Ο Μανώλης Παραγυιός Αντιδήμαρχος Αναπτυξιακής Στρατηγικής, Προγραμματισμού Δημοτικού Έργου και Επικοινωνίας

Ο Μανώλης Παραγυιός Αντιδήμαρχος Αναπτυξιακής Στρατηγικής, Προγραμματισμού Δημοτικού Έργου και Επικοινωνίας

Ο Δήμαρχος Καρπάθου, κ. Νισύριος, προχώρησε στον ορισμό έμμισθου Αντιδημάρχου του Δήμου Καρπάθου, με θητεία ενός (1) έτους από τη δημοσίευση κατά νόμο της παρούσας, μεταβιβάζοντας σε αυτόν συγκεκριμένες διακριτές αρμοδιότητες, όπως παρακάτω:

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΑΡΑΓΥΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ

Στον κ. Παραγυιό Εμμανουήλ ο Δήμαρχος μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες: Αρμοδιότητες σε θέματα χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων:

– Τις αρμοδιότητες που αφορούν Ευρωπαϊκά, Εθνικά η/και άλλα Προγράμματα σε συνεργασία με τις εμπλεκόμενες κατά περίπτωση οργανικές μονάδες του Δήμου, με σκοπό τον σχεδιασμό, την μελέτη, την οργάνωση, την συμμετοχή και την προώθηση του Δήμου στα προγράμματα αυτά και με στόχο την εισαγωγή καινοτομιών και την προώθηση της αλλαγής και της ανάπτυξης στην διοικητική, οικονομική, κοινωνική, περιβαλλοντική και επιχειρηματική τοπική πολιτική.

– Την συνεργασία με τα Δίκτυα Πόλεων, την αναπτυξιακή της ΠΕΔ και κάθε άλλο φορέα που θα μπορεί να διευκολύνει το ανωτέρω έργο. Αρμοδιότητες σε θέματα του Τμήματος Προγραμματισμού:

– Την εποπτεία και ευθύνη του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων του όπως προβλέπονται στον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου ή/και έχουν μεταβιβαστεί από το ισχύον νομικό πλαίσιο. Αρμοδιότητες σε θέματα τουρισμού:

– Την Τουριστική Προβολή του Δήμου Καρπάθου. Αρμοδιότητες σε θέματα επικοινωνίας:

– Την Επικοινωνία και την Προβολή στα Μέσα Ενημέρωσης του Δημοτικού Έργου. Επίσης μεταβιβάζει αρμοδιότητες σχετικά με:

1. Την εποπτεία και ευθύνη για κάθε σχετική με την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, την Ψηφιακή Πολιτική και τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό του Δήμου, ενέργεια, εισήγηση κτλ.

2. Την εποπτεία του τμήματος Δια Βίου Μάθησης του Δήμου.

3. Την συνεργασία με τους Αποδήμους Καρπαθίους Εσωτερικού και Εξωτερικού καθώς και τους Παροικιακούς Συλλόγους αυτών. Ο ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού. (αν δεν υπάρχει ημερήσια, σε μια εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του νομού) και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.