Πρόσληψεις από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου - 1 θέση στην Κάρπαθο-Η.Ν. κάσο

Πρόσληψεις από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου - 1 θέση στην Κάρπαθο-Η.Ν. κάσο
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.1020/2021 ΣΟΧ_COVID-19 προκήρυξη θα προβεί στη πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 4 μηνών (από την υπογραφή της σύμβασης) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου από την εμφάνιση και διασπορά του Κορωνοϊού COVID-19 , συνολικά δέκα (10) ατόμων κλάδου ΤΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ για την κάλυψη αναγκών των Περιφερειακών Ενοτήτων Καλύμνου (3), Καρπάθου-Η.Ν. Κάσου(1) , Κώ(2) και Ρόδου(4). Για πληροφορίες στο σύνδεσμο: http://www.pnai.gov.gr/SuperCat.aspx?s=1
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων-υπεύθυνων δηλώσεων ορίζεται σε πέντε [5] ημέρες, (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη της ανάρτησης
της ανακοίνωσης στο πρόγραμμα “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, δηλαδή από 05/02/2021 έως και 09/02/2021 και ώρα 15:00 στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου tm.prosdod@pnai.gov.gr.
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.