Επαναληπτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρπάθου. Δεν είχαν κληθεί όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι

Επαναληπτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρπάθου.  Δεν είχαν κληθεί όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι

Πρόσκληση σε Έκτακτη Επαναληπτική δια περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133 Α’) και εκ νέου με την παρ. 2 άρθρου 10 του Ν.4674/20, την αρίθμ. πρωτ.77233/13-11-2020 εγκύκλιο με αριθμό 426 (Α.Δ.Α: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα:

Ενημέρωση για την Οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας, σας ενημερώνουμε ότι θα πραγματοποιηθεί Έκτακτη Επαναληπτική (σε συνέχεια του από 20/30-9-2021 πρακτικού ματαίωσης της συνεδρίασης) δια περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου, την 1η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00μμ – 19:00 μμ, με θέματα συζήτησης τα εξής:

1. Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

2. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Οικονομικού έτους 2021 3.

3 η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2021.

Τα θέματα κρίνονται έκτακτα και κατεπείγοντα για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.