Δήμος Καρπάθου: Απευθείας ανάθεση για «Συμβουλευτική Υποστήριξη από Εξειδικευμένη Εταιρεία Συμβούλων Τουριστικού Μάρκετινγκ»

Δήμος Καρπάθου: Απευθείας ανάθεση για «Συμβουλευτική Υποστήριξη από Εξειδικευμένη Εταιρεία Συμβούλων Τουριστικού Μάρκετινγκ»

Ο Δήμος Καρπάθου προχωρά σε απευθείας ανάθεση ύψους 7.440 ευρώ για “Συμβουλευτική Υποστήριξη από Εξειδικευμένη Εταιρεία Συμβούλων Τουριστικού Μάρκετινγκ”. Πιο συγκεκριμένα η απόφαση του κ. Νισυριου αναφέρει:

1. Την απευθείας ανάθεση στην εταιρεία: ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ – ΜΠΙΤΖΙΟΣ ΟΕ με διακριτικό τίτλο MARKETING RE:MAKE, [Με στοιχεία επικοινωνίας Διεύθυνση: Όθωνος 31 Κηφισιά Τ.Κ.: 14561, τηλέφωνο: 6944853867 και email: info@re-make.gr] ΑΦΜ: 800928283 Δ.Ο.Υ: Κηφισιάς

Το συνολικό ποσό της ανάθεσης ανέρχεται στο ποσόν των 7.440,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% η δε δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 00.6431.0002 του Προϋπολογισμού του Δήμου του έτους 2023 με το ποσό των 3.720,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και το 2024 με το ποσό των 3.720,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους .

4. H Διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή και ανάρτησή της έως και τις 31/03/2024 (ή μέχρι εξάντλησης του συμβατικού ποσού ή αντικειμένου), με δικαίωμα παράτασης κατόπιν συμφωνίας των δύο μερών, χωρίς καμία αλλαγή των όρων που θα αναφέρονται στη σύμβαση καθώς και χωρίς αύξηση του συμβατικού αντικειμένου και ποσού.

Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο/η ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 5. Στον ανάδοχο καταβάλλεται το αντίστοιχο συμβατικό ποσό της πραγματοποιθείσας εργασίας με βάση την οικονομική προσφορά του.

Η καταβολή της καθορισμένης σύμφωνα με τη σύμβαση αμοιβής θα γίνεται τμηματικά, μετά το πέρας εργασιών , ανάλογα με την παράδοση των εργασιών. Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάκλητες καθ’ όλη τη χρονική διάρκεια που θα εκτελείται η εργασία.

Ο/Η ανάδοχος εγγυάται το σταθερό και αμετάβλητο της συμφωνημένης τιμής ανεξάρτητα αν στο χρονικό διάστημα που ορίζεται σαν χρόνος παράδοσης της εργασίας, υπάρξουν αυξήσεις οποιουδήποτε κόστους και από οποιοδήποτε λόγο στην τιμή μονάδας.

6. Η παραλαβή της σύμβασης θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου και τον Προϊστάμενο Προγραμματισμού Γεώργιο Μηνακάκη.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΜ. ΝΙΣΥΡΙΟΣ

12.10.2023

Καρπαθιακα Νέα