Στην τελική ευθεία τα έργα για το νέο λιμάνι ΚΑΡΠΑΘΟΥ! Εγκρίθηκε η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Στην τελική ευθεία τα έργα για το νέο λιμάνι ΚΑΡΠΑΘΟΥ! Εγκρίθηκε η  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι και περιορισμοί, η εφαρμογή των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την κατασκευή και λειτουργία του συνόλου του έργου: «Τεχνικές μελέτες επέκτασης λιμένος Πηγαδιών Καρπάθου» – υφιστάμενος λιμένας και έργα επέκτασης αυτού, στην νήσο Κάρπαθο, ΠΕ Καρπάθου ΠΝΑ».

Φορέας ανάθεσης του έργου είναι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου/ Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου, ενώ φορέας διαχείρισής του, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου.

Το προτεινόμενο έργο αφορά στην κατασκευή συμπληρωματικών λιμενικών έργων για τη βελτίωση της λειτουργικότητας και της ασφάλειας του λιμένα Καρπάθου και στην ικανοποίηση των αναπτυξιακών αναγκών της περιοχής. Επίσης προτείνεται η ανάπλαση της παραλιακής οδού με διαπλάτυνση από την πλευρά της θάλασσας, από το υφιστάμενο αλιευτικό καταφύγιο μέχρι την είσοδο του τουριστικού αγκυροβολίου.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έχοντας υπόψη: i. Τη Σχετική Νομοθεσία: 1. Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τεύχος Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», ως ισχύει. 2. Το ΠΔ 143/2010 (ΦΕΚ 236/τεύχος Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου», ως ισχύει. 3. Τον Ν. 3010/02 (ΦΕΚ 91/ τεύχος Α’/25.04.2002) περί «Εναρμόνισης του Ν.1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ, διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις» ως ισχύει. 4. Τον Ν. 4014/11 (ΦΕΚ 209/ τεύχος Α’/21.09.2011) περί «Περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α ΠΕΙΡΑΙΑΣ 06-10-2023

Αριθμ. Πρωτ. ΟΙΚ 27071 Σχετ.: ΠΕΤ έργου:2302914722 Ταχ. Δ/νση : Πλατεία Ελευθερίας 1, Ρόδος Ταχ. Κώδικας : 851 31 Email Υπηρεσίας: tm_pexosxerod_na@apdaigaiou.gov.gr Πληροφορίες : Κόζα Χρυσούλα Τηλέφωνο : (22410) 43243 Email χειριστή θέματος: x.koza@apdaigaiou.gov.gr

ΠΡΟΣ: Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκάνησου Τουριστικός λιμένας Ρόδου, 85132 ΡΟΔΟΣ Ηλεκτρονική Διεύθυνση: limenik@yahoo.gr (με 1 αντίτυπο ΜΠΕ) Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου Διοικητήριο, 85100 Ρόδος Ηλεκτρονική Διεύθυνση: a.zoumpas@rho.pnai.gov.gr

ΘΕΜΑ: Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Τεχνικές μελέτες επέκτασης λιμένος Πηγαδιών Καρπάθου» – υφιστάμενος λιμένας και τα έργα επέκτασης αυτού, στην νήσο Κάρπαθο ΠΕ Καρπάθου ΠΝΑ» Φορέας ανάθεσης έργου: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου/ Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου Φορέας διαχείρισης έργου: Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου 2

5. Την με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069 (ΦΕΚ 841/τ.Β΄/24 Φεβρουαρίου 2022) περι «Τροποποίησης και κωδικοποίησης της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-7-2016 υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 – Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4014/21.9.2011(Α΄ 209), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (Β΄ 2471).

6. Την με αριθμ. οικ. 48963/12 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 2703/ τεύχος Β’/05.10.2012) που αφορά στις «Προδιαγραφές περιεχομένου Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α’ της υπ’ αριθμ. 1958/13-1-2012 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β΄ 21), όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 7 του Ν. 4014/2011 (Α’ 209)», ως ισχύει».

7. Την με αριθμ. οικ. 167563/ΕΥΠΕ ΚΥΑ (ΦΕΚ 964/ τεύχος Β/2013) που αφορά στην «Εξειδίκευση των διαδικασιών και των ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων των άρθρων 3, 4, 5, 6 και 7 του Ν. 4014/2011, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παράγραφος 13 αυτού, των ειδικών εντύπων των ανωτέρω διαδικασιών, καθώς και κάθε άλλου σχετικού με τις διαδικασίες αυτές θέματος» ως ισχύει.

8. Την με αριθμ οικ 1649/45/14-01-2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ 45/ τεύχος Β/15-01-2014) που αφορά στην «Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπ’ αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ Α΄ 21), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 9 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας» ως ισχύει

9. Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/ τεύχος Α΄/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», ως ισχύει.

10. Τον Ν. 4305/14 (ΦΕΚ 237/ τεύχος Α/31.10.2014) περί «Ανοικτής διάθεσης και περαιτέρω χρήσης εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις

11. Το Ν. 1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160/Α) όπως τροποποιήθηκε από το Ν.3010/25.4.2002 (ΦΕΚ91Α) για την «Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις Οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ, διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις» ως ισχυει. 12. Το Ν. 998/79 (ΦΕΚ 289Α’/29.12.1979) «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας» , όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3208/2003 (ΦΕΚ 303Α/24.12.2003) ως ισχυει.

13. Το Ν. 4280/08.08.2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014) «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση − Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» ως ισχύει. 14. Τις διατάξεις του Νόμου 3937/2011 (ΦΕΚ 60Α/31-03-2011) «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» ως ισχύει. 15. Την ΚΥΑ 50743/2017 (ΦΕΚ 4432/Β/15-12-2017) «Αναθεώρηση εθνικού καταλόγου περιοχών του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000».

16. Το Ν. 3208/03 (ΦΕΚ 303Α’/24.12.2003) «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις» ως ισχύει.

17. Το Π.Δ. 148/2009 (ΦΕΚ 190/Α/29-9-2009) για την «Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την αποκατάσταση των ζημιών στο περιβάλλον − Eναρμόνιση με την οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004, όπως ισχύει».

18.Το από 23-02-1987 Π.Δ. (ΦΕΚ 166/Δ/06-03-1987) «Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης».

19.Το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (αρ. 6876/4871 Πράξη της Βουλής των Ελλήνων – ΦΕΚ 128/Α/03-07-2008).

20.Την με αριθμ. πρωτ. 25290/2003 (ΦΕΚ 1487/Β/10-10-2003) ΥΑ «Έγκριση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».

21. Το Ν. 4858/2021 ΦΕΚ Α 220/19.11.2021 “Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς”

22. Τον υπ΄ αριθμο 4819 /2021 Νόμο (ΦΕΚ 129/τεύχος Α/2021-Διόρθωση σφαλμάτων ΦΕΚ 171 Α/25-09-2021) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων – Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές – πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις.»

23. Την Κ.Υ.Α. 13588/725/06 (ΦΕΚ 383Β’/28.03.2006) «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 19396/1546/1997 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων»(Β’ 604)» ως αυτή ισχύει

24. Την ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/2013 (ΦΕΚ 1450/Β/14.6.2013) «Καθορισμός πλαισίου κανόνων, μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος από βιομηχανικές δραστηριότητες, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2010/75/ΕΕ «περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη κι έλεγχος της ρύπανσης» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010

25. Την ΚΥΑ 39626/2208/2009 (ΦΕΚ 2075/Β/25-9-2009) σχετικά με τον «Καθορισμό μέτρων για την προστασία των υπόγειων νερών από την ρύπανση και την υποβάθμιση, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2006/118/ΕΚ «σχετικά με την προστασία των υπόγειων υδάτων από την ρύπανση και την υποβάθμιση», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006».

26. Την με αριθμ. 37393/2028/29-09-2003 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1418/Β/1-10-2003) «Μέτρα και όροι για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους», όπως αυτή ισχύει.

27. Την ΚΥΑ 14122/549/Ε.103/2011 (ΦΕΚ 488/Β/30-3-2011) σχετικά με τα «Μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ «για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 21ης Μαΐου 2008»Το ΠΔ 149/2006 (ΦΕΚ 159/Α/28-7-2006) «Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (θόρυβος) σε εναρμόνιση με την οδηγία 2003/10/ΕΚ».

28. Την Οδηγία 2008/50/ΕΚ (21.05.2008) «Για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη, οποία συσσωματώνει την 96/62/EΚ και τις τρεις θυγατρικές της (1999/30/ΕΚ, 2000/69/ΕΚ και 2002/3/ΕΚ), όπως και την απόφαση 97/101/ΕΚ για την καθιέρωση διαδικασίας για την αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων ατμοσφαιρικής ρύπανσης από μεμονωμένους σταθμούς και δίκτυα».

29. Το Π.Δ. της 24 Απρ./3 Μαΐου 1985 (ΦΕΚ – 181 Δ’) περί «Τρόπου καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους, κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησής τους» ως ισχύει και ειδικότερα την Παρ. 3 Άρθρου 7 σύμφωνα με την οποία «Απαγορεύεται η ανέγερση βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων μέσης και υψηλής όχλησης εντός των εγκεκριμένων ορίων των οικισμών και εντός ζώνης που εκτείνεται περιμετρικά του οικισμού και σε απόσταση 500 μ. από τα όρια του οικισμού, όπως αυτά ισχύουν».

30. Την Κ.Υ.Α 13586/724/06 (ΦΕΚ 384Β/28.03.2006) «Καθορισμός μέτρων, όρων και μεθόδων για την αξιολόγηση και τη διαχείριση του θορύβου στο περιβάλλον, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2002/49/ΕΚ «σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου» του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2002». 4 31. Το Π.Δ. 51/2007 (ΦΕΚ 54Α’/08.03.2007) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ» για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000»

32. Το Ν. 3199/03 (ΦΕΚ 280Α’/09.12.2003) «Προστασία και διαχείριση των υδάτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 3481/2006 (ΦΕΚ 162/Α/02.08.2006) ως ισχύει.

33. Τον Ν. 4178/2013 (ΦΕΚ 174/ τεύχος Α/8-8-2013) «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» 34. Τον N. 4495/2017 (ΦΕΚ 167 τεύχος Α/3-11-2017) «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις.»

35.Το Ν. 4821/2021 (ΦΕΚ Α 134/31.07.2021) Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις. (Άρθρα 98 έως 101) ως ισχύει.

36.Το Ν. 4759/2020 (ΦΕΚ Α 245/09.12.2020) Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις (Άρθρα 157 και 158 έως 162) ως ισχύει. ii. Την Νομοθεσία για την διαχείριση και λειτουργία Λιμένων 1. Το Ν. 2971/2001 (ΦΕΚ 285 Α / 19.12.2001), περί «Αιγιαλού και παραλίας», άρθρο 14, παρ. 5 όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση αυτού με το άρθρο 33 του Ν.4607/2019 ΦΕΚ 65/Α/24- 4-19. 2. Το Ν. 2932/2001 (Α 145) περί «ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορες….. και άλλες διατάξεις»

3. Την Υ.Α. 8216/101/2004 “Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (Ε.Σ.Α.Λ.)”. ΦΕΚ Β 1645 / 2004

4. Την Υ.Α. 8216/86/2005 ( ΦΕΚ Β 1242/2005) “Θέματα λειτουργίας της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (Ε.Σ.Α.Λ.)”.

5. TO ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 70 περι «Ανασύστασης των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».

6. Το Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86 Α/12) «Ρύθμιση θεμάτων Ναυτιλίας Λιμένων ………»

7. Τον Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ Α 90 / 2013)”Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις” ως ισχύει.

8. Τον Ν. 4278/2014 (ΦΕΚ 157/Α` 4.8.2014) Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις

9. Τον Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α` 8.8.2014) Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις

10. Τον Ν. 4150/2013 (ΦΕΚ 102/Α` 29.4.2013) Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις 11. Την Υπ’ αριθ. 8136.16/01/16/13-02-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΕΒΟΠ-ΙΕ5) Μόνιμη εγκύκλιο ΓΓΛΛΠΝΕ για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου – 3η (2013).

12. Την Υπ’ αριθ. 8136.16/01/16/13-02-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΕΒΟΠ-ΙΕ5) Μόνιμη εγκύκλιο ΓΓΛΛΠΝΕ για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου – 3η (2013) ως ισχύει.

13.Τον Ν. 4256/2014 (ΦΕΚ Α 92 / 2014)”Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις” ως ισχύει. 14.Το Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α` 21.2.2016) Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις ως ισχύει. 15. Την Υ.Α. 3122.3-15/79639/16 ( ΦΕΚ Β 3085 / 2016) “Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης 8111.1/41/09 (ΦΕΚ 412 Β’) “Μέτρα και όροι για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής 5 αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ.2007/71/ΕΚ Οδηγίας”.

16. Τον Νόμο υπ’ αριθμ. 4504/2017 (ΦΕΚ Α’ 184/29.11.2017) «Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις.» ως ισχύει. 17.Τον Ν. 4607/2019 (ΦΕΚ65Α/2019) «Ι. Κύρωση της Συμφωνίας για την Ασιατική Τράπεζα Υποδομών και Επενδύσεων, ΙΙ. Εναρμόνιση του Κώδικα Φ.Π.Α. με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/1065, ΙΙΙ. Ενσωμάτωση των σημείων 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 2 και των άρθρων 4, 6, 7 και 8 της Οδηγίας 1164/2016, ΙV. Τροποποίηση του ν. 2971/2001 και άλλες διατάξεις.» ως ισχύει. 18.Τον Ν. υπ’ αριθμ. 4663/2020 (ΦΕΚ 30 /Α/12-02-2020) «Ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών, ρυθμίσεις μεταφορών και άλλες διατάξεις» ως αυτός ισχύει.

Β. Το ιστορικό κατάθεσης της μελέτης για το έργο του θέματος ήτοι: 1. Την από 10-03-2023 ανάρτηση του θέματος στο ΗΠΜ, με ΠΕΤ 2302914722. 2. Το από 10/03/2023 συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, έντυπο Δ3 περί ελέγχου πληρότητας του φάκελου της ΜΠΕ του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων κρίνεται πλήρης ώστε να προωθηθεί για γνωμοδοτήσεις και δημόσια διαβούλευση. 3. Την από 13-03-2023 υποβολή (α.π. ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. ΑΔΑι 6720/13-03-2023) από την «ΑΛΒΕΡΤΟΣ ΓΙΑΜΙΝ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Μ.Ε. δ.τ. CNWAY ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Μ.Ε.» ενός εντύπου και ενός ψηφιακού αντιγράφου της ΜΠΕ του έργου του θέματος.

4. Το με α.π. 6729/13-03-2023 έγγραφο της υπηρεσίας μας περί ελέγχου πληρότητας και την υποβολή των απαιτούμενων επιπλέον εντύπων και ψηφιακών αντιγράφων του φακέλου της ΜΠΕ του έργου του θέματος. 5. Την από 16-03-2023 υποβολή (α.π. ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. ΑΔΑι 7123/16-03-2023) από την «ΑΛΒΕΡΤΟΣ ΓΙΑΜΙΝ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Μ.Ε. δ.τ. CNWAY ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Μ.Ε.» των απαιτούμενων επιπλέον εντύπων και ψηφιακών αντιγράφων του φακέλου της ΜΠΕ του έργου του θέματος. Γ. Τα έγγραφα και τα στοιχεία υποβολής του φακέλου για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου ήτοι: Τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου του θέματος, συνοδευόμενη από τα έγγραφα και τα στοιχεία υποβολής του φακέλου για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου, όπως αυτά υποβλήθηκαν στην πλατφόρμα του ΗΠΜ και στο ΠΕΤ ΕΡΓΟΥ 2302914722 ήτοι: 1. ΜΕΛΕΤΕΣ: ΜΠΕ /ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2. ΣΧΕΔΙΑ -ΧΑΡΤΕΣ που συνοδεύουν την ΜΠΕ 3. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΜΠΕ 4. ΈΓΓΡΑΦΑ, ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ, ΆΔΕΙΕΣ ΚΛΠ (συνημμένα δικαιολογητικά φακέλου ΜΠΕ όπως αυτά αναγράφονται στο ΗΠΜ) 5. Την με ΟΙΚ.25258/01.06.2022 (ΑΔΑ:Ρ94ΦΟΡ1Ι-25Λ) απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου που αφορά στον «Προκαταρκτικό Προσδιορισμό Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (Π.Π.Π.Α), του έργου:

«Τεχνικές μελέτες επέκτασης λιμένος Πηγαδιών Καρπάθου»

που αφορούν στον υφιστάμενο λιμένα και στα έργα επέκτασης αυτού, στην νήσο Κάρπαθο ΠΕ Καρπάθου ΠΝΑ και στην θετική γνωμοδότηση ύστερα από την διαδικασία της παρ. 2α του άρθρου 3 του Ν. 4014/2011 επί της μελέτης του «Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ 3ης Αναθεώρησης και 2ης Αναθεώρησης μελέτης κυματικής διαταραχής), του έργου: «

Τεχνικές μελέτες επέκτασης λιμένος Πηγαδιών Καρπάθου» που αφορούν στον υφιστάμενο λιμένα και στα έργα επέκτασης αυτού για λογαριασμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου και συγκεκριμένα ως προς την έγκριση της χωροθέτησης των έργων, σύμφωνα με την προτεινόμενη Λύση (1) ως αυτή περιγράφεται και εγκρίνεται με την με αριθμ. 91/05/03-02-2022 απόφαση Ε.Σ.Α.Λ. με ΑΔΑ 619Φ4653ΠΩ-7ΧΒ. 6 Δ.

Την αλληλογραφία του θέματος με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες (γνωμοδοτήσεις − απόψεις υπηρεσιών, φορέων και πολιτών και τυχόν απόψεις του φορέα του έργου επί των γνωμοδοτήσεων και απόψεων αυτών).

1. Το με α.π. οικ. 7276/17-03-2023 έγγραφο μας σύμφωνα με το οποίο ο φάκελος του έργου διαβιβάσθηκε στις συναρμόδιες υπηρεσίες για γνωμοδοτήσεις επί της ΜΠΕ του έργου του θέματος

2. Τον παρακάτω πίνακα των συναρμόδιων υπηρεσιών στις οποίες αποστάλθηκε η ΜΠΕ για γνωμοδότηση και οι γνωμοδοτήσεις που ελήφθησαν Γνωμοδοτήσεις-Απόψεις (εισερχόμενα) που ελήφθησαν Α/Α Υπηρεσία/Φορέας Διοίκησης/Άλλοι Φορείς Αρ. πρωτ. εγγράφου Ημερομηνία εγγράφου Σχόλια 1 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 35 04-04-2023 Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος Άρθρο 4 του Ν. 4014/2011- ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 34 19-05-2023 15/2023

ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΡ της έγκρισης ΜΠΕ

(ΑΔΑ: Ψ1317ΛΞ-Υ4Η Πρακτικό 2Ο /θέμα 5 Ο /της από 18-05-2023 συνεδρίασης ελήφθησαν υπόψη:

1. η με α.π. 233/08-05-2023 θετική Γνωμοδότηση με όρους και προϋποθέσεις από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Δωδ/σου της ΠΝΑ και

2. Το Δ11 έντυπο απόψεων κοινού (αρνητικές απόψεις) 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 3254 20-06-2023 ΘΕΤΙΚΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 3 ΥΠΕΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ/ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ 350944 07-07-2023 ΑΝΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 4 ΥΠΕΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΔΩΔ/ΣΟΥ 306808 16-06-2023 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΟΨΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ Γνωμοδότηση θετική χωρίς πρόσθετες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις.

5 ΥΠΠΟΑ/ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 133145 27-03-2023 ΘΕΤΙΚΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 6 ΥΠΠΟΑ / ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 28117 08-06-2023 ΘΕΤΙΚΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 7 ΥΠΠΟΑ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 275690 09-06-2023 ΑΝΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΧΩΠ 2031 26-05-2023 ΘΕΤΙΚΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 9 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Γ.Γ.Λ.Λ.Π. & Ν.Ε. /Γ.Δ. Λ.Λ.Π. & Ν.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΔΙ.ΛΙ.Κ.ΥΠ.) ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΧΕΙ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙ ΘΕΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΦΑΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΠΠΑ για την προτεινόμενη Λύση (1) ως αυτή περιγράφεται και εγκρίνεται με την με αριθμ. 91/05/03-02-2022 απόφαση Ε.Σ.Α.Λ. με ΑΔΑ 619Φ4653ΠΩ-7ΧΒ (Τα νέα έργα ανάπλασης του παραλιακού δρόμου του λιμένα Πηγαδιών, δεν είχαν περιληφθεί στην μελέτη ΠΠΠΑ) 10 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ/Γ.Γ.Λ.Λ.Π. & Ν.Ε. Γ.Δ. Λ.Λ.Π. & Ν.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΔΙ.ΛΙ.Κ.ΥΠ.) ΤΜΗΜΑ Β ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 3122.1 Λ30 44746 16-06-2023 ΘΕΤΙΚΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ για το συνολικό έργο του θέματος ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ και την παρακάτω σημείωση σχετικά με την παρατήρηση Α1 της ΕΣΑΛ: «..Σχετικά με την παρατήρηση Α1 της Απόφασης Ε.Σ.Α.Λ. 91/05/03-02-2022 (ΑΔΑ: 619Φ4653ΠΩ-7ΧΒ), δεν πραγματοποιήθηκε υπολογισμός κυματικών χαρακτηριστικών χρησιμοποιώντας τα ανεμολογικά στοιχεία της ΕΜΥ (είτε Πηγαδιών είτε Αεροδρομίου) και αντ΄ αυτού, εφαρμόστηκαν τα αποτελέσματα του κυματικού μοντέλου WAM το οποίο αντλεί ατμοσφαιρικά δεδομένα από το μοντέλο SKIRON…»

3.Την από 19-07-2023 εισήγηση της Υπηρεσίας μας, η οποία διαβιβάστηκε με το με αριθμ. πρωτ. 20112/19-07-2023 έγγραφο, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν.4014/11 ως ισχύει, στο Περιφερειακό συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΠΕ.Σ.Π.Α.), και σύμφωνα με την οποία «…προτάθηκε να εκδοθεί νέα Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων για το έργο του θέματος η οποία θα αφορά στο συνολικό έργο ήτοι: «Τεχνικές μελέτες επέκτασης λιμένος Πηγαδιών Καρπάθου» – υφιστάμενος λιμένας και έργα επέκτασης αυτού, στην νήσο Κάρπαθο ΠΕ Καρπάθου ΠΝΑ» και η οποία θα ενσωματώσει όλους τους όρους που εμπεριέχονται στις γνωμοδοτήσεις των συναρμόδιων Υπηρεσιών καθότι η Υπηρεσία δεν έχει αντίρρηση για την περιβαλλοντική αδειοδότηση για την λειτουργία του έργου διότι αυτό είναι υφιστάμενο και τα έργα βελτίωσης είναι απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία του λιμένα…».

4. Το με αριθμ. πρωτ. 25959/26-09-2023 έγγραφο γραμματείας ΠΕ.Σ.Π.Α. με το οποίο μας διαβιβάστηκε το με αριθμ. 8/20-09-2023 Απόσπασμα Πρακτικού της από 20-09-2023 Συνεδρίασης του ΠΕ.Σ.Π.Α. σύμφωνα με το οποίο το Συμβούλιο και για το έργο του θέματος (ΘΕΜΑ 2 ο ) «…Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά υπέρ της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το έργο και έκδοσης σχετικής απόφασης ΑΕΠΟ, παρέχοντας τη σύμφωνη γνώμη του για την περιβαλλοντική αδειοδότηση. Τέλος στην ΑΕΠΟ να τεθούν όλοι οι τεθέντες όροι όσων φορέων γνωμοδότησαν επί του φακέλου Μ.Π.Ε. …..» Ε. Το Θεσμικό & Διοικητικό Πλαίσιο για την έκδοση της ΑΕΠΟ ως έργο κατηγορίας Α2 1) Το γεγονός ότι το σύνολο του έργου σύμφωνα με την με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069 Υ.Α. (ΦΕΚ 841/τ.Β΄/24-02-2022), κατατάσσεται στην –Α2- υποκατηγορία της Α κατηγορίας έργων και ειδικότερα κατατάσσεται στις παρακάτω επιμέρους ομάδες, έργων ως εξής:

• Ομάδα 3 η – Λιμενικά έργα /Εμπορικοί και επιβατικοί λιμένες – Τοπικής Σημασίας

• Ομάδα 3 η – Λιμενικά έργα /Λιμένες εξυπηρέτησης αλιευτικών σκαφών (4)

• Ομάδα 3 η – Λιμενικά έργα/ Έργα ανάπλασης και διαμόρφωσης ακτής (9) πεζόδρομοι, ποδηλατόδρομοι

• Ομάδα 1η – Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών (Έργα οδοποιίας)/Εκσυγχρονισμός, επέκταση, βελτίωση ή τροποποίηση υφιστάμενων έργων οδοποιίας (19) /Κύρια συλλεκτήρια οδός – ΓΙV (σύμφωνα με ΟΜΟΕ-ΛΚΟΔ)

2) Το γεγονός ότι για το έργο έχει εκδοθεί η με α.π. ΟΙΚ.25258/01.06.2022 (ΑΔΑ:Ρ94ΦΟΡ1Ι25Λ) απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (θετική γνωμοδότηση επί ΠΠΠΑ για το έργο του θέματος) σύμφωνα και με την με αριθμ. 91/05/03-02-2022 απόφαση Ε.Σ.Α.Λ. με ΑΔΑ 619Φ4653ΠΩ-7ΧΒ.

3) Το γεγονός ότι σε συνέχεια της έκδοσης ΠΠΠΑ για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου του θέματος υποβλήθηκε ΜΠΕ και το έργο τέθηκε σε διαβούλευση 4) Το γεγονός ότι ακολουθήθηκε για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου, η διαδικασία του άρθρου 4 (ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ) του Ν. 4014/2011, 5) Το γεγονός ότι οι όλες οι γνωμοδοτήσεις για το έργο από τις συναρμόδιες υπηρεσίες οι οποίες αναφέρονται στο πίνακα γνωμοδοτήσεων (πίνακας παρ. Δ2) του προοιμίου της παρούσης είναι θετικές, 6) Το γεγονός ότι ο υφιστάμενος Λιμένας Πηγαδιων Καρπάθου θεωρήθηκε έργο υφιστάμενο στερούμενο περιβαλλοντικών όρων και ως εκ τούτου σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4014/11 ως ισχύει απαιτήθηκε η σύμφωνη γνώμη του ΠΕΣΠΑ στο οποίο εισάχθηκε αυτοδίκαια,

7) Το γεγονός ότι το ΠΕ.Σ.Π.Α σύμφωνα με το με αριθμ. 8/20-09-2023 Απόσπασμα Πρακτικού της από 20-09-2023 Συνεδρίασης του (ΘΕΜΑ 2 ο ) «…μετά από διαλογική συζήτηση γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά υπέρ της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το έργο και έκδοσης σχετικής απόφασης ΑΕΠΟ, παρέχοντας τη σύμφωνη γνώμη του για την περιβαλλοντική αδειοδότηση και στην ΑΕΠΟ να τεθούν όλοι οι τεθέντες όροι όσων φορέων γνωμοδότησαν επί του φακέλου Μ.Π.Ε. …..»

8) Τις διατάξεις του ΠΔ. 143/2010 (ΦΕΚ 236/τ.Α΄/27.12.10) Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 11 ΓΕΕΘΑ/Γ’ ΚΛΑΔΟΣ/ Δ/ΣΗ Γ2 ΔΥΠΟ Φ 901-663- 280039-Σ 3431 07-06-2023 ΘΕΤΙΚΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 12 ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ Α 27471 ΑΠΑ 15-06-2023 ΘΕΤΙΚΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 8 Διοίκησης Αιγαίου.

9) Τις διατάξεις των άρθρων 6, 6Α, 6Β και 280 του ν. 3852/2010 (87/Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» ως ισχύει.

10) Τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 4915/2022 (ΦΕΚ 63/Α/24-3-2022) για την μετονομασία των Γενικών Διευθύνσεων Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, σε Γενικές Διευθύνσεις Χωροταξικής Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής.

11) Την υπ’ αρ. 86784/19-12-2022 (Υ.Ο.Δ.Δ. 1183/ΑΔΑ:6ΙΗ446ΜΤΛ6-ΤΩ1) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία η κ. Μαριάννα Νικολαΐδου διορίζεται Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

12) Την με αριθμ. Πρωτ. Οικ 81434/9157/31-12-2013 (ΑΔΑ:ΒΙ6ΤΟΡ1Ι-ΒΩΒ) απόφαση της Γ.Γ. ΑΔΑι «Αναπλήρωση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου»

13) Την υπ’ αρ. 1239/18-01-2023 (240/B’, ΑΔΑ: 6Υ4ΜΟΡ1Ι-ΩΣΙ) απόφαση της Γραμματέως Α.Δ. Αιγαίου περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής διοικητικών πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Γραμματέα» στον/-ην Προϊστάμενο/-η της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής & Αγροτικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και στους/-ις Προϊσταμένους/-ες των οργανικών μονάδων αυτής».

14) Το γεγονός ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α’/30.10.2019), «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις», Μέρος Θ’, άρθρο 15, παρ. 2. και τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 4014/11, όπως ισχύει η υπογραφή της παρούσας ανήκει στον Γενικό Διευθυντή Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

Στ) Την παρακάτω περιγραφή του έργου ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Εγκρίνουμε περιβαλλοντικούς όρους και περιορισμούς, η εφαρμογή των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την κατασκευή και λειτουργία του συνόλου του έργου:

«Τεχνικές μελέτες επέκτασης λιμένος Πηγαδιών Καρπάθου» – υφιστάμενος λιμένας και έργα επέκτασης αυτού, στην νήσο Κάρπαθο ΠΕ Καρπάθου ΠΝΑ» και βαρύνει τον φορέα λειτουργίας του καθώς και τον πάντα κατά νόμο υπόχρεο. Φορέας ανάθεσης έργου: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου/ Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου Φορέας διαχείρισης έργου: Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α /ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

α.1 Γενικά Στοιχεία Έργου Τίτλος «Τεχνικές μελέτες επέκτασης λιμένος Πηγαδιών Καρπάθου» που αφορούν στον υφιστάμενο λιμένα και στα έργα επέκτασης αυτού. Είδος Εμπορικοί και Επιβατικοί Λιμένες -Λιμένες τοπικής σημασίας Λιμένες εξυπηρέτησης αλιευτικών σκαφών Έργα ανάπλασης και διαμόρφωσης ακτής Εκσυγχρονισμός, επέκταση, βελτίωση ή τροποποίηση υφιστάμενων έργων οδοποιίας (19) Κατηγορία 3 η Ομάδα (Λιμενικά Έργα), /1 η ομάδα (Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών (Έργα οδοποιίας) «Κατηγορία Α» και «2η Υποκατηγορία» Θέση «Πηγάδια» Καρπάθου Φορέας Διαχείρισης ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΤΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Νομός Δωδεκανήσου Ταχυδρομική Διεύθυνση ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ ΡΟΔΟΥ, 851 00, Ρόδος Τηλ. Επικοινωνίας / Fax 22410 27131 / 22410 34949 9 Ανάδοχος μελετητής Αλβέρτος Γιαμίν και Συνεργάτες Ε.Μ.Ε. δ.τ. CNWAY Σύμβουλοι Μηχανικοί Ε.Μ.Ε. Διεύθυνση Ιάσωνος 1 και Σ. Βέμπο, 165 61 Γλυφάδα Αττικής Τηλ. επικοινωνίας/Fax 210 8256800 / 210 8256801 Ηλεκτρονική Διεύθυνση cnway@cnway.gr α.2

Τίτλος έργου «Τεχνικές μελέτες επέκτασης λιμένος Πηγαδιών Καρπάθου» που αφορούν στον υφιστάμενο λιμένα και στα έργα επέκτασης αυτού.

α.3 Γεωγραφική θέση: Η θέση του έργου βρίσκεται στη νήσο Κάρπαθο και συγκεκριμένα στην ομώνυμη πρωτεύουσα, στη νοτιοανατολική πλευρά του νησιού. Είναι χτισμένη στον μυχό του όρμου των Πηγαδιών, για αυτό ονομάζεται και Πηγάδια εκεί όπου εντοπίζεται και το λιμάνι. Απέχει 242 ναυτ. μίλια από τον Πειραιά, 83 ναυτ. μίλια από τη Ρόδο και 70 ναυτ. μίλια από την Κρήτη.

α.4 Διοικητική Υπαγωγή: Διοικητικά σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, η κωμόπολη των Πηγαδιών υπάγεται στη Δημοτική Κοινότητα Καρπάθου, της ομώνυμης Δημοτικής Ενότητας και του Δήμου αντίστοιχα. Ο Δήμος Καρπάθου υπάγεται στην Περιφερειακή Ενότητα Καρπάθου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

α.5 Συντεταγμένες του έργου Στον παρακάτω πίνακα καταγράφονται οι συντεταγμένες των υφιστάμενων και προτεινόμενων λιμενικών έργων στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987 (ΕΓΣΑ 87) και στο Παγκόσμιο Γεωδαιτικό Σύστημα Συντεταγμένων 1984 (WGS84). Πίνακας 1-1: Συντεταγμένες υφιστάμενων έργων Πίνακας 1-2: Συντεταγμένες προτεινόμενων λιμενικών έργων 10 Πίνακας 1-3: Συντεταγμένες προτεινόμενου παραλιακού πεζόδρομου α.6. Είδος και μέγεθος του έργου – κατάταξη του έργου «Τεχνικές μελέτες επέκτασης λιμένος Πηγαδιών Καρπάθου» που αφορούν στον υφιστάμενο λιμένα και στα έργα επέκτασης αυτού» για λογαριασμό του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ. Νότιας Δωδεκανήσου- φορέα Διαχείρισης του έργου – Είδος έργου και κατάταξη

Ο Λιμένας Καρπάθου κατατάσσεται στην υποκατηγορία Α2, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ (Ομάδα 3η: Λιμενικά έργα) της υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ.37674/27.07.2016 Υπουργικής Απόφασης τροποποίησης και κωδικοποίησης της Υπουργικής Απόφασης 1958/2012 περί κατάταξης δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες (Φ.Ε.Κ. 2471/Β/2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δεδομένου ότι πρόκειται για λιμένα τοπικής σημασίας σύμφωνα με την κατάταξη λιμένων της υπ’ αρ. 8315.2/02/07/2.2.2007 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 202/Β/16.02.2007) (είδος έργου με α/α 1: Εμπορικοί και επιβατικοί λιμένες). Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται το είδος των επιμέρους έργων που συνιστούν την διαμόρφωση του λιμένα στα Πηγάδια Καρπάθου και η περιβαλλοντική τους κατάταξη σύμφωνα με την με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069 (ΦΕΚ 841/τ.Β΄/24 Φεβρουαρίου 2022)

Ομάδα 3 η – Λιμενικά έργα Είδος (α/α) Εμπορικοί και επιβατικοί λιμένες (1) Κριτήριο κατάταξης σε κατηγορία και υποκατηγορία Λιμένας Καρπάθου:

Τοπικής Σημασίας Κατηγορία – Υποκατηγορία «Κατηγορία Α» – «Υποκατηγορία A2» Είδος (α/α) Λιμένες εξυπηρέτησης αλιευτικών σκαφών (4) Κριτήριο κατάταξης σε κατηγορία και υποκατηγορία Υφιστάμενα κρηπιδώματα Παραλιακά κρηπιδώματα: 36,3 + 15,3 + 66,3 = 117,9μ

Προβλήτας: 24,5 + 23,2 + 53,1 + 51,4 = 152,2μ Σύνολο: 270,1μ

Συνολικό μήκος μόλων και κρηπιδωμάτων: 270,1μ < 1.000μ Κατηγορία – Υποκατηγορία «Κατηγορία Α» – «Υποκατηγορία A2» Είδος (α/α) Έργα ανάπλασης και διαμόρφωσης ακτής (9) α) πεζόδρομοι, ποδηλατόδρομοι κ.λ.π. Κριτήριο κατάταξης σε κατηγορία και υποκατηγορία Παραλιακός δρόμος 720μ >M >500 m Κατηγορία – Υποκατηγορία «Κατηγορία Α» – «Υποκατηγορία A2» Ομάδα 1 η – Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών (Έργα οδοποιίας) Είδος (α/α) Εκσυγχρονισμός, επέκταση, βελτίωση ή τροποποίηση υφιστάμενων έργων οδοποιίας (19) 11 Πίνακας 1.4: Είδος και κατάταξη των επιμέρους έργων α.7 Φορέας ανάθεσης και διαχείρισης έργου α.8 Περιβαλλοντικός Μελετητής Κριτήριο κατάταξης σε κατηγορία και υποκατηγορία Κύρια συλλεκτήρια οδός – ΓΙV (σύμφωνα με ΟΜΟΕ-ΛΚΟΔ) Κατηγορία – Υποκατηγορία «Κατηγορία Α» – «Υποκατηγορία A2» Κατάταξη συνόλου έργων «Κατηγορία Α» – «Υποκατηγορία Α2»

Κατάταξη έργου κατά την ελληνική και ευρωπαϊκή στατιστική κατάταξη οικονομικών δραστηριοτήτων Κατασκευή έργου ΣΤΑΚΟΔ NACE 42.91-0:

Κατασκευή υδραυλικών και λιμενικών έργων 42.91: Κατασκευή υδραυλικών και λιμενικών έργων 42.11-0: Κατασκευή δρόμων και αυτοκινητοδρόμων 42.11: Κατασκευή δρόμων και αυτοκινητοδρόμων Λειτουργία έργου ΣΤΑΚΟΔ NACE 50.10-0: Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών 50.20-0: Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές εμπορευμάτων 03.11-0: Θαλάσσια αλιεία 50.10: Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών 50.20: Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές εμπορευμάτων 03.11: Θαλάσσια αλιεία 49.31-0: Αστικές και προαστιακές μεταφορές επιβατών 49.41-0: Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων 49.31: Οδικές μεταφορές επιβατών

49.41: Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων

Φορέας Ανάθεσης Έργου Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου Διευθύνουσα Υπηρεσία Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου Ταχυδρομική Διεύθυνση Διοικητήριο, 85100 Ρόδος Ηλεκτρονική Διεύθυνση a.zoumpas@rho.pnai.gov.gr Υπεύθυνος Επικοινωνίας Αντώνιος Ζουμπάς Τηλ. Επικοινωνίας | Fax 22413 63157 | 22413 63139 Φορέας Διαχείρισης Έργου Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου Ταχυδρομική Διεύθυνση Εμπορικό Λιμάνι Ρόδου, 85100 Ρόδος Ηλεκτρονική Διεύθυνση limenik@yahoo.gr Τηλ. Επικοινωνίας |Fax 2241034856 | 22410 27228 Περιβαλλοντικός Μελετητής Αλβέρτος Γιαμίν και Συνεργάτες Ε.Μ.Ε. δ.τ. CNWAY Σύμβουλοι Μηχανικοί Ε.Μ.Ε. Ταχυδρομική Διεύθυνση Ιάσονος 1 και Σ. Βέμπο, 165 61, Γλυφάδα Τηλ. Επικοινωνίας |Fax 210 8256800 | 210 8256801 Ηλεκτρονική Διεύθυνση cnway@cnway.gr Σύνταξη Μελέτης Γεώργιος Γιαμίν, Αλβέρτος Γιαμίν, Κωνσταντίνος Γιαμίν,

12 α.9 Ιστορική εξέλιξη του έργου

Για το έργο έχει εκδοθεί η με αριθμό πρωτ. ΟΙΚ.25258/01.06.2022 (ΑΔΑ:Ρ94ΦΟΡ1Ι-25Λ) απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου που αφορά στον «Προκαταρκτικό Προσδιορισμό Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (Π.Π.Π.Α), του έργου: «Τεχνικές μελέτες επέκτασης λιμένος Πηγαδιών Καρπάθου» που αφορούν στον υφιστάμενο λιμένα και στα έργα επέκτασης αυτού, στην νήσο Κάρπαθο ΠΕ Καρπάθου ΠΝΑ και στην θετική γνωμοδότηση μετά από την διαδικασία της παρ. 2α του άρθρου 3 του Ν. 4014/2011 επί της μελέτης του «Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ 3ης Αναθεώρησης και 2ης Αναθεώρησης μελέτης κυματικής διαταραχής), του έργου:

«Τεχνικές μελέτες επέκτασης λιμένος Πηγαδιών Καρπάθου» που αφορούν στον υφιστάμενο λιμένα και στα έργα επέκτασης αυτού για λογαριασμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου και συγκεκριμένα ως προς την έγκριση της χωροθέτησης των έργων, σύμφωνα με την προτεινόμενη Λύση (1) ως αυτή περιγράφεται και εγκρίνεται με την με αριθμ. 91/05/03-02-2022 απόφαση Ε.Σ.Α.Λ. με ΑΔΑ 619Φ4653ΠΩ-7ΧΒ. Τα νέα έργα ανάπλασης του παραλιακού δρόμου του λιμένα Πηγαδιών, δεν είχαν περιληφθεί στην εκπονηθείσα μελέτη ΠΠΠΑ

α.10 Συνοπτική περιγραφή έργου Βασικά στοιχεία του έργου

Το προτεινόμενο έργο αφορά στην κατασκευή συμπληρωματικών λιμενικών έργων για τη βελτίωση της λειτουργικότητας και της ασφάλειας του λιμένα Καρπάθου και στην ικανοποίηση των αναπτυξιακών αναγκών της περιοχής. Επίσης προτείνεται η ανάπλαση της παραλιακής οδού με διαπλάτυνση από την πλευρά της θάλασσας από το υφιστάμενο αλιευτικό καταφύγιο μέχρι την είσοδο του τουριστικού αγκυροβολίου. Η θέση του έργου βρίσκεται στη νήσο Κάρπαθο και συγκεκριμένα στην ομώνυμη πρωτεύουσα, στη νοτιοανατολική πλευρά του νησιού.

Το έργο υπάγεται διοικητικά στην Δημοτική Ενότητα Καρπάθου του Δήμου Καρπάθου, της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Καρπάθου – Ηρωικής νήσου Κάσου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 1. Υφιστάμενα Έργα Γενικά Οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις του Λιμένα Καρπάθου (βλέπε Σχέδιο ΠΛ-01), αποτελούνται στα ανατολικά από προσήνεμο μόλο, κρηπιδώματα εμπορικών πλοίων, αλιευτικό καταφύγιο, παραλιακή θωράκιση και προβλήτα και στα δυτικά από τουριστικό αγκυροβόλιο και γλίστρα.

Η διάταξη των εγκαταστάσεων στα ανατολικά λειτουργούν ανεξάρτητα εξυπηρετώντας ως επί το πλείστον την μικτή, επιβατική, εμπορική και αλιευτική κίνηση της περιοχής. Προσήνεμος Μόλος Ο προσήνεμος μόλος (Υ1 έως Υ7) έχει συνολικό μήκος 108,50 μέτρα με κατεύθυνση προς βορειοδυτικά. Αποτελείται από δύο τμήματα, όπου το πρώτο (Υ’6-Υ7) μήκους 75,0 μέτρων περίπου,. το δεύτερο (Υ’6-Υ6-Υ5) είναι διαστάσεων 33,50 μέτρα στην επέκταση του πρώτου τμήματος και 41,50 μέτρα στην κάθετη κατεύθυνση προς την πλευρά του πελάγους.

Στην εσωτερική πλευρά του μόλου πλαγιοδετούν εμπορικά πλοία ενώ στην εξωτερική πλευρά με κατεύθυνση προς βορειοανατολικά πρυμνοδετούν τα Ε/Γ-Ο/Γ πλοία της γραμμής. Κρηπιδώματα Εμπορικών Πλοίων Τα κρηπιδώματα εμπορικών πλοίων (Υ7-Υ’12) ξεκινούν από το ανατολικό άκρο του προσήνεμου μόλου και εκτείνονται προς νότια σε μήκος 90 μέτρων.

Η στάθμη στέψης τους βρίσκεται στα +1,45 μέτρα περίπου από τη μέση στάθμη θάλασσας ενώ το βάθος δίπλα στο κατακόρυφο μέτωπο είναι 5,50 μέτρα περίπου. Πίσω από τα κρηπιδώματα υπάρχει χερσαίος χώρος ικανού πλάτους που κυμαίνεται από 30,0 έως 35,0 μέτρα περίπου.

Τα κρηπιδώματα εξυπηρετούν ως επί το πλείστον την εμπορική κίνηση της Καρπάθου. Ο συνολικός χερσαίος χώρος τους είναι επιφανείας 3.000 m2 περίπου. 13 Αλιευτικό καταφύγιο Το αλιευτικό καταφύγιο αρχίζει από το νότιο άκρο των κρηπιδωμάτων για τα εμπορικά πλοία (Υ’12).

Αποτελείται από τον προβλήτα Υ’12-Υ8-Υ9-Υ10-Υ11-Υ12 και τα παραλιακά κρηπιδώματα Υ12- Υ13-Υ14-Υ15. Ο προβλήτας (Υ’12-Υ8-Υ9-Υ10-Υ11-Υ12) έχει συνολικό μήκος περίπου 75 μέτρα, πλάτος 5 μέτρα και περιλαμβάνει εκατέρωθεν συνολικό μήκος κρηπιδωμάτων 155 μέτρων.

Τα παραλιακά κρηπιδώματα (Υ12- Υ13-Υ14-Υ15) εκτείνονται προς ανατολικά και στη συνέχεια προς νότια σε μήκος 55,0 μέτρα και 65,0 μέτρα αντίστοιχα. Παραλιακός δρόμος – Θωράκιση Ο υφιστάμενος παραλιακός δρόμος από το πέρας των παραλιακών κρηπιδωμάτων του αλιευτικού καταφυγίου (Υ15) έως την είσοδο του υφιστάμενου τουριστικού αγκυροβολίου, έχει συνολικό μήκος 470μ περίπου. Έχει μέσο πλάτος 5,50μ περίπου. Από την πλευρά της οικοδομικής γραμμής και της ακτογραμμής υπάρχει πεζόδρομος μέσω πλάτους περίπου 1,50μ κι η άνω επιφάνειά του βρίσκεται στο ίδιο υψόμετρο με το οδόστρωμα. Η ακτογραμμή προστατεύεται από θωράκιση με φυσικούς ογκολίθους. Επί της παραλιακής οδού υπάρχουν πάρα πολλά εστιατόρια, καφετέριες, μπαρ, τουριστικά καταστήματα και νυχτερινά κέντρα. Η οδός συγκεντρώνει πάρα πολλούς επισκέπτες.

Εκτός αυτού, ο περίπατος τις απογευματινές και βραδινές ώρες είναι πολύ γραφικός, έχοντας στην μια πλευρά τα πολύχρωμα φώτα των καταστημάτων και του αμφιθεάτρου και από την άλλη πλευρά την θάλασσα και τα μικρά σκάφη. Επειδή έχει γίνει πλέον καθεστώς ο περίπατος για τους μόνιμους κατοίκους και τους παραθεριστές, ο Δήμος Καρπάθου απαγορεύει την κίνηση των οχημάτων κατά τις απογευματινές, βραδινές και νυχτερινές ώρες, μετατρέποντας προσωρινά την οδό σε πεζόδρομο.

Επισημαίνεται ότι μελλοντικά, μετά την κατασκευή της επέκτασης του κεντρικού λιμένα, ο παραλιακός δρόμος θα μετατραπεί μόνιμα σε πεζόδρομος. Τα σημαντικότερα κτίρια κατά μήκος της παραλιακής οδού είναι το ανοιχτό δημοτικό αμφιθέατρο το οποίο βρίσκεται σε επαφή με το κτίριο του Επαρχείου. Στο θέατρο πραγματοποιούνται συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις και δρώμενα όλους τους θερινούς μήνες. Επί του παραλιακού μετώπου στα σημεία Π38 και Π39 απέναντι από το υφιστάμενο εξαγωνικό περίπτερο-οικίσκο στεγάζεται ο Ιερός Ναός της Ευαγγελιστρίας.

Μεταξύ των σημείων Π14 και Π16 βρίσκεται το Λιμεναρχείο Καρπάθου, που έχει χαρακτηριστεί ως διατηρητέο μνημείο (ΦΕΚ 770/20- 6-2002). Απέναντι από το υφιστάμενο τουριστικό αγκυροβόλιο βρίσκεται το κτίριο του Επαρχείο της Περιφερειακής Ενότητας Καρπάθου το οποίο αποτελείται από συγκρότημα των τριών κτιρίων. Πρόκειται για χαρακτηριστικό κτίριο της εποχής της Ιταλοκρατίας και χτίστηκε τη χρονική περίοδο 1926-36.

Το συγκρότημα χαρακτηρίσθηκε ως ιστορικό διατηρητέο το 1997. Στη δυτική του πτέρυγα στεγάζεται το αρχαιολογικό μουσείο του νησιού. Τουριστικό αγκυροβόλιο Το τουριστικό αγκυροβόλιο βρίσκεται δυτικά της Γαρονήσου και της επίχωσης μεταξύ αυτής και της παραλιακής οδού.

Αποτελείται από δύο τμήματα όπου το πρώτο με κατεύθυνση προς βορειοανατολικά έχει μήκος 126,25 μέτρα και πλάτος 5,00 μέτρα. Το δεύτερο με κατεύθυνση προς δυτικά είναι κεκαμμένο, έχει συνολικό μήκος 123,95 μέτρα και πλάτος ίδιο με το πρώτο. Στο δυτικό άκρο του δευτέρου τμήματος σχηματίζεται πλάτυσμα για τις ανάγκες των ελιγμών. Το τουριστικό αγκυροβόλιο μπορεί να εξυπηρετήσει συγχρόνως 50 περίπου σκάφη διαστάσεων από 4 έως 20 μέτρα.

Είναι δε εξοπλισμένο με δέστρες, κρίκους, Pillars για την τροφοδοσία των σκαφών με νερό και ρεύμα και φωτιστικά. Για την ανανέωση των υδάτων της λιμενολεκάνης υπάρχει αγωγός διαμέτρου 120 εκ. δίπλα στη συμβολή του πρώτου με το δεύτερο τμήμα. Η συνολική επιφάνεια του χερσαίου χώρου του αγκυροβολίου είναι 1.750 m2 σύμφωνα με την απόφαση χωροθέτησης του Υπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ 907Β/21-8-1998) και τα ανατολικά του όρια φαίνονται στα σχέδια της μελέτης που συνοδεύει την παρούσα.

Γλίστρα

Σε μικρή απόσταση από το νότιο άκρο του πρώτου τμήματος του τουριστικού αγκυροβολίου υπάρχει γλίστρα πλάτους 5,20 μέτρων και μήκους 9,00 μέτρων για τις ανάγκες των αλιευτικών και τουριστικών σκαφών. Εξυπηρετούμενα σκάφη και κίνηση λιμένα Τα Ε/Γ-Ο/Γ πλοία της γραμμής πρυμνοδετούν στο τμήμα Υ4 – Υ5 ενώ στα τμήματα Υ6 – Υ7 και Y7 – Υ8’ πλαγιοδετούν τα εμπορικά πλοία. Επίσης στα παραλιακά κρηπιδώματα και τον προβλήτα του 14 αλιευτικού μπορούν να προσδένουν με ασφάλεια περίπου 40 αλιευτικά σκάφη έως 7μ και 13 αλιευτικά σκάφη έως 10μ. 2.

Προτεινόμενα έργα Προτεινόμενες Λιμενικές Υποδομές

Ο σχεδιασμός των έργων της προτεινόμενης λύσης (Λύση 1), πραγματοποιείται στα ανατολικά και βόρεια του Γαρόνησου και περιλαμβάνει τη νέα αποβάθρα και το διάδρομο πρόσβασης προς αυτή. Η νέα χερσαία επιφάνεια των προτεινόμενων έργων ανέρχεται σε 18.680 μ2 και η συνολική (νέα και υφιστάμενη) σε 16.600μ2. Στα πλαίσια του σχεδιασμού, προβλέπεται η καθαίρεση τμήματος του υφιστάμενου προσήνεμου μόλου, μήκους περίπου 45μ, ώστε να δημιουργηθεί το νέο «άνοιγμα» του λιμένα λειτουργικού πλάτους 40 μέτρων.

Σημειώνεται ότι η συνολική επιφάνεια των 16,60 στρεμ. που προτείνεται για την κάλυψη των λιμενικών δραστηριοτήτων δεν περιλαμβάνει το χωροθετημένο χερσαίο χώρο του τουριστικού αγκυροβολίου (ΦΕΚ 907Β/21-8-1998) ούτε τον παραχωρηθέντα σε αυτό όπως φαίνεται στα σχέδια της μελέτης. Νέα αποβάθρα και διάδρομος πρόσβασης Για τη διαμόρφωση της νέα αποβάθρας, διατηρείται το ακρομώλιο του υφιστάμενου προσήνεμου μόλου επιφάνειας 1.350 μ2. Η βόρεια πλευρά του Υ4-Υ5 καθώς και η νότια (Υ6-Υ7) επεκτείνονται προς βορειοδυτικά για τη δημιουργία της νέας αποβάθρας.

Πιο αναλυτικά: Η βόρεια πλευρά του ακρομωλίου Υ4-Υ5 μήκους 33,20μ επεκτείνεται προς βορειοδυτικά έως το σημείο Ν8 και για μήκος 166,80μ με στόχο την δημιουργία ενός ενιαίου κατακόρυφου μετώπου συνολικού μήκους 200μ, καθαρού βάθους στα 11,50μ και στάθμης στέψης στα +2,00μ από τη Μ.Σ.Θ.

Το τμήμα αυτό θα χρησιμοποιηθεί για την πρυμνοδέτηση επιβατηγού – οχηματαγωγού πλοίου μήκους έως 200μ ή την περιστασιακή πλαγιοδέτηση κρουαζιερόπλοιου μήκους έως 170μ (όταν δεν εξυπηρετούνται τα επιβατηγά –οχηματαγωγά πλοία).

Στη συνέχεια, προβλέπεται η κατασκευή της δυτικής πλευράς της αποβάθρας Ν8-Ν9 μήκους 90,0μ κάθετα στο τμήμα Υ4-Υ5-Ν8 με βόρειο-νότιο προσανατολισμό. Έχει καθαρό βάθος 8,30μ και η στάθμη στέψης στο κατακόρυφο μέτωπο ανέρχεται στα +2,00μ από τη Μ.Σ.Θ. Το τμήμα αυτό θα χρησιμοποιηθεί ως εναλλακτική θέση για την περιστασιακή πρυμνοδέτηση επιβατηγού – οχηματαγωγού πλοίου μήκους έως 150μ, όταν στην περιοχή πνέουν δυτικοί άνεμοι.

Από το σημείο Ν9 και προκειμένου να «κλείσει» ο χερσαίος χώρος της αποβάθρας, διαμορφώνεται το τμήμα Ν9-Ν10-Ν11 σχήματος Γ, συνολικού μήκους, 72μ, στο οποίο τοποθετείται θωράκιση από φυσικούς ογκολίθους. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφαλής πρυμνοδέτηση του επιβατηγού – οχηματαγωγού πλοίου στη δυτική πλευρά Ν4-Ν5, προβλέπονται οι εκβαθύνσεις σε βάθος -8,20μ από τη Μ.Σ.Θ.. Ταυτοχρόνως με τη βόρεια πλευρά, επεκτείνεται και η νότια (σημείο Ν6) προς τα βορειοδυτικά κατά 129,80μ, έως το σημείο Ν3 με στόχο την δημιουργία ενιαίου μετώπου συνολικού μήκους 142,0μ, καθαρού βάθους στα 6,50μ και στάθμης στέψης στα +1,80μ από τη Μ.Σ.Θ.

Ακολούθως, προβλέπεται η κατασκευή του τμήματος Ν3-Ν2 μήκους 105μ, κάθετα στο τμήμα Ν3-Ν4, με βόρειο – νότιο προσανατολισμό, καθαρού βάθους 6,50 και στάθμης στέψης τα +1,50μ από τη Μ.Σ.Θ. Το τμήμα αυτό προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί για την πρυμνοδέτηση οκτώ (8) ημερόπλοιων μήκους έως 30 μ. Στην ίδια ευθεία με το τμήμα Ν3-Ν2 και έως την ακτογραμμή (σημείο Ν1) τοποθετείται θωράκιση από φυσικούς ογκολίθους με στόχο τη δημιουργία πρόσθετου χερσαίου χώρου για τη διαμόρφωση του διαδρόμου πρόσβασης από την παραλιακή οδό στη νέα αποβάθρα. Όπισθεν των κρηπιδωμάτων, προβλέπονται ζώνες εξυπηρέτησης των λειτουργιών (επιβατικής και εμπορικής) ενώ στον υπόλοιπο χερσαίο χώρο θα διαμορφωθεί κατάλληλα η κυκλοφορία οχημάτων και πεζών και θα προβλεφθούν επαρκείς χώροι αναμονής επιβιβαζόμενων οχημάτων και ταξί, επικαθήμενων, φορτηγών και χώροι ελιγμών.

Διαμόρφωση οδικής πρόσβασης λιμένα

Η σύνδεση των λιμενικών εγκαταστάσεων με το κύριο οδικό δίκτυο της περιοχής, προβλέπεται να πραγματοποιηθεί μέσω της αναβάθμισης τμήματος του παραλιακού δρόμου προς τα δυτικά. Η αναβάθμισή του περιλαμβάνει τη βελτίωση της χάραξης και τη διαπλάτυνση αυτού, στα σημεία που θα απαιτηθεί, προκειμένου να εξυπηρετείται απρόσκοπτα η κυκλοφοριακή ροή των οχημάτων από 15 και προς τον λιμένα. Το ζήτημα αυτό θα εξετασθεί επισταμένως, στο στάδιο της συγκοινωνιακής μελέτης. Ανάπλαση παραλιακής οδού

Η ανάπλαση της παραλιακής οδού περιλαμβάνει νέα χάραξη με στόχο να λειτουργεί ως οδός ήπιας κυκλοφορίας. (Σχέδιο Αρχιτεκτονικής Πρότασης του Παραλιακού Πεζόδρομου Α1-3, κλ. 1:500) Ο διάδρομος κυκλοφορίας θα έχει πλάτος 5,00μ με πεζοδρόμια εκατέρωθεν μεταβλητού πλάτους ώστε να προσαρμόζονται στις τοπικές συνθήκες της διαμόρφωσης της ακτογραμμής και των υφιστάμενων υπόστεγων και κτιρίων. Τα πεζοδρόμια προβλέπονται να έχουν ελάχιστο πλάτος 1,50μ και σε εξαιρετικές περιπτώσεις 1,00μ.

Το πεζοδρόμιο από την πλευρά της θάλασσας ορίζεται από στηθαίο ή πεζούλι από αργολιθοδομή ύψους 50εκ. και πλάτους 50εκ υπενδεδυμένο με λιθοδομή. Εξωτερικά του Επαρχείου και του ανοιχτού Δημοτικού θεάτρου, μεταξύ των σημείων Π53 και Π58 δημιουργείται ζώνη πρασίνου μεταξύ του νέου πεζοδρομίου και του υφιστάμενου τοίχου αντιστήριξης.

Εκτεταμένες δενδροφυτεύσεις προβλέπονται σε όλο το μήκος του παραλιακού μετώπου.

Ειδικά από την πλευρά της παραλίας φυτεύονται δέντρα σε τακτές αποστάσεις μεταξύ τους. Στα δε τμήματα μεταξύ των σημείων Α15 έως Α16 και Α7 έως Α8 προτείνονται διπλές σειρές (αλέες). (Αρχιτεκτονικό Σχέδιο A2-4:Λεπτομέρεια Δίπλα στην θέση του Επαρχείου και του Ανοικτού θεάτρου, κλ. 1:150) Νέα καθιστικά και πεζούλια προτείνονται σε θέσεις Μεταξύ των σημείων Π27 και Π29 δημιουργούνται επτά (7) θέσεις στάθμευσης, κατά μήκος της οδού, για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών του Αγάλματος του Ποσειδώνα. (Αρχιτεκτονικό Σχέδιο A3-5: Λεπτομέρεια Περιοχής Αγάλματος Ποσειδώνα, κλ. 1:100) Δίπλα στο αλιευτικό καταφύγιο μεταξύ των σημείων Α3 και Α4 (Π13 και Π17) προτείνεται παιδική χαρά με διάφορα παιχνίδια και σκάμμα με άμμο.

Μεταξύ των σημείων Π11 και Π13 δημιουργούνται εκατέρωθεν της παραλιακής οδού δεκατρείς (13) θέσεις στάθμευσης καθέτως για την εξυπηρέτηση των χρηστών του αλιευτικού καταφυγίου από τις οποίες οι δύο (2) αντιστοιχούν σε άτομα με ειδικές ανάγκες.

Στο βόρειο άκρο της παραλιακής οδού δημιουργείται κυκλική αναστροφή στην περίμετρο της οποίας προβλέπονται εννέα (9) κάθετες θέσεις στάθμευσης. Στο κέντρο της αναστροφής προτείνεται χώρος πρασίνου με δενδροφύτευση τύπου Fίκο Ροδίτικο (Ficus Nitida).

Σε ικανή απόσταση (από 1,00 έως 1,50μ περίπου) από το κατακόρυφο μέτωπο του αλιευτικού αγκυροβολίου και των ανατολικών κρηπιδωμάτων του κεντρικού λιμένα προβλέπεται λωρίδα κυκλοφορίας (Αρχιτεκτονικό Σχέδιο A4-6: Λεπτομέρεια βορείου άκρου παραλιακής οδού, κλ. 1:200). Μελέτη θωράκισης παραλιακής οδού

Η παραλιακή οδός θωρακίζεται από την πλευρά της θάλασσας με φυσικούς ογκολίθους. Για την εκτίμηση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των φυσικών ογκολίθων έχουν ληφθεί υπόψη τα αποτελέσματα της μελέτης κυματικής διαταραχής που εκπονήθηκε το Νοέμβριο του 2019 στα πλαίσια της μελέτης με τίτλο «Τεχνικές Μελέτες Επέκτασης Λιμένος Πηγαδιών Καρπάθου» για την επέκταση και βελτίωση του κεντρικού λιμένα.

Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της θωράκισης με φυσικούς ογκολίθους της παραλιακής οδού, φαίνονται στα αντίστοιχα σχέδια της μελέτης. Πιο συγκεκριμένα: Για τα τμήματα της οδού από το σημείο Ν1 μέχρι το πέρας της ιδιοκτησίας Μ. Κάζου και από το σημείο Π29 μέχρι το νότιο άκρο των παραλιακών κρηπιδωμάτων του αλιευτικού αγκυροβολίου προτείνεται η διατομή τύπου Β, όπου οι κυματικές συνθήκες εντός της προτεινόμενης λιμενολεκάνης είναι ήπιες. Για το υπόλοιπο τμήμα μεταξύ των παραπάνω τμημάτων προτείνεται η διατομή τύπου Α.

Η θωράκιση της διατομής τύπου Β, η οποία ξεκινάει δίπλα στο προστατευτικό στηθαίο από αργολιθοδομή, έχει στάθμη στέψης στο +1,50μ, πλάτος στέψης 1,20μ, κλίση πρανών 1:3 και μέσο μέγεθός φυσικών ογκολίθων 80χλγρ. Ο πυρήνας αποτελείται από λιθορριπή μεγέθους από 0,50 έως 50χλγρ και η λιθορριπή έδρασης από 10 έως 50χλγρ.

Η συνολική διατομή της θωράκισης θεμελιώνεται στη στάθμη -2,00μ από τη μέση στάθμη της θάλασσας (βλέπε τυπική διατομή ΛΙΜ2). Αντίστοιχα η θωράκιση της διατομής τύπου Α, η οποία επίσης ξεκινάει δίπλα στο προστατευτικό στηθαίο από αργολιθοδομή, έχει στάθμη στέψης στο +1,50μ, πλάτος στέψης 2,50μ, κλίση πρανών 16 1:3 και μέσο μέγεθος φυσικών ογκολίθων 600χλγρ.

Ο πυρήνας αποτελείται από λιθορριπή μεγέθους από 30 έως 70χλγρ και η λιθορριπή έδρασης από 10 έως 50χλγρ και η προστασία ποδός, πλάτους 1,20μ από φυσικούς ογκολίθους μέσου μεγέθους 1200χλγρ. Η συνολική διατομή της θωράκισης θεμελιώνεται στη στάθμη -3,60μ από τη μέση στάθμη της θάλασσας (βλέπε τυπική διατομή ΛΙΜ-1). Οι δε υπολογισμοί για τον προσδιορισμό των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της διατομής θωράκισης και το μέγεθος των απαιτούμενων φυσικών ογκολίθων αποτυπώνονται στο παράρτημα της ΜΠΕ που συνοδευει την παρούσα.

Β. ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ

1. Θέση του έργου ως προς τις εκτάσεις του φυσικού/ανθρωπογενούς περιβάλλοντος Το έργο χωροθετείται στην Δημοτική Ενότητα Καρπάθου, του Δήμου Καρπάθου της Περιφερειακής Ενότητας Καρπάθου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

3. Θεσμοθετημένα όρια οικισμού και εγκεκριμένων πολεοδομικών σχεδίων Τμήμα του έργου εμπίπτει εντός του οικισμού Πηγάδια (ή Κάρπαθος) για τον οποίο υπάρχει Εγκεκριμένο Πολεοδομικό Σχέδιο σύμφωνα με την με αριθμό 88209/3724/31-12-1986 ΥΑ περί «Έγκρισης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του οικισμού Καρπάθου Δήμου Καρπάθου Ν. Δωδεκανήσου» (ΦΕΚ 23Δ/26-1-1987).

4. Θεσμικό καθεστώς, σύμφωνα με εγκεκριμένα σχέδια Στην περιοχή μελέτης δεν εντοπίζονται Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) και Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) 5. Οριογραμμές αιγιαλού-παραλίας

Στην περιοχή του έργου επί του όρμου Πηγαδιών έχουν καθοριστεί τα όρια αιγιαλού και παραλίας σύμφωνα με την με αριθμό 66240/26-10-2020 Απόφαση Συντονιστή ΑΔΑι περί «Επικύρωσης έκθεσης και διαγράμματος για τον επανακαθορισμό της οριογραμμής αιγιαλού και τον καθορισμό της οριογραμμής παραλίας στην παραλιακή περιοχή «Πηγάδια» Νήσου Καρπάθου, Νομού Δωδεκανήσου» (ΦΕΚ 688Δ/26.10.2020) και με την με αριθμό ΔΚ 959/1993 Απόφαση Νομάρχη Δωδεκανήσου περί «Επικύρωσης έκθεσης επιτροπής ορίων αιγιαλού και παραλίας στην παραλιακή περιοχή με την επωνυμία Όρμος Πηγαδιών Νήσου Καρπάθου, επισπεύδοντος Δήμου Καρπάθου Ν. Δωδ/σου» (ΦΕΚ 652Δ/14-6-1993). Το όριο του χερσαίου χώρου του τουριστικού αγκυροβολίου έχει καθοριστεί σύμφωνα με την με αριθμ. Τ/3909 ΥΑ (ΦΕΚ 907Β/21-8-1998) περί «Χωροθέτησης και δημιουργίας θαλάσσιας ζώνης αγκυροβολίου στα Πηγάδια Καρπάθου»

Ο Καθορισμός ορίων εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης με ζώνη λιμένα στη θέση Πηγάδια Καρπάθου έγινε σύμφωνα με την με Αριθμ. 27961/2021 Απόφαση Συντονιστή ΑΔΑι. (ΦΕΚ 381Δ/2021). 6. Όρια περιοχών του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών του ν. 3937/2011 Η έκταση του έργου καθώς και η περιοχή μελέτης δεν εντάσσονται σε κάποια περιοχή του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών του Ν. 3937/2011.

Η περιοχή χωροθέτησης του έργου δεν βρίσκεται εντός ή πλησίον σε περιοχή η οποία έχει κηρυχτεί ως Εθνικός Δρυμός ή κηρυγμένο μνημείο της Απολύτου Προστασίας της Φύσης ή σε Υγρότοπο Ramsar, ούτε σε περιοχή του δικτύου Natura 2000. 7. Δάση, δασικές εκτάσεις και αναδασωτέες εκτάσεις το σύνολο του έργου όπως περιγράφεται στην περιβαλλοντική μελέτη (υφιστάμενο και νέα προτεινόμενα), σύμφωνα με τις αρ. πρωτ. 3020/22-01-2021 (ΑΔΑ:6ΑΖΗΟΡ1Ι-ΚΗΩ) και 5962/5-02- 2021 (ΑΔΑ: 6Φ49ΟΡ1Ι-ΘΚ0)

Αποφάσεις θεώρησης και Ανάρτησης (αντίστοιχα) του Δασικού Χάρτη του συνόλου της περιοχής αρμοδιότητας της Δ/νσης Δασών Δωδεκανήσου, εμπίπτει εντός της περιμέτρου περιοχής που εξαιρέθηκε της ανάρτησης για την οποία έχουν αποτυπωθεί από το Δήμο Καρπάθου όρια του αρθ. 23 παρ. 2α του ν.3889/2010 (εκτός ανάρτησης περιοχή)

8. Θέσεις Αρχαιολογικού Ενδιαφέροντος Στη περιοχή του έργου εντοπίζεται ο κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος Πηγαδιών Καρπάθου, ο οποίος περιλαμβάνει μία ευρεία έκταση του όρμου Πηγαδιών, ολόκληρο τον οικισμό οπότε και τον λιμένα του νησιού. Καθορίστηκε με τις εξής αποφάσεις:

• «Κήρυξη ως αρχαιολογικού χώρου Πηγαδιών νήσου Καρπάθου» (ΦΕΚ 1198Β/28-9-2000),

• «Διόρθωση σφάλματος στη ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/45226/2352/15.9.2000 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1198Β/28.9.2000)» (ΦΕΚ 1564Β/22-12-2000). Το έργο σύμφωνα και με την γνωμοδότησή της ΕΕΑ, χωροθετείται τύποις έξωθεν των γραμμών του αιγιαλού και της παραλίας, επί της ουσίας ωστόσο εφάπτεται στον παρακείμενο κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο της ακρόπολης Ποσειδίου Καρπάθου (ΦΕΚ 761/Β/17-12-1981, 1198/Β/28-9- 2000).

Ο ενάλιος χώρος έμπροσθεν του οικισμού των Πηγαδιών, όπου βρίσκονται οι υπάρχουσες λιμενικές εγκαταστάσεις, δεν έχει αποτελέσει έως σήμερα πεδίο συστηματικής υποβρύχιας έρευνας από την Υπηρεσία της ΕΕΑ, ωστόσο σε ενάλιες αυτοψίες που έχουν πραγματοποιηθεί στο παρελθόν στην ευρύτερη περιοχή, έχει επισημανθεί η παρουσία σποράδην αρχαίας κεραμικής στη θέση “Βρουλίδια” και πλησίον των βραχονησίδων Γαρόνησος και Άφωτη (Α. Σίμωσι, ΑΔ 1998, τ. Β΄3, 1023), συνεπώς δεν μπορεί να αποκλειστεί η ύπαρξη μη ορατών, καταχωμένων αρχαιοτήτων στην περιοχή της υφιστάμενης λιμενολεκάνης, αλλά και βόρεια αυτής όπου θα επεκταθούν τα έργα.

9. Εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής και κοινωνικής ωφέλειας

Η κατασκευή του έργου δε σχετίζεται ούτε επηρεάζει ή επηρεάζεται από τις προβλέψεις των εγκαταστάσεων κοινωνικής υποδομής και κοινωνικής ωφέλειας 10. Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΦΕΚ 128Α/03.07.08) (ΓΠΧΣΑΑ)

Το Έργο είναι πλήρως συμβατό με τις κατευθύνσεις του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΓΠΧΣΑΑ). 11. Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες και στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΦΕΚ 2505/Β/04.11.2011).

Το έργο, ενδέχεται να συσχετίζεται με το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες, και με το οποίο ελέγχεται η συμβατότητα του Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα ορίζει το ως άνω πλαίσιο, δεν απορρέουν για την άμεση περιοχή χωροθέτησης του έργου ειδικές χωροταξικές κατευθύνσεις και σε ότι αφορά στην χωροθέτηση μονάδων ιχθυοκαλλιεργειών, στην άμεση περιοχή ανάπτυξης του έργου δεν απαντώνται οργανωμένοι υποδοχείς υδατοκαλλιεργειών.

12. Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού (ΠΠΧΣΑΑ) Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΦΕΚ 1487Β/10-10-2003), Το έργο, βρίσκεται σε συμφωνία με τους γενικούς αναπτυξιακούς στόχους της Περιφέρειας, όπως αυτοί ορίζονται στο εγκεκριμένο ΠΠΧΣΑΑ.

13. Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) του Υδατικού Διαμερίσματος (ΥΔ) Νήσων Αιγαίου (EL14) Ο σχεδιασμός του έργου είναι συμβατός με τα όσα προβλέπονται τόσο στο ΣΔΛΑΠ ΥΔ Ανατολικής Στερεάς Ελλάδος όσο και στο ΣΔΛΑΠ Νήσων Αιγαίου (EL14).

14. Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Υδατικού Διαμερίσματος Νήσων Αιγαίου (EL14)

Το έργο δεν παρουσιάζει κάποιου είδους ασυμβατότητα με το Σχέδιο Διαχείρισης των Κίνδυνων Πλημμύρας του ΥΔ Νήσων Αιγαίου. 15. Σχέδιο έκτακτης ανάγκης αντιμετώπισης της ρύπανσης της θάλασσας από πετρελαιοειδή & άλλες επιβλαβείς ουσίες ( Contingency Plan)

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 2252/1994, Ν. 743/1977, ΠΔ 55/1998, ΠΔ 11/2002, Ν. 3100/2003, κ.α) στα πλαίσια της αυτοδύναμης αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας από διαφυγή πετρελαίου ή άλλων επιβλαβών ουσιών που δύναται τα προκληθούν από τη συνήθη λειτουργία των λιμενικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται υπό τη δικαιοδοσία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου, έχει συνταχθεί Σχέδιο έκτακτης ανάγκης αντιμετώπισης της ρύπανσης της θάλασσας από πετρελαιοειδή & άλλες επιβλαβείς ουσίες ( Contingency Plan), από την Τεχνική Προστασίας Περιβάλλοντος Α.Ε (Αναθεώρηση Ιανουάριος 2022).

Με την υπ. Αριθμ. Πρωτ. 2261.1-2/1005/2022/07-04-2022 Απόφαση του Λιμεναρχείου Ρόδου έγινε Γνωστοποίηση συμβατότητας του Contingency Plan (PCP) με το Τοπικό Σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας από πετρέλαιο και άλλες επιβλαβείς ουσίες (LCP)του Λιμεναρχείου Ρόδου 16. Σχέδιο Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων Πλοίων και Καταλοίπων Φορτίων Πλοίων

Για όλες τις λιμενικές εγκαταστάσεις δικαιοδοσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου, έχει εκπονηθεί Σχέδιο Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων Πλοίων και Καταλοίπων Φορτίων Πλοίων, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ. Αριθμ. Πρωτ. 3122.3- 1.10/10956/2022/16-02-2022

Απόφαση της Δ/νσης Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής .

Γ) ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΡΥΠΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ, ΣΤΑ ΥΔΑΤΑ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ, ΣΤΑΘΜΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΔΟΝΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Γ.1 Για τις εκπομπές στην ατμόσφαιρα: Για τις οριακές και κατευθυντήριες τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας ισχύουν οι διατάξεις: 1. της ΚΥΑ 14122/549/Ε.103/2011 (ΦΕΚ 488/Β/30-3-2011) σχετικά με τα «Μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ «για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 21ης Μαΐου 2008», και

2. ισχύει η ΚΥΑ 11535/93 (ΦΕΚ328Β/93) Απαγορεύεται η καύση των στερεών ή υγρών αποβλήτων τόσο σε υπαίθριο όσο και σε στεγασμένο χώρο (ανοιχτές εστίες καύσης).

3. της Υ.Α. Η.Π. 22306/1075/Ε103/2007 (ΦΕΚ 920/Β/8-6-2007) «Καθορισμός τιμών − στόχων και ορίων εκτίμησης των συγκεντρώσεων του αρσενικού, του καδμίου, του υδραργύρου, του νικελίου και των πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων στον ατμοσφαιρικό αέρα, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2004/107/ΕΚ».

4. Για τα επιτρεπόμενα ποσά εκπομπής ρυπαινουσών ουσιών στην ατμόσφαιρα από τις σταθερές μηχανολογικές εγκαταστάσεις της μονάδας ισχύει το ΠΔ 1180/1981 (ΦΕΚ 293/Α/6-10- 1981). Ειδικότερα το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο που ισχύει για τις εκπομπές αιωρούμενων σωματιδίων (σκόνες) της μονάδας είναι τα 100 mg\m3 (άρθρο 2, ΠΔ 1180/1981). Οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Σύμφωνα με το Π.Δ. 1180/81(ΦΕΚ 293Α/6-10-81) τα εν αιωρήσει στερεά θα πρέπει να είναι <100mg/m3. Με την τήρηση της οριακής αυτής τιμής, αντιμετωπίζεται ικανοποιητικά ο κίνδυνος πρόκλησης ζημιών της υγείας των εργαζομένων.

Ως Οριακή Τιμή στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ της Υ.Α. Η.Π. 14122/549/Ε. 103/11, (488/Β/30.3.11) ορίζεται: 50 μg/m³, Μ.Ο. 1 ημέρας, δεν πρέπει να υπερβαίνεται περισσότερο από 35 φορές ανά ημερολογιακό έτος. Γ.2 Υγρά απόβλητα:

1. Γενικά ισχύει η ΚΥΑ 39626/2208/2009 (ΦΕΚ 2075/Β/25-9-2009) σχετικά με τον «Καθορισμό μέτρων για την προστασία των υπόγειων νερών από την ρύπανση και την υποβάθμιση, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2006/118/ΕΚ «σχετικά με την προστασία των υπόγειων υδάτων από την ρύπανση και την υποβάθμιση», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006».

2. Επίσης ισχύουν οι διατάξεις της ΚΥΑ οικ. 5673/400/1997 (ΦΕΚ 192/Β/14-3-1997) «Μέτρα και Όροι για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. Για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων (συμπεριλαμβανομένου του εμπλουτισμού του υπόγειου υδροφορέα) ισχύουν γενικά οι διατάξεις της ΚΥΑ οικ.145116/2011 (ΦΕΚ 354/Β/8-3-2011) «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις» – με τις εξαιρέσεις του άρθρου 3 – και οι σχετικές εκδοθείσες εγκύκλιοι.

Γ.3 Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων:

1. Κατά την φάση κατασκευής για τον θόρυβο που εκπέμπεται από τον εξοπλισμό κατασκευής του έργου, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418/Β/1-10-2003) «Μέτρα και όροι για τις εκπομπές θορύβου από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους», όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ Η.Π. 9272/471/2007 (ΦΕΚ 286/Β/2-3-2007), για τα μηχανήματα που εντάσσονται στις διατάξεις αυτής.

2. Κατά τη φάση λειτουργίας και για τον θόρυβο που εκπέμπεται από όλες τις σταθερές μηχανολογικές εγκαταστάσεις της μονάδας ως Μέγιστο Επιτρεπόμενο Όριο Στάθμης Θορύβου ορίζονται τα 55 dBA, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2, παρ.5, του ΠΔ 1180/1981 (ΦΕΚ 293/Α/6-10-1981), μετρημένα στο όριο του γηπέδου της ιδιοκτησίας. 19

3. Επίσης ισχύουν τα όρια του πίνακα 3 κατηγορίας Β κανονικής ακουστικής άνεσης του άρθρου 12 της ΚΥΑ 3046/304/1989 (ΦΕΚ 59/Δ/3-2-1989) του κτηριοδομικού κανονισμού, καθώς και οι μεταγενέστερες τροποποιήσεις αυτής. 4. Όσον αφορά την ημερήσια στάθμη έκθεσης των εργαζομένων στο θόρυβο κατά την εργασία τους (μέση τιμή για οκτάωρη ημέρα εργασίας), σύμφωνα με το ΠΔ 149/2006 οι κατώτερη τιμή έκθεσης για ανάληψη δράσης είναι τα 80 dBΑ, η ανώτερη τιμή έκθεσης για ανάληψη δράσης είναι τα 85 dBΑ ενώ η οριακή τιμή έκθεσης είναι τα 87 dBΑ.

Δ) ΟΡΟΙ, ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος που επιβάλλεται να κατασκευαστούν ή να ληφθούν Επιτρέπονται στα πλαίσια της καλής λειτουργίας του έργου επισκευή και συντήρηση των τεχνικών του στοιχείων. Για τις εργασίες επισκευής για όποιο τεχνικό στοιχείο και σε όποιο μέρος του υφιστάμενου έργου, (ύφαλο ή έξαλο) ισχύουν οι περιβαλλοντικοί όροι της παρούσας. Δ.1 Γενικές ρυθμίσεις – Γενικοί όροι που αφορούν στο σύνολο του έργου.

1. Να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες από τον φορέα του έργου για τον καθορισμό των Χρήσεων Γης και Όρων και Περιορισμών Δόμησης ο οποίος θα γίνει με την έκδοση προεδρικού διατάγματος. 2. Ο φορέας του έργου ως και πας κατά νόμο υπόχρεος φέρει ακέραιη την ευθύνη για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών που επιβάλλονται με την παρούσα απόφαση (ΑΕΠΟ). Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι οι παρακάτω όροι είναι υποχρεωτικοί στην τήρηση τους και αφορούν:

i. Στον Κύριο του Έργου (Κ.τ.Ε). ii. Σε όλους όσους εκ της θέσεως και των αρμοδιοτήτων τους είναι υπεύθυνοι για το σχεδιασμό, έγκριση, επίβλεψη και λοιπές διαδικασίες που αφορούν την ολοκληρωθείσα κατασκευή και πλέον λειτουργία του έργου.

3. Ο φορέας του έργου οφείλει να τηρεί τις διατάξεις της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 2 της Υ.Α. οικ.48963/2012: «ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση τήρησης της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ανεξαρτήτως από την ύπαρξη σχετικής ρητής αναφοράς στους συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους του έργου ή της δραστηριότητας».

4. Ο φορέας του έργου, υποχρεούται να ορίσει αρμόδιο πρόσωπο για την παρακολούθηση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών που τίθενται με την Απόφαση (ΑΕΠΟ), και να γνωστοποιήσει το όνομά του στην περιβαλλοντική αρχή

5. Ο φορέας του Έργου οφείλει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε να εξασφαλίζεται:

i. Η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων. ii. Η δυνατότητα αντιμετώπισης και αποκατάστασης δυσμενών περιβαλλοντικά καταστάσεων οφειλομένων σε ενέργειες ή παραλήψεις κατά παράβαση των περιβαλλοντικών όρων.

6. Από τις πιστώσεις για την κατασκευή και λειτουργία του έργου, να εξασφαλίζονται με μέριμνα των αρμοδίων Υπηρεσιών κατά προτεραιότητα οι απαιτούμενες δαπάνες για τα έργα προστασίας του περιβάλλοντος.

7. Τα πάσης φύσεως επί μέρους έργα ή δραστηριότητες που αφορούσαν την κατασκευή του έργου και πλέον τη λειτουργία του (π.χ. εργοταξιακές εγκαταστάσεις, κ.λ.π.) αποτελούν συνοδά έργα του κυρίως έργου και η περιβαλλοντική τους αδειοδότηση εμπίπτει στις διατάξεις της κείμενης περιβαλλοντικής περί αυτό νομοθεσίας.

8. Να ληφθούν κατάλληλα µέτρα τόσο κατά τη διάρκεια εκτέλεσης τυχόν έργου όσο και κατά τη λειτουργία του υφιστάμενου λιμένα, για την αποφυγή διαρροών µέσα σε ύδατα, (και που µπορεί να προκαλέσουν ρύπανση σε περίπτωση βροχοπτώσεων, πιθανόν βλαβών κλπ) µε την κατασκευή ολοκληρωμένου συστήματος συλλογής και διαχείρισης των οµβρίων υδάτων, έτσι ώστε εφόσον αυτά καταλήγουν σε υδάτινο αποδέκτη να είναι απαλλαγμένα από κάθε µορφής οργανική ύλη.

9. Η οποιαδήποτε κατασκευή που θα προκύψει μελλοντικά για την συντήρηση ή επισκευή του Λιμένα σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εκτελεστεί µε τους όρους δόµησης της ισχύουσας νοµοθεσίας και των σχετικών διαταγμάτων.

10. Στην περίπτωση κατά την οποία απαιτείται ευρεία επισκευή και ευρείες εργασίες συντήρησης ο Ανάδοχος σε περίπτωση τυχόν διαμορφώσεων εφόσον δεν χρησιμοποιήσει σκυρόδεμα από λειτουργούσες επιχειρήσεις, αλλά πρόκειται να εγκαταστήσει συγκροτήματα παραγωγής εργοταξιακού χαρακτήρα, πρέπει να συντάξει και υποβάλει αρμοδίως σχέδιο που θα περιλαμβάνει και την προτεινόμενη κατάλληλη αντιρρυπαντική τεχνολογία που θα εφαρμοστεί.

Απαγορεύεται η εγκατάσταση συγκροτήματος θραύσης αδρανών (σπαστήρας-σπαστηροτριβείο, µόνιµα ή κινητά), διότι η ευρύτερη περιοχή του έργου βρίσκεται εντός ζωνών οικιστικής και τουριστικής ανάπτυξης και σε άµεση γειτονία µε την ακτή.

11. Οι εργασίες κατασκευής τυχόν έργου και εργασίες επισκευής και συντήρησης να µη γίνονται κατά την τουριστική περίοδο ώστε να µην παρακωλύουν την οµαλή χρήση της ακτής

12. Σε περίπτωση ανεύρεσης αρχαίων κατά την διάρκεια των εργασιών επισκευής, συντήρησης, κλπ οι υπεύθυνοι του έργου οφείλουν να ειδοποιήσουν αµέσως την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων, προκειµένου να προβεί σε ενέργειες των αρµοδιοτήτων τους

13. Σε όλες τις φάσεις του έργου να εξασφαλίζεται η οµαλή κυκλοφορία οχηµάτων και πεζών στην περιοχή.

14. Αυστηρή τήρηση των διατάξεων του Υ.Ε.Ν. περί σκαφών.

15. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα προς την αποφυγή ρύπανσης της θάλασσας, που θα υποδειχθούν από την οικεία Λιµενική Αρχή, σύµφωνα µε την ισχύουσα σχετική νοµοθεσία, κατά τη φάση κατασκευής των έργων και τη µελλοντική λειτουργία τους. Ιδιαίτερα θα πρέπει να τηρηθούν οι διατάξεις που επιβάλλουν στο φορέα διαχείρισης:

i. Την ύπαρξη και λειτουργία κατάλληλων και επαρκών ευκολιών υποδοχής καταλοίπων/πετρελαιοειδών, απορριµµάτων, χηµικών λυµάτων, κ.α. των σκαφών που θα προσεγγίζουν και εξυπηρετούνται, ως επίσης και χώρων υγιεινής για την εξυπηρέτηση του κοινού και των πληρωµάτων.

ii. Τον εφοδιασµό µε όλα τα απαραίτητα τεχνικά µέσα και εξοπλισµό αντιµετώπισης εκτάκτων περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης από πετρελαιοειδή (πλωτά φράγµατα, απορροφητικές – διασκορπιστικές ουσίες κτλ) που θα υποδειχθούν από την οικεία Λιµενική Αρχή καθώς και τη σχεδίαση που θα πρέπει να εφαρµόζει σε παρόµοια περιστατικά.

iii. Την σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, διάθεση των λυµάτων – αποβλήτων που θα προέρχονται από τις χερσαίες – παράκτιες εγκαταστάσεις της ευρύτερης περιοχής του έργου.

16. Για την εκτέλεση τυχόν προβλεπόμενων έργων θα πρέπει να τηρηθούν οι διατάξεις των άρθρων 18 και 14 του Ν.2791/01 17. Να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 4858/2021 «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονοµιάς».

18. Να υπάρχει η αναγκαία και πλήρης υποδομή για την εγκατάσταση δικτύων ηλεκτροδότησης, υδροδότησης, τηλεφωνίας κτλ. 19. Κάθε είδους επέμβαση ή τροποποίηση των υφιστάμενων έργων υποδομής να γίνεται σε συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς, ώστε να εξασφαλίζεται η ικανοποιητική λειτουργία τους. 20. Να συνταχτεί και εγκριθεί ο Κανονισμός Λειτουργίας του λιμένα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 161 του Ν. 4070/2012. 21.

Επιπλέον της οριστικής φωτοσήμανσης τα έργα απαιτείται να φωτοσημαίνονται και προσωρινά σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.1629/51 «Περί Φάρων».

22. Επιτρέπονται τα έργα συντήρησης και επισκευής του Λιμένα (κατά την πρώτη παράγραφο του Κεφαλαίου Δ παρούσας) και τα έργα ασφάλειας ναυσιπλοΐας χωρίς να απαιτείται γι αυτά επιμέρους έγκριση περιβαλλοντικών όρων Δ.2

Φάση επισκευής και συντήρησης του έργου

Όροι, μέτρα και περιορισμοί για την εξοικονόμηση/ορθολογική χρήση φυσικών πόρων (νερό, ενέργεια, καύσιμα).

1. Τα απαιτούμενα για την επισκευή και συντήρηση του έργου τυχόν αδρανή υλικά να εξασφαλισθούν από νομίμως λειτουργούντα λατομεία και εκσκαφές 21

2. Απαγορεύεται η λήψη δανείων υλικών χωρίς τις απαιτούμενες ΑΕΠΟ και τις λοιπές άδειες, σε περίπτωση ανάγκης έργου στα πλαίσια επισκευής συντήρησης.

3. Απαγορεύεται η αυθαίρετη αμμοληψία από κοίτες ρεμάτων, χειμάρρων κλπ.

4. Απαγορεύεται η ρίψη, έστω και προσωρινά, μπαζών και άλλων αδρανών σε κοινόχρηστους χώρους, σε κοίτες ρεμάτων, χειμάρρων κλπ και σε επιφάνειες με αξιόλογη βλάστηση.

5. Τα πλεονάζοντα τυχόν υλικά εκσκαφής δύνανται να απορριφθούν σε τυχόν ανενεργά λατομεία ή άλλους κατάλληλους χώρους ή να χρησιμοποιηθούν για αποκατάσταση χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, που δεν θα θίγουν το γενικότερο οικοσύστημα, ύστερα από έγγραφη υπόδειξη αρμοδίων Υπηρεσιών (πχ Δ/νση Δασών, Τμήμα Περιβάλλοντος Αποκεντρωμένης Διοίκησης κλπ),

6. Να περιορίζονται κατά το δυνατόν οι εκπομπές αιωρούμενων σωματιδίων (π.χ. διαβροχές τυχόν χώρων εκσκαφής, κάλυψη φορτηγών μεταφοράς αδρανών υλικών & προϊόντων εκσκαφής, συντήρηση οχημάτων, κ.λπ.).

7. Να τηρούνται τα όρια θορύβου σύμφωνα με το ΠΔ 1180/81(293Α), και οι λοιπές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (π.χ. χρήση μηχανημάτων & συσκευών εργοταξίου με σήμανση CE, με αναγραφή εγγυημένης στάθμης ηχητικής ισχύος, τήρηση ορών κοινής ησυχίας, χρήση προσωρινών αντιθορυβικών πετασμάτων ή καμπίνων ηχομείωσης στους χώρους πρόκλησης υψηλής στάθμης θορύβου κ.λπ.).

8. Απαγόρευση χρήσης μηχανημάτων που δεν φέρουν πιστοποιητικό έγκρισης τύπου Ε.Ο.Κ. περί θορύβου.

9. Η ταχύτητα κίνησης των οχημάτων στην περιοχή εκτέλεσης των εργασιών να είναι χαμηλή.

10. Τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν θα διαθέτουν βιβλία συντήρησης, από τα οποία θα προκύπτει η τακτική τους συντήρηση και τα οποία θα είναι διαθέσιμα προς έλεγχο στις αρμόδιες υπηρεσίες. Τα μηχανήματα αυτά θα συντηρούνται και θα σταθμεύουν σε αρμοδίως αδειοδοτημένους χώρους.

11. Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών (ελαστικά, απορρίμματα, υλικά συσκευασίας κ.τ.λ.) στην περιοχή του έργου καθώς και η απόρριψη μεταχειρισμένων ορυκτελαίων επί του εδάφους.

Η διαχείριση χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 82/04 (ΦΕΚ 64/Α/04).

Δ.3 Γενικοί όροι κατά τη φάση λειτουργίας Φάση λειτουργίας του έργου – Όροι, μέτρα και περιορισμοί για την διαχείριση των αποβλήτων.

1. Ο κύριος του έργου οφείλει να τηρεί τις διατάξεις που επιβάλλουν την ύπαρξη, στον χώρο του λιμένα, εξοπλισμού πρόληψης και αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας από πετρελαιοειδή (πλωτά φράγματα, απορροφητικές – διασκορπιστικές ουσίες κλπ) που θα υποδειχθούν από την οικεία Λιμενική Αρχή, καθώς και εγκεκριμένο, συμβατό με το Τοπικό Σχέδιο της Λιμενικής Αρχής, «Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης» (Contingency Plan), που θα ακολουθείται κατά την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας.

2. Να υπάρχει η κατάλληλη υποδομή για την αντιμετώπιση περιστατικών πυρκαγιάς κατά την λειτουργία του λιμένα.

3. Πριν την έναρξη λειτουργίας του έργου ο φορέας θα εφοδιαστεί µε εγκεκριµένο Σχέδιο ∆ιαχείρισης πετρελαιοειδών καταλοίπων/ απορριµµάτων σύµφωνα µε τις διατάξεις της ΚΥΑ 8111.1/41/09(412/Β/06-03-09). Στο Σχέδιο θα πρέπει να αναφέρονται η µονάδα ή ο χώρος τελικής νόµιµης διάθεσης των καταλοίπων πετρελαιοειδών και λιπαντελαίων που θα συγκεντρώνονται.

Παράλληλα θα είναι εµφανή, µέσω πίνακα ανακοινώσεων, τα στοιχεία επικοινωνίας, τα ωράριο λειτουργίας και τα τιµολόγια των συµβεβληµένων επιχειρήσεων / φορέων παραλαβής/ αποκοµιδής των υλικών αυτών

4. Να υπάρχει η Δυνατότητα παραλαβής-απομάκρυνσης ελαιωδών καταλοίπων από τα σκάφη στη θέση ελλιμενισμού.

5. Να γίνει εγκατάσταση ειδικών δοχείων για συλλογή λαδιών & πετρελαιοειδών καθώς και κάδων απορριμμάτων.

6. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα για την απρόσκοπτη λειτουργία και ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

7. Να μην παρακωλύεται ο κοινόχρηστος χαρακτήρας των ζωνών αιγιαλού-παραλίας ή η πρόσβαση προς και από τη θάλασσα

8. Να ζητηθούν οδηγίες από την Υπηρεσία Φάρων για την φωτοσήµανση κατά τη λειτουργία του έργου

9. Να τοποθετηθούν κατάλληλοι προσκρουστήρες στα κρηπιδώµατα προς αποφυγή ατυχηµάτων στα σκάφη.

10. Με ευθύνη του φορέα διαχείρισης να γίνονται δεκτά σκάφη που θα διαθέτουν απαραιτήτως δεξαµενές συγκράτησης λυµάτων ή συστήµατα καθαρισµού λυµάτων εγκεκριµένου τύπου.

11. Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση, απαραίτητη για τη λειτουργία του εργου, θα πρέπει προηγουµένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόµενες από την κείµενη νοµοθεσία άδειες και εγκρίσεις.

12. Στα ηλεκτρικά κυκλώµατα της µονάδος να έχει προβλεφθεί ειδικό σύστηµα προστασίας από ηλεκτροπληξία.

13. Κλιµατιστικά µηχανήµατα που θα τοποθετηθούν να πληρούν τις προδιαγραφές για την ικανοποίηση του ορίου θορύβου σε όλους τους χώρους σύµφωνα µε την ΚΥΑ ∆6/β/οικ.3155/ΦΕΚ 266/Β/5.3.2003 και την Υ.Α 13352/2635/ΦΕΚ437/Β/16.7.1990 για την εναρµόνιση µε την οδηγία 86/594/ΕΟΚ.

14. Να εξασφαλίζεται με μέριμνα του φορέα διαχείρισης του Λιμένα η συγκέντρωση και η αποκομιδή των απορριμμάτων και εν γένει η ευπρέπεια του χώρου.

15. Οι συσκευασίες μη επικινδύνων υλικών που θα χρησιμοποιηθούν για την λειτουργία της μονάδας να παραδίδονται σε εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης (όταν αυτά λειτουργήσουν και στην περιοχή αναφοράς), σύμφωνα με το Ν. 2939/01 – ΦΕΚ 179-Α-01

16. Χρήση τουαλετών χερσαίων εγκαταστάσεων. Σκάφη που διαθέτουν τουαλέτες «άμεσης εκκένωσης» στη θάλασσα, να σφραγίζονται κατά τη διάρκεια ελλιμενισμού τους.

17. Απαγόρευση εκκένωσης περιεχομένου χημικών τουαλετών στη θάλασσα και πλύσης των σκαφών εντός του λιμένα. Απαγορεύεται η απόρριψη στη θάλασσα, οποιασδήποτε ποσότητας στερεών αποβλήτων, καυσίμων, λιπαντικών και απορρυπαντικών.

18. Ο χώρος του Λιμένα, με ευθύνη η υπόδειξη της οικείας Λιμενικής Αρχής, θα είναι μόνιμα εφοδιασμένος με όλα τα απαραίτητα τεχνικά μέσα και εξοπλισμό αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας από πετρελαιοειδή (πλωτά φράγματα, απορροφητικές διασκορπιστικές ουσίες κ.λ.π.).

19. Αποφυγή άσκοπης λειτουργίας μηχανών και διενέργειας άσκοπων ελιγμών από τα σκάφη.

20. Τακτικός καθαρισμός του πυθμένα και των υδάτων από μικροαπορρίμματα και συλλογή και διάθεσή τους προς Υγειονομική Ταφή.

21. Να γίνεται αυστηρή τήρηση των διατάξεων Υ.Ε.Ν. περί λειτουργίας λιμένων.

22. Εγκατάσταση δικτύου πυρόσβεσης εγκεκριμένη από την οικεία Π.Υ. Σε κάθε περίπτωση να τηρηθούν όλα τα μέτρα πυροπροστασίας που περιγράφονται στην εγκεκριμένη από την Π.Υ. μελέτη.

23. Το τυχόν εργοτάξιο σε περίπτωση πραγματοποίησης επεμβάσεων να καταλάβει τη μικρότερη δυνατή έκταση με ευθύνη της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.

24. Άρτια οργάνωση εργοταξιακών χώρων (περιορισμός στα προκαθορισμένα όρια, περίφραξη, σήμανση).

25. Χρονικός προγραμματισμός των έργων και κατά το δυνατόν σύντομη ολοκλήρωσή τους (π.χ. εκσκαφές τη χειμερινή περίοδο, αποφυγή εκτεταμένων κατασκευαστικών εργασιών κατά τη θερινή τουριστική περίοδο και τη περίοδο αναπαραγωγής της ιχθυοπανίδας και άλλων σημαντικών ειδών πανίδας).

26. Φωτοσήμανση των κατασκευαζομένων έργων και σήμανση των χερσαίων χώρων εκτέλεσης τους, καθώς και οριζόντια / κατακόρυφη οδική σήμανση κατά μήκος του παραλιακού δρόμου, όπου η κυκλοφορία πρέπει να διεξάγεται απρόσκοπτα σε όλη τη διάρκεια των έργων .

27. Ενημέρωση των χρηστών του λιμανιού για τα υπό εκτέλεση προγραμματισμένα έργα, καθώς και απαγόρευση πρόσβασης σε περιοχές ημιτελών λιμενικών έργων .

28. Κατάρτιση «Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας από επικίνδυνες και επιβλαβείς ουσίες», με εφαρμογή μοντέλων προσομοίωσης της ρύπανσης και περιγραφή διαφόρων σεναρίων ρύπανσης (από πλοία, φορτίο, προσωπικό, κ.α.).

Τα 23 σχέδια αυτά έχουν ως βάση τις αντίστοιχες προδιαγραφές της ελληνικής νομοθεσίας και αυτές των Διεθνών Συμβάσεων του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού.

29. Να γίνονται τουλάχιστον 3 μετρήσεις ετησίως (πχ Φεβρουάριος – Ιούνιος – Οκτώβριος) και δειγματοληψία σε δύο σταθερά σημεία στο λιμένα, ένα στο εσωτερικό και ένα στην είσοδο, στα οποία θα μετρούνται όλες οι παράμετροι ποιότητας νερών που καθορίζονται από την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία για την αξιολόγηση της ποιότητας των νερών και τα αποτελέσματά τους να τηρούνται σε ειδικό βιβλίο.

30. Κατάρτιση σχεδίου παραλαβής και διαχείρισης πετρελαιοειδών καταλοίπων, χρησιμοποιημένων λιπαντελαίων και απορριμμάτων, που θα καλύπτει τις απαιτήσεις του άρθρου 5 σε συνδυασμό με το Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2000/59/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2000 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και την εφαρμογή της αριθμ. 3418/07/2002 (ΦΕΚ 712 Β) Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Μέτρα και όροι για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου» όπως αυτή εκάστοτε ισχύει.

Το εν λόγω σχέδιο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Ειδικών Κανονισμών Λειτουργίας των τουριστικών λιμένων.

31. Στο προαναφερόμενο σχέδιο θα αναφέρεται συγκεκριμένα η μονάδα ή ο χώρος τελικής νόμιμης διάθεσης των συγκεντρούμενων ποσοτήτων πετρελαιοειδών καταλοίπων και λιπαντελαίων. Επίσης θα πρέπει να είναι εμφανή μέσω πίνακα ανακοινώσεων τα στοιχεία επικοινωνίας, τα ωράρια λειτουργίας και τα τιμολόγια των συμβεβλημένων επιχειρήσεων/φορέων παραλαβής-αποκομιδής των ως άνω υλικών.

Δ3.1 Όροι για την διαχείριση απόβλητων (ιεραρχία που ακολουθείται πρόληψη προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, άλλου είδους ανάκτηση)

1. Για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων να τηρούνται οι όροι και διατάξεις του υπ΄ αριθμόν 4819 /2021 Νόμου (ΦΕΚ 129 /τεύχος Α /2021).

2. Τα Απόβλητα Έλαια τα οποία προκύπτουν από τα σκάφη να συλλέγονται σε ειδικά προς τούτο διαμορφωμένη δεξαμενή συλλογής ελαίων και σε χώρο όπου θα έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα για αποτροπή κινδύνου φωτιάς, για αντιμετώπιση τυχόν διαρροών και για αποτροπή διάθεσης αποβλήτων που μπορούν να καταστήσουν τα ΑΕ ακατάλληλα για αναγέννηση. Η διάθεσή τους να γίνεται µέσω επιχειρήσεων που κατέχουν άδεια διαχείρισης λιπαντικών ελαίων.

3. Να εφαρμόζεται το Π.∆. 117/04 (ΦΕΚ 82/Β/04) για τη διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

4. Να προβλεφθεί η τοποθέτηση ικανού αριθμού δοχείων κατάλληλης χωρητικότητας σε όλους τους χώρους του καταφυγίου, τα οποία θα φέρουν σήμανση σχετικά µε την απόρριψη απορριμμάτων και επισήμανση κινδύνου πυρκαγιάς σε κατάλληλα σημεία του έργου και του περιβάλλοντος χώρου για την απόθεση των απορριμμάτων.

5. Τα στερεά απόβλητα οικιακού τύπου που προκύπτουν από τα σκάφη και τους επισκέπτες, θα αποθηκεύονται ευθύνη του υπευθύνου της δραστηριότητας εντός του οικοπέδου αυτού, και κατόπιν θα πρέπει να απομακρύνονται σε καθημερινή βάση, από το απορριμματοφόρο του ∆ήμου, για λόγους Υγείας και ∆ημόσιας Υγιεινής.

6. Ως προς τη διασυνοριακή μεταφορά των αποβλήτων ελαίων κατ’ εφαρμογή των άρθρων 11 ή 12 του Κανονισμού (ΕΕ) 1013/2006 (L 190), απαγορεύεται η διασυνοριακή αποστολή αποβλήτων ελαίων από την Επικράτεια της Χώρας σε εγκαταστάσεις αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης στο εξωτερικό, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό η επεξεργασία με αναγέννηση (R9) να πραγματοποιηθεί στη Χώρα.

7. Η χωριστή συλλογή των αποβλήτων ελαίων είναι υποχρεωτική, εκτός αν η χωριστή συλλογή δεν είναι τεχνικά εφικτή. Στην επεξεργασία των αποβλήτων ορυκτελαίων δίνεται υποχρεωτικά προτεραιότητα στην αναγέννηση ή εναλλακτικά σε άλλες εργασίες ανακύκλωσης που προσφέρουν ισοδύναμο ή καλύτερο αποτέλεσμα, από περιβαλλοντική άποψη, σε σχέση προς την αναγέννηση, σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 35 του Ν. 4819/2021.

Η ανάμιξη αποβλήτων ορυκτελαίων με διαφορετικά χαρακτηριστικά απαγορεύεται, όπως επίσης και η ανάμιξή τους με άλλα είδη αποβλήτων ή άλλες ουσίες, αν η ανάμειξη αυτή εμποδίζει την αναγέννησή τους ή άλλη εργασία ανακύκλωσης με ισοδύναμο ή καλύτερο συνολικό περιβαλλοντικό αποτέλεσμα από ό,τι η αναγέννηση.

8. Τα παραγόμενα αναγεννημένα έλαια έχουν τις ίδιες προδιαγραφές με τα βασικά ορυκτέλαια από την πρωτογενή παραγωγή και καταχωρούνται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕE) 1907/2006 (REACH, L 136). Δ3.2 Όροι για τα επικίνδυνα απόβλητα

1. Η διαχείριση τυχόν επικίνδυνων αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί επικινδύνων αποβλήτων. Τα επικίνδυνα απόβλητα να αποθηκεύονται προσωρινά σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο, προστατευμένο από τις καιρικές συνθήκες, με αδιαπέραστο δάπεδο και στη συνέχεια, να παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρίες. Να κρατούνται όλα τα σχετικά παραστατικά για τρία (3) χρόνια.

2. Οι συσκευασίες επικίνδυνων ουσιών να επιστρέφονται στον προμηθευτή για περαιτέρω διαχείριση ή να διατίθενται ως επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

3. Η διαχείριση της κενής συσκευασίας υλικών απεντόμωσης, καθώς και η διαχείριση (καταστροφή) για οποιοδήποτε λόγο υλικού απεντόμωσης να ακολουθεί την κείμενη νομοθεσία περί διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων. 4. Απαγορεύεται η χύδην μεταφορά των επικινδύνων αποβλήτων

5. Απαγορεύονται η ανάμειξη μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών επικίνδυνων αποβλήτων και η ανάμειξη επικίνδυνων με άλλα απόβλητα, ουσίες ή υλικά. Η απαγόρευση ανάμειξης περιλαμβάνει και την αραίωση επικίνδυνων ουσιών πλην των εξαιρέσεων που αναφέρονται στο Άρθρο 44 του Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 129 Α 23-07-2021) περί «Απαγόρευσης ανάμειξης επικίνδυνων αποβλήτων (Άρθρο 18 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 16 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)»

6. Κατά τη συλλογή, τη μεταφορά και την προσωρινή αποθήκευσή τους, τα επικίνδυνα απόβλητα συσκευάζονται και σημαίνονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 45 του Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 129 Α 2021) περί Σήμανσης επικίνδυνων αποβλήτων (Άρθρο 19 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ) 7. Επικίνδυνα απόβλητα που τυχόν μεταφέρονται, υποχρεωτικά να συνοδεύονται από το έντυπο αναγνώρισης του άρθρου 10 της υπό στοιχεία Η.Π. 13588/725/28.3.2006 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μεταφορών και Επικοινωνιών και Εμπορικής Ναυτιλίας (Β’ 383), όπως εκάστοτε ισχύει, που μπορεί να υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή και τα οποίο περιέχει τα ενδεδειγμένα δεδομένα που εκτίθενται στο Παράρτημα IB’ του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1013/2006. Δ3.3

Όροι για τα µη επικίνδυνα

1. Τα υλικά που είναι δυνατόν να προκαλέσουν παραγωγή σκόνης (πχ. μεταφορά χώματος, άµµου) να είναι καλυµµένα µε µουσαµά ή νάιλον κατά τη µεταφορά τους ή και κατά την απόθεσή τους.

2. Η απόθεση των υλικών εκσκαφών να γίνει σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις περί στερεών αποβλήτων και αν είναι δυνατόν να επαναχρησιµοποιηθούν ως επιχώσεις όπου και όσο αυτό είναι εφικτό.

3. Τα υλικά εκσκαφών που προκύπτουν να αποθηκεύονται προσωρινά και να χρησιµοποιηθούν για την επίχωση των σκαµµάτων. Τα υλικά που περισσεύουν να τοποθετούνται σε χώρο που θα ορίσει ο δήµος και να αποκαθίστανται.

4. Ο κύριος του έργου θα πρέπει να προσαρµοστεί στις απαιτήσεις της ΚΥΑ 36259/10 και του Ν.4030/12 για τα απόβλητα υλικών καθαιρέσεων (ΑΕΚΚ). Τα ακατάλληλα πλεονάζοντα προιόντα εκσκαφής (από ασφαλτοστρώσεις, τσιµεντοστρώσεις, µπετά, εκβαθύνσεις κλπ) µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την αποκατάσταση ανενεργών λατοµείων εξορυκτικής δραστηριότητας της ευρύτερης περιοχής µετά από τις σχετικές άδειες και εγκρίσεις

5. Τα προϊόντα εκσκαφών που δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν στη διαµόρφωση του περιβάλλοντος των κτιρίων χώρου καθώς και των χώρων πρασίνου, δεν θα διατίθενται ανεξέλεγκτα σε ρέµατα, εκατέρωθεν δηµοτικών και αγροτικών δρόµων, ακτές, άλλες δηµόσιες εκτάσεις και σε οποιοδήποτε ευαίσθητο οικοσύστηµα της περιοχής.

6. Απαγορεύεται κάθε ανεξέλεγκτη έστω και προσωρινή αποθήκευση υλικών έξω και γύρω από τις εγκαταστάσεις.

7. Απαγορεύεται η επί µακρό χρονικό διάστηµα απόθεση χωµατουργικών ή αδρανών υλικών σε οποιοδήποτε χώρο. Οι εργασίες εκσκαφών- κατασκευών και µεταφοράς υλικών θα πρέπει να συντονίζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να µην δηµιουργούνται αποθέµατα.

8. Κάθε είδους σκουπίδια, άχρηστα υλικά, παλαιά ανταλλακτικά να συλλέγονται και να αποµακρύνονται από τον χώρο του έργου σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται στις ισχύουσες διατάξεις. Η προσωρινή φύλαξη των απορριµµάτων να γίνεται µε υγειονοµικά αποδεκτά τρόπους µέχρι την αποµάκρυνσή τους στο χώρο διάθεσης απορριµµάτων του οικείου Δημου Οι κάδοι των απορριµµάτων να διατηρούνται σε άριστη κατάσταση µε τακτική πλύση και απολύµανση.

9. Τα κάθε είδους απορρίµµατα και άχρηστα υλικά, παλιά ανταλλακτικά και µηχανήµατα, λάδια και παντός τύπου απορρίµµατα να συλλέγονται (σε ειδικούς προς τούτο κάδους) και να αποµακρύνονται από τους χώρους του έργου, η δε διάθεσή τους να γίνεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις ή/και µέσω Συστηµάτων Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης, σύµφωνα µε το άρθρο 14 του Π∆ 116/04 (ΦΕΚ 81/Α/04).

10. Διαχείριση αποβλήτων που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν.2939/01 (179Α) περί εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, όπως εκάστοτε ισχύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού και τις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του και σύμφωνα με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές των αντίστοιχων εγκεκριμένων από το ΥΠΕΝ συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης.

11. Ειδικότερα: α. Οι χρησιμοποιημένες φορητές ηλεκτρικές στήλες να συλλέγονται και να παραδίδονται σε εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1625/Β’/11-10-2010).

β. Για τη διαχείριση των Αποβλήτων Ηλεκτρικών & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), τα ΑΗΗΕ να οδηγούνται σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας- ανακύκλωσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. [το Π.Δ. 117/04 (ΦΕΚ 82 Α΄/05- 03-2004) και όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 15/06 (ΦΕΚ 12 Α΄/03- 02-2006)]. 12. Διαχείριση μη επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με τον Ν. 4042/12 (Α24) και τον υπ΄ αριθμό 4819 /2021 Νόμο (ΦΕΚ 129 /τεύχος Α /2021) όπως εκάστοτε ισχύουν.

13. Τα αστικά απορρίμματα να συγκεντρώνονται σε κάδους απορριμμάτων για περισυλλογή από τα απορριμματοφόρα του οικείου δήμου.

14. Η προσωρινή φύλαξη των απορριμμάτων να γίνεται κατά τρόπο υγειονομικά αποδεκτό και οι κάδοι των απορριμμάτων να διατηρούνται σε άριστη κατάσταση με τακτικό πλύσιμο και απολύμανση.

15. Να τοποθετηθούν κάδοι ανακύκλωσης σε συγκεκριμένο χώρο για τα στερεά απορρίμματα.

16. Τα στερεά απορρίμματα να συλλέγονται από τα απορριμματοφόρα του Δήμου και να οδηγούνται σε κατάλληλα αδειοδοτημένο ΧΥΤΑ

17. Απαγορεύεται η κάθε µορφής καύση υλικών (λάστιχα, λάδια κλπ.) στις περιοχές του έργου. καθώς και η απόρριψη μεταχειρισμένων ορυκτελαίων επί του εδάφους. Η διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 82/04 (ΦΕΚ 64/Α/04).

18. Η διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών να γίνεται σύµφωνα µε το Π∆ 109/2004 (ΦΕΚ Α 75/5-3-04).

19. Οι χρησιμοποιημένοι συσσωρευτές και ο λοιπός απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός του εργοταξίου να διαχειρίζονται σύμφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

20. Οι χρησιμοποιημένες συσκευασίες (πλαστικές, μεταλλικές, χαρτοκιβώτια κλπ), να παραδίδονται σε φορέα διαχείρισης που να είναι συμβεβλημένος µε το Σύστημα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών ‘’ΚΕΠΕ∆ Α.Ε.’’ (Υ.Α. 105857, ΦΕΚ 391/Β/04-04-2003), «Έγκριση του συλλογικού συστήματος Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών «ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Ε.»

21. Απορρίμματα που μπορούν να ανακυκλωθούν να συλλέγονται ξεχωριστά (αλουµίνιο, πλαστικό, γυαλί, χαρτί) από τα υπόλοιπα και να διατίθενται για ανακύκλωση σε φορείς διαχείρισης που διαθέτουν τη σχετική άδεια. 26 Δ3.4

Όροι, μέτρα και περιορισμοί για την διαχείριση των αστικών λυμάτων και υγρών αποβλήτων του άρθρου 3 της ΚΥΑ 5673/400/1997 (Β 192), καθώς και των λοιπών υγρών αποβλήτων

1. Το προκύπτον νερό να ανακυκλώνεται και να χρησιμοποιείται σε εργασίες ποτίσματος δενδροφύτευσης.

2. Απαγορεύεται οποιαδήποτε διάθεση ανεπεξέργαστων υγρών αποβλήτων σε επιφανειακούς αποδέκτες.

3. Τα αστικά απόβλητα (λύματα λιμενιζόντων σκαφών, προσωπικού χερσαίων εγκαταστάσεων κλπ) να οδηγούνται σε στεγανή δεξαμενή-βόθρο (μέχρι τη κατασκευή του δικτύου ακαθάρτων του ∆ήμου), ο οποίος να εκκενώνεται από αδειοδοτημένα βυτιοφόρα.

4. Να διενεργείται τακτική αποκομιδή του περιεχομένου του στεγανού βόθρου σε νόμιμους χώρους διάθεσης. Να τηρείται αρχείο µε όλα τα παραστατικά στοιχεία παραλαβής και μεταφοράς των αποβλήτων-λάσπης από το στεγανό βόθρο.

5. Να εκτελείται τακτική καθαριότητα και έλεγχος του αποχετευτικού δικτύου σωληνώσεων για την σωστή λειτουργία της διάθεσης των αποβλήτων.

6. Απαγορεύεται η διάθεση βιομηχανικών υγρών αποβλήτων ή άλλων επικίνδυνων ουσιών και ελαίων στον παραπάνω στεγανό βόθρο.

7. Να προβλεφθεί η δυνατότητα παραλαβής-απομάκρυνσης ελαιωδών καταλοίπων από τα σκάφη στη θέση ελλιμενισμού τους.

8. Τα ρυπασμένα µε έλαια και πετρέλαια νερά, σεντινόνερα κλπ από τα σκάφη, να συλλέγονται σε κατάλληλα σχεδιασμένο ελαιολασποδιαχωριστήρα.

9. Τα επιπλέοντα λάδια από τον ελαιοδιαχωριστή να διατίθενται μαζί µε τα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων.

10. Να προβλεφθεί δίκτυο απορροής ομβρίων περιβάλλοντος χώρου.

11. Για την διάθεση των λυµάτων των πλοίων θα πρέπει να υπάρχει η κατάλληλη υποδομή να τα υποδεχθεί, σύμφωνα µε την ισχύουσα νομοθεσία ΦΕΚ 712/Β/12.6.02 «Μέτρα και όροι για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και κατάλοιπα φορτίων».

12. Απαγορεύεται η απόρριψη παλαιών λαδιών στο έδαφος. Η διαχείριση των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων θα γίνεται σύμφωνα µε τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 71560/3053 (ΦΕΚ 665/Β/85) και το Π.∆. 82/04 (ΦΕΚ 64/Α/2.3.04). Επιπλέον, απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών στην περιοχή του έργου (πχ. λάδια ή λάστιχα).

13. Τα υγρά απόβλητα που παράγονται επί των πλοίων να παραδίδονται σε ειδικές εγκαταστάσεις του Ο.Λ.Κ. και σύμφωνα με το Σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων που παράγονται στα πλοία σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 8111.1/41/09 (ΦΕΚ 412/Β/6.3.09). 14. Τα αστικά λύματα από τις χερσαίες εγκαταστάσεις του λιμένα να διατεθούν στο αποχετευτικό δίκτυο της περιοχής και στη συνέχεια στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων του οικισμού.

Δ3.5 Όροι, μέτρα και περιορισμοί για τον περιορισμό των εκπομπών στην ατμόσφαιρα, των δονήσεων, του θορύβου και της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.

1. Όπου απαιτείται, να τηρούνται τα όρια του Π.Δ. 1180/81 (Α 293) για τις εκπομπές αερίων αποβλήτων και ορίων θορύβου.

2. Στην περίπτωση που χρησιμοποιείται εξοπλισμός σε εξωτερικούς χώρους εντός του έργου, πρέπει να καλύπτονται οι απαιτήσεις εφαρμογής της ΚΥΑ 37393/2028/2003 (Β 1428) όπως ισχύει, περί μέτρων και όρων για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον.

Δ3.6 Όροι, μέτρα και περιορισμοί για τον περιορισμό των επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον καθώς και στη χλωρίδα και πανίδα της περιοχής.

1. Να συντηρούνται τα φυτευτικά είδη με

α) λιπάνσεις δύο φορές το χρόνο

β) πότισμα (άρδευση) πολύ συχνά τους καλοκαιρινούς μήνες,

γ) σκάλισμα συχνό κατά την εαρινή περίοδο για την αναμόχλευση και τον αερισμό του εδάφους και

δ) απομάκρυνση των ξηραμένων φυτών και αντικατάστασή τους με νέα φυτά για την κάλυψη των γυμνών χώρων.

Δ3.7 Λοιποί όροι

1. Απαγορεύεται η πλύση των μηχανημάτων του αναδόχου του έργου και η απόρριψη λαδιών στη χερσαία ζώνη από την αλλαγή τους.

2. Τα αλιευτικά σκάφη να πετούν τα ξεψαρίσματα σε κατάλληλους κάδους και όχι στη θάλασσα

3. Να ληφθούν υπόψιν οι όροι και περιορισμοί που έχουν διατυπώσει στις γνωμοδοτήσεις τους οι (συν)αρμόδιοι φορείς και υπηρεσίες τόσο κατά το στάδιο τυχόν κατασκευών όσο και κατά το στάδιο λειτουργίας του λιμένα. 4.

Μετά την ολοκλήρωση των λιμενικών εργασιών να υπάρχει εγκεκριμένος «Κανονισμός Λειτουργίας» για τους χρήστες στον οποίο θα περιλαμβάνονται θέματα όπως διάθεση λαδιών και πετρελαιοειδών, απαγορεύσεις διάθεσης νερών πλύσεως µε απορρυπαντικά και των διαφόρων λυμάτων καθώς και τα σχετικά πρόστιμα σε περίπτωση παράβασης.

Ο κανονισμός να διατίθεται και σε ξενόγλωσσα φυλλάδια

5. Ο περιβάλλων χώρος να διαµορφωθεί και δεντροφυτευτεί, ώστε να εναρμονίζεται στο ευρύτερο φυσικό περιβάλλον.

6. Η λειτουργία του έργου να είναι σύμφωνη µε τον υπ’ αριθμ. Τ/9803/03 (ΦΕΚ 1323 Β’/16-9- 03-Διορθ.Σφαλμ. στο ΦΕΚ-1751 Β/03) Γενικό Κανονισμό Λειτουργίας Τουριστικών Λιμένων (ως ισχυει) µε έμφαση στο άρθρο 4 περί «Προστασίας του Περιβάλλοντος-Καθαριότητα-∆ιαχείριση Απορριμμάτων και Καταλοίπων», άρθρο 5 περί «Ευταξίας του Λιμένα-Υποχρεώσεις ΧρηστώνΚίνηση Τροχοφόρων» και τον Ειδικό Κανονισμό Λειτουργίας του Καταφυγίου ο οποίος εγκρίνεται µε απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, σύμφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 38 του Ν. 3105/03 ως ισχυει

7. Να προβλεφθεί η στάση και στάθμευση των εξυπηρετούμενων οχημάτων να γίνεται αποκλειστικά εντός του χώρου της δραστηριότητας και όχι σε δημόσιο οδικό δίκτυο.

8. Οι εγκαταστάσεις της δραστηριότητας (προβλήτες, µόλοι, καθίσματα, προστατευτικά κιγκλιδώματα, περίφραξη, φωτισμός, χώροι προσωπικής υγιεινής, Η/Μ εγκαταστάσεις και συστήματα ασφαλείας, συστήματα πυρασφάλειας, χρωματισµοί, σκυρόδετες και μεταλλικές κατασκευές, φυτεύσεις κλπ) πρέπει να διατηρούνται σε καλή κατάσταση, να συντηρούνται τακτικά και να τηρούνται οι κανόνες ασφάλειας και υγιεινής.

Τυχόν επισφαλή στοιχεία θα πρέπει να εντοπίζονται και να αντικαθίστανται άμεσα. 9. Απαγορεύεται η τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων μόνιμων ή περιοδικών στο χώρο της εγκατάστασης. 10. Να τοποθετηθούν κατάλληλοι προσκρουστήρες στα κρηπιδώματα προς αποφυγή ατυχημάτων στα σκάφη και πρόκλησης διαρροών.

11. Να προβλεφθεί παροχή σωστικών μέσων και προστασίας έναντι ναυτιλιακών κινδύνων.

12. Με ευθύνη του φορέα διαχείρισης του λιμένα να γίνονται δεκτά σκάφη που θα διαθέτουν απαραιτήτως δεξαμενές συγκράτησης λυμάτων ή εγκεκριμένου τύπου σύστημα καθαρισμού λυμάτων.

13. Να λαμβάνονται επαρκή μέτρα και να πραγματοποιούνται οι κατάλληλοι έλεγχοι για την αποφυγή διαρροής καυσίμων στο έδαφος, υπέδαφος και στο υπάρχον δίκτυο όμβριων κλπ κατά τον ανεφοδιασμό αλλά και από τυχόν διαρροές των δεξαμενών αποθήκευσης.

14. Να ληφθεί μέριμνα για την αντιμετώπιση τυχόν ατυχήματος µε διαρροή τοξικών ουσιών.

15. Η δεξαμενή να τοποθετηθεί σε κατάλληλα σχεδιασμένη προς τούτο λεκάνη ασφαλείας ικανού όγκου η οποία να είναι κατασκευασμένη µε τρόπο ώστε να συγκρατεί τυχόν διαρροές και να αποφεύγεται η ρύπανση του εδάφους ή / και της θάλασσας σε περιπτώσεις ατυχημάτων.

16. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την τήρηση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου θορύβου κατά τη λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού του σταθμού, και των ηχητικών εγκαταστάσεων σύμφωνα µε το Π∆ 4/88/28-01-2088 «Περί των θορυβωδών εγκαταστάσεων και λειτουργιών σε τουριστικές εγκαταστάσεις» και των ΚΥΑ 7034/1298/24-03-1999 (ΦΕΚ368/Β) και ΚΥΑ/Υ2/ΟΙΚ/15438/17-10-2011 (ΦΕΚ1346).

Τα μηχανήματα που δημιουργούν κραδασμούς και δονήσεις να τοποθετηθούν σε ειδικές αντικραδασμικές βάσεις/στηρίξεις.

17. Να πραγματοποιείται τακτικός περιοδικός έλεγχος, καθαρισμός και απομάκρυνση µε σύγχρονο τρόπο των χώρων γύρω από τις χερσαίες και θαλάσσιες εγκαταστάσεις όπως και μέσα στη λιμενολεκάνη από σκουπίδια, πλαστικά μπουκάλια, αποτσίγαρα, πλαστικές σακούλες, 28 αποθέσεις, έλαια και συμπαρασύρσεις ομβρίων τα οποία μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα στην ασφαλή λειτουργία του λιμένα (διέλευση οχημάτων, σκαφών, διερχομένων κλπ).

18. Να διενεργείται εξέταση τυχόν κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο οδικό δίκτυο για διευθέτηση του κυκλοφοριακού φόρτου.

19. Να γίνεται συνεχής παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων του λιμένα και η εξασφάλιση των μέσων για τις τυχόν απαιτούμενες βελτιωτικές παρεμβάσεις.

20. Σε περίπτωση που παρατηρηθούν ενοχλητικές προσαμμώσεις να συνταχθεί μελέτη ακτομηχανικής και να ενημερωθεί ο Φάκελος της ΜΠΕ με τυχόν τροποποίηση της

21. Το έργο για τη λειτουργία του και εφόσον απαιτείται οφείλει να είναι ενταγμένο σε Σχέδιο Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων (Σ.Π.Δ.Α.) πλοίων που καταπλέουν στους λιμένες χωρικής αρμοδιότητας του Δ.Λ.Τ. Κω, σύμφωνα με την κείμενη οικεία νομοθεσία.

22. Εφόσον λοιπόν απαιτείται ο λιμένας να είναι ενταγμένος σε Σχέδιο Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων (Σ.Π.Δ.Α.) πλοίων που καταπλέουν στους λιμένες χωρικής αρμοδιότητας του Δ.Λ.Τ. Κω τότε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κω είναι υπεύθυνο για το παραπάνω και για την μέριμνα ισχύος πάντα του οικείου παραπάνω Σχεδίου. Επομένως εφόσον απαιτείται, το Δ.Λ.Τ. Κω, το συντομότερο δυνατό να μεριμνήσει για την έγκριση οικείου Σ.Π.Δ.Α. για τα καταπλέοντα πλοία στους λιμένες του σε περίπτωση μη εγκεκριμένου Σχεδίου και σε περίπτωση μη ισχύος υφιστάμενου Σ.Π.Δ.Α. οφείλει να μεριμνήσει για την έγκαιρη ανανέωση ισχύος του.

23. Σε περίπτωση που δεν απαιτείται Σχέδιο Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων τότε ισχύουν τα παρακάτω:

i. Ο φορέας του έργου οφείλει να συγκεντρώνει τα αποδεικτικά παράδοσης ή έντυπα αναγνώρισης για όλα τα απόβλητα που παραλαμβάνονται από συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, τα οποία να είναι διαθέσιμα για έλεγχο από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.

ii. Επίσης οφείλει να τηρεί μητρώο για τα απόβλητά του επικίνδυνα και μη, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον υπ΄ αριθμο 4819 /2021 Νόμο (ΦΕΚ 129 /τεύχος Α /2021)

iii. Ο φορέας του έργου και εφόσον απαιτείται οφείλει σύμφωνα με την υπ. αριθ. 43942/4026/16 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2992/Β/19-9- 2016) όπως αυτή τροποποιήθηκε από την με αριθμ. πρωτ. οικ.1/2-01-2017 ΚΥΑ να συνδεθεί με το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ), πραγματοποιώντας όλες τις ενέργειες που η παραπάνω ΚΥΑ ορίζει.

Ειδικότερα, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται μέχρι 31 Μαρτίου κάθε έτους στην ηλεκτρονική υποβολή και καταχώριση στο ΗΜΑ Ετήσιας Έκθεσης Αποβλήτων, με στοιχεία για τα απόβλητα που παρήγαγε ή / και διαχειρίστηκε κατά τον προηγούμενο χρόνο.

Η έκθεση οφείλει να αναφέρεται τόσο στα επικίνδυνα όσο και στα μη επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην κείμενη ισχύουσα νομοθεσία.

Για τους παραπάνω σκοπούς ο φορέας της δραστηριότητας οφείλει στην ηλεκτρονική καταχώρισή του στον ιστότοπο που τηρείται για το ΗΜΑ.

Η διαδικτυακή πύλη του ΗΜΑ είναι προσβάσιμη από την ηλεκτρονική διεύθυνση http://wrm.ypeka.gr/ iv. Ο φορέας του έργου οφείλει, σύμφωνα με τις υπ’ αρ. οικ.132496/3628/5-10-2005, οικ.172509/4266/2-10-2007 και οικ.149023/1799/30-3-2010 εγκυκλίους του ΥΠΕΧΩΔΕ, να υποβάλει σε ετήσια βάση κατά το μήνα Φεβρουάριο Τμήμα ΠΕ.ΧΩ.ΣΧΕ Δωδ/σου, και απευθείας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων) αντίγραφα της «Ετήσιας Έκθεσης Παραγωγού Αποβλήτων» (ΕΕΠΑ) με τα στοιχεία που αναφέρονται στο προηγούμενο έτος.

v. Η υπ’ αρ. 43942/4026/2016 (Β’ 2992) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα ισχύει έως την έκδοση της απόφασης της παρ. 21 του άρθρου 72 του Ν.4819/2021.

Ο φορέας του έργου υποχρεούται να ακολουθήσει τα προβλεπόμενα της ως άνω απόφασης με την οποία θα ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα λειτουργίας του ΗΜΑ (άρθρο 53 του Ν.4819/2021). Δ3.8 Όροι για Έκτακτα περιστατικά ρύπανσης ή υποβάθμισης του περιβάλλοντος

1. Για την αποφυγή κάθε είδους λειτουργικής ή ατυχηματικής ρύπανσης από την διακίνηση των πλοίων στο λιµένα, να εφαρµοσθούν τα αναφερόµενα στην ∆ιεθνή Σύµβαση MARPOL (‘’MARINE POLLUTION’’-«Κανονισµοί δια την αποφυγήν ρυπάνσεως εκ των απορριμμάτων πλοίων») για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία (1973). Τα απορρίμματα που παράγονται πάνω στα 29 σκάφη, σύµφωνα µε το Παράρτηµα V της διεθνούς Σύµβασης MARPOL απαγορεύεται ρητώς να διατίθενται στη θάλασσα.

2. Η Λιµενική Εγκατάσταση θα πρέπει να διέπεται από εγκεκριµένο Κανονισµό Λειτουργίας Τουριστικού Λιµένα για τη διάθεση λαδιών και πετρελαιοειδών, απαγορεύσεις διάθεσης νερών πλύσεων µε απορρυπαντικά, διάφορα λύματα κλπ.

3. Για την αντιμετώπιση ατυχημάτων θα πρέπει να έχει εφοδιασθεί µε κατάλληλο εξοπλισμό, όπως προμήθεια πλωτών φραγμάτων ελέγχου από διαρροή ρυπογόνων ουσιών στη θάλασσα. Τα πλωτά φράγματα πρέπει να φυλάσσονται σε κλειστό χώρο µε ευχέρεια χρήσης σε περίπτωση ανάγκης.

Επίσης για περιστατικά ρύπανσης από πετρελαιοειδή, απαιτείται προμήθεια απορροφητικών μέσων φυσικής προέλευσης και εξοπλισμού καθαρισμού ακτών, όλα σε επαρκείς ποσότητες, καθώς και προμήθεια αντλιών αναρρόφησης

Δ3.9 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

1. Να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν.4858/2021 – ΦΕΚ 220/Α/19-11-2021 «Κύρωση κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς» και του Ν. 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

2. Να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν.4858/2021 «Κύρωση κώδικα για την προστασία των

3. Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς»

4. Να εφαρμοστεί στο ακέραιο η χωροθέτηση που κατατέθηκε και να μην υπάρξει καμία αλλαγή ή προσθήκη στο έργο χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων (ΕΕΑ) .

5. Σε εύθετο χρόνο πριν την έναρξη του έργου να πραγματοποιηθεί υποβρύχια αυτοψία από καταδυτικό κλιμάκιο της Υπηρεσίας της ΕΕΑ, προκειμένου να διερευνηθεί ο βυθός στην περιοχή της χωροθέτησης. Σε περίπτωση εντοπισμού ακινήτων ενάλιων αρχαιοτήτων είναι προφανές ότι θα πρέπει να τροποποιηθεί η μελέτη χωροθέτησης καθ’ υπόδειξη της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων.

Τα έξοδα μετάβασης, η διαμονή και η εκτός έδρας ημερήσια αποζημίωση του καταδυτικού κλιμακίου, θα καλυφθούν από το φορέα του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 4858/2021.

6. Μετά τον υποβρύχιο, επιφανειακό, αρχαιολογικό έλεγχο και δεδομένης της πολύ μεγάλης έκτασης του έργου, της άμεσης γειτνίασης με τον χερσαίο κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο του Ποσειδίου, αλλά και των εκτεταμένων εκσκαφών και εκβαθύνσεων που θα απαιτηθούν για την εξυγίανση του υποθαλάσσιου πυθμένα και την έδραση των νέων κατασκευών, ο φορέας του έργου θα προσλάβει δύο καταδυόμενους αρχαιολόγους για την εποπτεία των εργασιών καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου.

Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια των εργασιών αυτών ανευρεθούν αρχαιότητες, αναλόγως ή θα εξευρεθεί νέα τροποποιητική λύση διάταξης των έργων, ώστε αυτές να προστατευτούν ή αυτό θα διακοπεί και θα ακολουθήσει αρχαιολογική διερεύνηση του χώρου.

Όλα τα έξοδα θα βαρύνουν τις πιστώσεις του έργου ενώ η μετέπειτα πορεία του θα εξαρτηθεί από τα αποτελέσματα των ερευνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν.4858/2021.

7. Να εφαρμοστεί στο ακέραιο η χωροθέτηση που αναφέρεται στη μελέτη και δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή ή προσθήκη στο έργο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Υπηρεσίας ΕΦΑ Δωδεκανήσου.

8. Θα τηρηθούν τα προβλεπόμενα από τη μελέτη που αφορούν σε λήψη, απομάκρυνση και διάθεση υλικών εκσκαφής και, εάν οι παραπάνω επεμβάσεις προβλέπονται εντός θεσμοθετημένων αρχαιολογικών χώρων, θα προηγείται αίτημα στην ΕΦΑ Δωδεκανήσου και αυτοψία με εκπρόσωπό

9. Πριν από την έναρξη των εργασιών θα υποβληθεί στην ΕΦΑ Δωδεκανήσου η τοπογραφική, σχεδιαστική και φωτογραφική αποτύπωση των ορατών αρχαίων καταλοίπων κατά μήκος του πρανούς της παραλίας των Πηγαδίων (δεδομένου ότι μακροπρόθεσμα ενδεχομένως θα καταχωθούν λόγω της διαδικασίας προσάμμωσης ή θα κινδυνέψουν από διάβρωση της ακτής), καθώς επίσης και των τμημάτων τείχους στην περιοχή της ακρόπολης Ποσειδίου (τα οποία κινδυνεύουν από δονήσεις κατά την προβλεπόμενη καθαίρεση τμήματος του υφιστάμενου μόλου).

10. Όλες οι εργασίες εκσκαφής στον χερσαίο χώρο θα γίνουν με παρακολούθηση του φύλακα αρχαιοτήτων, μετά από έγκαιρη ειδοποίηση και συνεννόηση με την ΕΦΑ Δωδεκανήσου , εάν δε αποκαλυφθούν αρχαία, οι εργασίες θα διακοπούν προκειμένου να διεξαχθεί ανασκαφική έρευνα, 30 τα έξοδα της οποίας θα βαρύνουν τον φορέα του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4858/2021.

11. Να ληφθεί μέριμνα, ώστε η καθαίρεση τμήματος του υφιστάμενου μόλου, στη δυτική πλευρά του λιμένα (η οποία προβλέπεται στη ΜΠΕ να γίνει με υδραυλική/κρουστική σφύρα), καθώς και η απομάκρυνση των ογκολίθων, να γίνουν κατά τρόπο ώστε να μη θιγούν τα τμήματα του αρχαίου τείχους της ακρόπολης Ποσειδίου, που διατηρούνται στο βραχώδες πρανές (σχετικό και το με αρ. 185447/26-05-2021 έγγραφό της ΕΦΑ Δωδεκανήσου).

12. Κατά την κατασκευή των έργων καθώς και κατά την μετέπειτα λειτουργία του εν θέματι λιμένα, θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή ρύπανσης της θάλασσας, σύμφωνα με το Ν. 743/77 (Α΄ 319) όπως κωδικοποιήθηκε και ισχύει με το Π.Δ. 55/98 (A’ 58).

13. Ύπαρξη εξοπλισμού πρόληψης και καταπολέμησης ρύπανσης της θάλασσας από πετρελαιοειδή (πλωτά φράγματα, απορροφητικά υλικά κ.λπ.), εγκεκριμένου τύπου, καθώς και εγκεκριμένου, συμβατού με το Τοπικό Σχέδιο της οικείας Λιμενικής Αρχής, ≪Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης≫ (PORT CONTINGENCY PLAN – P.C.P.) που θα εφαρμόζεται κατά την αντιμετώπιση ενδεχόμενων περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας και το οποίο θα πρέπει να επικαιροποιηθεί ώστε να περιλαμβάνει και περιστατικά που δύναται να προκληθούν και μετά την κατασκευή των νέων έργων, σύμφωνα με το Ν.2252/94 (Α΄192), το Π.Δ. 11/02 (Α΄6), και την αριθ. Τ/9803/03 ΚΥΑ (Β’1323) περί ≪Γενικού Κανονισμού Λειτουργίας Τουριστικών Λιμένων≫.

14. Ιδιαίτερα θα πρέπει να τηρηθούν οι διατάξεις που επιβάλλουν τη συλλογή και νόμιμη διάθεση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, όλων των πετρελαιοειδών, λιπαντελαίων, απορριμμάτων, λυμάτων και κάθε είδους ρυπογόνων ουσιών που θα παραχθούν είτε κατά τη διάρκεια της κατασκευής των έργων είτε και κατά την λειτουργία του λιμένα.

15. Επίσης, απαιτείται η λήψη κατάλληλων μέτρων για την αποφυγή διαρροών στη θάλασσα, που ενδέχεται να προκαλέσουν ρύπανση σε περίπτωση βροχοπτώσεων, λόγω της μεταφοράς/παράσυρσης υλικών στον παρακείμενο θαλάσσιο αποδέκτη από τους σωρούς υλικών που τυχόν συσσωρευτούν στους χώρους κατασκευής των έργων.

16. Τονίζεται, ότι η απόρριψη οποιονδήποτε υλικών/ουσιών στη θάλασσα δεν επιτρέπεται παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατόπιν σχετικής άδειας που χορηγείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και εφόσον δεν διατίθεται εναλλακτική μέθοδος χρήσης τους στο εκτελούμενο έργο ή διάθεσής τους στην ξηρά.

17. Συγκεκριμένα, για την απόρριψη βυθοκορημάτων/υλικών εκσκαφής στη θάλασσα, απαιτείται άδεια της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής, η οποία χορηγείται λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που προσδιορίζονται στο Παράρτημα ΙΙΙ των Δ.Σ. που κυρώθηκαν με τους Ν.855/78 (Α’235), Ν.1147/81 (Α’110), ΠΔ 68/95 (Α’ 48) και παραγράφους Ι, ΙΙ, ΙΙΙ της ΥΑ ΥΕΝ 181051/2079/78 (Β’1135) κατόπιν θετικής γνωμάτευσης κατάλληλου εργαστηρίου (π.χ. ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., Πανεπιστήμιο, κ.α.), από την οποία θα προκύπτει ότι τα υλικά αυτά δεν είναι επιβλαβή για το θαλάσσιο περιβάλλον και σύμφωνης γνώμης των αρμόδιων Υπηρεσιών των οικείων Περιφερειών, ΥΝΑΝΠ/ΓΓΛΛΠΝΕ/ΔΙΛΙΚΥΠ και ΥΕΘΑ/ΓΕΝ.

18. Να τηρηθούν όλα τα προβλεπόμενα στη Μ.Π.Ε. του έργου και να ληφθούν όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις.

19. Ο υπόχρεος φορέας θα πρέπει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την τήρηση της ασφάλειας στην περιοχή κατά την κατασκευή των έργων και να είναι σε συνεχή επαφή με τη Λιμενική Αρχή για ενημέρωση και τυχόν λήψη οδηγιών κατά την κατασκευή τoυς.

20. Για την δημιουργία υδατοδρομίου εφαρμογή τυγχάνουν οι διατάξεις του υπ’ αριθμ. Ν. 4663/2020 (ΦΕΚ 30 /Α/12-02-2020) περί «Ίδρυσης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών, ρυθμίσεις μεταφορών και άλλες διατάξεις» ως αυτός ισχύει.

21. Η διαχείριση των υγρών αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου και πετρελαιοειδών, να καθοριστεί στο Σχέδιο παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων για το λιμένα

22. Να φωτοσημανθεί ο λιμένας αλλά και η νησίδα ΑΦΩΤΗ που ευρίσκεται δυτικά του νέου λιμένα σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας Φάρων (ΥΦ), προς την οποία πρέπει να αποσταλεί αντίγραφο της μελέτης.

23. Να τοποθετηθούν ελαστικά παραβλήματα παρά τις θέσεις παραβολής των σκαφών προς αποφυγή ενδεχομένων ναυτιλιακών κινδύνων.

24. Να απορριφθούν τα βυθοκορρήματα των εκσκαφών σε βάθη άνω των 50 μέτρων η ισοβαθής των οποίων διέρχεται 1ν.μ. βορείως του έργου και να εξασφαλισθεί ότι τα βάθη στα πρόσγεια του έργου είναι μεγαλύτερα από εκείνα στο εσωτερικό της λιμενολεκάνης που δημιουργείται.

25. Να προβλεφθεί ηλεκτρομηχανολογική εγκατάσταση πυρόσβεσης, υγιεινής, ηλεκτροφωτισμού και ύδρευσης.

26. Να ενημερωθεί η Υδρογραφική Υπηρεσία (ΥΥ) για την έναρξη των εργασιών, προκειμένου προβεί στην έκδοση των σχετικών προαγγελιών.

27. Μετά το πέρας του έργου να αποσταλεί στην Υ.Υ. ακριβές βυθομετρικό διάγραμμα και οριζοντιογραφία αυτού, προκειμένου ενημερωθούν οι αντίστοιχοι ΧΕΕ και λοιπά ναυτιλιακά βοηθήματα.

28. Να διατηρηθεί ο κοινόχρηστος χαρακτήρας των ζωνών αιγιαλού – παραλίας καθώς και η ασφαλής πρόσβαση από και προς τη θάλασσα.

29. Να μη δημιουργούνται προβλήματα λειτουργίας και ασφάλειας ναυσιπλοΐας, ρύπανσης περιβάλλοντος, πρόκλησης ατυχημάτων στους χερσαίους και θαλάσσιους χώρους.

30. Να μη γίνει περαιτέρω επέμβαση και κάθε μορφής κατασκευή στον αιγιαλό και την παραλία χωρίς να υπάρχουν οι νόμιμες εγκρίσεις.

31. Τα έργα να παραμείνουν κοινόχρηστα χωρίς να δημιουργηθεί κανένα εμπράγματο δικαίωμα για οιονδήποτε

Πέραν των τιθέμενων στις άνω παραγράφους της παρούσας Απόφασης, ισχύουν οι επιπλέον όροι, μέτρα και περιορισμοί που περιγράφονται στον υποβληθέντα φάκελο της ΜΠΕ του έργου, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τα αναφερόμενα στις παραπάνω παραγράφους. Το κόστος του συνόλου των έργων, δράσεων και παρεμβάσεων που προκύπτουν από τους περιβαλλοντικούς όρους, περιορισμούς και ρυθμίσεις βαρύνουν τον φορέα του έργου.

Δ.4 Πρόγραμμα παρακολούθησης και εκθέσεις

1.Να γίνει έλεγχος πιστοποίησης της ποιότητας θαλάσσιου ύδατος κολύμβησης της ευρύτερης περιοχής του έργου από αρμόδιο θεσμοθετημένο φορέα πριν την κατασκευή τυχόν έργου και κατά την λειτουργία του λιμένα.

2.Να γίνονται τακτικές δειγματοληψίες ανά εξάμηνο σε δυο σταθερά σημεία, ένα εκτός και ένα εντός της λιμενολεκάνης, στις οποίες θα μετρώνται οι ακόλουθες παράμετροι του θαλάσσιου νερού:

i. Θερμοκρασία ii. pH iii. ∆ιαλυμένο Οξυγόνο iv. Χρωματισµός v. Κολοβακτηριοειδή vi. SS (αιωρούμενα στερεά) vii. Πετρελαϊκοί υδρογονάνθρακες viii. Μέταλλα (Pb, Sn, Zn, Cr, Ni, Cu) για την αξιολόγηση της ποιότητας των νερών και τα αποτελέσματά τους να καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο που θα τηρείται από τον κύριο του έργου.

Η δειγματοληψία και η μέτρηση των παραμέτρων αυτών θα πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό κατάλληλου εργαστηρίου.

Δ.5 Περιβαλλοντική Διαχείριση

α) Να οριστεί υπεύθυνος τήρησης των περιβαλλοντικών όρων της δραστηριότητας από τον φορέα της δραστηριότητας συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των διαφόρων αποβλήτων της δραστηριότητας

β) Να οριστεί υπεύθυνος παρακολούθησης της τήρησης του σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και το συμπεριλαμβανόμενο στην ΜΠΕ Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης να τηρείται.

Δ.6 Περιβάλλον της περιοχής – Ευαίσθητα στοιχεία του – Ειδικά Προστατευόμενες Ζώνες περιοχές Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου NATURA 2000: Το έργο χωροθετείται εκτός προστατευόμενων περιοχών Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου NATURA 2000 και ως εκ τούτου δεν απαιτείται η λήψη Αντισταθμιστικών Μέτρων

Ε. ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΑΕΠΟ − ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ / ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ

Ε.1 Οι ανωτέρω αναφερόμενοι περιβαλλοντικοί όροι ισχύουν για δέκα πέντε (15) έτη από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας ΑΕΠΟ και με τις προϋποθέσεις :

32 α ) επακριβούς τήρησης των όρων της παρούσας α) επακριβούς τήρησης του περιεχομένου της εγκεκριμένης σχετικής μελέτης που συνοδεύει την παρούσα

β) οι συναρμόδιοι φορείς δεν έχουν επιπλέον επιφυλάξεις κατά την διάρκεια λειτουργίας της δραστηριότητας Πριν την παρέλευση της ημερομηνίας αυτής θα πρέπει να εκδοθεί Απόφαση ανανέωσης ή παράτασης της ισχύος των περιβαλλοντικών όρων του έργου, κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 5 του Ν. 4014/11.

Ε.2 Ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας, εγκαίρως και 2 μήνες τουλάχιστον πριν από τη λήξη ισχύος της παρούσας απόφασης και εφόσον επιθυμεί τη συνέχιση λειτουργίας του, οφείλει να επανέλθει με νεότερη αίτησή του προς την εκάστοτε αρμόδια για την Περιβαλλοντική αδειοδότηση υπηρεσία, προκειμένου για την ανανέωση της παρούσας σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας.

Ε.3 Η παρούσα απόφαση εξακολουθεί να ισχύει προσωρινά και μετά τη λήξη της, μέχρι την έκδοση νέας ανανεωμένης ή τροποποιημένης απόφασης, εφόσον όμως ο υπόχρεος φορέας αιτηθεί εγκαίρως την ανανέωση ή τροποποίησή της τουλάχιστον δύο μήνες πριν από τη λήξη της, υποβάλλοντας προς τούτο τα εκάστοτε απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Ε.4 Για τον εκσυγχρονισμό, βελτίωση, επέκταση ή τροποποίηση του έργου ή της δραστηριότητας, όπως αυτό/ή περιγράφεται στη Μ.Π.Ε και υλοποιείται με τους όρους και περιορισμούς της παρούσας Απόφασης απαιτείται η τήρηση του άρθρου 6 του Ν. 4014/11.

Ε.5 Σε περίπτωση που από τις τακτικές και έκτακτες περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις διαπιστωθούν σοβαρά προβλήματα υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή αν παρατηρηθούν επιπτώσεις στο περιβάλλον που δεν είχαν προβλεφθεί από τη Μ.Π.Ε και την παρούσα απόφαση, επιβάλλονται πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι ή τροποποιούνται οι όροι της παρούσας, όπως προβλέπεται στην παρ 9 του άρθρου 2 σε συνδυασμό με το άρθρο 6 του Ν. 4014/11, μη εξαιρουμένων και τυχών αντισταθμιστικών μέτρων ή τελών κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του Ν. 4014/11. Στ. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1.

Η παρούσα απόφαση και η Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων που δίδεται με αυτήν αφορά στα έργα του Κεφ Α της παρούσας και όπως προβλέπονται να υλοποιηθούν σύμφωνα με την με αριθμ. 91/05/03-02-2022 απόφαση ΕΣΑΛ με ΑΔΑ 619Φ4653ΠΩ-7ΧΒ.

2. Η παρούσα απόφαση δεν καλύπτει θέματα ασφάλειας έναντι ατυχημάτων μεγάλης έκτασης ή ασφάλειας και υγιεινής του προσωπικού, ούτε απαλλάσσει τον υπόχρεο φορέα από την υποχρέωση εφοδιασμού του με άλλες άδειες, που τυχόν προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, εκδίδεται χωρίς να εξεταστούν οι τίτλοι ιδιοκτησίας του χώρου υλοποίησης του έργου ή της δραστηριότητας, καθώς και οι όροι και περιορισμοί δόμησης του γηπέδου και δεν συνεπάγεται νομιμοποίηση οποιωνδήποτε αυθαίρετων υφιστάμενων κατασκευών για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί αυθαιρέτων κατασκευών. Τα ανωτέρω στοιχεία εξετάστηκαν και παρατίθενται στην Μ.Π.Ε, με ευθύνη του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας.

3. Η παρούσα Απόφαση ισχύει με τις παρακάτω προϋποθέσεις: i. Να ολοκληρωθεί η διαδικασία της παραχώρησης από την Κτηματική Υπηρεσία Δωδεκανήσων Α’ η οποία χορηγείται μετα την έκδοση της παρούσας, σύμφωνα με το άρθρο 14Α του ν. 2971/01 ως ισχύει, για τα έργα αναβάθμισης και ανάπλασης εντός κοινόχρηστου χώρου αιγιαλού -παραλίας (ΦΕΚ 653Δ /1993) όπως προσδιορίζεται αυτός μεταξύ του ορίου της ζώνης λιμένα και της γραμμής παραλίας ή του ορίου σχεδίου πόλεως κατά περίπτωση.

ii. Να γνωστοποιηθούν άμεσα μετά την ολοκλήρωση τους στην αρμόδια Υπηρεσία έκδοσης ΑΕΠΟ (ΤΜΗΜΑ ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΔΑι) οι ως άνω σχετικές ενέργειες προς ενημέρωση του φακέλου της ΜΠΕ του έργου του θέματος

4. Η παρούσα Απόφαση αφορά στο σύνολο των εγκαταστάσεων του έργου. Σε περίπτωση τυχόν διαφοροποίησης του τελικού σχεδιασμού που έπεται της παρούσας Απόφασης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του Άρθρου 7 του Ν. 4014/2011, ο φορέας του έργου δύναται, πριν από την έναρξη οποιασδήποτε επισκευής – συντήρησης και οποιουδήποτε συμπληρωματικού έργου μικρής κλίμακας, να υποβάλει Φάκελο Συμμόρφωσης Τελικού Σχεδιασμού, όπως αυτός καθορίζεται στην 33 παράγραφο 7 του άρθρου 11 του Ν. 4014/2011, με τον οποίο τεκμηριώνεται ότι δεν επέρχονται σημαντικές αρνητικές διαφοροποιήσεις ως προς τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και, επομένως, εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με την παρούσα Απόφαση.

Ο φάκελος αυτός αποτελεί στοιχείο για την ενημέρωση του φακέλου της Μ.Π.Ε. 5. Για εγκαταστάσεις και τυχόν εργασίες που προκύπτουν από τον τεχνικό σχεδιασμό του έργου σε στάδιο που έπεται της έκδοσης της παρούσας απόφασης, όπως επιπλέον εργοταξιακές εγκαταστάσεις και αποθεσιοθάλαμοι με αξιόλογες επιπτώσεις στο περιβάλλον που απαιτούν ειδικούς περιβαλλοντικούς όρους και περιορισμούς, επιβάλλεται να γίνεται εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2 του Άρθρου 7 του Ν. 4014/2011 που αφορά την υποβολή και αξιολόγηση Τεχνικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΤΕΠΕΜ).

6. Η παρούσα Απόφαση αναφέρεται μόνο στις ενδεχόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη λειτουργία του έργου, δεν καλύπτει θέματα ασφάλειας των εγκαταστάσεων έναντι ατυχημάτων μεγάλης έκτασης ή ασφάλειας και υγιεινής του προσωπικού, ούτε απαλλάσσει τον φορέα του έργου από τη υποχρέωση εφοδιασμού του με άλλες άδειες που τυχόν προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

7. Η παρούσα Απόφαση ισχύει με την επιφύλαξη ότι δεν αντίκειται σε πολεοδομικές και άλλες ειδικές διατάξεις που τυχόν κατισχύουν αυτής.

Επίσης δεν καλύπτει θέματα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου, τα οποία ρυθμίζονται από την ΚΥΑ Η.Π. 54409/2632/2004 (ΦΕΚ 1931/Β/27-12-2004). 8. Αλλαγή βασικών χαρακτηριστικών του έργου όπως αυτό περιγράφεται στην Μ.Π.Ε. του έργου και με τους όρους και περιορισμούς της παρούσας, είναι δυνατή μόνον εφόσον δεν επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις ως προς τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και μόνο ύστερα από σχετική έγκριση της αρμόδιας για την περιβαλλοντική αδειοδότηση, του εν λόγω έργου, Υπηρεσίας Σε κάθε άλλη περίπτωση απαιτείται τροποποίηση της ΑΕΠΟ.

9. Η παρούσα απόφαση εκδίδεται χωρίς να εξετάζεται το ιδιοκτησιακό καθεστώς και δεν δημιουργεί ή αναγνωρίζει δικαιώματα κυριότητας στο χώρο που αναφέρεται ούτε αποτελεί αναγνώριση τίτλου ιδιοκτησίας

10. Η παρούσα απόφαση δεν ενέχει θέση νομιμοποίησης τυχόν αυθαίρετων κτιριακών εγκαταστάσεων του εν λόγω έργου, για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί αυθαιρέτων κατασκευών.

11. Αυτονόητα τηρούνται όλοι οι όροι που έχουν επιβληθεί από τις συναρμόδιες υπηρεσίες που έχουν γνωμοδοτήσει για την ΜΠΕ του έργου οι οποίοι αυτονόητα ενσωματώνονται στην παρούσα.

12. Η παρούσα δεν αντικαθιστά καμία άδεια ή έγκριση που απαιτείται από άλλη συναρμόδια Υπηρεσία, δυνάμει της κείμενης νομοθεσίας, και δεν αποτελεί νομιμοποίηση των μη αδειοδοτημένων λιμενικών εγκαταστάσεων του Λιμένα

13. Η μη τήρηση των ανωτέρω όρων συνεπάγεται άμεση άρση της ισχύος της παρούσας.

Ζ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΕΠΟ

1.Η παρούσα απόφαση, καθώς και η σχετική θεωρημένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που τη συνοδεύει και επίσης κάθε προηγούμενη σχετική μελέτη και στοιχεία που αφορούν την αρχική περιβαλλοντική αδειοδότηση, θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο της μονάδας και σε κάθε έλεγχο να είναι στη διάθεση των αρμοδίων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Ο έλεγχος της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας απόφασης γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις.

2. Ο υπόχρεος φορέας έχει την υποχρέωση: i.να τηρεί στοιχεία (τιμολόγια, συμβάσεις, διάφορα παραστατικά έγγραφα, μητρώα καταγραφής στοιχείων κ.λπ.), βάσει των οποίων θα αποδεικνύεται η συμμόρφωσή του με τους περιβαλλοντικούς όρους της παρούσας Απόφασης.

Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο του έργου. ii. να επιτρέπει την είσοδο σε κάθε αρμόδιο κατά την κείμενη νομοθεσία ελεγκτικό όργανο iii. να παρέχει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες iv. να διευκολύνει τον έλεγχο και να συμμορφώνεται στις συστάσεις και υποδείξεις των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων για την τήρηση των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

3. Η τήρηση των τιθέμενων από την παρούσα Απόφαση περιβαλλοντικών όρων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εγκατάσταση και λειτουργία της εξεταζόμενης μονάδας και βαρύνει τον φορέα εκμετάλλευσής της.

4. Η μη τήρηση των όρων της παρούσας Απόφασης ή η καθ’ υπέρβασή τους εκτέλεση έργων και δραστηριοτήτων με αρνητική επίπτωση στο περιβάλλον ή σε περίπτωση πρόκλησης οποιασδήποτε ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης του περιβάλλοντος, επιφέρει στους υπεύθυνους του έργου τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 28, 29και 30 του Ν.1650/86, όπως τροποποιήθηκαν με τους Ν. 3010/02, Ν. 4014/2011 και Ν. 4042/2012 και ισχύει.

5.Η τήρηση των όρων και προϋποθέσεων που καθορίζονται στην παρούσα απόφαση δεν απαλλάσσει τον φορέα του έργου από την περιβαλλοντική ευθύνη, με την επιφύλαξη του άρθρου 11 (παραγ. 4 και 5) του Π.Δ. 148/2009 (ΦΕΚ 190/Α/29-9-2009) για την «Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την αποκατάσταση των ζημιών στο περιβάλλον κλπ.». 6.Σε κάθε περίπτωση, οι όροι αδειοδότησης της δραστηριότητας του θέματος επανεξετάζονται και, όπου απαιτείται αναπροσαρμόζονται, τουλάχιστον στις ακόλουθες περιπτώσεις:

i. Η ρύπανση από την εγκατάσταση είναι τέτοια ώστε να πρέπει να αναθεωρηθούν οι ισχύουσες οριακές τιμές εκπομπών της άδειας ή να περιληφθούν σε αυτήν νέες οριακές τιμές εκπομπών, ii. Η ασφάλεια της εκμετάλλευσης απαιτεί την εφαρμογή άλλων τεχνικών, όπου απαιτείται για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με νέο ή αναθεωρημένο ποιοτικό πρότυπο περιβάλλοντος με βάση νεότερη κανονιστική διάταξη.

7.Ο φορέας του έργου έχει υποχρέωση να υιοθετεί και να εφαρμόζει τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία μέτρα πρόληψης περιβαλλοντικής ζημιάς ενώ σε περίπτωση ύπαρξης περιβαλλοντικής ζημίας ή άμεση απειλή πρόκλησης τέτοιας ζημίας έχει υποχρέωση να ενημερώνει άμεσα την αρμόδια Αρχή. Επίσης έχει υποχρέωση να συνεργάζεται με την αρμόδια αρχή για τον καθορισμό και την εφαρμογή των μέτρων αποκατάστασης και να καλύπτει τις σχετικές δαπάνες, οποιοδήποτε και αν είναι το ύψος τους, όταν προκύπτει η ευθύνη του για την εν λόγω ζημία.

8. Σε περίπτωση συμβάντος ή ατυχήματος που επηρεάζει σημαντικά το περιβάλλον ο φορέας της δραστηριότητας του θέματος (και με την επιφύλαξη του Προεδρικού Διατάγματος 148/2009, όπως ισχύει, σχετικά με την Περιβαλλοντική Ευθύνη όσον αφορά την πρόληψη και την αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημίας):

i. Ενημερώνει την αρμόδια αρχή, αμέσως ii. Λαμβάνει αμέσως τα μέτρα για τον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την αποφυγή άλλων συμβάντων ή ατυχημάτων iii. Υποχρεούται να λάβει όλα τα κατάλληλα συμπληρωματικά μέτρα, τα οποία η αρμόδια αρχή θεωρήσει αναγκαία για τον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την αποφυγή άλλων συμβάντων ή ατυχημάτων. 9. Σε περίπτωση παράβασης των όρων της Παρούσας Απόφασης, ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας:

i. Ενημερώνει αμέσως την περιβαλλοντική αρχή, ii. Λαμβάνει αμέσως τα απαιτούμενα μέτρα για την αποκατάσταση της συμμόρφωσης το συντομότερο δυνατόν, iii. Υποχρεούται να λάβει όλα τα κατάλληλα συμπληρωματικά μέτρα, τα οποία η περιβαλλοντική αρχή θεωρεί αναγκαία για την αποκατάσταση της συμμόρφωσης. 10. Εάν η παράβαση των όρων της παρούσας Απόφασης προκαλεί άμεσο κίνδυνο για την υγεία των ανθρώπων ή απειλεί να έχει άμεση αρνητική επίπτωση στο περιβάλλον, και μέχρις ότου αποκατασταθεί η συμμόρφωση σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, αναστέλλεται η λειτουργία της εγκατάστασης.

11. Τυχόν θέματα, που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της παρούσας Απόφασης και δεν καλύπτονται από τους όρους αυτής, επιλύονται βάσει της κείμενης νομοθεσίας (εθνικής και κοινοτικής) και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν βάσει της σχετικής θεωρημένης Μ.Π.Ε. ή του φακέλου που την συνοδεύει.

12. Ισχύουν αυτοδίκαια και αυτονόητα όσοι τυχόν όροι και όσοι περιορισμοί τεθούν επιπροσθέτως από οποιαδήποτε κατά νόμο προβλεπόμενη αρχή και αδειοδοτούσα υπηρεσία μετά την έκδοση της παρούσας για όποιον νόμιμο λόγο, χωρίς να απαιτείται τροποποίηση της παρούσας. 35 13. Οποιαδήποτε παράβαση όρου ή όρων της παρούσας, αποτελεί αυτοδίκαια και αιτία αναστολής ή ανάκλησής της.

14. Η παρούσα Απόφαση χορηγείται βάσει των δεδομένων που παρουσιάζονται στο φάκελο της μελέτης που τη συνοδεύει και ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της, χωρίς την διενέργεια προληπτικών ελέγχων του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι αυτά τα στοιχεία του φακέλου της μελέτης είναι αναληθή, η ισχύς της παρούσας ανακαλείται αυτόματα. 15. Εξουσιοδοτείται ο Προϊστάμενος του Τμήματος ΠΕΧΩΣΧ Δωδεκανήσου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του για την θεώρηση και υπογραφή της ΜΠΕ με τα σχεδιαγράμματα, που συνοδεύουν την παρούσα απόφαση.

Η. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΕΠΟ

α) Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης (γνωμοδοτήσεις – απόψεις φορέων, υπηρεσιών και πολιτών) ενσωματώνονται στην παρούσα ΑΕΠΟ υπό την μορφή των όρων οι οποίοι τέθηκαν από τις συναρμόδιες Υπηρεσίες και αναλύονται στα κεφάλαια Β, Γ, Δ και Ε του αποφασιστικού μέρους της παρούσης β) H επιβαλλόμενη από τον νόμο δημοσίευση της παρούσας Απόφασης, γίνεται με την ανάρτηση της στον ειδικό δικτυακό τόπο, στην δικτυακή διεύθυνση aepo.ypeka.gr (σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο -19-, του Ν.4014/11, καθώς και στην ΚΥΑ 21398/12 (ΦΕΚ 1470/Β/12). Θ. ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΕΠΟ 1. Κατά της παρούσης, επιτρέπεται, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.2503/97, προσφυγή στον ΥΠ.ΕΝ. μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών. 2. Κατά της παρούσας Απόφασης μπορεί να γίνει χρήση των μέσων ένδικης προστασίας του κοινού, όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 3 της με αριθ. 9269/470/2007 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α.) (Φ.Ε.Κ. 286Β/02-03-2007) «Μέσα ένδικης προστασίας του κοινού κατά πράξεων ή παραλείψεων της Διοίκησης σχετικά με θέματα ενημέρωσης και συμμετοχής του κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 του ν. 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 2 και 3 του ν. 3010/2002» (Β΄ 1391) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των άρθρων 3 (παρ. 7) και 4 (παρ. 4) της οδηγίας 2003/35/ΕΚ «Σχετικά με τη συμμετοχή του κοινού στην κατάρτιση ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων που αφορούν το περιβάλλον και με την τροποποίηση, όσον αφορά τη συμμετοχή του κοινού και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, των οδηγιών 85/337/ΕΟΚ και 96/61/ΕΟΚ του Συμβουλίου».

Ο ΑΝ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ

9.10.2023

Καρπαθιακά Νέα