Παρέμβαση από την Περιφέρεια για τις φθορές από τα ανεπιτήρητα ζώα

Παρέμβαση από την Περιφέρεια για τις φθορές από τα ανεπιτήρητα ζώα

Παρέμβαση της Περιφέρειας για τροποποίηση υπουργικής απόφασης που αφορά κυρώσεις για αγροτικές φθορές από ζώα

——————————————

Με νέα επιστολική παρέμβαση προς τα αρμόδια υπουργεία η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ζητά την τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης για την αρμοδιότητα διοικητικών κυρώσεων για αγροτικές φθορές από ζώα και παράλληλα προτείνει λύσεις.

 

Στην επιστολή του αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας Φιλήμονα Ζαννετίδη αναφέρονται οι συγκεκριμένες διατάξεις που καθιστούν αδύνατη την εφαρμογή τους από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας και επισημαίνει τρόπους με τους οποίους θα γίνει εφικτή η εφαρμογή τους.

 

Αναλυτικά το περιεχόμενο της επιστολής η οποία στάλθηκε στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη, στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Στυλιανό Πέτσα, στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχαήλ Χρυσοχοΐδη, στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπυρίδωνα Λιβανό, στον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη Ελευθέριο Οικονόμου, στην Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Φωτεινή Αραμπατζή και κοινοποιήθηκε στον περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο και στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Νοτίου Αιγαίου, έχει ως εξής:

 

«Αξιότιμοι ,

 

Με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν.3585/2007 (ΦΕΚ -148 Α /2007) , όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 38 του Ν. 4760/2020 (ΦΕΚ -247 Α /11-12-2020) , οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών έχουν καταστεί αρμόδιες , δυνητικά και εναλλακτικά με τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας , για την επιβολή διοικητικού προστίμου στον ιδιοκτήτη των ζώων που προκάλεσαν αγροτικές φθορές.

Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής έχει εκδοθεί η με αριθμό 7017/7/87-ζ’/2021 (ΦΕΚ -1679 Β /23-4-2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών , Προστασίας του Πολίτη , Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για τον καθορισμό της διαδικασίας επιβολής και είσπραξης των προστίμων.

 

Σύμφωνα όμως με το άρθρο 2 της Απόφασης αυτής , στις κατά τόπο αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας ή στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών, ανατίθεται πρόσθετα και η αρμοδιότητα της διαπίστωσης των παραβάσεων, εκτός αυτής της επιβολής του προστίμου , η οποία δεν προβλέπεται ρητά από καμία διάταξη του σχετικού Νόμου.

Όπως γνωρίζετε , σύμφωνα και με σχετικά έγγραφα που σας έχουμε κοινοποιήσει κατά καιρούς, οι Υπηρεσίες της Περιφέρειάς μας συναντούν αρκετές δυσκολίες στην άσκησή των αρμοδιοτήτων οι οποίες δημιουργούνται από τη σοβαρή υποστελέχωση που τις χαρακτηρίζει, σε συνδυασμό με τις αδυναμίες που δημιουργεί ο έντονος νησιωτικός χαρακτήρας της Περιφέρειάς μας (μεγάλος κατακερματισμός του χώρου , δυσκολίες στις μετακίνησης , κ.ά.). Είναι σαφές ότι και μόνο η ανάθεση της αρμοδιότητας της επιβολής του διοικητικού προστίμου για τις φθορές από ζώα επιβαρύνει σε μεγάλο βαθμό τη λειτουργία των υπηρεσιών μας. Η ανάθεση όμως και της αρμοδιότητας της διαπίστωσης των ζημιών στις Υπηρεσίες της Περιφέρειας μας , δημιουργεί αξεπέραστα προβλήματα στη άσκησή της επειδή:

 

1. Η διαπίστωση των παραβάσεων πρέπει να γίνεται από Υπηρεσίες που έχουν την αρμοδιότητα της πρόληψης και καταστολής των αξιόποινων πράξεων που αφορούν στο αγροτικό περιβάλλον και στα αγροτικά κτήματα , όπως είναι η Ελληνική Αγροφυλακή σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ 1 του Ν. 358/2007, όπως ισχύει και μετά την τροποποίηση του με το άρθρο 25 του ν.3938/2011 (ΦΕΚ 61 Α 31-3-2011), άρα έχουν και την κατάλληλη οργάνωση και τη δυνατότητα της άμεσης επέμβασης προκειμένου να υπάρχει αποτελεσματική αντιμετώπιση του ζητήματος των φθορών που προκύπτουν κάθε φορά στο αγροτικό περιβάλλον. Οι υπηρεσίες της Αγροτικής Οικονομίας και της Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου δεν έχουν εκπροσώπηση σε κάθε περιφερειακή ενότητα, πόσω μάλλον σε κάθε νησί από τα 54 κατοικημένα της Περιφέρειάς μας , προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα της άμεσης και αποτελεσματικής άσκησης της αρμοδιότητας αυτής.

 

2. Η διαπίστωση των παραβάσεων προϋποθέτει την περισυλλογή του ζώου ή των ζώων προκειμένου να ταυτοποιηθεί ο ιδιοκτήτης τους στον οποίο θα καταλογιστούν οι παραβάσεις.

Επειδή η περισυλλογή των ζώων για την ταυτοποίηση του ιδιοκτήτη δεν προβλέπεται από καμία διάταξη από αυτές που αναθέτουν τις εν λόγω αρμοδιότητες, οι υπάλληλοι των Υπηρεσιών μας δεν νομιμοποιούνται να προβαίνουν σε τέτοιες ενέργειες περισυλλογής ζώων. Επίσης οι υπηρεσίες της Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειάς μας δεν διαθέτουν κανένα ,από τους ελάχιστους που έχουν, υπάλληλο που να διαθέτει όχι μόνο τα τυπικά αλλά και τα ουσιαστικά προσόντα (κατάλληλη εκπαίδευση και εμπειρία στο χειρισμό παραγωγικών ζώων) που απαιτούνται για μια τέτοια ενέργεια περισυλλογής ζώων . Εξάλλου θα πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν.4056/2012 (ΦΕΚ 52 Α 12-3-2012) αποκλειστικά αρμόδιοι για την περισυλλογή των ζώων που βρίσκονται εκτός της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης του ιδιοκτήτη τους είναι οι Δήμοι της Χώρας.

Επίσης με την ευκαιρία αξίζει να σημειωθεί ότι στις εν λόγω διατάξεις δεν υπάρχει πρόβλεψη για την διαδικασία επιβολής διοικητικού προστίμου στην περίπτωση φθοράς από αδέσποτο και ανεπιτήρητο ζώο.

Επειδή από τα παραπάνω είναι σαφές ότι οι υπηρεσίες της Περιφέρειάς μας αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στην άσκηση των αρμοδιοτήτων της διαπίστωσης των αγροτικών φθορών από ζώα και της επιβολής των ανάλογων διοικητικών προστίμων , παρακαλούμε για την τροποποίηση των σχετικών διατάξεων και την εξαίρεση τους από αυτές.

 

Επίσης με την ευκαιρία και λόγω της αδυναμίας αντικειμενικής αντιμετώπισης του προβλήματος της ανεπιτήρητης βόσκησης από τους Δήμους , λόγω κυρίως της μη ύπαρξης σήμανσης σε όλα τα ανεπιτήρητα ζώα και κατά συνέπεια της αδυναμίας επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων, προτείνουμε την ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου που διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 4056/2012 με :

• Tην θεσμοθέτηση της δυνατότητας, με συνοπτικές διαδικασίες , ανάθεσης σε ιδιώτες από τους Δήμους της διαδικασίας της σύλληψης και περισυλλογής των ανεπιτήρητων ζώων που απαιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.4056/2012 .

• Την απάλειψη της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών που προβλέπεται στο άρθρο 17 παρ 6 του ν.4056/2012 για τη φύλαξη των ζώων που έχουν περισυλλεχθεί, μόνο για τα ανεπιτήρητα ζώα που δεν φέρουν σήμανση και τη θέσπιση της δυνατότητας της άμεσης εκποίησης τους.                                                                                                           Με τιμή

Ο

Αντιπεριφερειάρχης

ΦΙΛΗΜΟΝΑΣ Γ. ΖΑΝΝΕΤΙΔΗΣ

 

Το Γραφείο Τύπου