ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ: Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (23.10.2023)

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ: Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (23.10.2023)

Την 23η Οκτωβρίου 2023, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ., παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα Καρπάθου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, για να μετέχετε στην 22η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, σύμφωνα :

α. με τις διατάξεις του άρθρ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο, 77 του Ν. 4555/2018, και β. σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, για τη λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

1. Αποδοχή πίστωσης που αφορά « Υδροδότηση Άνυδρων Νησιών και έργα βελτίωσης Υποδομών Ύδρευσης των Νησιών ΠΚ 1997ΣΕ03300002 του έργου 2023ΝΑ23300000» σύμφωνα με την υπ. αρ. πρωτ. 2840/02-03/3094/2023 Εντολή Κατανομής και εξουσιοδοτήσεως πληρωμής της ΣΑΝΑ της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

2. Εξειδίκευση πίστωσης της μελέτης που έχει εγγραφεί στον Κ.Α. 25.7413.0031 (Μελέτη για το αποχετευτικό τύπου compact περιοχής Φοινικίου Αρκάσας και ΜΠΕ Λευκού Μεσοχωρίου).

3. Άσκηση ή μη ενδικοφανούς προσφυγής κατά της υπ’ αριθμ 58/2023 Βεβαίωσης Παραβάσεως του κ. Λιμενάρχη Καρπάθου.

4. Αποδοχή πίστωσης που αφορά «Ι΄ Κατανομή έτους 2023» ποσού 99.860,00 ευρώ.

5. Ορισμός υπόλογου για την έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής στη ΔΕΔΔΗΕ για το παρακάτω έργο: «Χορήγηση νέας παροχής ισχύος 25KVA (Ν2) με αριθμό 52917880 για την σύνδεση στο δίκτυο μέσης τάσης/χαμηλής τάσης του ακινήτου στην διεύθυνση ΟΛΥΜΠΟΣ (ΜΟΥΣΕΙΟ) ΚΑΡΠΑΘΟΣ»

6. Εξειδίκευση πίστωσης για την έγκριση δαπάνης και την ανάληψη υποχρέωσης μεαπόφαση Δημάρχου, για Έξοδα Συμμέτοχης του Δήμου Καρπάθου σε ΤουριστικέςΕκθέσεις στο Εσωτερικό και Εξωτερικό.

7. Εξειδίκευση πίστωσης για την έγκριση προμήθεια υλικού για την τουριστική προβολή και διαφήμιση της Καρπάθου.

8. Προμήθεια τροφίμων Δημοτικού Παιδικού Σταθμού.

9. Συνδιοργάνωση συνεδρίων με Ινστιτούτο Λαϊκού Πολιτισμού Ν.Π.Ι.Δ. σε βάρος του Κ.Α.Ε 0064420001.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπή

Ιωάννης Θεμ. Νισύριος

1. Δήμαρχος Γεώργιος 2. Νταής Νικόλαος 3. Παραγυιός Εμμανουήλ  4. Πρωτόπαπας Μηνάς 5. Τσαμπουνιεράκης Μιχαήλ 6. Τσέρκης Εμμανουήλ

20.10.2023

Καρπαθιακά Νέα