Δήμος Καρπάθου: Αποκατάσταση δρόμου από Δημοτικό σχολείο έως οικόπεδο Ε. Μάλτα Κοινότητας Μεσοχωρίου

Δήμος Καρπάθου: Αποκατάσταση δρόμου από Δημοτικό σχολείο έως οικόπεδο Ε. Μάλτα Κοινότητας Μεσοχωρίου

Εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές για το έργο: «Αποκατάσταση δρόμου από Δημοτικό σχολείο έως οικόπεδο Ε. Μάλτα Κοινότητας Μεσοχωρίου», όπως περιγράφονται στην τεχνική έκθεση με αρ. πρωτ. 6552/11-8-2022.

Το ύψος της δαπάνη καθορίστηκε στα 9.997,65 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
Γ. Η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί από ιδίους πόρους (Ι.Π.), στον προϋπολογισμό εξόδων του 2022, θα βαρύνει τον ΚΑΕ 70.7331.0007, με τίτλο «Αποκατάσταση δρόμου από Δημοτικό σχολείο έως οικόπεδο Ε. Μάλτα Κοινότητας Μεσοχωρίου», στον οποίο έχει εγγραφεί σχετική πίστωση.

Η μελέτη αφορά την εκτέλεση του έργου <<Αποκατάσταση δρόμου από Δημοτικό σχολείο έως οικόπεδο Ε. Μάλτα Κοινότητας Μεσοχωρίου>> που αφορά την τσιμεντόστρωση επί κοινοτικής οδού της Τοπικής Κοινότητας Μεσοχωρίου του Δήμου Καρπάθου.

6.9.2022

Καρπαθιακά Νέα