4 καταχωρήσεις σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα αποφάσισε η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δήμου Καρπάθου

4 καταχωρήσεις σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα αποφάσισε η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δήμου Καρπάθου

Η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Καρπάθου στις 20 Μαίου 2022, ενέκρινε Ομόφωνα την τουριστική προβολή, με κάθε πρόσφορο μέσο, του Δήμου Καρπάθου και την εξειδίκευση διάθεσης πίστωσης δαπάνης σε βάρος του Κ.Α 00.6431.0009 για «Καταχωρήσεις σε ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα για την τουριστική προβολή» του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2022, ποσού εννέα χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα έξι ευρώ (9.486,00 €) από τον Κ.Α 00.6431.0009 για το έτος 2022 ευρώ.