Μόνο στους "Κάμπους της Παναγίας" επιτρέπεται η εκγύμναση κυνηγετικών σκύλων στην Κάρπαθο (1.3 έως 18.6.2023)

Μόνο στους "Κάμπους της Παναγίας" επιτρέπεται η εκγύμναση κυνηγετικών σκύλων στην Κάρπαθο (1.3 έως 18.6.2023)

Εκδόθηκε Δασική Απαγορευτική Διάταξη (Δ.Α.Δ.) στην οποία ρυθμίζεται το θέμα της εκγύμνασης των κυνηγετικών σκύλων σε συγκεκριμένες περιοχές για το διάστημα 1 Απριλίου μέχρι 18 Ιουνίου 2023. Υπένθυμίζεται οτι εκτός ΖΕΣ η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων απαγορεύεται καθ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν.δ. 86/69 «Δασικός Κώδικας» (άρθρα 251 έως 267 και 287), ν.δ. 996/71 (άρθρα 10,11,12,15), τα άρθρα 7 παρ. 3 και 8 του ν.177/1975 (ΦΕΚ Α΄ 250).

2. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. 414985/29.11.1985 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας» (Β΄ 757) όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. 37338/1807/2010 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ» (Β΄ 1495), όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπό στοιχεία Η.Π. 8353/276/Ε103/23.02.2012 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 415).

4. Τον Ν5037/23 (ΦΕΚ 78/Α/23)

5. Τη παράγραφο 4 του κεφαλαίου Γ της υπ’ αρ. 80188/2575/01-08-2022 απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2022 – 2023» (Β΄ 4132).

ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΥΜΕ

Την εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων σε όλες τις Ζώνες Εκγύμνασης Σκύλων (Ζ.Ε.Σ.) της περιοχής αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Δασών Δωδεκανήσου, από την Παρασκευή 1η Απριλίου 2023 έως και την Κυριακή 18 Ιουνίου 2023.

Εξαιρούνται της ανωτέρω απαγόρευσης οι εξής ζώνες:

1) Νήσος Ρόδος: α) «Αρχαία Κάμειρος-Σάλακος» αρ.πρ. απόφασης 53012/4-8-2015, β) «Κοσκινού» αρ.πρ. απόφασης 38321/12-7-2019,

2)Νήσος Κάρπαθος:«Κάμπους της Παναγίας» αρ. πρ. απόφασης 308/2-2-2007,

3) Νήσος Κάλυμνος: «Βαθύ» αρ.πρ. απόφασης 2953/15-6-2001, 4) Νήσος Κως: «Καλάμι- Κοτρώνια» αρ.πρ. απόφασης 54539/14-9-2018.

Η απαγόρευση γίνεται για λόγους που σχετίζονται με την όχληση της θηραματοπανίδας κατά την αναπαραγωγική περίοδο.

Η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων εκτός ΖΕΣ απαγορεύεται καθ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Η Διευθύντρια Δασών Δωδ/σου

Μπαλατσούκα Αικατερίνη Δασολόγος ΜSc