"Το λαϊκό Καρπάθικο σπίτι" της Ελένης Τρεμπέλα επανεκδίδει ο ΚΟΠΑΠ

"Το λαϊκό Καρπάθικο σπίτι" της Ελένης Τρεμπέλα επανεκδίδει ο ΚΟΠΑΠ

Εγκρίνουμε τη δαπάνη Εκτύπωση και προμήθεια του βιβλίου της Ελένης Τρεμπέλα “Το λαϊκό Καρπάθικο σπίτι”. και διαθέτουμε πίστωση ύψους ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ ( 4.000,00 ) Ευρώ, για την πληρωμή της δαπάνης σε βάρος του Κ.Α. 10.6615 του Προϋπολογισμού του Κ.Ο.Π.Α.Π., οικον. έτους 2023.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Θ. ΝΙΣΥΡΙΟΣ

Ελένης Λειμώνα-Τρεμπέλα, αρχιτέκτονος, Το λαϊκό Καρπάθικο σπίτι. Παράρτημα του Δ’ τόμου (1969-1970) της Επιστημονικής Επετηρίδος της Πολυτεχνικής Σχολής. Διατριβή επί διδακτορία υποβληθείσα εις την Πολυτεχνικήν Σχολήν του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1970.

24.10.2023

Καρπαθιακά Νέα

Διαβάστε επίσης

Μηνάς και Ελένη Τρεμπέλα, η Κάρπαθος στη Θεσσαλονίκη

Μηνάς και Ελένη Τρεμπέλα, η Κάρπαθος στη Θεσσαλονίκη