Η εισήγηση της Σοφίας Πολυχρονίου για τον προγραμματισμό προσλήψεων 2024 στον Δήμο Καρπάθου

Η εισήγηση της Σοφίας Πολυχρονίου για τον προγραμματισμό προσλήψεων 2024 στον Δήμο Καρπάθου

Έγκριση ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού για το έτος 2024. Το Υπουργείο Εσωτερικών με την με αρ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/85/12813 /01.08.2023 εγκύκλιο του, με ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ – ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ καλεί τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης μεταξύ των οποίων και τους Δήμους να προβούν στον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού για το έτος 2024, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μέχρι 23/08/2023.

Για την πρωτογενή υποβολή αιτημάτων τακτικού προσωπικού, θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

α) να έχει εκδοθεί και δημοσιευτεί σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις που διέπουν την εσωτερική λειτουργία των οργανισμών η σχετική πράξη αντιστοίχισης των υφιστάμενων κλάδων και ειδικοτήτων με τους νέους κλάδους και ειδικότητες του Π.Δ. 85/2022 (Α΄ 232),

β) να έχουν αναπροσαρμοστεί τα ψηφιακά οργανογράμματα βάσει της πράξης της περ. α

γ) να έχουν επανεξεταστεί- διορθωθεί και συμπληρωθεί τα αντίστοιχα ειδικά περιγράμματα θέσεων βάσει των διατάξεων του Π.Δ. 85/2022 (Α΄ 232) και των οικείων οργανικών διατάξεων, λαμβάνοντας υπόψη και τις σχετικές οδηγίες που δόθηκαν για την ορθή κατάρτιση των ειδικών περιγραμμάτων θέσεων σύμφωνα με τις σχετικές εγκυκλίους.

δ) οι αιτούμενες θέσεις να είναι χαρακτηρισμένες στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα ως Κενές. Επισημαίνεται ότι για την έγκριση οποιουδήποτε αιτήματος πρόσληψης τακτικού προσωπικού, απαιτείται, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 51 του ν.4622/2019 (Α΄133), η προηγούμενη ανάρτηση της οικείας κενής θέσης στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα του άρθρου 16 του ν. 4440/2016 (Α’ 224). Πριν την υποβολή των αιτημάτων από το Δήμο στην εφαρμογή, θα πρέπει να προηγηθεί η λήψη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με ευθύνη του φορέα που αφορά το αίτημα.

Οι ως άνω αποφάσεις θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν το σύνολο των στοιχείων που θα υποβληθούν μέσω της προαναφερθείσας εφαρμογής («Βασικά στοιχεία» και «αναλυτικά αιτήματα προσλήψεων», χωρίς ωστόσο να απαιτείται η αποστολή των αποφάσεων στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην παρούσα φάση. Τέλος, εννοείται ότι για την υποβολή αιτημάτων πλήρωσης κενών οργανικών θέσεων, θα πρέπει να έχουν εξασφαλιστεί οι πιστώσεις για την κάλυψη της δαπάνης των προς πλήρωση θέσεων.

Τα αιτήματα πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά από συνοπτική έκθεση στην οποία:

1) θα τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα για την πρόσληψη του προσωπικού, βάσει των αναγκών και προτεραιοτήτων του εκάστοτε πολυετούς σχεδιασμού

2) ο αριθμός των κενών θέσεων

3) το ύψος της προκαλούμενης δαπάνης για το έτος πρόσληψης, και τη συνολική προκαλούμενη επιβάρυνση για κάθε επόμενο έτος.

4) Τις ανάγκες που καλύπτονται από την διαδικασία της κινητικότητας Επιπλέον τονίζεται στην εγκύκλιο ότι , κρίνεται σκόπιμο και αναγκαίο κατά την υποβολή των αιτημάτων εκ μέρους όλων των φορέων και υπηρεσιών, να ληφθούν υπόψη :

η προσπάθεια που καταβάλλεται για την τήρηση των δημοσιονομικών δεσμεύσεων και ιδίως του λόγου μία (1) αποχώρηση/μία (1) πρόσληψη για το τακτικό προσωπικό, οι εγκρίσεις των ετήσιων προγραμματισμών των προηγούμενων ετών προς αποφυγήν υποβολής αιτημάτων ομοίων κλάδων, εφόσον ικανοποιήθηκε επαρκώς το υποβληθέν αίτημα, έτσι ώστε να πραγματοποιείται συνετή και ρεαλιστική εκτίμηση των αναγκών, με βάση τις ιδιαιτερότητες και τις άμεσες προτεραιότητες, τις εκτιμώμενες αποχωρήσεις του φορέα και τις επείγουσες ανάγκες προς κάλυψη που θα προκύψουν από αυτές τα επόμενα έτη, προκειμένου η προσπάθεια αυτή να οδηγήσει στον αποτελεσματικότερο σχεδιασμό και εφαρμογή της πολιτικής προσλήψεων στο Δημόσιο.

Οι κενές θέσεις για το έτος 2024 ανά κλάδο και ειδικότητα είναι:

Τεκμηρίωση αναγκαιότητας πρόσληψης προσωπικού ως κάτωθι:

 1η ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Στελέχωση του Τμήματος Περιβάλλοντος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, πολεοδομίας και Περιβάλλοντος Λόγω μετάταξης και υποστελέχωσης επιβάλλεται η πρόσληψη ενός (1) υπαλλήλου κλάδου ΥΕ ΚΛΑΔΟΥ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ/ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

• 2η ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Στελέχωση του Τμήματος Περιβάλλοντος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, πολεοδομίας και Περιβάλλοντος Λόγω μετάταξης και υποστελέχωσης επιβάλλεται η πρόσληψη ενός (1) υπαλλήλου κλάδου ΥΕ ΚΛΑΔΟΥ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ/ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Οι αποχωρήσεις μέχρι την υποβολή του αιτήματος ανά κλάδο και ειδικότητα είναι οι κάτωθι: ΜΟΝΙΜΟΙ :

1) ΔΕ ΚΛΑΔΟΣ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ -ΜΙΑ (1) λόγω κινητικότητας.

Αυτοδίκαιες αποχωρήσεις μέχρι τέλος του έτους 2023: ΜΟΝΙΜΟΙ: -0- Πλήθος Αιτημάτων Πρόσληψης -2  Σχέση Εργασίας -Μόνιμος Κατηγορία Εκπαίδευσης -ΥΕ Κλάδος

-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Τεκμηρίωση Αναγκαιότητας -Συσσωρευμένες υπηρεσιακές εκκρεμότητες Ύψος Ετήσιας Προκαλούμενης Δαπάνης (ποσό σε ευρώ) έτους 2024 -33.392,16 Μηνιαίος Βασικός Μισθός -1.700 Μηνιαίες Εργοδοτικές Εισφορές -582,68 Μηνιαία Υποχρεωτικά Επιδόματα -500 Τρόπος Κάλυψης/Πηγή Χρηματοδότησης

-ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ Αναγκαίος Χρόνος Ολοκλήρωσης Προσλήψεων Μήνας -01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Έτος -2024 Πλήθος Εκτιμώμενων Αποχωρήσεων Τακτικού Προσωπικού αιτούμενου Κλάδου -0 Πλήθος Υφιστάμενων Κενών Θέσεων αιτούμενου Κλάδου -3 Σύνολο προσλήψεων αιτούμενου Κλάδου σε συμμόρφωση προς αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις 2019-2023 -0 Σύνολο προσλήψεων αιτούμενου Κλάδου σε συμμόρφωση αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων 2019-2023 -0 Πλήθος Θέσεων αιτούμενου Κλάδου που έχουν καλυφθεί μέσω Κινητικότητας -0 Θεσμικό πλαίσιο που διέπει την πρόσληψη -4622/2019

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΩΝ:

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, εισηγούμαι την έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο του Ετήσιου Προγραμματισμού Προσλήψεων Τακτικού προσωπικού για το έτος 2024.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ ΣΟΦΙΑ

20.8.2023

Καρπαθιακά Νέα