Μανώλης Κασσώτης: Στην Κάσο το Συμπόσιο Στέγης Γραμμάτων – Τεχνών (Also in English)

Μανώλης Κασσώτης: Στην Κάσο το Συμπόσιο Στέγης Γραμμάτων – Τεχνών (Also in English)

Το 1963 μια ομάδα επίλεκτων πνευματικών ανθρώπων της Δωδεκανήσου ίδρυσε τηn «Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Δωδεκανήσου» με σκοπό τη μελέτη και προβολή των πολιτισμικών (ιστορικών, αρχαιολογικών, γλωσσικών, λαογραφικών, καλλιτεχνικών κτλ.) θεμάτων της Δωδεκανήσου. Εκτός των Δωδεκανησίων, αρκετά μέλη της Σ.Γ.Τ.Δ. προέρχονται από άλλες περιοχές της Ελλάδος, είναι άνθρωποι των γραμμάτων που ασχολούνται με θέματα που έχουν σχέση με τα Δωδεκάνησα.

γράφει ο Μανώλης Κασσώτης

Έξη δεκαετίες αργότερα βρίσκουμε την Σ.Γ.Τ.Δ. να έχει καθιερωθεί μεταξύ των αξιόλογων Ελληνικών πνευματικών οργανισμών, έχοντας εκδώσει 30 τόμους της περιοδικής επιστημονικής έκδοσης «Δωδεκανησιακά Χρονικά», 42 αυτοτελείς επιστημονικές και λογοτεχνικές εκδόσεις, καθώς και 6 τεύχη του περιοδικού Λόγου και Τέχνης «Ροδιακά Γράμματα», συνολικά 78 βιβλία. Η έκδοση τόσων βιβλίων γίνεται πιο δυνατή με την αφιλοκερδή προσφορά του Μανὀλη Μακρή, προέδρου της Σ.Γ.Τ.Δ., στην στοιχειοθέτηση των βιβλίων καθώς και στις δωρεές οργανισμών και ιδιωτών που καταβάλλουν τα τυπογραφικά έξοδα.

Επίσης το 1978, αρχίζοντας από την Ρόδο, η Σ.Γ.Τ.Δ. καθιέρωσε την ανά διετία διοργάνωση Πολιτιστικών Συμποσίων σε ένα από τα νησιά της Δωδεκανήσου, με θεματολογία από το νησί που φιλοξενεί και γενικότερα από τη Δωδεκάνησο. Τα Συμπόσια αυτά, εκτός που ενισχύουν την τοπική βιβλιογραφία, συμβάλουν στην πνευματική και εθνική τόνωση των κατοίκων και κυρίως των μικρών και απομονωμένων νησιών. Μετά την κάλυψη όλων των νησιών, το επόμενο Συμπόσιο το 2009 έγινε στο Πειραιά προς τιμήν των εκτός της Δωδεκανήσου και εν αλλοδαπή διαβιούντων Δωδεκανησίων. Στην συνέχεια ξανάρχισε η σειρά από το κάθε νησί.

Η Κάσος φιλοξενεί το εφετινό Συμπόσιο της Σ.Γ.Τ.Δ. Kasos hosts this year’s D.I.L.A. Symposium.

Το εφετινό Συμπόσιο πραγματοποιείται στην Κάσο μεταξύ 28-30 Ιουνίου και συμπίπτει με τη συμπλήρωση διακοσίων χρόνων από το Ολοκαύτωμα της Κάσου τον Ιούνιο του 1824. Το επιστημονικό κύρος 90 εκλεκτών ερευνητών που συμμετέχουν, καθώς και η διεπιστημονική ποικιλία και πρωτοτυπία των 65 ανακοινώσεων αγκαλιάζουν ολόκληρο τον δωδεκανησιακό χώρο, με ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα που αφορούν το νησί που φιλοξενεί το Συμπόσιο.

Ιδιαίτεροι δεσμοί συνδέουν την Δωδεκανησιακή παροικία της Αμερικής με την Σ.Γ.Τ.Δ. Ο αείμνηστος Μανώλης Αθανασιάδης υπήρξε από τα πρώτα μέλη και συνεργάτες της Στέγης. Οι δεσμοί συνεχίστηκαν και δυνάμωσαν με την αναδιοργάνωση του Εθνικού Δωδεκανησιακού Συμβουλίου Αμερικής και με την συμμετοχή του στα Συμπόσια και με την έκδοση αυτοτελών εκδόσεων, που μεταξύ των άλλων αναφέρονται και στην Δωδεκανησιακή παροικία της Αμερικής. Στο εφετινό Συμπόσιο συμμετέχουν δυο συμπατριώτες από την Αμερική, η μία ανακοίνωση αφορά την παροικία της Αμερικής και η άλλη την Κάσο.

Επίσης, οι Δωδεκανήσιοι της Αμερικής υποστηρίζουν και συμπαρίστανται στην απόφαση της Σ.Γ.Τ.Δ. στη συγγραφή της Ιστορίας του κάθε νησιού της Δωδεκανήσου στα Ελληνικά και στα Αγγλικά, αναλαμβάνοντας τη μετάφραση και βοηθώντας οικονομικά.

Η Αγγλική έκδοση έχει ιδιαίτερη σημασία για την παροικία μας, επειδή θα δώσει την ευκαιρία στην νέα γενεά, που δεν γνωρίζει Ελληνικά, να γνωρίσει την ιστορία όλων των νησιών της Δωδεκανήσου. Επιπρόσθετα η αποστολή του κάθε βιβλίου στις 50 μεγαλύτερες βιβλιοθήκες της Αμερικής και στα Πανεπιστήμια που διαθέτουν Ελληνικά προγράμματα, θα δώσει την ευκαιρία στο ευρύτερο επιστημονικό κοινό να γνωρίσει την ιστορία, ακόμη και των πιο μικρών νησιών της Δωδεκανήσου.

Ο 30ος τόμος της περιοδικής επιστημονικής έκδοσης της Σ.Γ.Τ.Δ. «Δωδεκανησιακά Χρονικά». The 30th volume of the periodical scientific publication of D.I.L.A.

Μέχρι τώρα, έχουν εκδοθεί η «Ιστορία της Ρόδου» και η «Ιστορία της Καρπάθου» του Μανόλη Μακρή, ο οποίος έκαμε και την στοιχειοθέτηση, την δε μετάφραση έκαμαν οι Μανώλης Κασσώτης και Δημοσθένης Τριανταφύλλου. Την δαπάνη της «Ιστορίας της Ρόδου» κατέβαλαν οι Δημοσθένης Τριανταφύλλου και Μανώλης Κασσώτης, και της «Ιστορίας της Καρπάθου» οι αδελφοί Μανώλης και Γιάννης Κασσώτης. Τα δυο βιβλία έχουν διανεμηθεί στην Αμερική και αποσταλεί σε 50 και πλέον βιβλιοθήκες.

Παράλληλα οι Κώστας Κοντός, Δημοσθένης Τριανταφύλλου και Νίκος Κωνσταντινίδης έχουν αναλάβει, αντίστοιχα, την συγγραφή της ιστορίας της Σύμης, της Νισύρου και της Κάσου, ο δε Σύλλογος των Συμαίων της Νέας Υόρκης «η Αίγλη» έχει αναλάβει την χρηματοδότηση της Ιστορίας της Σύμης. Επίσης, η Σ.Γ.Τ.Δ. βρίσκεται σε επαφή και με άλλους ιστορικούς για την συγγραφή της ιστορίας και των άλλων νησιών.

Κορυφαία αναγνώριση του έργου της Στέγης αποτελεί η βράβευσή της το 1985 από την Ακαδημία Αθηνών για την προσφορά της στην πνευματική και πολιτιστική ανάπτυξη της Δωδεκανήσου, όπως αναφέρεται στο σκεπτικό της απόφασης της Ακαδημίας.


Kasos hosts this year’s Symposium of the Dodecanesian Institute of Letters and Arts

By Manolis Cassotis

In 1963, a group of elite intellectual people of the Dodecanese founded the “Dodecanesian Institute of Letters and Arts” with the aim of studying and promoting the cultural (historical, archaeological, linguistic, folklore, artistic, etc.) subjects of the Dodecanese. Apart from the Dodecanese, several members of D.I.L.A. come from other regions of Greece, they are people of letters who deal with issues related to the Dodecanese.

Six decades later we find D.I.L.A. to have been established among the notable Greek intellectual organizations, having published 30 volumes of the periodical scientific publication “Dodecanese Chronicles”, 42 independent scientific and literary publications as well as 6 issues of the magazine of Speech and Art “Rodiaka Grammata”, a total of 78 books. The publication of so many books is made possible by the generous contribution of Manolis Makris, president of D.I.L.A., to the typesetting of the books as well as the donations of organizations and individuals, who pay the printing costs.

Also in 1978, starting from Rhodes, D.I.L.A. established the biennial organization of Cultural Symposiums on one of the islands of the Dodecanese with the theme of the host island and of the Dodecanese in general. These Symposia, in addition to strengthening the local literature and bibliography, contribute to the spiritual and national stimulation of the inhabitants, especially of the small and isolated islands. After covering all the islands, the next Symposium in 2009 was held in Piraeus in honor of Dodecanese living outside the Dodecanese and abroad. Then the turn of each island started again.

This year’s Symposium takes place in Kasos between June 28-30 and coincides with the bicentenary of the Kasos Holocaust in June 1824. The scientific prestige of 90 selected researchers participating, as well as the interdisciplinary variety and originality of the 65 presentations embrace the entire Dodecanese, with special emphasis on the issues concerning the island hosting the Symposium.

There is a special connection between the Dodecanese of America with D.I.L.A. The late Manolis Athanasiadis was one of its first members and associates. The ties continued and strengthened with the reorganization of the National Dodecanese Council of America and with its participation in the Symposia and the publication of books, which among others refer to the Dodecanese of America. In this year’s Symposium, two Dodecanesians from America are participating, one study concerns the American community and the other Kasos.

Also, the Dodecanese of America support and stand by with the decision of the D.I.L.A. in writing the History of each island of the Dodecanese in Greek and English, undertaking the translation and helping financially.

The English edition is of particular importance for the Dodecanese in America because it will give the opportunity to the new generation, who do not know Greek, to get to know the history of all the islands of the Dodecanese. In addition, the sending of each book to the 50 largest libraries in America and to the Universities that have Greek programs will give the wider scientific public the opportunity to get to know the history of even the smallest islands of the Dodecanese.

Until now, the “History of Rhodes” and the “History of Karpathos” by Manolis Makris, who also did the typesetting, have been published, and the translation was done by Manolis Cassotis and Demosthenes Triantafillou. The cost of the “History of Rhodes” was paid by Demosthenes Triantafillou and Manolis Cassotis, and the “History of Karpathos” by the brothers Manolis and John Cassotis. The two books have been distributed in America and sent to more than 50 libraries.

At the same time, Kostas Kontos, Demosthenes Triantafillou and Nick Konstantinidis have undertaken, respectively, the writing of the history of Symi, Nisyros and Kasos, while the Association of Symians of New York “Aegle” has undertaken the financing of the History of Symi. Also, D.I.L.A. is in contact with other historians to write the history of the other islands as well.

The highest recognition of D.I.L.A.’s work is its award from the Academy of Athens in 1985 for its contribution to the spiritual and cultural development of the Dodecanese, as stated in the rationale of the Academy’s decision.

www.anamniseis.net
26.6.2026
Καρπαθιακά Νέα