2η Συμπληρωματική Σύμβαση της Μελέτης «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΗΓΑ∆ΙΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ»

2η Συμπληρωματική Σύμβαση της Μελέτης «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΗΓΑ∆ΙΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ»

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 2ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΗΓΑ∆ΙΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ» ΠΟΣΟΥ 42.216,05€ ΜΕ Φ.Π.Α. 24%

Στη Ρόδο σήµερα την 10η του µηνός Ιουλίου του έτους 2024, ηµέρα Τετάρτη, µε βάση την µε αριθµό 222/2024 (Α∆Α: 9∆3Γ7ΛΞ-ΩΚΩ) Απόφαση, καταχωρηθείσα στο υπ’ αριθµόν 4ο πρακτικό της από 26-04-2024 (θέµα 2ο Ε.Η.∆.) συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, αφ’ ενός – Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ που εκπροσωπεί την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου µε ΑΦΜ 998225768 της ∆ΟΥ Σύρου, που καλείται εφεξής «Εργοδότης» και αφ’ ετέρου – Η Ένωση Οικονοµικών Φορέων «CNWAY ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΜΕ – ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ – ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ» µε κοινή έδρα τη Γλυφάδα Αττικής, οδός Ιάσονος 1 και Σ. Βέµπο, Τ.Κ. 16561, που καλείται εφεξής «Ανάδοχος» και που εκπροσωπείται νόµιµα από τον κ. Αλµπέρ-Πωλ (Αλβέρτος-Παύλος) Γιαµίν, µε ΑΦΜ: 015574237 της ∆ΟΥ Ηλιούπολης, δυνάµει της συµβολαιογραφικής πράξης µε αριθµό 8308/11-06-2009 της συµβολαιογράφου Αθηνών Όλγας Λυγιδάκη, συµφώνησαν, σε συνέχεια της αρχικής σύµβασης της µελέτης µ’ αριθµ. πρωτ. ∆ΤΕ 6965/11-11-2013 (Α∆Α: ΒΛ1Ψ7ΛΞ-Ο6Ψ Α∆ΑΜ: 13SYMV001709932 2013-11-11) µε τα συµβατικά αυτής τεύχη, (όπως περιγράφονται στο άρθρο 2) και της 1ης Συµπληρωµατικής Σύµβασης της µελέτης µ’ αριθµ. πρωτ. ∆ΤΕ 2679/12-06-2023 (Α∆Α: Ψ8ΝΝ7ΛΞ-8ΩΚ Α∆ΑΜ: 23SYMV012855420 2023-06-12), και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: ΑΡΘΡΟ 1ο : Αντικείµενο της σύµβασης Με τη παρούσα σύµβαση και µε βάση την µε αριθµό 222/2024 (Α∆Α: 9∆3Γ7ΛΞ-ΩΚΩ)

Απόφαση, καταχωρηθείσα στο υπ’ αριθµόν 4ο πρακτικό της από 26-04-2024 (θέµα 2ο Ε.Η.∆.) συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έγκρισης του 2ο Συγκριτικού Πίνακα (2ου Σ.Π.) της [2] µελέτης «Τεχνικές µελέτες επέκτασης λιµένος Πηγαδίων Καρπάθου», το προς εκπόνηση αντικείµενο της παρούσας σύµβασης είναι η σύνταξη των µελετών:

α – Μελέτη σκοπιµότητας, σύµφωνα µε τον οδηγό εκπόνησης µελετών σκοπιµότητας λιµενικών έργων, που έχει εκπονηθεί από το Jaspers, η οποία περιλαµβάνει µεταξύ άλλων χρηµατοοικονοµική ή/ και κοινωνικοοικονοµική ανάλυση ανάλογα µε την αξιολόγηση της δράσης υπό το δίκαιο των κρατικών ενισχύσεων και

β – Μελέτη για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των υποδοµών στην κλιµατική αλλαγή, ώστε η Υπηρεσία µας να προχωρήσει άµεσα στην υποβολή προτάσεων στο Πρόγραµµα «Μεταφορές» 2021-2027 στην πρόσκληση του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών µε τίτλο «Ανάπτυξη Νησιωτικών Λιµενικών Υποδοµών».

Οι λόγοι εκπόνησης της 2ης Συµπληρωµατικής Σύµβασης αναλύονται στην αιτιολογική έκθεση του 2ου Συγκριτικού Πίνακα της υπόψη µελέτης που εγκρίθηκε µε την παραπάνω απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Με την Πράξη 17η, σύµφωνα µε το πρακτικό της 2ης συνεδρίασης της 22ης/03- 2024, 4ο θέµα, το Τεχνικό Συµβούλιο των Περιφερειακών Ενοτήτων ∆ωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, γνωµοδότησε θετικά υπέρ της έγκρισης του 2ου Σ.Π.

H παρούσα σύµβαση της µελέτης χρηµατοδοτείται από το ΕΠΑ µε ενάριθµο 2023ΝΠ46700003 στην ΣΑ ΝΠ467, σύµφωνα µε την υπ’ αρ. πρωτ. 8352/01-05- 2024 (Α∆Α: Ψ23ΒΗ-ΣΝ2) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών.

ΑΡΘΡΟ 2ο : Προθεσµίες Η συνολική προθεσµία παράδοσης του αντικειµένου της παρούσας σύµβασης ορίζεται σε τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της.

ΑΡΘΡΟ 3ο : Αµοιβή – Τρόπος πληρωµής Η συµπληρωµατική αµοιβή της παρούσας σύµβασης είναι 34.045,20€ (τριάντα τέσσερις χιλιάδες σαράντα πέντε ευρώ και είκοσι λεπτά) χωρίς Φ.Π.Α. και 42.216,05€ (σαράντα δύο χιλιάδες διακόσια δεκαέξι ευρώ και πέντε λεπτά) µε Φ.Π.Α., όπως προκύπτει από τον 2ο Σ.Π.

Οι πληρωµές θα γίνονται σύµφωνα µε τα Συµβατικά Τεύχη και την κείµενη νοµοθεσία και θα παρακρατούνται οι προβλεπόµενες κρατήσεις και φόροι.

ΑΡΘΡΟ 4ο : Εκπρόσωπος – Έδρα του Αναδόχου Κοινός νόµιµος εκπρόσωπος της Ένωσης Οικονοµικών Φορέων είναι ο κ. Αλµπέρ-Πωλ (Αλβέρτος-Παύλος) Γιαµίν, µε ΑΦΜ: 015574237 της ∆ΟΥ Ηλιούπολης µε κοινή έδρα τη Γλυφάδα Αττικής, οδός Ιάσονος 1 και Σοφίας Βέµπο, Τ.Κ. 16561, τηλ. 210-8256800, e-mail: cnway@cnway.gr. Αντίκλητος του αναδόχου ορίζεται ο εκπρόσωπος της ACS στη Ρόδο, Στεφάνου Καζούλη 25, τηλ. 22410 – 27000, Fax 22410 – 38298. [3]

ΑΡΘΡΟ 5ο : Εγγύηση καλής εκτέλεσης Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης ανέρχεται στο ποσοστό του 5% της αξίας της σύµβασης χωρίς το ΦΠΑ, δηλαδή στο ποσό των 1.702,26 ευρώ.

Για την τήρηση των όρων της παρούσας σύµβασης ο Ανάδοχος προσκόµισε την µε αριθµό e-204065/07-06-2024 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του ΤΜΕ∆Ε ποσού 1.703,00 Ευρώ, η εγκυρότητα της οποίας αποδεικνύεται µε τη µ’ Α/Α: V/191132/12-06-2024 βεβαίωση του ΤΜΕ∆Ε.

ΑΡΘΡΟ 6ο : Ακροτελεύτιο Η παρούσα Σύµβαση συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε από τους ανωτέρω συµβαλλόµενους, σε πέντε (5) όµοια πρωτότυπα και λαµβάνει ο µεν Εργοδότης τέσσερα (4), ο δε Ανάδοχος ένα (1) από τα υπογεγραµµένα αντίτυπα

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΑΛΒΕΡΤΟΣ – ΠΑΥΛΟΣ ΓΙΑΜΙΝ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

10.7.2024

Καρπαθιακα Νέα