Δωρεά από τον Σύλλογο Γυναικών Σπόων "Η ΠΡΟΟΔΟΣ" η μελέτη για τη στατική επάρκεια του μεγάρου!

Δωρεά από τον Σύλλογο Γυναικών Σπόων "Η ΠΡΟΟΔΟΣ" η μελέτη για τη στατική επάρκεια του μεγάρου!

Η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Καρπάθου αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Αντιδημάρχου Μανώλη Παραγυιού: ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Την αποδοχή της δωρεάς από τον Σύλλογο Γυναικών Σπόων “Η Πρόοδος ” και την έγκριση, αφού έχει εκπονηθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία από Πολιτικό Μηχανικό που πληρεί τα απαιτούμενα από το νόμο κριτήρια.

Επίσης, το σώμα να εξουσιοδοτήσει τον εισηγητή να αποστείλει ευχαριστήρια επιστολή εκ μέρους του Δημάρχου Καρπάθου στην Πρόεδρο του Συλλόγου για την δωρεά αυτή.

Ο Πρόεδρος κ. Νισύριος Ιωάννης έθεσε υπόψιν των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση του Αντιδημάρχου Παραγυιού Εμμανουήλ, η οποία έχει ως εξής :

Γνωρίζοντας τις αυξημένες ανάγκες του Δήμου και την υποστελέχωση των τεχνικών υπηρεσιών του , με σκοπό την συντομότερη αποκατάσταση του Μεγάρου Σπόων , ο Σύλλογος Γυναικών Σπόων ” η Πρόοδος ” για του εκπροσώπου του κ. Ιωάννη Διακομιχάλη έχει προσκομίσει στις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου μας και προτίθεται να παραχωρήσει δωρεάν την μελέτης που απαιτείται για την αποκατάσταση του πρώτου ορόφου του κτιρίου που ανήκει στον Δήμο Καρπάθου .

Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 η αρμοδιότητα για την αποδοχή της δωρεάς ανήκει στην Οικονομική επιτροπή ενώ σύμφωνα με το άρθρο 2 Α (εδάφιο β) του Ν. 3316/2005, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 29 του Ν. 4014/2011 και διατηρήθηκε σε ισχύ με το εδάφιο 40 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016, «Με απόφαση του αρμοδίου Υπουργού ή του οργάνου διοίκησης άλλης δημόσιας αρχής μπορεί να εγκρίνεται η εκπόνηση μελέτης ή μέρους της ή η παροχή υπηρεσιών από ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, προς το σκοπό της δωρεάς και χωρίς αντάλλαγμα εκ μέρους του δωρεοδόχου σε φορείς του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου φορέα. Με την εγκριτική απόφαση καθορίζονται οι όροι υπό τους οποίους θα εκπονηθεί η μελέτη ή θα παρασχεθούν οι υπηρεσίες και θα διενεργηθεί η επίβλεψη εκ μέρους των οργάνων του δωρεοδόχου και η παράδοση και η έγκριση της μελέτης από τις αρμόδιες υπηρεσίες του.» Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 4030/2011,

«Οι μελέτες του άρθρου 2Α του Ν. 3316/2005 έχουν ως προς όλες τις έννομες συνέπειες την ίδια ισχύ με τις μελέτες που εκπονούνται με βάση τις κείμενες διατάξεις για τους σκοπούς της ένταξης των υπό μελέτη έργων σε όλα τα επιδοτούμενα και μη ή επιχορηγούμενα και μη προγράμματα του Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΣΠΑ, προγράμματα δημοσίων επενδύσεων) και μπορούν να χρησιμοποιούνται αντ’ αυτών, όπου απαιτείται τέτοια μελέτη του ν. 3316/2005.»

Εισηγούμαι στο σώμα την αποδοχή της δωρεάς από τον Σύλλογο Γυναικών Σπόων ” η Πρόοδος ” και την έγκριση , αφού έχει εκπονηθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία από Πολιτικό Μηχανικό που πληρεί τα απαιτούμενα από το νόμο κριτήρια . Επίσης, εισηγούμαι στο σώμα την να εξουσιοδοτήσει τον εισηγητή να αποστείλει ευχαριστήρια επιστολή εκ μέρους του Δημάρχου Καρπάθου στην Πρόεδρο του Συλλόγου για την δωρεά αυτή.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Ιωάννης Θεμ. Νισύριος

Τα μέλη Δήμαρχος Γεώργιος Παραγυιός Εμμανουήλ Τσαμπουνιεράκης Μιχαήλ Τσέρκης Εμμανουήλ

(Από το Πρακτικό19/15-09-2023 της Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου).

23.9.2023

Καρπαθιακά Νέα