Ο Δήμος Καρπάθου στην Διεθνή Έκθεση Τουρισμού WORLD TRAVEL MARKET 2023

Ο Δήμος Καρπάθου στην Διεθνή Έκθεση Τουρισμού WORLD TRAVEL MARKET 2023

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Τουριστικής Προβολής 2023 του Δήμου Καρπάθου το οποίο εγκρίθηκε με την αρ. 04-2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την σύμφωνη γνώμη του ΕΟΤ (1920/23.2.2023) και έχοντας υπόψη τον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2023 στους Κ.Α00.6432.0001:

«Έξοδα Συμμέτοχης σε Τουριστικές Εκθέσεις στο Εσωτερικό και Εξωτερικό»,

ο Δήμος Καρπάθου προτίθεται να συμμετάσχει στην Διεθνή Έκθεση Τουρισμού WORLD TRAVEL MARKET 2023 που θα διεξαχθεί στο Λονδίνο της Αγγλίας από 6 έως τις 8 Νοεμβρίου 2023. Η Διεθνής Έκθεση Τουρισμού WORLD TRAVEL MARKET 2023 είναι μία από τις πιο σημαντικές τουριστικές εκθέσεις στην Ευρώπη με παγκόσμια απήχηση που συγκεντρώνει τους μεγαλύτερους τουριστικούς πράκτορες της Δανίας και εκπροσώπους ταξιδιωτικών γραφείων.

Ο Δήμος Καρπάθου προτίθεται να στείλει τετραμελή αποστολή προκειμένου να εκπροσωπηθεί η Κάρπαθος και να προβληθεί το νησί μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Τα τέσσερα άτομα που θα επιλεγούν να εκπροσωπήσουν την Κάρπαθο θα επιλεγούν από την Ομάδα Εργασίας συμβουλευτικού και γνωμοδοτικού χαρακτήρα με αντικείμενο τον Τουρισμό, που συστάθηκε με την αριθμ. 285-28/03/2022 Απόφαση Δημάρχου, είναι η κα. Κυριακάκη Μαρία, ο κος. Μαγριπλής Εμμανουήλ, ο κος Χάρης Διάκος και ο κος Φαρμακίδης Νικόλαος.

Η συγκεκριμένη ομάδα εργασίας είναι συμβουλευτικού – γνωμοδοτικού χαρακτήρα, η οποία μεταξύ άλλων, ασχολείται με την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, την υποβολή προτάσεων και την παροχή εξειδικευμένων υποστηρικτών υπηρεσιών για τη χάραξη της τουριστικής πολιτικής του Δήμου Καρπάθου.

Τα μέλη της συγκεκριμένης ομάδας εργασίας έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν σε εκθέσεις τουριστικού ενδιαφέροντος τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό.

Τα έξοδα της μετακίνησης τους καλύπτονται αποκλειστικά από ιδίους πόρους του Δήμου Καρπάθου σύμφωνα με την παρ. Δ.9, παρ. 2, Άρθρο 2, του Ν. 4336/2015,(Υποπαράγραφος Δ.9, Άρθρο 2 , παρ. 1 ν. 4336). Εισηγούμαστε Στην Οικονομική Επιτροπή αφού λάβει υπόψη της το συνολικό ενδεικτικό προϋπολογισμότης συγκεκριμένης δράσης που αναλύεται παρακάτω:

• Την έγκριση της εξειδίκευσης πίστωσης, ποσού έως 12.660,85 € από τους Κ.Α00.6432.0001: «Έξοδα Συμμετοχής σε Τουριστικές Εκθέσεις στο Εσωτερικό και Εξωτερικό».

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 12.660,85€ ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% μόνο στα έξοδα διαμονής και 13% στα τοπικά εδέσματα και θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου αφού έχει εγγραφεί εξειδικευμένη και επαρκής πίστωση στους Κ.Α. 00.6432.0001

«Έξοδα συμμετοχής σε τουριστικές εκθέσεις στο εσωτερικό και εξωτερικό» του οικονομικού έτους 2023. Ο προϋπολογισμός αναλύεται παρακάτω, ανάλογα με το είδος της υπηρεσίας.

• Σχετικά με την μετακίνηση, η ομάδα εργασίας Τουρισμού θα αναχωρήσει αεροπορικώς στις 04 Νοεμβρίου 2023 από την Κάρπαθο γιατί η ώρα αναχώρησης της πτήσης από την Κάρπαθο για Αθήνα στις 05 Νοεμβρίου 2023 είναι στις 20:05 και δεν θα προλάβουν τα μέλη της ομάδας εργασίας Τουρισμού την ανταπόκριση για την Αγγλία.

• Σχετικά με την διαμονή, τα μέλη της ομάδας εργασίας Τουρισμού θα μείνουν σε ξενοδοχεία στο εσωτερικό και στο εξωτερικό ως εξής: σε 1 (ένα) δίκλινο δωμάτιο και 2 (δύο) μονόκλινα δωμάτια δηλαδή, σε 1 (ένα) δίκλινο δωμάτιο ο κ. Χαρίλαος Διάκος μαζί με τον κ. Εμμανουήλ Μαγριπλή, σε 1 (ένα) μονόκλινο δωμάτιο ο κ. Νικόλαος Φαρμακίδης και σε 1 (ένα) μονόκλινο δωμάτιο η κα. Μαρία Κυριακάκη.

• Σε περίπτωση που με υπαιτιότητα των μελών της ομάδας εργασίας, δεν καταφέρουν να ταξιδέψουν προς την Αγγλία για να συμμετάσχουν στην παραπάνω έκθεση, έχουν ήδη υπογραφεί από τα μέλη υπεύθυνες δηλώσεις (άρθρου 8 Ν. 1599/1986), όπου δηλώνουν ότι δέχονται να τους καταλογιστούν τα ποσά των εισιτηρίων και της διαμονής στο όνομα τους.

Η υπεύθυνη δήλωση του κ. Μαγριπλή Εμμανουήλ έχει αριθμό πρωτοκόλλου: 27048/17-10-2023, της κα Μαρίας Κυριακάκη: 27110/17-10- 2023, του κ. Νικόλαου Φαρμακίδη: 27100/17-10-2023 και του κ. Χαρίλαου Διάκου: 27094/17-10-2023.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω: ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Την Εξειδίκευση πίστωσης για την έγκριση δαπάνης και την ανάληψη υποχρέωσης με απόφαση Δημάρχου, για Έξοδα Συμμετοχής του Δήμου Καρπάθου σε Τουριστικές Εκθέσεις στο Εσωτερικό και Εξωτερικό», σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση. Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Ιωάννης Θεμ. Νισύριος Τα μέλη Δήμαρχος Γεώργιος Νταής Νικόλαος Πρωτόπαπας Μηνάς Τσέρκης Εμμανουήλ

24.10.2023

Καρπαθιακά Νέα