Κοινότητα Καρπάθου: ΟΜΟΦΩΝΑ το Τεχνικό Πρόγραμμα 2023 με αιχμή ότι ελάχιστα υλοποιήθηκαν αυτή τη χρονιά"

Κοινότητα Καρπάθου: ΟΜΟΦΩΝΑ το Τεχνικό Πρόγραμμα 2023 με αιχμή ότι ελάχιστα υλοποιήθηκαν αυτή τη χρονιά"

Ο Πρόεδρος κοινότητας Καρπάθου, Γιώργος Χατζηκουτσός, εισηγούμενος το κύριο θέμα της συνεδρίασης της 27ης Ιουλίου 2022, ανέφερε ότι ο βαθμός υλοποίησης του προηγούμενου σχεδίου Τεχνικού Προγράμματος της Κοινότητας αποτελεί αναγκαστικά οδηγό για τη σύνταξη του αντίστοιχου για το έτος 2023. “Και το λέω αυτό” τόνισε “καθότι τα περισσότερα από αυτά δεν πραγματοποιήθηκαν. Είμαστε λοιπόν αναγκασμένοι, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων να καταθέσουμε την ίδια πρόταση.

Το ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 2023 ψηφίστηκε ΟΜΟΦΩΝΑ από το τοπικό Συμβούλιο και είναι το εξής:

1. Κτιριακές Εγκαταστάσεις Γυμνασίου Πηγαδίων και ΕΠΑΛ Καρπάθου

2. Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών σε 1ο και 2ο Δημοτικό Σχολείο Πηγαδίων και Νηπιαγωγείο Πηγαδίων.

3. Χωροταξικός σχεδιασμός Κοινότητας -Εφαρμογή Σχεδίου πόλεως

4. Χαρτογράφηση γεωτρήσεων Δημοτικών και Ιδιωτικών .

5. Δημοτικός Φωτισμός Κοινότητας – Αλλαγή φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων σύγχρονης και έξυπνης εχνολογίας.

6. Φωτεινές πινακίδες ενημέρωσης πολιτών. Προμήθεια – τοποθέτηση.

7. Παιδική χαρά στην Πλατεία Ελευθερίας Πηγαδίων.

8. Μελέτη -Δημοπράτηση -Ανάθεση πεζόδρομου /ποδηλατόδρομου προς Μενετές και προς Απέρι.

9. Δημιουργία νέου κοιμητηρίου Κοινότητας

10. Νέος κανονισμός κοιμητηρίων

11. Μελέτη και προμήθεια αστικού εξοπλισμού πόλης (καλαθάκια απορριμμάτων- καναπεδάκια- ζαρντινιέρες)

12. Ασφαλτοστρώσεις οδών Κοινότητας

13. Συντήρηση χωματένιου οδικού δικτύου Κοινότητας.

14. Κατασκευή Αγωγών περισυλλογής ομβρίων υδάτων σε κλίμακες της πόλης των Πηγαδίων.

15. Ολοκλήρωση Εργασιών κτιρίου στο ΚΟΝΑΚΙ και πλήρη απόδοσή του στο λαό της Καρπάθου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 13-2022
Αφού αναγνώστηκε τα πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως .

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Χατζηκουτσός

Τα μέλη

Μπέρτος Ιωάννης

Τσακίρογλου Δημήτριο

Πουζουκάκης Νικόλαος

Βιτώρης Ιωάννης

Κούτολο Φώτης

Χιωτάκης Εμμανουήλ