Με 20 θέματα συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου ΚΑΡΠΑΘΟΥ (2.7.2024)

Με 20 θέματα συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου ΚΑΡΠΑΘΟΥ (2.7.2024)

Την 2η Ιουλίου 2024, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα Καρπάθου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, για να μετέχετε στην 20ηη Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, σύμφωνα :

με τις διατάξεις του άρθρ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο, 77 του Ν. 4555/2018, και β. σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως προβλέφθηκε η αντικατάσταση της οικονομικής Επιτροπής από τη Δημοτική Επιτροπή, με το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 (Α΄163) σε συνδυασμό με το άρθρο 92 του Ν. 5079/2023 (Α΄215), για τη λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

1. Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 32 Ν.4412/2016 για την πραγματοποίηση της μοναδικής καλλιτεχνικής εκδήλωσης του καλλιτέχνη Γρηγόρη Μπιθικώτση με συναυλία αφιέρωμα στον πατέρα του στις 25-07-2024 στην Κάρπαθο.

2. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή υπόλογου από Χρηματικά Εντάλματα Προπληρωμής.

3. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή υπόλογου από Χρηματικά Εντάλματα Προπληρωμής.

4. Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 32 Ν.4412/2016 για την πραγματοποίηση της μοναδικής καλλιτεχνικής εκδήλωσης του καλλιτέχνη Δημήτρη Κανέλλου με συναυλία αφιέρωμα Μίκη Θεοδωράκη στις 17-07-2024 στην Κάρπαθο.

5. Έγκριση πρόσληψης εποχιακού προσωπικού για την κάλυψη αναγκών Πυροπροστασίας για το έτος 2024.

6. Αποδοχή πίστωσης που αφορά «ΣΤ Κατανομή έτους 2024» ποσού 174.790,63 ευρώ.

7. Εξειδίκευση πίστωσης για δημιουργία και εκτύπωση χαρτών και προωθητικού φυλλαδίου (Guide Book).

8. Αποδοχή πίστωσης που αφορά «Κάλυψη Δαπανών για εκτέλεση εργασιών επισκευής και Συντήρησης Σχολικών Κτιρίων από τους ΚΑΠ έτους 2024» ποσού 20.000,00 ευρώ.

9. Έγκριση πρόσληψης ενός (1) ατόμου Ειδικότητας ΠΕ Ψυχολόγων, με σχέση εργασίας ΙΔ.ΟΧ. για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρου Κοινότητας Δήμου Καρπάθου» με κωδικό ΟΠΣ 6001938 στο Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2021-2027».

10.Έγκριση για χορήγηση νέας παροχής (Δεξαμενή) ισχύος 25 KVA (Ν2) με αριθμό 52917942-01 γιατην σύνδεση στο δίκτυο χαμηλής τάσης του ακινήτου στην περιοχή Καρπάθου.

11.Έγκριση δαπάνης – εξειδίκευση πίστωσης για μουσικές καλοκαιρινές συναυλίες.

12.Έγκριση για το κόστος νέας επέκτασης Δ.Φ. (ΦΟΠ) με αρ. παροχής 52917946 στην περιοχή ¨ΑΦΩΤΗ¨ της Τ.Κ. Πηγάδια Καρπάθου του Δήμου Καρπάθου.

13.Έγκριση για επέκτασης δημοτικού φωτισμού στην θέση ¨ΜΕΡΤΟΣ¨ μέχρι την ιδιοκτησία Διακίδη Σοφία και ΣΙΑ Ε.Ε. στην Δ.Κ. Πηγαδίων του Δήμου Καρπάθου.

14.Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ».

15.Εξειδίκευση πίστωσης για την έγκριση δαπάνης και την ανάληψη υποχρέωσης με απόφαση Δημάρχου για το έργο Τσιμεντόστρωση δρόμων ΤΚ Ολύμπου.

16.Εξειδίκευση πίστωσης για την έγκριση δαπάνης και την ανάληψη υποχρέωσης με απόφαση Δημάρχου για Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής δημοτικών δρόμων, πλατειών, κοινόχρηστων χώρων έδρας Δήμου και ΤΚ.

17.Εξειδίκευση πίστωσης για Στοχευμένες δράσεις διαφήμισης και προώθησης της Καρπάθου.

18.Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας του δημοτικού Παιδικού Σταθμού Καρπάθου.

19.Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας του δημοτικού γυμναστηρίου Καρπάθου.

20.Έγκριση καθορισμού τελών χρήσης (συνδρομών) Δημοτικού Γυμναστηρίου Καρπάθου 2024 – 2025.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

Μιχαήλ Κων. Φελλουζής 

29.6.2024

Καρπαθιακά Νέα