Δημοτικές εκλογές 2023: Όρια εκλογικών δαπανών - Προβολή και εμφανίσεις υποψηφίων

Δημοτικές εκλογές 2023: Όρια εκλογικών δαπανών - Προβολή και εμφανίσεις υποψηφίων

Τις αποφάσεις με τις οποίες καθορίζονται τα ανώτερα όρια εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο περιφερειακό και δημοτικό σύμβουλο ανάλογα με την εκλογική περιφέρεια στην οποία ανακηρύσσεται υποψήφιος, όπως αυτά προκύπτουν με βάση τους συντελεστές της παρ. 1β του άρθρου 7 του ν. 3870/2010 «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές» (Α’ 138) υπέγραψε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών κ. Θεοδ. Λιβάνιος.

Στο ΦΕΚ (Δείτε ΕΔΩ) η Απόφαση του Αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιου, για τον καθορισμό ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις δημοτικές εκλογές.

Τα ανώτατα όρια εκλογικών δαπανών όπως αυτά προκύπτουν με βάση τους συντελεστές της παρ. 2β του άρθρου 7 του ν. 3870/2010 «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές» (Α’ 138) καθορίζονται ανά υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο και ανάλογα με τον πληθυσμό της εκλογικής περιφέρειας στην οποία ανακηρύσσεται υποψήφιος ως εξής:

Συγκεκριμένα στην ΠΕ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΗΝ ΚΑΣΟΥ οι δαπάνες είναι 1500 ευρώ.

Δείτε αναλυτικά:

2.Το συνολικό ύψος των δαπανών του κάθε συνδυασμού, όπως ορίζεται στην παρ. 2α του άρθρου 7 του ανωτέρω ν. 3870/2010 (Α’ 138), διαμορφώνεται με βάση τον αριθμό των εκλογικών περιφερειών κάθε δήμου ως εξής:

α) Σε δήμους με εκλογικές περιφέρειες από μια (1) έως τρείς (3) ισοδυναμεί με το άθροισμα των δαπανών των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων.

β) Σε δήμους με εκλογικές περιφέρειες από τέσσερις (4) έως έξι (6), καθώς και για τους δήμους με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων, ισοδυναμεί με το άθροισμα των δαπανών των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων, προσαυξημένο κατά είκοσι τοις εκατό (20%).

γ) Σε δήμους με εκλογικές περιφέρειες από επτά (7) έως δέκα (10) ισοδυναμεί με το άθροισμα των δαπανών των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων προσαυξημένο κατά 50%.

δ) Σε δήμους με εκλογικές περιφέρειες άνω των δέκα (10) ισοδυναμεί με το άθροισμα των δαπανών των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων προσαυξημένο κατά 75%.

Η εγκύκλιος χωρίζεται σε πέντε μέρη.
Στο ΜΕΡΟΣ Α’ οριοθετείται η προεκλογική περίοδος και εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή για την έναρξη και τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου ειδικά για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ανωτέρω νόμου.

Το ΜΕΡΟΣ Β αφορά στη σύσταση και το έργο των Επιτροπών Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων, που συνιστώνται στην έδρα κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης με απόφαση του οικείου Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Στο ΜΕΡΟΣ Γ, που φέρει τον τίτλο «Οικονομικά συνδυασμών και υποψηφίων», παρέχονται διευκρινίσεις αναφορικά με τα έσοδα και τις δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων, τις υποχρεώσεις τους ως προς τη διακίνηση και τη διαχείριση των οικονομικών τους και άλλα, συναφή με τα οικονομικά τους, θέματα.

Στο ΜΕΡΟΣ Δ επεξηγούνται α) οι απαγορεύσεις στη χρηματοδότηση των συνδυασμών και των υποψηφίων και β) ο προσδιορισμός του ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών, με παράθεση πινάκων.

Τέλος, στο ΜΕΡΟΣ Ε παρέχονται διευκρινίσεις αναφορικά με την προβολή συνδυασμών και υποψηφίων και τις εμφανίσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και το διαδίκτυο.
Ενδιαφέροντα στοιχεία από την εγκύκλιο:

Η προεκλογική περίοδος για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 3870/2010 είναι το δίμηνο χρονικό διάστημα, που προηγείται της ημερομηνίας διεξαγωγής των εκλογών. Συνεπώς, για τις προσεχείς αυτοδιοικητικές εκλογές, το ανωτέρω χρονικό διάστημα ξεκίνησε από τις 8 Αυγούστου 2023.

Για τη διασφάλιση της αντικειμενικότητας και της αμεροληψίας της διαδικασίας ελέγχου των οικονομικών των συνδυασμών και των υποψήφιων περιφερειακών και δημοτικών συμβούλων καθώς και του ελέγχου των εκλογικών παραβάσεων, συνιστάται, στην έδρα κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Επιτροπή Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων.

Έσοδα και δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων.

ΕΣΟΔΑ: Έσοδα για τους συνδυασμούς και τους υποψηφίους, νοούνται ποσά που προέρχονται από εισφορές φυσικών προσώπων και πολιτικών κομμάτων ή/και συνασπισμών κομμάτων, που χορηγούνται σε αυτούς για τις ανάγκες της προεκλογικής περιόδου. Στα έσοδα περιλαμβάνονται και τα ποσά που προέρχονται από τη διάθεση ονομαστικοποιημένων διπλότυπων εισιτηρίων εκδηλώσεων, θεωρημένων από ΔΟΥ.

Η διάθεση των εισιτηρίων αυτών, γίνεται υπό τον περιορισμό του ανωτάτου ορίου χρηματοδότησης των συνδυασμών και των υποψηφίων από το ίδιο πρόσωπο (2.000 για τους συνδυασμούς και 500 ευρώ για τους υποψήφιους).

Δαπάνες των συνδυασμών και των υποψηφίων είναι τα ποσά που δαπανώνται για την προετοιμασία, τις ανάγκες και τη διεξαγωγή του προεκλογικού αγώνα, καθώς και η αξία των παροχών και διευκολύνσεων προς συνδυασμούς και υποψηφίους, οι οποίες αποτιμώνται σε χρήμα.

Στην κατηγορία των αποτιμώμενων σε χρήμα παροχών και διευκολύνσεων, περιλαμβάνεται η διάθεση ή παραχώρηση δωρεάν ή με μειωμένο αντάλλαγμα αγαθών ή υπηρεσιών που αφορούν, π.χ. τη χρήση από τους συνδυασμούς ακινήτων ως εκλογικών κέντρων, την έκδοση φυλλαδίων και τα ταχυδρομικά τέλη για την αποστολή τους, την προβολή διαφημιστικών μηνυμάτων στον τύπο, στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα, σε διαδικτυακούς τόπους κ.ο.κ

Οι συνδυασμοί υποχρεούνται να τηρούν ειδικό απλότυπο βιβλίο εσόδων – δαπανών, το οποίο θεωρείται κατά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου από την Α’ Δ.Ο.Υ. της έδρας της οικείας περιφέρειας ή του δήμου.

Καθορίζεται το ανώτατο όριο χρηματοδότησης των συνδυασμών και των υποψηφίων κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, από το ίδιο φυσικό πρόσωπο.

Συγκεκριμένα:
• Η χρηματοδότηση των συνδυασμών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 2.000 ευρώ.
• Το αντίστοιχο ποσό για τους υποψηφίους δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 500 ευρώ.

Για προβολή και εμφανίσεις υποψηφίων

Η προεκλογική περίοδος για την προβολή και τις εμφανίσεις των επικεφαλής των συνδυασμών, των υποψήφιων περιφερειακών και δημοτικών συμβούλων στα ΜΜΕ και στο διαδίκτυο, προσδιορίζεται στις τριάντα (30) ημέρες πριν από τη διεξαγωγή των εκλογών.

Με τον όρο «εμφανίσεις» νοούνται οι συνεντεύξεις, η συμμετοχή σε κάθε είδους εκπομπές όπως π.χ. πάνελ διαλόγου, δελτία ειδήσεων, ψυχαγωγικά προγράμματα, η κάλυψη της προεκλογικής τους δραστηριότητας σε περίπτωση υποβολής σχετικού αιτήματος κ.λπ.

Οι εμφανίσεις τους σε κάθε είδους εκπομπές των δημόσιων και ιδιωτικών ηλεκτρονικών ΜΜΕ ελεύθερης λήψης, σε φορείς παροχής κάθε μορφής συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών καθώς και στο διαδίκτυο, καθορίζονται ως εξής:
– 2 φορές σε κάθε ηλεκτρονικό ΜΜΕ εθνικής εμβέλειας.
– 1 φορά σε κάθε ηλεκτρονικό ΜΜΕ τοπικής ή περιφερειακής εμβέλειας.
– 1 φορά σε διαδικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες.

Εξαίρεση από την ανωτέρω ρύθμιση που προβλέπει τον αριθμό των εμφανίσεων, αποτελεί η δυνατότητα των επικεφαλής των συνδυασμών να συμμετέχουν χωρίς περιορισμό σε εκπομπές με οργανωμένες συζητήσεις εφόσον:
α) Μέχρι την ανακήρυξη των συνδυασμών από το αρμόδιο πρωτοδικείο, έχει διασφαλιστεί η συμμετοχή τουλάχιστον 3 ακόμη συνυποψήφιών τους στις συζητήσεις αυτές και
β) Μετά την ανακήρυξη, η ανωτέρω προϋπόθεση καταλαμβάνει τα 2/3 των ανακηρυχθέντων

11.8.2023

Καρπαθιακά Νέα