Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου ΚΑΡΠΑΘΟΥ (15.9.2023)

Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου ΚΑΡΠΑΘΟΥ (15.9.2023)

 

Την 15η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ. καλείστε να μετέχετε στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, για τη λήψη αποφάσεων για τα κατωτέρω θέματα:

1. Αποδοχή Πίστωσης που αφορά: (Η΄ κατανομή έτους 2023) ποσού 99.860,00 ευρώ.

2. Αποδοχή Πίστωσης που αφορά: (Επιχορήγηση 30% για τον εκσυγχρονισμό των Κ.Ε.Π.)) ποσού 24.055.75 ευρώ.

3. Αποδοχή Πίστωσης που αφορά: «Κάλυψη Δαπανών των Σχολείων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2023 Γ κατανομή.

4. Αποδοχή Δωρεών για διοργάνωση 1ου Φεστιβάλ Αθλητισμού, Γαστρονομίας και Τουρισμού

5. Εξειδίκευση πίστωσης για την έγκριση δαπάνης και την ανάληψη υποχρέωσηςμε απόφαση Δημάρχου για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΔΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΚ.

6. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά «Παροχή υπηρεσιών απόφραξης δικτύων & εγκαταστάσεων αποχέτευσης στη Δ.Ε. Καρπάθου.

7. Έγκριση μελέτης και καθορισμό όρων διακήρυξης διεθνή ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνωτων ορίων για την «Προμήθεια Ηλεκτρικών Οχημάτων και Σταθμών Φόρτισης Δήμου Καρπάθου» Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 64ff00f4b04a8e2f87ef133c στις 11/09/23 15:00

8. Ορισμός υπόλογου για την έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής στη ΔΕΔΔΗΕ για το παρακάτω έργο: «Επαύξηση ισχύος από 35 KVA σε 55 KVA της παροχής με αριθμό 52916378-01 στην διεύθυνση Πλατύολο Καρπάθου του Δήμου Καρπάθου (ΔΗΜΕΛΑ)».

9. Αποδοχή μελέτης για στατική επάρκεια μεγάρου Σπόων. Πίνακας Αποδεκτών:

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Θεμ. Νισύριος

1. Δήμαρχος Γεώργιος 2. Νταής Νικόλαος 3. Παραγυιός Εμμανουήλ 4. Πρωτόπαπας Μηνάς 5. Τσαμπουνιεράκης Μιχαήλ 6. Τσέρκης Εμμανουήλ

12.9.2023

Καρπαθιακά Νέα