Την ίδρυση Νοσοκομειακής Υπηρεσίας Αιμοδοσίας (ΝΥΑ) ζητά το Δ.Σ. Νοσοκομείου Καρπάθου

Την ίδρυση Νοσοκομειακής Υπηρεσίας Αιμοδοσίας (ΝΥΑ) ζητά το Δ.Σ. Νοσοκομείου Καρπάθου

Με σκοπό την έναρξης λειτουργίας των Χειρουργείων του ΓΝ Καρπάθου, το Διοικητικό Συμβούλιο Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου ζητά την έγκριση, προκειμένου ο Διοικητής κ. Στασινόπουλος Βασίλειος και η Προϊσταμένη του Χειρουργικού Τμήματος κ. Γιαβάση Μαρία να προβούν στις απαραίτητες γραφειοκρατικές διαδικασίες για την ίδρυση Νοσοκομειακής Υπηρεσίας Αιμοδοσίας (ΝΥΑ) χωρίς αιμοληψίες.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω ομόφωνα αποφασίζει:

1. Εξουσιοδοτεί τον Διοικητή κ. Στασινόπουλο Βασίλειο και την Προϊσταμένη του Χειρουργικού Τμήματος κ. Γιαβάση Μαρία να προβούν στις απαραίτητες γραφειοκρατικές διαδικασίες για την ίδρυση Νοσοκομειακής Υπηρεσίας Αιμοδοσίας (ΝΥΑ) χωρίς αιμοληψίες.

2. Την ανάρτηση της απόφασης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3861/2010.

3. Την επικύρωση της απόφασης την ίδια ημέρα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΚΑΡΠΑΘΟΣ

10 -01-2023

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΕΪΜΕΝΤΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

10.1.2023

Καρπαθιακά Νέα