Στο Συμβούλιο Επικρατείας ο Δήμος Καρπάθου, ζητά την ακύρωση του Υβριδικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στη θέση ΚΕΦΑΛΑ ΠΥΛΩΝ

Στο Συμβούλιο Επικρατείας ο Δήμος Καρπάθου, ζητά την ακύρωση του Υβριδικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στη θέση ΚΕΦΑΛΑ ΠΥΛΩΝ

Στις 15/09/2022 με α.π. οικ. 44894 και ΠΕΤ έργου 200531260 εκδόθηκε Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) υπέρ της Εταιρείας με την επωνυμία «Δυτικός Υβριδικός Ανώνυμη Ενεργειακή Εταιρία» με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης για την κατασκευή και λειτουργία του έργου:

«Υβριδικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος Αιολικό 6MW, φωτοβολταϊκό 1,5MW (ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΕ) & Συσσωρευτές 3,75MW (εγγυημένη) ισχύς, με τα συνοδά έργα υποδομής στη θέση «ΚΕΦΑΛΑ» σε γήπεδο επιφάνειας ίσης με 1854,522 στρ. (Δασική έκταση) στην Τοπική Κοινότητα Πυλών, της Δημοτικής Ενότητας Καρπάθου του Δήμου Καρπάθου, Περιφερειακής Ενότητας Καρπάθου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».

Η εν λόγω Α.Ε.Π.Ο, αναρτήθηκε και δημοσιεύθηκε στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στις 28-09-2022 (βλ. https://aepo.ypeka.gr/untitled_6122/), εκκινώντας εκ τότε την εξηκονθήμερη (60) προθεσμία για την προσβολή της νομιμότητάς της με την άσκηση του ένδικου βοηθήματος της Αίτησης Ακύρωσης στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο της Χώρας, το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Ειδικά, μάλιστα, από τη στιγμή που προκύπτουν μείζονα ζητήματα επί της συγκεκριμένης παραγωγικής παρέμβασης και σοβαρότατες ενστάσεις για την ανθεκτικότητα και την επιβάρυνση του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος (βλ. δημοτική κοινότητα Πυλών), αλλά και την ίδια την ορθή τήρηση της διοικητικής διαδικασίας επί της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης με βάση τις ενωσιακές οδηγίες και την κείμενη εθνική νομοθεσία. Άλλωστε, για το συγκεκριμένο έργο ο Δήμος Καρπάθου με την κοινοποίηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων προς Γνωμοδότηση από την Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 5988/17-08- 2020 είχε προβάλλει Ομόφωνα Αρνητική Γνώμη δια του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου για την πραγμάτωση του έργου, ενσωματώνοντας στο σώμα της Αρνητικής του Γνώμης νομικά πλήρως εμπεριστατωμένη και τεκμηριωμένη Γνωμοδότηση του Επιστημονικού Συνεργάτη του Δήμου Καρπάθου, συναδέλφου Δικηγόρου και Διδάκτορα Νομικής, κ. Μιχαήλ Θ. Παπαγεωργίου (βλ. Απόφαση 78/25-09-2020 δημοσιευμένη και στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 6Ψ71Ω3Ο-7ΥΜ).

Ενόψει των ανωτέρω, η ως άνω υπόθεση γεννά μία σοβαρότατη και σημαντική, για το περιβαλλοντικό κεκτημένο και την αναπτυξιακή προοπτική της νήσου Καρπάθου, ακυρωτική διοικητική διαφορά ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, χωρίς να ληφθεί παράτυπα υπόψη η γνωστοποιηθείσα και κοινοποιηθείσα Ομόφωνη Αρνητική Γνώμη του Δήμου Καρπάθου και της τοπικής κοινωνίας, κατόπιν σειράς έτερων θετικών αδειοδοτικών εγκρίσεων από επιμέρους δημόσιους φορείς, που παρέλειψαν ουσιώδη περιβαλλοντικά και κοινωνικοοικονομικά ζητήματα επί της νομιμοποίησης και της πραγμάτωσης του έργου.

Εν προκειμένω η αρνητική γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, όπως εκφράστηκε με την υπ’ αριθμ 78/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στηρίχθηκε σε πλήρως εμπεριστατωμένη αντίστοιχη γνωμοδότηση του επιστημονικού συνεργάτη σε θέματα διοικητικού δικαίου και δικαίου της βιώσιμης ανάπτυξης του Δήμου Καρπάθου, Δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω και Διδάκτωρος Νομικής (με την απαιτούμενη ειδίκευση στο Συνταγματικό, Διοικητικό και Περιβαλλοντικό Δίκαιο), καθώς και Διδάσκων Δημοσίου Δικαίου σε δύο Νομικές Σχολές (Πανεπιστημίου Αθηνών και Πανεπιστημίου Θράκης), πρέπει ο χειρισμός της παραπάνω σύνθετης ακυρωτικής διοικητικής περιβαλλοντικής διαφοράς, να ανατεθεί σε δικηγόρο με την παραπάνω περιγραφόμενη εξειδίκευση προασπίζοντας τα έννομα συμφέροντα του Δήμου Καρπάθου, όπως και ασκώντας και καταθέτοντας ως Πληρεξούσιος Δικηγόρος του Δήμου Καρπάθου κατά σειρά τα απαιτούμενα ένδικα βοηθήματα, μέσα και δικόγραφα, όπως της αίτησης ακύρωσης, της αιτήσεως αναστολής, των πρόσθετων λόγων αλλά και υπομνημάτων

Η ελάχιστη προϋπολογιζόμενη δαπάνη, για την άσκηση αίτησης ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (ν 4194/2013) λόγω του εξειδικευμένου και της πολυπλοκότητας του κρίσιμου ζητήματος αντιστοιχεί συνολικά σε είκοσι (20) εργατοώρες απασχόλησης με βάση την ελάχιστη ωριαία χρονοχρέωση των ογδόντα ευρώ (80,00€), σύμφωνα με το ΣΤ΄ Παράρτημα του Κώδικα Δικηγόρων Ν. 4194/2013, ήτοι ύψους χιλίων εξακοσίων ευρώ (1.600,00 €) πλέον Φ.Π.Α. 24% και στην πληρωμή του υποχρεωτικού γραμματίου κατάθεσης ύψους τριακόσιων τριάντα ενός ευρώ (331,00 €) πλέον Φ.Π.Α. 24 %,, ήτοι συνολικά χίλια εννιακόσια τριάντα ένα ευρώ (1.931,00 €) πλέον Φ.Π.Α.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρπάθου, με την υπ. αριθ. 266, στις 25 Νοεμβρίου 2022, αποφάσισε Ομόφωνα την άσκηση των απαιτούμενων ενδίκων βοηθημάτων, όπως της αίτησης ακύρωσης, της αιτήσεως αναστολής, των πρόσθετων λόγων αλλά και υπομνημάτων κατά της με α.π. οικ. 44894 και ΠΕΤ έργου 200531260 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.), που εκδόθηκε υπέρ της Εταιρείας με την επωνυμία «Δυτικός Υβριδικός Ανώνυμη Ενεργειακή Εταιρία» με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης για την για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Υβριδικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος Αιολικό 6MW, φωτοβολταϊκό 1,5MW (ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΕ) & Συσσωρευτές 3,75MW (εγγυημένη) ισχύς, με τα συνοδά έργα υποδομής στη θέση «ΚΕΦΑΛΑ» σε γήπεδο επιφάνειας ίσης με 1854,522 στρ. (Δασική έκταση) στην Τοπική Κοινότητα Πυλών, της Δημοτικής Ενότητας Καρπάθου του Δήμου Καρπάθου, Περιφερειακής Ενότητας Καρπάθου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου». Αναθέτει λόγω εξειδίκευσης την άσκηση και την εν γένει εκπροσώπηση του Δήμου Καρπάθου, στην ως ένω υπόθεση στο Δικηγόρο και Διδάκτορα Νομικής, κ. Μιχαήλ Θ. Παπαγεωργίου.

(φωτογραφία αρχείου Πυλές, www.karpathos.gr)

28.11.2022

Καρπαθιακά Νέα