7 θέσεις εργασίας στον Δήμο Καρπάθου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 18 Μαρτίου

7 θέσεις εργασίας στον Δήμο Καρπάθου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 18 Μαρτίου

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η

Εγκρίθηκε από τον ΟΑΕΔ η Κοινωφελής Εργασία για 25.000 ανέργους

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους κατοίκους της Καρπάθου ότι, ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για το Πρόγραμμα «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων» οκτάμηνης διάρκειας.
Η κατανομή των θέσεων για το Δήμο Καρπάθου είναι η παρακάτω :
1 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
5 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
1 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ή Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Η υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερομένους γίνεται είτε μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου gov.gr (https://www.gov.gr/…/programmata-koinophelous-kharaktera),είτε στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr.
Ο χρόνος λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα ορίζεται η Παρασκευή 18 Μαρτίου 2022 και ώρα 11:00 π.μ.
Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, οι οποίοι ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:
1. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
2. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.
3. Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
4. Ανεργοι πτυχιούχοι πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά τους προσόντα.
5. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ηλικίας άνω των 29 ετών.
6. Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ.
7. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, δικαιούχοι του «Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος» (ΕΕΕ).
8. Εγγεγραμμένοι άνεργοι ενήλικες που συνεχίζουν να διαμένουν (μετά την ενηλικίωσή τους) σε Μονάδες Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας (ν. 4538/2018), εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων κατόπιν χορήγησης της συναφούς βεβαίωσης από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ).
Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση δεν έχουν οι ωφελούμενοι που συμμετείχαν στις υπ’ αρ. 9/2017, 16/2017, 4/2018, 8/2018, 10/2018, 3/2019 και 4/2020 Δημόσιες Προσκλήσεις του ΟΑΕΔ. Δηλαδή όσοι συμμετείχαν και εργάστηκαν στο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας τα 4 τελευταία χρόνια.
Κάρπαθος 25 Φεβρουαρίου 2022
Ο Δήμαρχος Καρπάθου
Iωάννης Θεμ. Νισύριος