Δήμος Καρπάθου: Διεξαγωγή έρευνας που αφορά την αποτύπωση προφίλ - ταξιδιωτικής συμπεριφοράς των επισκεπτών τουριστών (30.000 ευρώ)

Δήμος Καρπάθου: Διεξαγωγή έρευνας που αφορά την αποτύπωση προφίλ - ταξιδιωτικής συμπεριφοράς των επισκεπτών τουριστών (30.000 ευρώ)

Απόφαση πολυετούς υποχρέωσης για «Προγραμματική σύμβαση με το ΝΠΔΔ
ειδικός λογαριασμός κονδυλίων και έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την
διεξαγωγή έρευνας που αφορά την αποτύπωση προφίλ και της ταξιδιωτικής
συμπεριφοράς των επισκεπτών τουριστών αλλά και των μελλοντικών προοπτικών και
κατευθύνσεων Καρπάθου»
Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡΙΘ. 908
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Έχοντας υπ’ όψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 67 του Ν. 4270/14 “Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης, και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις” (Α’ 143) όπως ισχύει,
β) Το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2024 -2028
2. Το Π.Δ. 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” (Α’ 145)
3. Τα άρθρα 203 & 206 του Ν. 4555/2018
4. Την απόφαση Δ.Σ. 132/2023 με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του του Οικ. Έτους 2024 και τις εγκεκριμένες τροποποιήσεις του
5. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 17552/2024 τεκμηριωμένο αίτημα του διατάκτη
6. Το γεγονός ότι τα ποσά των δεσμευομένων με την παρούσα πίστωσης είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης
7. Το γεγονός ότι το προηγούμενο ύψος υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί στον Κ.Α.Ε:
00.6737.0017 ανέρχεται σωρευτικά στο ποσόν των 0,00€ € για το έτος 2024.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
παρέχουμε την έγκριση «Προγραμματική σύμβαση με το ΝΠΔΔ ειδικός λογαριασμός
κονδυλίων και έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την διεξαγωγή έρευνας που
αφορά την αποτύπωση προφίλ και της ταξιδιωτικής συμπεριφοράς των επισκεπτών
τουριστών αλλά και των μελλοντικών προοπτικών και κατευθύνσεων Καρπάθου»
συνολικού ποσού 30.000,00 € για τα έτη 2024, 2025 σε βάρος των πιστώσεων του κάτωθι Κ.Α.Ε. του
προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Καρπάθου κατ’ έτος ως εξής:
ΕΤΟΣ 2024 2025
00.6737.0017 10.000 20.000
ΣΥΝΟΛΑ 10.000 20.000
Η παραπάνω έγκριση παρέχεται υπό την προϋπόθεση ότι η οικονομική υπηρεσία του Δήμου θα μεριμνήσει
για την εγγραφή των σχετικών πιστώσεων στον προϋπολογισμό των επόμενων οικονομικών ετών, χωρίς να
γίνεται υπέρβαση των δεσμευτικών ορίων του Μ.Π.Δ.Σ.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

ΦΕΛΛΟΥΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ