Πέντε κλιματιστικές μονάδες θα τοποθετηθούν σε χώρους του Κρατικού Αερολιμένα Καρπάθου

Πέντε κλιματιστικές μονάδες θα τοποθετηθούν σε χώρους του Κρατικού Αερολιμένα Καρπάθου

Το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών ανέθεσε στην εταιρεία ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ – ΕΠΤΑΜΗΝΙΤΑΚΗ Ο.Ε. , που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης, την προμήθεια πέντε (5) κλιματιστικών μονάδων (SPLIT UNIT) ψύξης – θέρμανσης τύπου ντουλάπας για τους χώρους του Κρατικού Αερολιμένα Καρπάθου, έναντι του συνολικού ποσού των είκοσι τριών χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτών (€23.398,80), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και νομίμων κρατήσεων.

Το αντικείμενο της προμήθειας θα παραδοθεί και εγκατασταθεί στον Κρατικό Αερολιμένα Καρπάθου (ΚΑΚΠ). Η οριστική (ποσοτική-ποιοτική) παράδοση των ειδών θα πραγματοποιηθεί εντός χρονικού διαστήματος ενός (1) μηνός από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Η οριστική (ποσοτική-ποιοτική) παραλαβή του αντικειμένου της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με μέριμνα της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής του Κρατικού Αερολιμένα Καρπάθου εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία παράδοσης, αφού έχουν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, οι δοκιμές και η εκπαίδευση. Η Επιτροπή κατά τις κείμενες διατάξεις, θα συντάξει πρωτόκολλο οριστικής (ποσοτικής-ποιοτικής) παραλαβής, το οποίο θα κοινοποιηθεί υποχρεωτικά στην αναθέτουσα αρχή και στον ανάδοχο.