) παρελθόντος έτους.

• Στον ΚΑΕ 0253 Ε «ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΩΝ» αναγράψαμε πίστωση 15.000,00 ευρώ για την πληρωμή του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας του επικουρικού προσωπικού ορισμένου χρόνου (λοιπό προσωπικό) για την αντιμετώπιση των αναγκών της πανδημίας Covid -19.

• Στον ΚΑΕ 0257 Α «ΕΙΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ » αναγράψαμε πίστωση 7.200,00 ευρώ για την πληρωμή του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας του επικουρικού προσωπικού ορισμένου χρόνου (λοιπό προσωπικό)

• Στον ΚΑΕ 0257 Ε «ΕΙΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ » αναγράψαμε πίστωση 7.200,00 ευρώ για την πληρωμή του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας του επικουρικού προσωπικού ορισμένου χρόνου (λοιπό προσωπικό) για την αντιμετώπιση των αναγκών της πανδημίας Covid –

• Στον ΚΑΕ 0261 Α «ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» τρέχουσας χρήσης αναγράψαμε πίστωση 10.000,00 ευρώ για την πληρωμή αποζημίωσης για τις υπερωρίες των υπαλλήλων. • Στον ΚΑΕ 0261 Β «ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» παρελθούσας χρήσης αναγράψαμε πίστωση 5.000,00 ευρώ για την πληρωμή αποζημίωσης για τις υπερωρίες των υπαλλήλων, παρελθόντος έτους . • Στον ΚΑΕ 0263 Α «ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ & ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ» αναγράψαμε πίστωση 38.830,00 ευρώ για την πληρωμή εργασίας κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες & νυχτερινές ώρες. 10

• Στον ΚΑΕ 0263 Β «ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ & ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ» παρελθούσας χρήσης αναγράψαμε πίστωση 6.000,00 ευρώ για την πληρωμή εργασίας κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες & νυχτερινές ώρες.

• Στον ΚΑΕ 0264 Β «ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ Η ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ – ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ & ΙΔΙΩΤΕΣ» αναγράψαμε πίστωση 2.000,00 ευρώ για την πληρωμή όσων μετέχουν σε συμβούλια ή επιτροπές και οφείλουν να αποζημιώνονται για τις εργασίες τους. • Στον ΚΑΕ 0277 Α «ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» αναγράψαμε πίστωση 342.000,00 ευρώ για την πληρωμή αποζημίωσης για τις εφημερίες των υπαλλήλων του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ».

• Στον ΚΑΕ 0277 Β «ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» παρελθούσας χρήσης αναγράψαμε πίστωση 60.000,00 ευρώ για την πληρωμή αποζημίωσης για τις εφημερίες των υπαλλήλων του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ».

• Στον ΚΑΕ 0278 Α «ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΦΗΜ., ΥΠΕΡ. & ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΡΓ. ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡ. ΗΜΕΡΕΣ & ΝΥΚΤ. ΩΡΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 7, ΑΡΘΡΟΥ 34 ΤΟΥ Ν. 4351/2015» αναγράψαμε πίστωση 15.000,00 ευρώ για την πληρωμή αποζημίωσης για τις υπερβάλλουσες εφημερίες των υπαλλήλων του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ».

• Στον ΚΑΕ 0278 Β «ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΦΗΜ., ΥΠΕΡ. & ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΡΓ. ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡ. ΗΜΕΡΕΣ & ΝΥΚΤ. ΩΡΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 7, ΑΡΘΡΟΥ 34 ΤΟΥ Ν. 4351/2015» αναγράψαμε πίστωση 17.000,00 ευρώ για την πληρωμή αποζημίωσης για τις υπερβάλλουσες εφημερίες των υπαλλήλων του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ», παρελθόντος έτους .

• Στον ΚΑΕ 0411 Α «ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ» αναγράψαμε πίστωση 1.000,00 ευρώ ως πρόβλεψη για πληρωμή νομικών ελευθέρων επαγγελματιών για υπηρεσίες που θα παρασχεθούν στο Γενικό Νοσοκομείο Καρπάθου «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ».

• Στον ΚΑΕ 0413 Α «ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔ. ΥΠΗΡ. ΜΕ ΤΗΝ ΙΔ. ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓ. ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ» αναγράψαμε πίστωση 10.000,00 ευρώ ως πρόβλεψη για πληρωμή υγειονομικών υπαλλήλων ελεύθερων επαγγελματιών για υπηρεσίες που θα παρασχεθούν στο Γενικό Νοσοκομείο Καρπάθου «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ».

• Στον ΚΑΕ 0419 Α «ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ» αναγράψαμε πίστωση 91.600,00 ευρώ ως πρόβλεψη για την πληρωμή λοιπών ελευθέρων επαγγελματιών.

• Στον ΚΑΕ 0419 Β «ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ» αναγράψαμε πίστωση 30.000,00 ευρώ παρελθούσας χρήσης για την πληρωμή χρέους παρελθόντος έτους.

• Στον ΚΑΕ 0431 Α «ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» αναγράψαμε πίστωση 1.000,00 ευρώ παρελθούσας χρήσης για την πληρωμή χρέους παρελθόντος έτους.

• Στον ΚΑΕ 0561 Α «ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ EΦΚΑ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ Α)ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Β)ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 1.1.2011 ΚΑΙ ΜΕΤΑ» αναγράψαμε πίστωση 12.818,00 ευρώ ως πρόβλεψη για την απόδοση των εισφορών εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ».

• Στον ΚΑΕ 0561 Β «ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ EΦΚΑ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ Α)ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Β)ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 1.1.2011 ΚΑΙ ΜΕΤΑ» αναγράψαμε πίστωση 20.500,00 ευρώ ως ποσό για την απόδοση των εισφορών παρελθόντος έτους εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ».

• Στον ΚΑΕ 0561 Ε «ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ EΦΚΑ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ Α)ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Β)ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 1.1.2011 ΚΑΙ ΜΕΤΑ» αναγράψαμε πίστωση 50.000,00 ευρώ ως πρόβλεψη για την απόδοση των εισφορών εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ» για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid – 19.

• Στον ΚΑΕ 0711 A «ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» αναγράψαμε πίστωση 10.000,00 ευρώ ως πρόβλεψη που αφορούν την πληρωμή οδοιπορικών εξόδων μετακίνησης υπαλλήλων στο εσωτερικό.

• Στον ΚΑΕ 0711 Β «ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» αναγράψαμε πίστωση 2.000,00 ευρώ ως πρόβλεψη που αφορούν την πληρωμή οδοιπορικών εξόδων μετακίνησης υπαλλήλων στο εσωτερικό, παρελθόντος έτους .

• Στον ΚΑΕ 0715 Α «ΈΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» αναγράψαμε πίστωση 10.000,00 ευρώ ως πρόβλεψη που αφορούν την κάλυψη εξόδων διανυκτέρευσης εσωτερικού υπαλλήλων.

• Στον ΚΑΕ 0715 Α «ΈΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» αναγράψαμε πίστωση 2.000,00 ευρώ ως πρόβλεψη που αφορούν την κάλυψη εξόδων διανυκτέρευσης εσωτερικού υπαλλήλων.

• Στον ΚΑΕ 0721 Α «ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» αναγράψαμε πίστωση 10.000,00 ευρώ για την πληρωμή ημερήσιας αποζημίωσης μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή υπαλλήλων.

• Στον ΚΑΕ 0721 Β «ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» αναγράψαμε πίστωση 2.000,00 ευρώ για την πληρωμή ημερήσιας αποζημίωσης μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή υπαλλήλων, παρελθόντος έτους.

• Στον ΚΑΕ 0824 Α «ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΓΑΘΩΝ» αναγράψαμε πίστωση 15.000,00 ευρώ ως πρόβλεψη για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ».

• Στον ΚΑΕ 0824 Β «ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΓΑΘΩΝ» αναγράψαμε πίστωση 2.000,00 ευρώ ως πρόβλεψη για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ», παρελθόντος έτους .

• Στον ΚΑΕ 0832 Α «ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ, ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΤΥΠΙΚΑ ΤΕΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» αναγράψαμε πίστωση 8.000,00 ευρώ ως πρόβλεψη που αφορά την πληρωμή τηλεγραφικών και τηλεφωνικών τελών εσωτερικού του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ».

• Στον ΚΑΕ 0832 Β «ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ, ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΤΥΠΙΚΑ ΤΕΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» αναγράψαμε πίστωση 1.000,00 ευρώ ως πρόβλεψη που αφορά την πληρωμή τηλεγραφικών και τηλεφωνικών τελών εσωτερικού του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ», παρελθόντος έτους .

• Στον ΚΑΕ 0841 Α «ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗ» αναγράψαμε πίστωση 9.000,00 ευρώ ως πρόβλεψη για την ύδρευση των χώρων λειτουργίας του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ».

• Στον ΚΑΕ 0842 Α «ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ» αναγράψαμε πίστωση 80.000,00 ευρώ ως πρόβλεψη για την πληρωμή της ηλεκτροδότησης από την Δ.Ε.Η. των χώρων λειτουργίας του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ».

• Στον ΚΑΕ 0842 Β «ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ» αναγράψαμε πίστωση 165.000,00 ευρώ ως πρόβλεψη για την πληρωμή της ηλεκτροδότησης από την Δ.Ε.Η. των 13 χώρων λειτουργίας του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ», παρελθόντος έτους .

• Στον ΚΑΕ 0844 Α «ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΣ ΒΟΘΡΩΝ» αναγράψαμε το ποσό των 5.000,00 ευρώ. • Στον ΚΑΕ 0846 Α «ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» αναγράψαμε πίστωση 25.000,00 ευρώ για την κάλυψη των δαπανών αποκομιδής ιατρικών αποβλήτων του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ».

• Στον ΚΑΕ 0846 Β «ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» αναγράψαμε πίστωση 2.500,00 ευρώ για την κάλυψη των δαπανών αποκομιδής ιατρικών αποβλήτων του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ», παρελθόντος έτους .

• Στον ΚΑΕ 0849 Α «ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ» αναγράψαμε πίστωση 1.500,00 ευρώ για την πληρωμή λοιπών δαπανών του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ».

• Στον ΚΑΕ 0849 Β «ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ» αναγράψαμε πίστωση 500,00 ευρώ παρελθούσας χρήσης για την πληρωμή οικονομικών υποχρεώσεων παρελθούσας χρήσης του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ», παρελθόντος έτους .

• Στον ΚΑΕ 0863 Α «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ» αναγράψαμε πίστωση 8.000,00 ευρώ για την πληρωμή εξόδων συντήρησης και επισκευής και διαμόρφωσης χώρων του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ».

• Στον ΚΑΕ 0879 Α «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» αναγράψαμε πίστωση 8.000,00 ευρώ για την πληρωμή εξόδων συντήρησης κι επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ».

• Στον ΚΑΕ 0881 Α «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ» αναγράψαμε πίστωση 500,00 ευρώ για την πληρωμή εξόδων συντήρησης και επισκευής των οχημάτων του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ».

• Στον ΚΑΕ 0884 Α «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» αναγράψαμε πίστωση 1.800,00 ευρώ για την πληρωμή εξόδων συντήρησης και επισκευής τηλεπικοινωνιακών μέσων του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ».

• Στον ΚΑΕ 0884 Β «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» αναγράψαμε πίστωση 500,00 ευρώ για την πληρωμή εξόδων συντήρησης και επισκευής τηλεπικοινωνιακών μέσων του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ», παρελθόντος έτους .

• Στον ΚΑΕ 0887 Α «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» αναγράψαμε πίστωση 65.000,00 ευρώ για την πληρωμή εξόδων συντήρησης και επισκευής λοιπών μηχανημάτων του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ».

• Στον ΚΑΕ 0887 Β «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» αναγράψαμε πίστωση παρελθούσας χρήσης ύψους 6.500,00 ευρώ για την πληρωμή ανεξόφλητης δαπάνης παρελθόντος έτους του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ».

• Στον ΚΑΕ 0889 Α «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» αναγράψαμε πίστωση 80.000,00 ευρώ για την πληρωμή εξόδων συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ».

• Στον ΚΑΕ 0889 Β «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» αναγράψαμε πίστωση 10.000,00 ευρώ για την πληρωμή εξόδων συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ», παρελθόντος έτους.

• Στον ΚΑΕ 0892 Α «ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΚΤΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΠΛΩΝ, ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ, ΕΝΕΧΥΡΩΝ Κ.Λ.Π.» αναγράψαμε πίστωση 600,00 ευρώ για την πληρωμή φύλαξης χώρων και των ασφαλίστρων των οχημάτων του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ».

Β. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

• Στον ΚΑΕ 1261 Α «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ» αναγράψαμε πίστωση 2.000,00 ευρώ για την προμήθεια γραφικής ύλης, για αναλώσιμα και λοιπά υλικά μικροαντικείμενα γραφείου για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ».

• Στον ΚΑΕ 1261 Β «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ» αναγράψαμε πίστωση 500,00 ευρώ για την προμήθεια γραφικής ύλης, για αναλώσιμα και λοιπά υλικά μικροαντικείμενα γραφείου για την 15 κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ», παρελθόντος έτους .

• Στον ΚΑΕ 1281 Α «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» αναγράψαμε πίστωση 500,00 ευρώ για την προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών εφαρμογών για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ».

• Στον ΚΑΕ 1281 Β «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» αναγράψαμε πίστωση 100,00 ευρώ για την προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών εφαρμογών για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ», παρελθόντος έτους .

• Στον ΚΑΕ 1293 Α «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ» αναγράψαμε πίστωση 500,00 ευρώ για την προμήθεια εντύπων και δελτίων Μηχανογράφησης για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ».

• Στον ΚΑΕ 1311 Α «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» αναγράψαμε πίστωση 65.000,00 ευρώ. Η πίστωση που έχει εγγραφεί, αποσκοπεί στην κάλυψη δαπανών που αφορούν την προμήθεια υγειονομικού υλικού των εργαστηρίων, αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ».

• Στον ΚΑΕ 1311 Β «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» αναγράψαμε πίστωση 20.000,00 ευρώ. Η πίστωση που έχει εγγραφεί, αποσκοπεί στην κάλυψη δαπανών που αφορούν την προμήθεια υγειονομικού υλικού των εργαστηρίων, αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ», παρελθόντος έτους .

• Στον ΚΑΕ 1312 Α «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» αναγράψαμε πίστωση 104.922,00 ευρώ. Η πίστωση που έχει εγγραφεί, πρόκειται να καλύψει τις ανάγκες της φαρμακευτικής θεραπευτικής αγωγής των προσερχόμενων ασθενών του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ».

• Στον ΚΑΕ 1312 Β «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» αναγράψαμε πίστωση52.000,00 ευρώ. Η πίστωση που έχει εγγραφεί, πρόκειται να καλύψει τις ανάγκες της φαρμακευτικής θεραπευτικής αγωγής των προσερχόμενων ασθενών του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ», παρελθόντος έτους .

• Στον ΚΑΕ 1313 Α «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ, ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΠΗΡΩΝ» αναγράψαμε πίστωση 25.000,00 ευρώ. Η πίστωση που έχει εγγραφεί, πρόκειται να καλύψει τις ανάγκες των προσερχόμενων ασθενών του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ».

• Στον ΚΑΕ 1313 Β «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ, ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΠΗΡΩΝ» αναγράψαμε πίστωση 10.000,00 ευρώ. Η πίστωση που έχει εγγραφεί, πρόκειται να καλύψει τις ανάγκες των προσερχόμενων ασθενών του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ», παρελθόντος έτους .

• Στον ΚΑΕ 1329 Α «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ» αναγράψαμε πίστωση 6.800,00 ευρώ. Η πίστωση που έχει εγγραφεί, πρόκειται να καλύψει τις ανάγκες των προσερχόμενων ασθενών του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ».

• Στον ΚΑΕ 1351 Α «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» αναγράψαμε πίστωση 1.000,00 ευρώ αφορά δαπάνες σε υλικά απολύμανσης του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ».

• Στον ΚΑΕ 1359 Α «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» αναγράψαμε πίστωση 113.200,00 ευρώ αφορά στην προμήθεια χημικών αντιδραστηρίων του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ».

• Στον ΚΑΕ 1359 Β «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» αναγράψαμε πίστωση 10.000,00 ευρώ αφορά στην προμήθεια χημικών αντιδραστηρίων του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ», παρελθόντος έτους .

• Στον ΚΑΕ 1381 Α «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ» αναγράψαμε πίστωση 2.500,00 ευρώ για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ».

• Στον ΚΑΕ 1413 Α «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ» αναγράψαμε πίστωση 2.000,00 ευρώ για την προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτηρίων του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ».

• Στον ΚΑΕ 1429 Α «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» αναγράψαμε πίστωση 5.000,00 ευρώ για την προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής των λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ».

• Στον ΚΑΕ 1429 Β «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» αναγράψαμε πίστωση 500,00 ευρώ παρελθούσας χρήσης για την εξόφληση προμήθειας ειδών συντήρησης και επισκευής των λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων παρελθόντος έτους του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ.

• Στον ΚΑΕ 1439 Α «ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» αναγράψαμε πίστωση 7.000,00 ευρώ για λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού (ανταλλακτικών) του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ».

• Στον ΚΑΕ 1439 Β «ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» αναγράψαμε πίστωση 2.500 ευρώ παρελθούσας χρήσης για εξόφληση προμήθειας ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού (ανταλλακτικών) παρελθόντος έτους του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ».

• Στον ΚΑΕ 1511 Α «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΤΩΝ, ΚΑΠΝΟΥ» αναγράψαμε πίστωση 32.000,00 ευρώ για προμήθεια τροφίμων του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ».

• Στον ΚΑΕ 1511 Β «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΤΩΝ, ΚΑΠΝΟΥ» αναγράψαμε πίστωση 5.000,00 ευρώ για προμήθεια τροφίμων του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ», παρελθόντος έτους .

• Στον ΚΑΕ 1528 Α «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» αναγράψαμε πίστωση 500,00 ευρώ.

• Στον ΚΑΕ 1529 Α «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ» αναγράψαμε πίστωση 3.100,00 ευρώ.

• Στον ΚΑΕ 1611 Α «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ» αναγράψαμε πίστωση 10.000,00 ευρώ για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών των αυτοκινήτων του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ».

• Στον ΚΑΕ 1611 Β «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ» αναγράψαμε πίστωση 500,00 ευρώ για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών των αυτοκινήτων του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ», παρελθόντος έτους . .

• Στον ΚΑΕ 1731 Α «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» αναγράψαμε πίστωση 600,00 ευρώ για την προμήθεια φωτογραφικού 18 και φωτοτυπικού υλικού του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ».

• Στον ΚΑΕ 1731 Β «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» αναγράψαμε πίστωση 650,00 ευρώ για την προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ», παρελθόντος έτους .

• Στον ΚΑΕ 1741 Α «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΜΣ (ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ, ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ» αναγράψαμε πίστωση 10.000,00 ευρώ αφορά την προμήθεια ακτινολογικών φιλμ, υγρών εμφάνισης και στερέωσης των εμφανιστηρίων μηχανημάτων του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ».

• Στον ΚΑΕ 1841 Α «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΑΣ» αναγράψαμε πίστωση 500,00 ευρώ για διάφορες προμήθειες εργαλείων μικρής αξίας του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ».

• Στον ΚΑΕ 1899 Α «ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ» αναγράψαμε πίστωση 7.405,00 ευρώ για διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ».

• Στον ΚΑΕ 1899 Β «ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ» αναγράψαμε πίστωση 3.000,00 ευρώ για διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ», παρελθόντος έτους . Γ. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠ/ΝΑ ΕΣΟΔΑ

• Στους ΚΑΕ της ομάδας 3300 περιλαμβάνονται κρατήσεις για το Μ.Τ.Π.Υ., Ε.Ο.Π.Υ.Υ., Ε.Φ.Κ.Α., Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. και λοιπά ασφαλιστικά ταμεία και διάφορες κρατήσεις υπέρ ΔΗΜΟΣΙΟΥ. Οι κρατήσεις αυτές υπολογίζονται επί των πραγματοποιούμενων δαπανών και των λοιπών αποζημιώσεων. Οι ΚΑΕ αυτοί είναι αντικριζόμενοι με την ομάδα 5200 των Εσόδων και ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 465.000,00 ευρώ.

• Στον ΚΑΕ 3311 Α «ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ Μ.Τ.Π.Υ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙ΄ ΑΥΤΟ» αναγράψαμε πίστωση 30.000,00 ευρώ για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ».

• Στον ΚΑΕ 3311 Β «ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ Μ.Τ.Π.Υ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙ΄ ΑΥΤΟ» αναγράψαμε πίστωση 10.000,00 ευρώ για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ», παρελθόντος έτους

• Στον ΚΑΕ 3359 Α «ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙ΄ΑΥΤΑ» αναγράψαμε πίστωση 10.000,00 ευρώ για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ».

• Στον ΚΑΕ 3359 Β «ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙ΄ΑΥΤΑ» αναγράψαμε πίστωση 5.000,00 ευρώ για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ», παρελθόντος έτους.

• Στον ΚΑΕ 3371 Α «ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟ» αναγράψαμε πίστωση 200.000,00 ευρώ για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ».

• Στον ΚΑΕ 3371 Β «ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟ» αναγράψαμε πίστωση 35.000,00 ευρώ για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ», παρελθόντος έτους.

• Στον ΚΑΕ 3391 Α «ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ» αναγράψαμε πίστωση 200.000,00 ευρώ για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ».

• Στον ΚΑΕ 3391 Β «ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ» αναγράψαμε πίστωση 35.000,00 ευρώ για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ», παρελθόντος έτους.

• Στον ΚΑΕ 3395 Α «ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡ. (ΟΡΓΑΝ. ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ)» αναγράψαμε πίστωση 5.000,00 ευρώ για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ».

• Στον ΚΑΕ 3395 Β «ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡ. (ΟΡΓΑΝ. ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ)» αναγράψαμε πίστωση 2.500,00 ευρώ για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ», παρελθόντος έτους .

• Στον ΚΑΕ 3399 Α «ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ» αναγράψαμε πίστωση 20.000,00 ευρώ για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ».

• Στον ΚΑΕ 3399 Β «ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ» αναγράψαμε πίστωση 10.000,00 ευρώ για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ», παρελθόντος έτους . 20 Δ΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

• Στον ΚΑΕ 7123 Α «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ» αναγράψαμε πίστωση 1.500,00 ευρώ για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ».

• Στον ΚΑΕ 7123 Β «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ» αναγράψαμε πίστωση 12.500,00 ευρώ για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ», παρελθόντος έτους.

• Στον ΚΑΕ 7131 Α «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ» αναγράψαμε πίστωση 1.500,00 ευρώ για αγορά διαφόρων απαραίτητων επιστημονικών οργάνων π.χ. εργαλείων κλπ για τις ανάγκες των νοσηλευτικών τμημάτων και εργαστηρίων του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ».

• Στον ΚΑΕ 7131 Β «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ» αναγράψαμε πίστωση 9.000,00 ευρώ για αγορά διαφόρων απαραίτητων επιστημονικών οργάνων π.χ. εργαλείων κλπ για τις ανάγκες των νοσηλευτικών τμημάτων και εργαστηρίων του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ», παρελθόντος έτους. Ε΄ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

• Στον ΚΑΕ 9346 Α «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΓΕΙΩΝ -ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ» αναγράψαμε πίστωση 500,00 ευρώ για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ».

• Στον ΚΑΕ 9429 Α «ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ» αναγράψαμε πίστωση 5.574,76 ευρώ για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ».

• Στον ΚΑΕ 9429 Β «ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ» αναγράψαμε πίστωση 6.000,00 ευρώ για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ», παρελθόντος έτους.

• Στον ΚΑΕ 9723 Α «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.» αναγράψαμε πίστωση 21 10.000,00 ευρώ για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ».

• Στον ΚΑΕ 9723 Β «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.» αναγράψαμε πίστωση 4.000,00 ευρώ για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ», παρελθόντος έτους.

• Στον ΚΑΕ 9745 Α «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ, ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ, Κ.Λ.Π.» αναγράψαμε πίστωση 1.200,00 ευρώ αφορά προμήθεια επίπλων και σκευών για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ».

• Στον ΚΑΕ 9749 Α «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝ. & ΛΟΙΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ.» αναγράψαμε πίστωση 70.000,00 ευρώ αφορά προμήθεια επίπλων και σκευών για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ».

• Στον ΚΑΕ 9749 Β «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝ. & ΛΟΙΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ.» αναγράψαμε πίστωση 30.000,00 ευρώ αφορά προμήθεια επίπλων και σκευών για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ», παρελθόντος έτους .

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΜΠΕΝΤΕΝΙΤΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω καθώς και ομόφωνα αποφασίζει:

1. Την έγκριση του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του ΓΝ Καρπάθου «Άγιος Ιωάννης ο Καρπάθιος» για το οικονομικό έτος 2023 όπως απορρέει από τα παραπάνω

2. Την αποστολή της απόφασης στη Διοίκηση της 2ης Υ.Πε. Πειραιώς και Αιγαίου για έλεγχο νομιμότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. 27 της παρ.5 του άρθρου 3 του ν.3329/2005.

3. Την ανάρτηση της απόφασης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3861/2010.

4. Την επικύρωση της απόφασης την ίδια ημέρα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΚΑΡΠΑΘΟΣ 01-03 -2023 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΕΙΜΕΝΤΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ