Συναυλία αφιέρωμα στον Γρηγόρη Μπιθικώτση στο δημοτικό Αμφιθέατρο Καρπάθου (Πέμπτη 25 Ιουλίου)

Συναυλία αφιέρωμα στον Γρηγόρη Μπιθικώτση στο δημοτικό Αμφιθέατρο Καρπάθου (Πέμπτη 25 Ιουλίου)

Ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κ. Μιχαήλ Φελλουζής στην Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, 02 Ιουλίου 2024, έθεσε υπόψιν των μελών της Δημοτικής Επιτροπής την εισήγησή του Αντιδημάρχου Διοίκησης, Οικονομικών, Οργάνωσης και Ψηφιακού Μετασχηματισμού κ. Πρωτόπαπα Νικόλαου με το 1 ο θέμα:

«Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 32 Ν.4412/2016 για την πραγματοποίηση της μοναδικής καλλιτεχνικής εκδήλωσης του καλλιτέχνη Γρηγόρη Μπιθικώτση με συναυλία αφιέρωμα στον πατέρα του στις 25- 07-2024 στην Κάρπαθο», η οποία έχει ως εξής: Σύμφωνα με το άρθρο 206 παρ.1 του Ν.4555/2018:

«Δεν απαιτείται απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης έργου, προμήθειας ή γενικής υπηρεσίας. […]»

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 περιπτ. στ και ζ του Ν.3852/2010, όπως ισχύει: «Η Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής καιδιοικητικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: […]

στ) Αποφασίζει για την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους.

ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των συμβάσεων έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων της απευθείας ανάθεσης, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσηςφύσεως μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 4412/2016.» \ Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016:

«2.Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίςπροηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών καιυπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις: ……

β) εάν τα έργα, τα αγαθά ή οι υπηρεσίες μπορούν να παρασχεθούν μόνον από έναν συγκεκριμένο οικονομικό φορέα για οποιονδήποτε από τους κατωτέρω λόγους: αα) στόχος της σύμβασης είναι η δημιουργία ή απόκτηση μοναδικού έργου τέχνης ή καλλιτεχνικής εκδήλωσης,

ββ) απουσία ανταγωνισμού για τεχνικούς λόγους, γγ) προστασία αποκλειστικών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.” Σύμφωνα με το άρθρο 32Α του Ν.4412/2016: «1.Εξαιρούνται της υποχρεωτικής εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 22, περί κανόνων που εφαρμόζονται στις επικοινωνίες, του άρθρου 36, περί υποχρέωσης χρήσης και λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, της παρ. 1 του άρθρου 72, περί εγγυήσεων, και των παρ. 1 έως 4 του άρθρου 79, περί Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης, οι ακόλουθες περιπτώσεις του άρθρου 32, περί προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενηδημοσίευση: α) όπου η δυνατότητα ανάθεσης περιορίζεται σε έναν προκαθορισμένο συμμετέχοντα, σύμφωνα με την περ. β’ της παρ. 2, την παρ. 3, την περ. β’ της παρ. 4 και την παρ. 6, β) όπου η ανάθεση έχει επείγοντα χαρακτήρα σύμφωνα με την περ. γ’ της παρ. 2, ή γ) όπου η συναλλαγή αφορά σε προμήθεια αγαθών που είναι εισηγμένα και αγοράζονται σεχρηματιστήριο εμπορευμάτων σύμφωνα με την περ. γ’ της παρ. 4. 2.Στις περιπτώσεις του άρθρου 32, περί προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίςπροηγούμενη δημοσίευση, η διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης διεξάγεται σύμφωνα με όσα ορίζονταιστους όρους της πρόσκλησης, όπου υπάρχει, και η αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να γίνεται σεενιαίο στάδιο με την ανάθεση της σύμβασης.

Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης γίνεται από γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο συγκροτείται από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 221, περί οργάνων διενέργειας ανάθεσης και εκτέλεσης δημόσιων συμβάσεων, και εισηγείται προς το αποφαινόμενο όργανο για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την ανάθεση της σύμβασης. Ειδικά στην περίπτωση που συντρέχουν οι περιστάσεις της περ. β’ της παρ. 1 ως γνωμοδοτικό όργανο μπορεί να ορίζεται και η αρμόδια υπηρεσία της αναθέτουσας αρχής. γ[…]» Σύμφωνα με το άρθρο 54 παρ.7 του Ν.4412/2016: «Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται και εγκρίνονται πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης κατά το άρθρο 61.»

Ο Δήμος Καρπάθου επιθυμεί να πραγματοποιήσει μια μοναδική πολιτιστική εκδήλωση με τον υιό Γρηγόρη Μπιθικώτση στις 25 Ιουλίου 2024 στο Αμφιθέατρο του Δήμου Καρπάθου με την συναυλία-αφιέρωμα στον πατέρα του τον μοναδικό καλλιτέχνη Γρηγόρη Μπιθικώτση.

Ο άξιος συνεχιστής της μουσικής αλλά και της ιστορίας του «Σερ Μπιθι» , ο γιος του Γρηγόρης Μπιθικώτσης junior, ολοκλήρωσε τις σπουδές του στη Σχολή Μωραΐτη . Ξεκίνησε τις μουσικές σπουδές, με πιάνο, αρμονία καιαντίστιξη ενώ η αγάπη του για την μουσική υπήρχε από την παιδική του ηλικία.

Η πρώτη φορά που τον άκουσε να τραγουδά ο πατέρας του ήταν το 1996. Πρωτοεμφανίστηκε το ’97 στο «Ρεπορτάζ» του Μάκη Γιομπαζολιά. Από τότε ξεκίνησε να τραγουδάσε συναυλίες στο πλευρό του πατέρα του στην Ελλάδα και στην ελληνική Ομογένεια

Μαζί με τον αείμνηστο πατέρα του είχαν κάνει τον πρώτο του δίσκο το 2000 στην εταιρεία Minos, με τίτλο «Οι χάρτες», όπου ορισμένα από τα τραγούδια, τα είχε γράψει ο αξέχαστος Γρηγόρης Μπιθικώτσης. Αυτή ήταν ουσιαστικά και η τελευταία απόπειρα του πατέρα Μπιθικώτση ως συνθέτη. Γράφει μουσική και στίχους. Έχει γράψει μουσική σε τηλεοπτικά σίριαλ, μεταξύ αυτών στην «Απαγορευμένηαγάπη» του Mega, όπου τραγούδησε και το τραγούδι των τίτλων.

Στα μεγάλα αφιερώματα που πραγματοποιεί σε φεστιβάλ ανά την Ελλάδα και το εξωτερικό προς τιμήτου πατέρα του Γρηγόρη Μπιθικώτση, ερμηνεύει τραγούδια που έχουν γαλουχήσει ολόκληρες γενιές, κομμάτιαπου εκφράζουν τον πόνο, την αγάπη και τους αγώνες των Ελλήνων. Τραγούδια που ακούγοντας τα , οι παλαιότεροι θυμούνται και οι νεότεροι μαθαίνουν .

Στο έτος 2002 διοργάνωσε αλλά και συμμετείχε τραγουδώντας, την τεράστια συναυλία στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας που έγινε προς τιμήν του ερμηνευτή της ρωμιοσύνης, με τους :Νταλάρα, Πάριο, Μητροπάνο, Τερζή, Παπακωνσταντίνου και πολλούς ακόμα..

Το 2002 ως διευθυντής παραγωγής κυκλοφορεί το συλλεκτικό πλέον cd που σημείωσε ρεκόρ πωλήσεων με τίτλο “ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΗΓΟΡΗ” ζωντανά από το Ειρήνης και Φιλίας με τη συμμέτοχη των σπουδαιότερων Ελλήνων τραγουδιστών στο οποίο συμμετέχει και ως ερμηνευτής σε τρία τραγούδια. Έχει συνεργαστεί επί σκηνής με σπουδαίους Έλληνες τραγουδιστές, μεταξύ αυτών : Γιώργος Νταλάρας, Γιάννης Πάριος, Τόλης Βοσκόπουλος, Σοφία Βόσσου, Δημήτρης Μπάσης, Κώστας Μακεδόνας, Γιάννης Κότσιρας, Γεράσιμος Ανδρεάτος καθώς και με τον κορυφαίο συνθέτη μας Μίκη Θεοδωράκη στο έργο ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ, όπως επίσης και με την Συμφωνική Ορχήστρα Σόφιας σε σειρές συναυλιών

Έχει τραγουδήσει στη Γιορτή του Απόδημου Ελληνισμού στο Ξωκλήσι της Ξενιτιάς του Αϊ-Γιάννη στα Μακρίσια της Ολυμπίας δίπλα στους Γρηγόρη Μπιθικώτση, Μάριο Φραγκούλη κα. Μαζί με τον Χάρη Βαρθακούρη, γιο του Γιάννη Πάριου και τον Στέλιο Διονυσίου, γιο του αείμνηστου Στράτου Διονυσίου τραγουδά επιτυχίες Μπιθικώτση στην μουσική παράσταση «Τα Τραγούδια του πατέρα μου».Η παράσταση παρουσιάστηκε με μεγάλη επιτυχία εκτός από τους δήμους της Ελλάδας, στους Έλληνες ομογενείς, από την Αμερική ,τον Καναδά, την Αφρική, την Ευρώπη, την Ασία και την Αυστραλία.

Σε έναν φόρο τιμής και αγάπης, στον αείμνηστο πατέρα του, τολμάει, να αναβιώσει μουσικά, το «Σε τούτο, το στενό», που από το πρώτο κιόλας άκουσμά, αυτής της επανεκτέλεσης, που «γεννήθηκε», με πολύ αγάπη καιμεράκι, προκαλείται, μεγάλη συγκίνηση. Τιμήθηκε από δήμους και συλλόγους σε Ελλάδα και ομογένεια.

Πρόσφατα μαζί με τον Γιώργο Νταλάρα οργάνωσαν μεγάλες συναυλίες ανά την Ελλάδα ,με αποκορύφωμα το αφιέρωμα στον αείμνηστο Γρηγόρη Μπιθικώτση στο Ηρώδειο . Ο πατέρας του φεύγοντας από τη ζωή, τον όρισε μέσω δημόσιας διαθήκης ως μοναδικό κληρονόμο και διαχειριστή της ιστορίας και του έργου του, αλλά και συνεχιστή του στα μουσικά δρώμενα της τεράστιας παρακαταθήκης που άφησε..

Με υπεύθυνη δήλωση του ο μοναδικός καλλιτέχνης γιος Γρηγόρης Μπιθικώτσης, μας ενημέρωσε ότι για τηνανωτέρω μοναδική εκδήλωση στην Κάρπαθο θα εκπροσωπηθεί αποκλειστικά από την εταιρεία ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΗΧΟΣ & ΦΩΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ η οποία και θα αναλάβει όλα τα έξοδα της εκδήλωσης.

Σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή με αριθμ. πρωτ. 16896/06-06-2024, η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 11.600,00 ευρώ.

Στους ΚΑΕ 15.6471 του προϋπολογισμού 2024 έχει εγγραφεί πίστωση53.200€, για την διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Με την 301/06-06-2024 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, αποφασίστηκε η έγκριση της δαπάνης ποσού 11.600,00 € και η διάθεση της ανωτέρω εγγεγραμμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό πιστώσεων.

Παρακαλείται η Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά με την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, για την ανάθεση της ανωτέρω σύμβασης λόγω αποκλειστικής εκπροσώπησης του μοναδικού καλλιτέχνη ΓΡΗΓΟΡΗ ΜΠΙΘΙΚΩΤΣΗ στην εταιρεία με την επωνυμία «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΗΧΟΣ & ΦΩΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Διεύθυνση: Ομήρου 4 Μοσχάτο ΤΚ 18344 ΑΦΜ 106921165-Δ.Ο.Υ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΤΗΛ.6936160655, τη διάθεση της πίστωσης από τον ανωτέρω ΚΑΕ, την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, τον καθορισμό των όρων της διαπραγμάτευσης και τον ορισμό της αρμόδιας Επιτροπής (Αποφ.ΔΕ 22/2024) ως αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου.

Λαμβάνοντας υπόψη: – τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.4555/2018 – τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδίως τα άρθρα 32 και 32Α τις τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας – την πίστωση στους ΚΑΕ 15.6471 του προϋπολογισμού 2024 ποσού 11.600,00 € την ΑΑΥ 301/06-06-2024 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, την υπεύθυνη δήλωση αριθ.πρωτ.16262/24-5-2024 του Γρηγόριου Μπιθικώτση ότι η ανωτέρω εταιρεία έχει την αποκλειστική εκπροσώπηση της μοναδικής αυτής εκδήλωσης,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την εξειδίκευση-έγκριση της πίστωσης ποσού 11.600,00 € στον ΚΑΕ 15.6471 για την διοργάνωση της μοναδικής εκδήλωσης συναυλία αφιέρωμα στον (πατέρα) ΓΡΗΓΟΡΗ ΜΠΙΘΙΚΩΤΣΗ στην Κάρπαθο στις 25 Ιουλίου 2024 στο Δημοτικό Αμφιθέατρο

Την ανάθεση της σύμβασης υπηρεσίας της μοναδικής αυτής εκδήλωσης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με την εταιρεία ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΗΧΟΣ & ΦΩΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016, η οποία είναι αποκλειστικός εκπρόσωπος του μοναδικού καλλιτέχνη υιού Γρηγόρη Μπιθικώτση. Εγκρίνει την αριθ. Πρωτ. 16896/06-06-2024 τεχνική περιγραφή της υπηρεσίας για την διοργάνωση της μοναδικής συναυλίας-αφιέρωμα στον μοναδικό Γρηγόρη Μπιθικώτση (τον πατέρα) στην Κάρπαθο στις 25 Ιουλίου 2024 στο Αμφιθέατρο του Δήμου.

Καθορίζει τους όρους της πρόσκλησης της διαπραγμάτευσης για την ανωτέρω μοναδική καλλιτεχνική εκδήλωση σύμφωνα με την μελέτη αριθ. Πρωτ. 16896/06- 06-2024 τεχνικής περιγραφής.

Προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή επιτάχυνση της διαδικασίας, λόγω του επείγοντος χαρακτήρατης, ορίζει την Επιτροπή που ορίστηκε με την αριθ.22/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, ως αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο για τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης και την εισήγηση για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την ανάθεση της σύμβασης.

Η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω: ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Την εξειδίκευση-έγκριση της πίστωσης ποσού 11.600,00 € στον ΚΑΕ 15.6471 για την διοργάνωση της μοναδικής εκδήλωσης συναυλία αφιέρωμα στον (πατέρα) ΓΡΗΓΟΡΗ ΜΠΙΘΙΚΩΤΣΗ στην Κάρπαθο στις 25 Ιουλίου 2024 στο Δημοτικό Αμφιθέατρο

2. Την ανάθεση της σύμβασης υπηρεσίας της μοναδικής αυτής εκδήλωσης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με την εταιρεία ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΗΧΟΣ & ΦΩΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016, η οποία είναι αποκλειστικός εκπρόσωπος του μοναδικούκαλλιτέχνη υιού Γρηγόρη Μπιθικώτση.

3. Την έγκριση της αριθ. Πρωτ. 16896/06-06-2024 τεχνικής περιγραφής της υπηρεσίας για την διοργάνωσητης μοναδικής συναυλίας-αφιέρωμα στον μοναδικό Γρηγόρη Μπιθικώτση (τον πατέρα) στην Κάρπαθοστις 25 Ιουλίου 2024 στο Αμφιθέατρο του Δήμου.

4. Τον καθορισμό με τους όρους της πρόσκλησης της διαπραγμάτευσης για την ανωτέρω μοναδικήκαλλιτεχνική εκδήλωση σύμφωνα με την μελέτη αριθ. Πρωτ. 16896/06-06-2024 τεχνικής περιγραφής.

5. Προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή επιτάχυνση της διαδικασίας, λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της, ορίζεται η Επιτροπή που ορίστηκε με την αριθ.22/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, ως αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο για τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης και την εισήγηση για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την ανάθεση της σύμβασης.

Ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

Μιχαήλ Κων. Φελλουζής

Τα μέλη 1. Πρωτόπαπας Νικόλαος 2. Μανωλάκης Θεοδόσιος 3. Μανωλάκης Μιχαήλ 4. Λουλούδης Χρήστος

2.7.2024

Καρπαθιακά Νέα