Δημήτρης Κανέλλος: Μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη στην Κάρπαθο (Τρίτη 17.7)

Δημήτρης Κανέλλος: Μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη στην Κάρπαθο (Τρίτη 17.7)

4 ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης Τακτικής Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου:

«Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 32 Ν.4412/2016 για την πραγματοποίηση της μοναδικής καλλιτεχνικής εκδήλωσης του καλλιτέχνη Δημήτρη Κανέλλου με συναυλία αφιέρωμα Μίκη Θεοδωράκη στις 17-07-2024 στην Κάρπαθο».

Στην Κάρπαθο την 02-07-2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Καρπάθου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση διά ζώσης.

Ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κ. Μιχαήλ Φελλουζής έθεσε υπόψιν των μελών της Δημοτικής Επιτροπής την εισήγησή του Αντιδημάρχου Διοίκησης, Οικονομικών, Οργάνωσης και Ψηφιακού Μετασχηματισμού κ. Πρωτόπαπα Νικόλαου με το 4 ο θέμα:

«Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 32 Ν.4412/2016 για την πραγματοποίηση της μοναδικής καλλιτεχνικής εκδήλωσης του καλλιτέχνη Δημήτρη Κανέλλου με συναυλία αφιέρωμα Μίκη Θεοδωράκη στις 17- 07-2024 στην Κάρπαθο»,

η οποία έχει ως εξής:

Σύμφωνα με το άρθρο 206 παρ.1 του Ν.4555/2018:

«Δεν απαιτείται απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης έργου, προμήθειας ή γενικής υπηρεσίας. […]» Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 περιπτ. στ και ζ του Ν.3852/2010, όπως ισχύει:

«Η Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής καιδιοικητικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: […]

στ) Αποφασίζει για την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους.

ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των συμβάσεων έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων της απευθείας ανάθεσης, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσηςφύσεως μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 4412/2016.»

Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016: «2.Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίςπροηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών καιυπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις: ……

β) εάν τα έργα, τα αγαθά ή οι υπηρεσίες μπορούν να παρασχεθούν μόνον από έναν συγκεκριμένο οικονομικό φορέα για οποιονδήποτε από τους κατωτέρω λόγους:

αα) στόχος της σύμβασης είναι η δημιουργία ή απόκτηση μοναδικού έργου τέχνης ή καλλιτεχνικής εκδήλωσης,

ββ) απουσία ανταγωνισμού για τεχνικούς λόγους,

γγ) προστασία αποκλειστικών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.” Σύμφωνα με το άρθρο 32Α του Ν.4412/2016: «1.Εξαιρούνται της υποχρεωτικής εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 22, περί κανόνων που εφαρμόζονται στις επικοινωνίες, του άρθρου 36, περί υποχρέωσης χρήσης και λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, της παρ. 1 του άρθρου 72, περί εγγυήσεων, και των παρ. 1 έως 4 του άρθρου 79, περί Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης, οι ακόλουθες περιπτώσεις του άρθρου 32, περί προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενηδημοσίευση: α) όπου η δυνατότητα ανάθεσης περιορίζεται σε έναν προκαθορισμένο συμμετέχοντα, σύμφωνα με την περ. β’ της παρ. 2, την παρ. 3, την περ. β’ της παρ. 4 και την παρ. 6,

β) όπου η ανάθεση έχει επείγοντα χαρακτήρα σύμφωνα με την περ. γ’ της παρ. 2, ή γ) όπου η συναλλαγή αφορά σε προμήθεια αγαθών που είναι εισηγμένα και αγοράζονται σεχρηματιστήριο εμπορευμάτων σύμφωνα με την περ. γ’ της παρ. 4. 2.Στις περιπτώσεις του άρθρου 32, περί προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίςπροηγούμενη δημοσίευση, η διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης διεξάγεται σύμφωνα με όσα ορίζονταιστους όρους της πρόσκλησης, όπου υπάρχει, και η αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να γίνεται σεενιαίο στάδιο με την ανάθεση της σύμβασης.

Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης γίνεται από γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο συγκροτείται από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 221, περί οργάνων διενέργειας ανάθεσης και εκτέλεσης δημόσιων συμβάσεων, και εισηγείται προς το αποφαινόμενο όργανο για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την ανάθεση της σύμβασης. Ειδικά στην περίπτωση που συντρέχουν οι περιστάσεις της περ. β’ της παρ. 1 ως γνωμοδοτικό όργανο μπορεί να ορίζεται και η αρμόδια υπηρεσία της αναθέτουσας αρχής. γ[…]» Σύμφωνα με το άρθρο 54 παρ.7 του Ν.4412/2016: «Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται και εγκρίνονται πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης κατά το άρθρο 61.»

Ο Δήμος Καρπάθου επιθυμεί να πραγματοποιήσει μια μοναδική πολιτιστική εκδήλωση με τον τραγουδιστή Δημήτρη Κανέλλο στις 17 Ιουλίου 2024 στο Αμφιθέατρο του Δήμου Καρπάθου με την συναυλία-αφιέρωμα στονΜίκη Θεοδωράκη.

Ο Δημήτρης Κανέλλος έχει μία επιτυχημένη καλλιτεχνική πορεία και συνεργασίες με μεγάλα ονόματατου τραγουδιού όπως την Γλυκερία, την Ελένη Βιτάλη, την Πόλυ Πάνου, τον Δημήτρη Μητροπάνο, τον Θάνο Μικρούτσικο κ.α. Δισκογραφικά, ξεκίνησε το 2010, τον πρώτο του δίσκο με τίτλο «Χίλια Γράμματα». Συνέχισε το 2017 σε συνεργασία με τη Heaven, «Ο Δημήτρης Κανέλλος ερμηνεύει Φώντα Λάδη», όπουερμηνεύει οκτώ αγαπημένα τραγούδια σε ποίηση Φώντα Λάδη και σε μουσικές Μάνου Λοϊζου και Δημήτρη Λάγιου.

Στην συνέχεια από τη Minos EMI κυκλοφορεί ο δίσκος με τίτλο «Όσα Ονειρευτήκαμε» σε ποίηση Άλκη Αλκαίου και σε μουσικές των, Θάνου Μικρούτσικου, Μίλτου Πασχαλίδη, Θύμιου Παπαδόπουλου καιΜανόλη Ανδρουλιδάκη.

Ο Δημήτρης Κανέλλος έχει συνεργαστεί επίσης με τον Μίμη Πλέσσα, τον Στέφανο Κορκολή και άλλους συνθέτες της σύγχρονης μουσικής σκηνής. Τελευταίος προσωπικός του δίσκος «Τα 11 Ζεϊμπέκικα του Μίκη Θεοδωράκη» που έχει κερδίσει τιςκριτικές και τις καρδιές μας. Μετά την επιτυχία του προσωπικού του δίσκου «Τα 11 Ζεϊμπέκικα του Μίκη Θεοδωράκη» ο εξαιρετικός τραγουδιστής Δημήτρης Κανέλλος ερμηνεύει αγαπημένα τραγούδια του σπουδαίου συνθέτη Μίκη Θεοδωράκη, τραγούδια διαμάντια που αντέχουν στο χρόνο: «Μυρτιά», «Της δικαιοσύνης ήλιε νοητέ», «Του μικρού βοριά», «Μέρα Μαγιού», «Όμορφη πόλη», «Αν θυμηθείς τ’ όνειρό μου», «Δραπετσώνα», «Σε πότισα ροδόσταμο», «Γωνιά-γωνιά», «Το τρένο φεύγει στις οκτώ» «Βρέχει στη φτωχογειτονιά» και πολλά ακόμη ξεχωριστά λαϊκά τραγούδια.

Ο Θανάσης Βασιλάς, συνεργάτης επί πολλά χρόνια του Μίκη Θεοδωράκη και από τους πιο δυνατούς σολίστες στο μπουζούκι, έχει την μουσική επιμέλεια του προγράμματος μεγνώμονα την ευαισθησία και τη βαθιά του γνώση στο έργο του μεγάλου συνθέτη. Τον Δημήτρη Κανέλλο και την πολλά υποσχόμενη ερμηνεύτρια Ελεάννα Βαρελά που είναιμαζί του στο τραγούδι, συνοδεύει επί σκηνής η ορχήστρα Ρυθμός του Νίκου Χιώτογλου.

Σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή 16963/07-06-2024, η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 14.260,00 ευρώ.

Στους ΚΑΕ 15.6471 του προϋπολογισμού 2024 έχει εγγραφεί πίστωση53.200€, για την διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων. Με την Αριθ. 303/12-06-2024 με ΑΔΑΜ 24REQ014937472 και ΑΔΑ: Ψ2ΨΞΩΕ0-ΤΨΟ απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, αποφασίστηκε η έγκριση της δαπάνης ποσού 14.260,00 ευρώ και η διάθεση της ανωτέρω εγγεγραμμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό πιστώσεων.

Παρακαλείται η Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά με την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ανάθεση της ανωτέρω σύμβασης λόγω αποκλειστικής εκπροσώπησης του μοναδικού καλλιτέχνη ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΑΝΕΛΛΟΥ στην εταιρεία με την επωνυμία «YF PRODUCTIONS Ε Ε ΜΠΛΕΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩ ,Διεύθυνση: ΠΟΛΥΚΛΕΙΤΟΥ 21ΤΚ:10551 ΑΘΗΝΑ ΑΦΜ 802187287 -Δ.Ο.Υ Α ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. 6971739689, τη διάθεση της πίστωσης από τον ανωτέρω ΚΑΕ, την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, τον καθορισμό των όρων της διαπραγμάτευσης και τον ορισμό της αρμόδιας Επιτροπής (Αποφ.ΔΕ 22/2024) ως αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου.

Λαμβάνοντας υπόψη: – τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 4555/2018 – τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδίως τα άρθρα 32 και 32Α τις τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας – την πίστωση στους ΚΑΕ 15.6471 του προϋπολογισμού 2024 ποσού 14.260,00 ευρώ την ΑΑΥ 303/12-06-2024 ΑΔΑΜ 24REQ014937472 και ΑΔΑ: Ψ2ΨΞΩΕ0-ΤΨΟ απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, την υπεύθυνη δήλωση αριθ. Πρωτ. 16748/04-06-24 του Δημήτρη Κανέλλου, ότι η ανωτέρω εταιρεία έχει την αποκλειστική εκπροσώπηση της μοναδικής αυτής εκδήλωσης,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

1. Την εξειδίκευση-έγκριση της πίστωσης ποσού 14.260,00 ευρώ στον ΚΑΕ 15.6471 για την διοργάνωση της μοναδικής εκδήλωσης συναυλία αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη στην Κάρπαθο στις17 Ιουλίου 2024 στο Δημοτικό Αμφιθέατρο.

2. Την ανάθεση της σύμβασης υπηρεσίας της μοναδικής αυτής εκδήλωσης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με την εταιρεία YF PRODUCTIONS Ε Ε ΜΠΛΕΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩ, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016, η οποία είναι αποκλειστικός εκπρόσωπος του μοναδικούκαλλιτέχνη Δημήτρη Κανέλλου

3. Εγκρίνει την αριθ. 16963/07-06-2024 τεχνική περιγραφή της υπηρεσίας για την διοργάνωση της μοναδικής συναυλίας-αφιέρωμα στον μοναδικό Μίκη Θεοδωράκη στην Κάρπαθο στις 17 Ιουλίου 2024στο Αμφιθέατρο του Δήμου.

4. Καθορίζει τους όρους της πρόσκλησης της διαπραγμάτευσης για την ανωτέρω μοναδικήκαλλιτεχνική εκδήλωση σύμφωνα με την μελέτη αριθ. 16963/07- 06-2024 τεχνικής περιγραφής.

5. Προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή επιτάχυνση της διαδικασίας, λόγω του επείγοντος χαρακτήρατης, ορίζει την Επιτροπή που ορίστηκε με την αριθ.22/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, ως αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο για τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης και την εισήγηση για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την ανάθεση της σύμβασης.

Η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω: ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Την εξειδίκευση-έγκριση της πίστωσης ποσού 14.260,00 ευρώ στον ΚΑΕ 15.6471 για την διοργάνωση της μοναδικής εκδήλωσης συναυλία αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη στην Κάρπαθο στις 17 Ιουλίου 2024 στο Δημοτικό Αμφιθέατρο.

2. Την ανάθεση της σύμβασης υπηρεσίας της μοναδικής αυτής εκδήλωσης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με την εταιρεία YF PRODUCTIONS Ε Ε ΜΠΛΕΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩ, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016, η οποία είναι αποκλειστικός εκπρόσωπος του μοναδικούκαλλιτέχνη Δημήτρη Κανέλλου

3. Εγκρίνει την αριθ. 16963/07-06-2024 τεχνική περιγραφή της υπηρεσίας για την διοργάνωση της μοναδικής συναυλίας-αφιέρωμα στον μοναδικό Μίκη Θεοδωράκη στην Κάρπαθο στις 17 Ιουλίου 2024στο Αμφιθέατρο του Δήμου.

4. Καθορίζει τους όρους της πρόσκλησης της διαπραγμάτευσης για την ανωτέρω μοναδική καλλιτεχνική εκδήλωση σύμφωνα με την μελέτη αριθ. 16963/07-06-2024 τεχνικής περιγραφής.

5. Ορίζει την Επιτροπή που ορίστηκε με την αριθ.22/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, ως αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο για τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης και την εισήγηση για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την ανάθεση της σύμβασης, προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή επιτάχυνση της διαδικασίας, λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της.

Ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

Μιχαήλ Κων. Φελλουζής

Τα μέλη 1. Πρωτόπαπας Νικόλαος 2. Μανωλάκης Θεοδόσιος 3. Μανωλάκης Μιχαήλ 4. Λουλούδης Χρήστος

2.7.2024

Καρπαθιακά Νέα