Ορθοπεδικό με μπλοκάκι και για έναν μήνα ζητά το Νοσοκομείο της Καρπάθου

Ορθοπεδικό με μπλοκάκι και για έναν μήνα ζητά το Νοσοκομείο της Καρπάθου

Το Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου της Καρπάθου αποφάσισε  και ζητά από τη Διοίκηση της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς & Αιγαίου την έγκριση πρόσληψης ενός (1) ιδιώτη ιατρού ειδικότητας Ορθοπεδικής για την κάλυψη κενών ενεργού εφημερίας (24ώρης), με απόδειξη παροχής υπηρεσιών. Ο ιδιώτης ιατρός θα καλύπτει οχτώ (08) ενεργείς εφημερίες το μήνα.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2 η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ» ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Απόσπασμα Πρακτικού της αριθμ.. 18 / 12-06-2024 Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ 6:

Έγκριση Πρόσληψης ιδιώτη ιατρού ειδικότητας Ορθοπεδικής με καθεστώς απόδειξης παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη κενών ενεργού εφημερίας (24-ώρης) στο Γ.Ν. Καρπάθου

Τίθεται υπόψη του Δ.Σ. προφορική εισήγηση του Διοικητή του Γ.Ν. Καρπάθου κ. Στασινόπουλου Βασιλείου η οποία έχει ως εξής: Θέτουμε υπόψη σας: 1. Τις διατάξεις του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ81/τ.Α΄. ) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». Όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 9 του ΠΔ 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α΄05-08-2016). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν.4839/2021 (ΦΕΚ 181/ τ. Α΄/02-10-2021) 4. Τις διατάξεις του άρθρου 89 του ν.4850/2021 (ΦΕΚ 208/ τ. Α΄/05-11-2021) 5. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.4889/2022 (ΦΕΚ 21/ τ. Α΄/10-02-2022) 6. Τις διατάξεις του άρθρου 94 του ν.5034/2023 (ΦΕΚ 69/ τ. Α΄/18-03-2023) 7. Τις υπηρεσιακές ανάγκες για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του ΓΝ Καρπάθου «Άγιος Ιωάννης ο Καρπάθιος» 8. Τις έκτακτες ανάγκες δημόσιας υγείας λόγω της διασποράς του covid-19 9. Τις έκτακτες ανάγκες του Νοσοκομείου λόγω του γεγονότος ότι υπηρετεί μόνο ένας ιατρός ειδικότητας Ορθοπεδικής. 10. Την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

1. Την υποβολή αιτήματος προς τη Διοίκηση της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς & Αιγαίου για την έγκριση πρόσληψης ενός (1) ιδιώτη ιατρού ειδικότητας Ορθοπεδικής για την κάλυψη κενών ενεργού εφημερίας (24ώρης), με απόδειξη παροχής υπηρεσιών. Ο ιδιώτης ιατρός θα καλύπτει οχτώ (08) ενεργείς εφημερίες το μήνα.

Το χρονικό διάστημα απασχόλησης θα είναι για ένα (1) μήνα.

2. Την ανάρτηση της Απόφασης σας στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, όπως ορίζεται με τις διατάξεις ν.3861/2010 3. Την κοινοποίηση της στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού και στην Δ/νση Ιατρικής Υπηρεσίας για περαιτέρω ενέργειες.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω ομόφωνα αποφασίζει:

1. Την υποβολή αιτήματος προς τη Διοίκηση της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς & Αιγαίου για την έγκριση πρόσληψης ενός (1) ιδιώτη ιατρού ειδικότητας Ορθοπεδικής για την κάλυψη κενών ενεργού εφημερίας (24ώρης), με απόδειξη παροχής υπηρεσιών.

Ο ιδιώτης ιατρός θα καλύπτει οχτώ (08) ενεργείς εφημερίες το μήνα. Το χρονικό διάστημα απασχόλησης θα είναι για ένα (1) μήνα.

2. Την ανάρτηση της Απόφασης σας στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, όπως ορίζεται με τις διατάξεις ν.3861/2010

3. Την κοινοποίηση της στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού και στην Δ/νση Ιατρικής Υπηρεσίας για περαιτέρω ενέργειες. 4. Επικυρώνει την απόφαση την ίδια ημέρα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΚΑΡΠΑΘΟΣ 12 -06 -2024 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΕΊΜΕΝΤΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ


Ε γ κ ρ ί ν ο υ μ ε

Τη συνεργασία με ιδιώτη ιατρό, ειδικότητας Ορθοπεδικής, για την κάλυψη των κενών ενεργών (εικοσιτετράωρων) εφημεριών του Γ.Ν. Καρπάθου «Άγιος Ιωάννης ο Καρπάθιος» με καθεστώς έκδοσης Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν.4839/2021 (ΦΕΚ 181/Α΄/2-10-2021) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.5102/2024 (ΦΕΚ 55/Α΄/13-04-2024), για ένα (1) μήνα: • Ένας (1) ιατρός ειδικότητας Ορθοπεδικής, για οχτώ (8) ενεργείς εφημερίες για ένα (1) μήνα.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΡΟΪΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

28.6.2024

Καρπαθιακά Νέα