Διεξαγωγή έρευνας που αφορά την αποτύπωση του προφίλ και της ταξιδιωτικής συμπεριφοράς των επισκεπτών - τουριστών αλλά και των μελλοντικών τουριστικών προοπτικών και κατευθύνσεων της Καρπάθου

Διεξαγωγή έρευνας που αφορά την αποτύπωση του προφίλ και της ταξιδιωτικής συμπεριφοράς των επισκεπτών - τουριστών αλλά και των μελλοντικών τουριστικών προοπτικών και κατευθύνσεων της Καρπάθου

Συνεδρίαση Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ 30 Μαΐου 2024 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΕΛΚΕ 442/30.05.2024

Η Επιτροπή Ερευνών του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 24901/2024 28/05/2024 πρόσκληση του Αντιπρύτανη Έρευνας και Καινοτομίας και Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών, Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Πέτρου Καβάσαλη, συνήλθε σήμερα 30η Μαΐου ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:15 π.μ., μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 και το άρθρο 231 παρ. 4 του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141 Α’), για την πραγματοποίηση της συνεδρίασης αριθμ. 442.

Παρόντες είναι οι κ.κ.: Πέτρος Καβάσαλης, Πρόεδρος Επιτροπής Ερευνών Δημήτριος–Φραγκίσκος Λέκκας Αναπλ. Μέλος, Εκπρόσωπος Σχολής Περιβάλλοντος Στυλιανός Γκιάλης Μέλος, Εκπρόσωπος Σχολής Κοινωνικών Επιστημών Ευαγγελία Καλλιγιαννάκη, Αναπλ. Μέλος, Εκπρόσωπος Σχολής Θετικών Επιστημών Πολύκαρπος Καραμούζης, Μέλος, Εκπρόσωπος Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών Ανδρέας Παπαθεοδώρου, Μέλος, Εκπρόσωπος Σχολής Επιστημών της Διοίκησης Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου, Μέλος, Εκπρόσωπος Πολυτεχνικής Σχολής Απόντες είναι οι κ.κ.: Θωμάς Χασιώτης Αντιπρόεδρος & Εκπρόσωπος Σχολής Περιβάλλοντος Ανδρέας Παπασαλούρος, Μέλος, Εκπρόσωπος Σχολής Θετικών Επιστημών Στη συνεδρίαση, παρευρίσκεται η κα Αναστασία Μπογόρδου, γραμματέας της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ, η οποία τηρεί τα πρακτικά. Μετά από πρόσκληση του Προέδρου παρευρέθηκαν οι κ.κ.:

– Γιώργος Κολοκυθάς, Προϊστάμενος της ΜΟΔΥ – Αρχοντούλα Τσάσκου, Προϊσταμένη Τμήματος Θεσμικής Υποστήριξης – Χριστίνα Μακρή, Προϊσταμένη Τμήματος Στρατηγικής Ανάπτυξης, Προγραμματισμού & Προώθησης της Έρευνας – Αχιλλέας Τζελαΐδης, Προϊστάμενος Τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων – Σεβαστός Χριστοφίδης, Προϊστάμενος Τμήματος Παρακολούθησης Έργων – Φερενίκη Τσαμπαρλή, Προϊσταμένη Τμήματος Λογιστηρίου – Κωνσταντίνα Αθηναίου, Έμμισθη δικηγόρος της νομικής υπηρεσίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ζαχαρώ Καβακλή, Στέλεχος της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ – Στελέχη του ΕΛΚΕ Ο ΠΜΟΔΥ και οι προσκεκλημένοι συμμετέχοντες παρίσταται στις συνεδριάσεις της Επιτροπής χωρίς δικαίωμα ψήφου, και αποχωρούν πριν την ψηφοφορία και την λήψη αποφάσεων. 442 Συνεδρίαση Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ 30 Μαΐου 2024 Σελίδα 2 από 3 Θέμα 1.Γ.2 Νέα Θέματα (Αιτήσεις – Προτάσεις (Λοιπά)

15. Αίτημα για την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καρπάθου και του ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου (ΠΑ) για την εκπόνηση του Ερευνητικού Προγράμματος με τίτλο: «Διεξαγωγή έρευνας που αφορά την αποτύπωση του προφίλ και της ταξιδιωτικής συμπεριφοράς των επισκεπτών – τουριστών αλλά και των μελλοντικών τουριστικών προοπτικών και κατευθύνσεων της Καρπάθου»

Η Επιτροπή Ερευνών του ΕΛΚΕ, λαμβάνοντας υπόψη:

• τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 (ΦΕΚ 31/20.3.1984, τ. Α’) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» όπως ισχύει,

• την υπ’ αριθμ. πρωτ. 18959/19.06.2023 διαπιστωτική Πράξη συγκρότησης του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Φ.Ε.Κ. 595/23.06.2023, τ. Υ.Ο.Δ.Δ) (ΑΔΑ: 6ΥΠ8469Β7Λ-ΕΩ8), • την υπ’ αρ. 25105/26.07.2023 Διαπιστωτική Πράξη εκλογής Πρύτανη και ορισμού τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου (ΦΕΚ 742/27-07-2023, τ. ΥΟΔΔ) (ΑΔΑ: 64Ν2469Β7Λ-ΖΘΧ),

• την υπ’ αρ. 26859/02.08.2023 Διαπιστωτική Πράξη συγκρότησης του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου κατόπιν εκλογής Πρύτανη (ΑΔΑ: 6Λ6Σ469Β7Λ-ΜΓΜ),

• την υπ’ αριθμ. 27407/04.08.2023 απόφαση Πρύτανη με θέμα: «Καθορισμός του τομέα ευθύνης κάθε Αντιπρύτανη, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους τέσσερις (4) Αντιπρυτάνεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου και καθορισμός της σειράς αναπλήρωσης του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων» (ΦΕΚ 5064/11.08.2023, τ. Β’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 28632/01.09.2023 Απόφαση Πρύτανη ως προς τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αντιπρύτανη Οικονομικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (ΦΕΚ 5348/07.09.2023, τ. Β’) (ΑΔΑ: 6ΤΝΒ469Β7Λ-7Τ4), και την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 39780/06.11.2023 Απόφαση Πρύτανη ως προς τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αντιπρύτανη Διοικητικών και Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Αντιπρύτανη Διεθνοποίησης, Εξωστρέφειας και Φοιτητικής Μέριμνας (ΦΕΚ 6495/15.11.2023 τ. Β’) (ΑΔΑ: 6ΔΒ9469Β7Λ-ΒΦΠ),

• την υπ’ αριθμ. 34411/06.10.2023 Διαπιστωτική Πράξη Πρύτανη με θέμα: «Συγκρότηση της Επιτροπής Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε. Πανεπιστημίου Αιγαίου» (ΑΔΑ: Ψ1ΚΤ469Β7Λ-4ΞΧ), όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθμ. 38706/31.10.2023 Διαπιστωτική Πράξη Πρύτανη με θέμα «Τροποποίηση συγκρότησης της Επιτροπής Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε. Πανεπιστημίου Αιγαίου» (ΑΔΑ: 6Ψ3Ψ469Β7ΛΒ7Χ),

• τον Ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 141/21.07.2022, τ. Α΄), όπως ισχύει και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 44 & 232επ,

• την απόφαση της υπ΄ αριθμ. 26/05.12.2022 συνεδρίασης της Συγκλήτου, θέμα 4.9 «Ρύθμιση, έως την έκδοση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου κατ’ άρθρο 223 του ν. 4957/2022, ειδικότερα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων διοίκησης, των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων του Πανεπιστημίου Αιγαίου και κάθε είδους συλλογικών οργάνων και επιτροπών που συγκροτούνται και λειτουργούν για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου 442 Συνεδρίαση Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ 30 Μαΐου 2024 Σελίδα 3 από 3 Αιγαίου και του Ε.Λ.Κ.Ε. Πανεπιστημίου Αιγαίου» (ΦΕΚ 6656/23.12.2022 τ. Β΄, ΑΔΑ: ΩΑΦΕ469Β7Λ-Ι6Β),

• το υπ.’ αριθμ. 7722 ΦΕΚ, τ. Β’/31.12.2023, «Έγκριση του Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4957/2022»,

• το υπ’ αριθμ. πρωτ. 24881 /28.05.2024 αίτημα του Καθηγητή κ. Θεόδωρου Σταυρινούδη

• το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης (επισυνάπτεται) και μετά από διεξοδική συζήτηση, αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καρπάθου και του ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου (ΠΑ) για την εκπόνηση του Ερευνητικού Προγράμματος με τίτλο:

«Διεξαγωγή έρευνας που αφορά την αποτύπωση του προφίλ και της ταξιδιωτικής συμπεριφοράς των επισκεπτών – τουριστών αλλά και των μελλοντικών τουριστικών προοπτικών και κατευθύνσεων της Καρπάθου» και επιπροσθέτως εισηγείται προς το Συμβούλιο Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου την εκ μέρους του έγκριση σύναψης της ως άνω σύμβασης, η οποία προσαρτάται στο παρόν πρακτικό και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του.

Το ως άνω έργο χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό του 2024 του Δήμου Καρπάθου, από τις πιστώσεις ιδίων πόρων – Κ.Α.Ε.: 00.6737.0017 σύμφωνα με την Αριθμ. 43/2024 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Επιστημονικά Υπεύθυνος για τον Ε.Λ.Κ.Ε. Πανεπιστημίου Αιγαίου για την υλοποίηση του ως άνω έργου ορίζεται ο Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού κ. Θεόδωρος Σταυρινούδης.

Ακριβές Απόσπασμα Πρακτικών Μυτιλήνη, 3 Ιουνίου 2024

Αναπληρωτής Καθηγητής Πέτρος Καβάσαλης Πρόεδρος Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ Αντιπρύτανης Έρευνας και Καινοτομίας Αναστασία Μπογόρδου Γραμματέας Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου

3.7.2024

Καρπαθιακά Νέα