Συγκροτήθηκε επιτροπή διαγωνισμού έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Συγκροτήθηκε επιτροπή διαγωνισμού έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Ο Δήμος Καρπάθου πρόκειται να υλοποιήσει το έργο με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ» προϋπολογισμού 834.955,07€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ σύμφωνα με το τεχνικό πρόγραμμα.

Η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα:

Την συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ», που εμπίπτει στις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων της περίπτωσης α΄ της παρ. 8, του άρθρου 221, του Ν.4412/2016,

και αποτελείται από τους:

Α/Α Τακτικά μέλη Ιδιότητα

1 Καρατάσιος Ιωάννης Τοπογράφος , ΠΕ Μηχανικών Υπάλληλος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

2 Ρηγόπουλης Εμμανουήλ Υπάλληλος του Δήμου Καρπάθου .

3 Μηνακάκης Γεώργιος Υπάλληλος του Δήμου Καρπάθου

Αναπληρωματικά Μέλη

1 Μαυρίδης Θεόδωρος Υπάλληλος της ΔΤΕ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

2 Καρατζάς Γεώργιος Υπάλληλος του Δήμου

Καρπάθου

3 Φουντουλάκη Καλλιόπη Υπάλληλος του Δήμου Καρπάθου

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο Καρατάσιος Ιωάννης ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών.

Η Επιτροπή διαγωνισμού παραμένει σε ισχύ έως την ολοκλήρωση του έργου της

Στις εργασίες της επιτροπής μπορεί να παρίσταται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκπρόσωπος των εργοληπτών, που υποδεικνύεται μαζί με τον αναπληρωτή του, από τις πανελλήνιες εργοληπτικές οργανώσεις.

Ειδικά σε περιπτώσεις διαγωνισμών προϋπολογισμού χαμηλότερου του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ, στις οποίες κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη μόνο βάσει τιμής, η επιτροπή διαγωνισμού δύναται να αποτελείται από υπαλλήλους της αναθέτουσας αρχής, ένας εκ των οποίων είναι υποχρεωτικά τεχνικός εγγεγραμμένος στο Μητρώο Μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων Έργων (Μη.Μ.Ε.Δ.).»

Στο Δήμο Καρπάθου δεν υπηρετεί κανενας υπάλληλος ο οποίος να είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων (Μη.Μ.Ε.Δ.) .