Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Νοσοκομειακής Υπηρεσίας Αιμοδοσίας στο ΓΝ Καρπάθου «Αγιος Ιωάννης ο Καρπάθιος»

Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Νοσοκομειακής Υπηρεσίας Αιμοδοσίας στο ΓΝ Καρπάθου «Αγιος Ιωάννης ο Καρπάθιος»

 

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1.Tις διατάξεις :

α. του ν. 3402/2005 «Αναδιάρθρωση του Συστήματος Αιμοδοσίας και λοιπές διατάξεις»

( Α’258) και ιδίως του άρθρου 10,

β. της παρ.3 του άρθρου 77 του ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και

εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» ( Α’143),

γ. του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ.63/2005 Α’98)όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ.22 του άρθρου 119 του ν.4622/2019 (Α’133),

δ. του π.δ. 25/2008 «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2005/61/ Έκ της Επιτροπής της 30ης Σεπτεμβρίου 2005 για την εφαρμογή της Οδηγίας 2002/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τις απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας (ανιχνευσιμότητας) και την κοινοποίηση σοβαρών ανεπιθύμητων αντιδράσεων και συμβάντων (ΕΕL 256/1-10-2005) και προς την Οδηγία 2005/62/ΕΚ Της Επιτροπής της 30ης Σεπτεμβρίου 2005 για την εφαρμογή της Οδηγίας 2002/98/ΕΚ του 32024 και 7840€ αφορούν στο έτος 2025 (ΚΑΕ 4Ρ59α,40711α,40715α,40721α,40824α,41311α,

ΑΔΑ:94ΚΙ46Μ52Μ-ΠΞ9,6ΗΛ646Μ52Μ-ΔΡ2,ΨΑΑΗ46Μ52Μ-ΓΕΑ,62ΦΞ46Μ52Μ￾ΡΘΟ,αποφασίζουμε:

Α) Xoρηγούμε άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Νοσοκομειακής Υπηρεσίας Αιμοδοσίας (Ν. Υ. Α.)στο Γ. Ν. Καρπάθου «Άγιος Ιωάννης ο Καρπάθιος», χωρίς αιμοληψίες, καθώς πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που καθορίζουν οι διατάξεις του (3) σχετικού. Η Ν.Υ.Α. λειτουργεί στο πλαίσιο του Βιοπαθολογικού-Βιοχημικού τμήματος. Η εν λόγω Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας θα διενεργεί τον απαιτούμενο προμεταγγισιακό έλεγχο των ασθενών, όπως αυτός προβλέπεται από τις εθνικές οδηγίες.

Η κάλυψη των αναγκών της Ν.Υ.Α. σε αίμα και παράγωγα θα γίνεται μέσω της διασύνδεσής της με το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, (Ε.Κ.Ε.A.)

Β) Το Γ. Ν. Καρπάθου «Άγιος Ιωάννης ο Καρπάθιος» με ευθύνη του Διοικητή και του Δ/ντή του τμήματος, στο οποίο υπάγεται η Ν.Υ.Α., θα πρέπει:

 Να καθορίσει με σαφήνεια καθήκοντα και αρμοδιότητες για όλο το προσωπικό που εμπλέκεται στην αλυσίδα μετάγγισης αίματος και το οποίο θα λαμβάνει συνεχή εκπαίδευση κατάλληλη προς τα ειδικά καθήκοντα που του ανατίθενται.

 Να καθορίσει τις πρότυπες διαδικασίες λειτουργίας που διασφαλίζουν την ασφάλεια σε κάθε βήμα της μετάγγισης, καθώς και ό,τι άλλο προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις και οδηγίες του Ε.ΚΕ.Α

 Nα προσφεύγει για κάθε επιστημονικό ζήτημα στο ΕΚΕΑ, με τα οποίο διασυνδέεται, και το οποίο θα ελέγχει αυτό σε ό,τι αφορά στις διαδικασίες μεταγγισιοθεραπείας και εν γένει διαχείρισης του αίματος.

 Nα συστήσει Νοσοκομειακή Επιτροπή Ιατρικής των Μεταγγίσεων έτσι όπως προσδιορίζεται στην υπό στοιχεία Υ4γ/οικ 11152/2000(Β’1132) Υπουργική Απόφαση και στην υπό στοιχεία Α3β/86513/2016/9-3-2017 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας.

 Να καθορίσει τον τρόπο και τις προϋποθέσεις μεταφοράς των απαιτούμενων μονάδων αίματος από το Ε.ΚΕ.Α προς το Γ.Ν.Καρπάθου «Άγιος Ιωάννης ο Καρπάθιος» και αντίστροφα και να εξασφαλίσει τα απαιτούμενα κονδύλια.

 Να τηρεί εν γένει τα οριζόμενα στην Απόφαση Γ2γ/57384/2-11-2017 (B’4293) Του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας υπό το συντονισμό και τη στενή επίβλεψη του ΕΚΕΑ.

Γ) Μεταξύ του ΕΚΕΑ και του Γ.Ν. Καρπάθου «Άγιος Ιωάννης ο Καρπάθιος» θα υπογραφεί μνημόνιο συνεργασίας, στο οποίο θα περιγράφονται αναλυτικά οι συμφωνημένες λεπτομέρειες της συνεργασίας, όπως ώρες παράδοσης – παραλαβής μονάδων αίματος, τύπος παραπεμπτικών, τηρούμενες διαδικασίες, υπεύθυνοι για την μεταξύ τους επικοινωνία, μέτρα ασφάλειας για την

μετάγγιση και κάθε άλλη λεπτομέρεια.

Δ) Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Μ.ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ

Υπουργός ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α.ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ