Εγκρίθηκε η μελέτη λιμένα οχληρών φορτίων σε θέση εκτός Πηγαδίων

Εγκρίθηκε η μελέτη λιμένα οχληρών φορτίων σε θέση εκτός Πηγαδίων

Από τον Δήμο Καρπάθου εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές για την Μελέτη λιμένα οχληρών φορτίων νήσου Καρπάθου, με προυπολογισμό   €37.2000,00 (με Φ.Π.Α. 24 %)Χρηματοδότηση: Ίδιοι πόροι. Το λιμάνι που προτείνεται βρίσκεται εκτός Πηγαδίων ωστόσο από την τεχνική έκθεση δεν γίνεται αναφορά συγκεκριμένης θέσης.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗ ΛΙΜΕΝΑ ΟΧΛΗΡΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΝΗΣΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Στο λιμένα Πηγαδιών Καρπάθου, η εξυπηρέτηση χύδην και οχληρών φορτίων πραγματοποιείται με πλαγιοδέτηση ή πρυμνοδέτηση των εμπορικών/φορτηγών πλοίων (motorship) στα κρηπιδώματα του λιμένα, όπως φαίνονται στη φωτογραφία που ακολουθεί, όπου εξυπηρετούνται τα Ε/Γ-Ο/Γ πλοία της ακτοπλοΐας.

Επί των κρηπιδωμάτων αυτόν δεν εντοπίζεται καμία υποδομή για την φορτοεκφόρτωση των προϊόντων ενώ, συνολικά, το επίπεδο εξυπηρέτησης της εμπορικής δραστηριότητας κρίνεται εξαιρετικά χαμηλό. Η χρήση των κρηπιδωμάτων δυσχεραίνεται σημαντικά όταν πλαγιοδετεί εμπορικό πλοίο με επικίνδυνο φορτίο καθώς, σε αυτήν την περίπτωση, το Λιμεναρχείο αναγκάζεται να το απομακρύνει προσωρινά, κατά τη διάρκεια της προσέγγισης ή της φορτοεκφόρτωσης των Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων της ακτοπλοΐας.

Εκτός των προαναφερόμενων προβλημάτων λειτουργίας των λιμενικών υποδομών κατά τη χρήση τους από εμπορικά πλοία, η κυκλοφορία των βαρέων οχημάτων που μεταφέρουν κυρίως χύδην προϊόντα, οικοδομικά υλικά, υγρά καύσιμα, υγραέριο και κάθε είδος εμπορεύματα από και προς το λιμάνι, επιβαρύνει σημαντικά το ήδη βεβαρημένο παραλιακό δρόμο των Πηγαδιών.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την εμπλοκή των οχημάτων με την κίνηση της πόλης, φαινόμενο που κορυφώνεται τους θερινούς μήνες, δημιουργώντας, της ώρες αιχμής, σημαντική κυκλοφοριακή συμφόρηση. Επισημαίνεται ότι η παρατηρούμενη αύξηση στην τουριστική κίνηση έχει επιφέρει σημαντική αύξηση στην οικοδομική και εμπορική δραστηριότητα. Έχει επίσης επιφέρει δημογραφική αύξηση μονίμου και εποχιακού τουρισμού.

Τα προαναφερόμενα προβλήματα έχουν καταγραφεί από την ομάδα εκπόνησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της πόλης της Καρπάθου (1985). Για την εξάλειψη των προβλημάτων αυτών, προτείνεται η μεταφορά των οχληρών και επικίνδυνων φορτίων σε νέα θέση εκτός Πηγαδιών με χωροθέτηση νέου λιμένα που θα εξυπηρετεί αποκλειστικά την διακίνηση της παραπάνω δραστηριότητας.

Με βάση τα παραπάνω, καθώς επίσης και την κατεύθυνση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης περί «δημιουργίας νέων ή αναβάθμισης υφιστάμενων εξειδικευμένων λιμένων εμπορευματικών μεταφορών», καταδεικνύεται η άμεση ανάγκη χωροθέτησης νέου λιμένα υποδομών για τη διακίνηση οχληρών και χύδην φορτίων στη Νήσο Καρπάθου.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Γιάννης ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ

Πολιτικός μηχανικός Τ.Ε

Εγκρίθηκε Ο Προϊστάμενος Τ.Υ. Δ. Καρπάθου

Δημήτρης ΓΕΡΓΑΤΣΟΥΛΗΣ. τοπογράφος μηχανικός Τ.Ε. Ε

φωτογραφία Δημήτρης Σπανός